1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2005 KPSS Tercih Kılavuzu (2): Başvuru Genel ve Özel Şartları

26 Aralık 2005 19:23
Yazdır

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirilmek içinyapacağınız başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki koşulları dikkatle okumanız son derece önemlidir.

2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türkvatandaşı olmak.
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletsırlarınıaçığavurmasuçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).
6) Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vUcut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).
Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer" BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI..."ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadro veya pozisyonların ilgili açıklamaları aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.2.1. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsızolarakgörevyapacaklariçinenaz8yıllıkilköğretimveyaortaokul,silhlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Ayrıca yine aynı Kanunun 14 üncü maddesine göre ise; Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden;... az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksekokulu ) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında içişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.

Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.

Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktırvekendilerinden6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak "silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.

- 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM'ce yerleştirilmelerini müteakip, adı geçen Kanun çerçevesinde içişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek özel Güvenlik Temel Eğitiminde başarılı olmaları ve haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

2.2.2. ÇÖZÜMLEYİCİ

"Çözümleyici" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
Fakültelerin fizik, matematik ve istatistik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
- Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
- ingilizce bilmeleri, şarttır.

2.2.3. PROGRAMCI

"Programcı" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veyadiğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.

2.2.4. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
"Bilgisayar işletmeni" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
a) öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) öğretim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikası sahibi olmaları,
şarttır.

2.2.5. SOSYAL ÇALIŞMACI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Sosyal Çalışmacı" kadrolarını tercih edecek adayların 10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükmü gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.2.6. PSİKOLOG
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Psikolog" kadrolarını tercih edecek adayların 10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükmü gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, cehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.2.7. SOSYOLOG
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Sosyolog" kadrolarını tercih edecek adayların 10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı MemurSınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükmü gereğince aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir.

a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenlerhariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.2.8. ÖĞRETMEN
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "öğretmen" kadrolarını tercih edecek adayların 10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan Adalet Bakanlığı MemurSınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükmü gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
c) 4133,4003,4117,4153,4121,4129,4181,4571,4559,4547,4513,4147,4079 nitelik kodlarına ait bölümlerden mezun olanlar için, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlamış olmak.

2.2.9. MUHAFAZA MEMURU

Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların boy uzunluğunun net olarak erkeklerde 1,71 metreden, kadınlarda ise 1,61 metreden kısa olmaması gerekmektedir.

2.2.10. İTFAİYE ERİ
"İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik"in 8 inci maddesine göre, Belediye itfaiye teşkili kadrolarına atanacaklarda Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlarda aranır:
a) itfaiye Teşkilatının çalışma şartlarını taşıdıklarının tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belirlenmesi,
b) Boylarının en az 1.60 m. olması, kilosunun aşırı olmaması,
c) Askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olması,

2.2.11. ZABITAMEMURU
"Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği" nin 16 ncı maddesine göre, Belediye Zabıtası mesleğine girmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir:
a) Türk olmak,
b) 30 yaşını aşmamış olmak,
c) Fakülte veya Yüksek okul, Halk Sağlığı okulu, Lise veya dengi, ortaokul veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak,
d) Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak, (Fakülte veya Yüksek okul mezunları ile Kadın personel için bu şart aranmaz. 18 yaşını bitirmiş olması yeter sayılır),
e) Boyu erkeklerde 1.64 metreden, kadınlarda 1.60 metreden kısa olmamak, (Fakülte ve Yüksek okul bitirenlerde bu koşul aranmaz.)
f) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak, (isteklilerin sağlık durumu ile ilgili hususlar belediye tarafından gösterilecek tam kuruluşlu bir hastaneden alınacak Kurul Raporu ile belirtilir.)
g) Siyasi ve medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,
h) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak,

2.2.12. HEMŞİRE
6283 sayılı "Hemşirelik Kanunu"nun 3 üncü maddesine göre; Türkiye'de hemşirelik sanatını bu Kanun hükümleri dâhilinde Hemşire unvanını kazanmışTürk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz. Bu sebeple, "HEMŞiRE" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların cinsiyetinin "KADIN" olması şarttır.

2.2.13. EBE
"Ebelik, yalnız kadınlar eliyle yürütülmesi gereken nitelikte bir görev olduğundan, bu kadro veya pozisyonları tercih edecek adayların cinsiyetinin "KADIN" olması şarttır.

2.2.14. HAVATRAFİK KONTROLÖRÜ
Hava Trafik Kontrolörü pozisyonlarını tercih eden adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktı r:
a) 4 yıl veya daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya fiilen tamamlamış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

c) Sınav tarihi itibariyle (26) yaşından gün almamış olmak,
d) KPDS'de en az (C) seviyesinde ingilizce bilmek veya TOEFL'dan en az (193) puan almış olmak veya ingilizce bilmek (bkz.3.5),
e) ICAOANNEX'1 deki sağlık kriterlerine sahip olmak,
*DevletHava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü emrine Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna yerleştirilen adaylar, Hava Trafik Kontrolörleri Lisans Yönetmeliği (SHY 65-01) hükümleri çerçevesinde verilecek mesleki kursu müteakip yapılacak sınavda başarılı oldukları taktirde Hava Trafik Kontrolörü olarak atanacaklardır.

2.2.15. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK'nın 30'uncu maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.

2.2.16. GEMİ SÖRVEY KURULU UZMANI

Denizcilik Müsteşarlığındaki Gemi Sörvey Kurulu Uzmanlığı kadrolarına atanacakların genel şartların yanında, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 2 yıl deniz tecrübesi bulunmak şartına da sahip olmaları gerekmektedir. Mesleğinde 2 yıl çalışmış gemi inşa mühendisleri için yukarıda belirtilen ehliyetlere sahip olma şartı aranmaz.

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

3.1. Adayların, tercih edecekleri kadro veya pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3.3. Tercih edilecek kadro veya pozisyonların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.

3.4. Adayların tercih edecekleri kadro veya pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenlerde söz konusu kadro ve pozisyonları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.

... (Scan edilmedi)

3.5. Başvuru şartları arasındadil şartı olarak sadece"lNGlLlZCEBlLMEK"gibibiryabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadro veya pozisyonları, (3.4.)'de belirtilenler dışında yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler, yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da, tercih edebileceklerdir.

3.6. Başvuru şartları arasında "B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESi SAHiBi OLMAK" niteliği aranan kadro veya pozisyonları, "C", "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.7. Başvuru şartları arasında "MEB'DEN ONAYLI BiLGiSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAHiBi OLMAK" niteliği aranan kadro veya pozisyonları, M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar tercih edebileceklerdir.

3.8. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmışolması gerekmektedir.

3.9. örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "M.E.B.'dan Onaylı Bilgisayar işletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylarda, "M.E.B.'dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

3.10. ilanda yer alan kadro veya pozisyonlar için aranan yaş şartının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
ömekl:

Sınav tarihinin 10.07.2004olduğugözönünealındığında, doğum tarihi 10.07.1980 olan bir aday 24 yaşında olup, 25 yaşından gün almamıştır.
Bu durumda, "Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından gün almam iş olmak" şartı aranan birkadro veya pozisyonu, 10.07.1980 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

Örnek2:
Sınavtarihinin 10.07.2004 olduğu göz önüne alındığında, doğum tarihi 10.07.1975olan bir aday29yaşında olup, 30yaşındangünalmamıştır. Bu durumda, "Sınavtarihi itibariyle30yaşındangünalmamışolmak" şartı aranan bir kadro veya pozisyonu, 10.07.1975 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzdayeralan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun'un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dahil) %3'üoranında özürlü çalıştırmakzorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memurolmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedürçerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 75,577 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam