1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahalli idarelere ait görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği

31 Aralık 2005 00:17
Yazdır

Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2000
Resmi Gazete Sayısı: 23952


İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN KURDUKLARI BİRLİK, MÜESSESE VE İŞLETMELER İLE BUNLARA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARDAKİ MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları
Amaç
Madde 1- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmelik, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden Müdür ve daha alt kadrolarda istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Kurum: Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşları,
c) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
d) Hizmet birimi: İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki birimleri,
e) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,
f) Hizmet grubu: Benzer görevleri yapan, görev unvanlarının gruplandırılmasını,
g) Alt hizmet grubu: Hizmet grubu içindeki aynı düzey unvanların gruplandırılmasını,
h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre çalışılan süreleri,
ı) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
i) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içinde görevleri,
j) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
k) (Değişik:RG-10/05/2001-24398) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
ifade eder.
Hizmet grupları
Madde 5- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) İlçe Özel İdare Müdürü, Birlik Müdürü, İtfaiye Müdürü, Zabıta Müdürü ile bunlar dışında kalan diğer Müdürler;
2) İtfaiye Müdür Yardımcısı, Zabıta Müdür Yardımcısı ile bunlar dışında kalan diğer Müdür Yardımcıları
3) Başkatip, Şef, Amir,
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı.
c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Spor Eğitmeni, Eğitmen.
d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
2) Sistem Programcısı.
e) Sağlık Hizmetleri Grubu;
1) Baş Hemşire
f) İdari hizmetler grubu
1) Ayniyat Saymanı, Muhasip, Muhasebeci, İşletme Saymanı, Döner Sermaye Saymanı,
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Emlak Memuru, Sekreter, Santral Memuru, Memur ve Diğer Unvanlı Memurlar, Şoför.
Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Hidrolog, İstatistikçi, Fizikçi, Arkeolog, Avukat, Matematikçi, Ekonomist, Biyolog, Veteriner, Psikolog, Pedagog, Yönetici Öğretmen, Öğretmen, Kütüphaneci, Sosyolog, Mütercim, Tercüman, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Laborant, Ebe, Hayvan Sağlık Memuru, Tekniker, Teknisyen, Programcı.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav Esasları
Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve eğitime alınma
Madde 6- Kurumlar; görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personeli tespit etmek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek duyurur. Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurusunu duyuruda belirtilen mercie yapar.
(Değişik : RG-20/04/2004-25439) Kurumlar bu başvuruları değerlendirerek uygun gördüklerini tespit ederler. Başvuruların değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerinde öngörülen şartlar dikkate alınır ve bu şartlar haricinde başka bir şart aranmaz.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-31/12/2005-26040) Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı, Ek-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uymak suretiyle, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin, sicil şartları açısından değerlendirilerek eğitime alınacakların sayısı boş kadro sayısının üç katına indirilir. Puanların eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir. Eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
Başka kurumlarda veya kendi kurumundaki başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olmaları ve ilgili kurumca kabul edilmesi şartıyla naklen ataması yapılanların bu hakları yeni kurum veya birimlerinde geçerlidir.
(Değişik:RG-20/04/2004-25439) Görevde yükselme eğitimine katılıp başarısız olanlar ile başarılı olup müteakip sınava kadar ataması yapılmayanların aynı veya benzer unvanlar için düzenlenecek müteakip eğitime katılmaları şarttır.
Görevde yükselme eğitiminin şekli, süresi ve eğitim sonunda yapılacak sınav
Madde 7-(Değişik : RG-20/04/2004-25439) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla; ilgili kurumlar her yılın Nisan ayı sonuna kadar yükselme eğitimine tabi tutmak istedikleri personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valilikler, kendilerine ulaşan bilgilere göre atama yapılacak görevlerden ortak ders konularından günde en fazla 7 saat olmak üzere en az 30 saat, kurumsal konularda en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olacak şekilde görevde yükselme eğitim programı hazırlar ve uygular. (Değişik ibare:RG-31/12/200-26040) Ancak, kurumlar tarafından, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.
Görevde yükselme eğitimi; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
Madde 8- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:
a) T.C. Anayasası;
1- Genel Esaslar,
2- Temel hak ve ödevler,
3- Devletin temel organları
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, (Ek : RG-28/06/2002-24799) ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) (Değişik:RG-31/12/2005-26040) Atama yapılacak kadroya ilişkin olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kurum ve kuruluşları ilgilendiren ve yürürlükte bulunan tüzük, yönetmelik ve genelgeler.
(Değişik:RG-10/05/2001-24398) Valiliklerin düzenleyecekleri eğitim programları % 60'ı (g) bendinde belirtilen konulardan oluşur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar(2)
Görevde yükselme sınavı
Madde 9- (Değişik : RG-10/05/2001-24398) Eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için kurumlarınca yaptırılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.
(Değişik : RG-28/06/2002-24799) Görevde yükselme sınavı; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan konulardan yapılır. Yapılan sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.
(Üçüncü fıkra mülga : RG-28/06/2002-24799)
Yapılan sınavda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
(Ek fıkra:RG-31/12/2005-26040) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
Görevde yükselme sınavının şekli
Madde 10- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
Görevde yükselme sınavının konuları
Madde 11- (Değişik : RG-20/04/2004-25439)
Görevde yükselme sınavı soruları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan konulardan ortak konular Devlet Personel Başkanlığınca, kurumsal konular ise Bakanlıkça hazırlanan ders notları dikkate alınarak hazırlanır.
Sınav kurulu ve görevleri
Madde 12- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder.
Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden öğrenim, görev veya unvanlarından daha düşük seviyede olamaz.
Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.
Sınav kurulu, adayların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işleri yürütür.
Sınav kurulunu kendi bünyelerinde oluşturamayan kurumlar, talepleri halinde belirtilen niteliklere sahip memurlardan mahalli mülki amir tarafından bildirilecek üye/üyeler almak suretiyle sınav kurulunu oluşturabilirler.
Sınav sonuçlarının açıklanması
Madde 13- (Değişik : RG-10/05/2001-24398) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.
(Ek : RG-20/04/2004-25439) Kurumlar, sınavda başarılı olup, atananlara ilişkin Ek-2'deki Görevde Yükselme Formunu doldurarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Devlet Personel Başkanlığına bildirmek üzere Bakanlığa gönderir.
Öğrenim düzeyi
Madde 14- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmeliğe tabi personelde öğrenim düzeyi;
a) Teknik öğrenim gerektiren müdürlükler için atanacağı kadroyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim bitirmiş veya denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Müdür kadrolarına atanabilmek için kamu yönetimi, maliye, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, sosyal ve idari bilimler dallarında yüksek öğrenim bitirmiş veya bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,
c) Müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için (a) ve (b) bendinde yazılı okullardan mezun olmak,
d) Başkatip, şef, muhasip, amir, muhasebeci, ayniyat saymanı, sayman, işletme saymanı, döner sermaye saymanı kadrolarına atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ve en az bir işletim sistemini bilmek,
f) Sistem Programcısı kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve en az bir program dilini bilmek,
g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak,
h) Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı kadrolarına atanabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,
ı) APK Uzmanı, Uzman kadrolarına atanabilmek için fakültelerin işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye veya mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinden mezun olmak,
i) Eğitmen, Eğitim Uzmanı, Spor Eğitmeni kadrolarına atanabilmek için fakültelerin öğretmen formasyonu veren bölümlerinden mezun olmak,
j) 5 inci maddenin (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak,
şarttır.
Hizmete ilişkin özel şartlar
Madde 15- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmeliğe tabi personelde hizmete ilişkin olarak;
a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar hizmeti bulunmak,
2) En az 2 yıl müdür yardımcısı kadrosunda bulunmak, müdür yardımcılığı kadrosu yoksa 3 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda bir kadroda bulunmak, hiçbiri yoksa biriminde 4 yıl çalışmış olmak,
b) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar, 5 ve daha aşağı dereceli kadrolar için en az 6 yıl hizmeti bulunmak,
2) En az 2 yıl şef veya aynı alt hizmet grubunda bir kadroda bulunmak, şef ve benzeri kadrolar bulunmuyorsa biriminde en az 4 yıl çalışmış olmak,
c) Şef, Amir, Başkatip kadrolarına atanabilmek için;
1) Üniversitelerin, dört yıllık teknik yüksekokul mezunlarının en az üç yıl, diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunlarının en az dört yıl, dört yıldan az süreli yükseköğrenim mezunlarının en az beş yıl hizmeti bulunmak,
şarttır.
Sicil
Madde 16 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-31/12/2005-26040)
İstihdam edilen personelin, bu Yönetmelikte yer alan hizmet gruplarına atanabilmeleri için son yıl sicili notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az 70 olması şartı aranır.
Hizmet süresi
Madde 17- Bu Yönetmeliğin kapsamındaki kadrolara atanabilmek için en az iki yıl süre ile atamanın yapılacağı kurumda çalışmış olmak şarttır.
Ancak, yeni kurulan kurum ve kuruluşlar ile görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.
Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları
Madde 18 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kurum personelin atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
Unvan değişikliği sınavları, kurumunca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgili bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:
a) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Kütüphaneci, Biyolog, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Hidrolog, Fizikçi, Arkeolog, Matematikçi, Ekonomist, Veteriner, Yönetici Öğretmen, Programcı, kadrolarına atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık stajını yapmış olmak,
3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
4) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
c) Mütercim, Tercüman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) KPDS de (B) düzeyinde başarılı olmak,
3) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
4) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
d) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Ebe, Hayvan Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
e) Teknik Ressam, Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksek okulların meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,
2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
g) İmam, Din Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
2) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak,
3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hizmet grupları arasında geçişler
Madde 19- (Değişik:RG-31/12/2005-26040)
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır."
Zabıta ve itfaiye personeli
Madde 20- (Değişik : RG-20/04/2004-25439) İtfaiye ve zabıta personeli için ilgili yönetmeliklerinde belirlenen hiyerarşik kadro sıralamasına uygun ve bu kadrolarda belirtilen süreler kadar görev yapanlara diğer niteliklerin yanında, bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır.
(Değişik : RG-28/06/2002-24799.) Söz konusu personelin ilgili yönetmeliklerinde bulunan görevde yükselmeye ilişkin hükümler ile bu Yönetmeliğe aykırı hükümler uygulanmaz.
Kazanılmış hakların saklılığı
Madde 21- (Değişik : RG-20/04/2004-25439) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Unvanı belirtilmemiş olan personel
Madde 22- Görevde yükselme suretiyle atamaya tabi olmakla birlikte bu Yönetmelikte unvanı belirtilmemiş olanlar için de görevde yükselme usul ve esasları geçerlidir.
Ek Madde 1- (Ek : RG-10/05/2001-24398.) Diğer personel kanunlarına tabi personel iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmak isteyenleri, kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara öğrenim durumlarına ve kazanılmış unvanları dikkate alarak eğitime ve sınava tabi tutmadan naklen atayabilir. Bu görevlere atanmalarında aynı unvanın olmaması halinde, öğrenim durumu ve kazanmış olduğu unvanla birlikte atanacağı unvan ile ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınır. İlk defa açıktan atanacaklarda bu Yönetmelik uygulanmaz.
Ek Madde 2- (Değişik : RG-20/04/2004-25439) Boş kadro olmaması nedeniyle görevde yükselme eğitimi ve sınavı açılamaması durumunda; nüfusa bağlı olarak değiştirilmesi gereken ve birbirinin alternatifi olan başkatip - yazı işleri müdürü, muhasebeci - hesap işleri müdürü kadroları için boş kadro şartı aranmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılabilecektir. Görevde yükselme sınavında başarılı olanların başarılı olduklarına dair belgeler, kadro ihdası amacıyla Bakanlığın koordinatörlüğünde kadro cetvellerine eklenecektir.
Ek Madde 3- (Ek : RG-27/09/2002-24889) İl Özel İdare Müdürlüklerinde görev yapan kontrol memurları eğitim ve sınava katılıp başarılı olmak ve diğer şartları taşımak kaydıyla unvanlı veya unvansız müdürlüklere atanabilirler.
Ek Madde 4- (Ek : RG-20/04/2004-25439) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, vekalet edilen kadro unvanı kazanılmış hak olarak görülemeyeceğinden, bunlar görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen kadroya atanamazlar.
Ek Madde 5- (Ek : RG-20/04/2004-25439) Kurumlar düzenlemeyi planladıkları görevde yükselme eğitim programlarını Bakanlık koordinesinde Devlet Personel Başkanlığına bildireceklerdir.
Geçici Madde 1- İhtiyaç duyulan hallerde bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden 18.4.1999 tarihinde görevde bulunanlar için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi esas alınabilir.
(Ek:RG-20/04/2004-25439) Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği 18.4.1999 tarihi itibariyle görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.
Yürürlük
Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
________________________________
(1) Yönetmeliğin adı "İlÖzel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik" iken, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, metne işlediği şekliyle değiştirilmiştir.
(2) Bu Bölümün başlığı "Görevde Yükselme Sınavının Usul ve Esasları" iken, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, metne işlediği şekliyle değiştirilmiştir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 45,185 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam