1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Eğitim Denetmenleri yer değiştirme kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2013 İl Eğitim Denetmenleri Yer Değiştirme Kılavuzunu yayımladı.
09 Mayıs 2013 09:05
Yazdır
İl Eğitim Denetmenleri yer değiştirme kılavuzu

A- GENEL BİLGİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz, aşağıdaki mevzuat esas alınarak il eğitim denetmenlerinin 2013 yılı yer değiştirme işlemlerinin hangi esas ve usullere göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.


KILAVUZUN PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ


1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği.

2. İLKELER

İl Eğitim Denetmenlerinin yer değiştirmelerinde;

2.1. Atama yapılacak tüm iller için, mevcut il eğitim denetmeni ve personel sayısına göre ülke genelinde belirlenen 61,03 ihtiyaç karşılama oranı,

2.2. İllerin ihtiyacının karşılanması, tercihler, hizmet puanı, hizmet puanının eşit olması durumunda hizmet süresi üstünlüğü,

esas alınır.

3. GENEL ESASLAR VE AÇIKLAMALAR

Yer değiştirme işlemleri; Yönetmeliğin 31, 32, 33, Geçici 1 ve 2'nci maddeleri çerçevesinde;

1- Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri,

2- İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

3- Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer

dcğışlırmdcri.

sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir.

EK-2 2013 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ'ne göre yapılacak her yer değiştirme işlemi öncesinde, 06/05/2013 tarihli ve 847993 sayılı Makam Onayı ekinde yer alan 2013 yılı İl Eğitim Denetmenleri Yer Değiştirme İşlemlerine Esas Sayısal Veri Tablosu dayanak alınarak hazırlanacak olan EK-1 İl Eğitim Denetmenlerinin 2013 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo güncellenerek http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

3.1. Bulundukları İlde 8 Yıl Ve Daha Fazla Süre İle Görev Yapanların Yer Değiştirme İşlemleri

3.1.1. 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle bulundukları ilde kesintisiz sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar yer değişikliği talebinde bulunacaklardır.

3.1.2. Yer değiştirmeler, bulunulan ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki illerden birine ya da istek halinde bulunulan hizmet bölgesinin dışındaki diğer hizmet bölgelerindeki illerden birine gerçekleştirilecektir.

3.1.3. Sekiz yıllık hizmet süresinin hesabında; Eğitim Denetmenleri Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Grup Başkanlığı ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyeliği görevlerinde geçen süreler de dikkate alınacaktır.

3.1.4. Aylıksız izinli olanlar ile seçim nedeniyle istifa edenlerden, görevlerine dönenler için 8 yıllık sürenin hesabında, bulundukları ilde aylıksız izine ayrılmadan ya da istifa etmeden önce o ilde göreve başladıkları tarih esas alınacaktır.

3.1.5. “Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri” çerçevesinde görev yeri değiştirilenlerden yargı kararı gereği eski görev yerine atananların bu kararlarda belirtilen gerekçelerin devam edip etmediğini belgelendirmeleri ve en geç 24/05/2013 tarihine kadar belgelerini Bakanlığa ulaştırmaları gerekmektedir.

3.2. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri

Bulundukları ilde 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayan (il eğitim denetmen yardımcılığında geçen süreler dahil) il eğitim denetmenlerinden;

3.2.1. Tüm bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, istedikleri illere yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

3.2.2. Bulundukları bölge hizmetini tamamlamamış olanlar, bulundukları hizmet bölgesi illeri ile sınırlı olmak kaydıyla yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir.

3.2.3. Birinci veya ikinci hizmet bölgelerindeki illerde bulunanlardan 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayanlar, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış olsalar bile üçüncü, dördüncü veya beşinci hizmet bölgesindeki illere yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.3. Bulundukları Hizmet Bölgesindeki Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayanların Yer Değiştirme İşlemleri

Bulundukları ilde 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla iki yılını tamamlayan (il eğitim denetmen yardımcılığında geçen süreler dahil) il eğitim denetmenlerinden;

3.3.1. Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayıp, diğer hizmet bölge/bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan il eğitim denetmenlerinin yer değiştirme işlemleri, 24/06/2011 tarihli ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 66'ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

3.3.2. İl eğitim denetmenliğinden önce Devlet memurluğunda geçen hizmet süreleri, bölge hizmet süresi hesaplamalarında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede; bir hizmet bölgesinde çalışılan sürenin çalışılması gereken süreden fazla olması durumunda, fazla olan süre öncelikle görev yapılmayan bir alt hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgesinden artan süre varsa çalışılması gereken bir üst hizmet bölgesinde değerlendirilecektir.

3.3.3. İl eğitim denetmenlerinin görevli bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinde kalan bir yıldan az zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış sayılacaktır.

3.3.4. Yer değişikliği başvurusu yapacak il eğitim denetmenlerinin; il tercihinde bulunurken il eğitim denetmeni fazlalığı olan illeri öncelikle tercih etmemeleri gerekmektedir.

3.3.5. Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlardan, diğer hizmet bölgelerine atanmak üzere başvurmayanlar çalışmaları gereken hizmet bölgesine Bakanlıkça re'sen atanacaktır.

Ancak, bu kapsamda dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinden birinde ya da her iki bölgede bölge hizmetlerini tamamlayan il eğitim denetmenleri, birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebileceklerdir. Bu istekler, illerin il eğitim denetmeni ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirmede, aynı ildeki çalışma süresinin kesintisiz sekiz yılı geçmemesi sağlanır.

3.4. Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 yıllık süre geçmeden soruşturma sonucu ayrıldıkları ile atanma talebinde bulunamayacaklardır.

3.5. Aylıksız izinli geçirilen süreler ile askerlik hizmetinde (terhis belgesi esas alınacaktır) geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz. Ancak, askerlik hizmetini, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yapanların askerlik süreleri hizmet puanı hesabında değerlendirilecektir.

3.6. Askerlik hizmetini Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yapanların bu süreleri ile geçici görevlendirme sürelerinin başvurulardan önce MEBBİS e-Personel Modülü'ne işlenmiş olması gerekmektedir. Bu sürelerin işlenmesinden öncelikle ilgili il eğitim denetmeni ve eğitim denetmenleri başkanlığı sorumludur.

3.7. Yer değişikliği işlemlerini yargı kararı ile iptal ettirerek eski görev yerlerine dönenlerin daha önce atandıkları ilde geçen süreleri, halen bulundukları ilde çalışılan sürelere eklenir.

3.8. İl eğitim denetmenliğinden önce Devlet Memurluğunda geçen sürelerden; 24/06/2011 tarihine kadar geçen süreler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre, 24/06/2011 tarihinden sonraki süreler ise Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre bölge hizmetinde değerlendirilir.

B- KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 73'üncü maddesinde bulunan; “Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” hükmü kapsamında karşılıklı yer değiştirme işlemleri; 2013 yılı yer değiştirme döneminde, hizmet bölgelerinde çalışılması gereken sürelerin tamamlanmış ve yer değişikliği talebinde bulunulmuş ancak yer değişikliği gerçekleşmemiş olması koşullarıyla Ağustos ayı içerisinde başvurulması halinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

C- TERCİHLERİN ALINMASI

1. Bulundukları İlde Sekiz Yıl ve Daha Fazla Süre İle Görev Yapanların Yer Değiştirmeleri

1.1. Bulundukları ilde 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle kesintisiz sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanlar, 30 il tercihinde bulunabileceklerdir. Tercihlerine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanlar, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden birine Bakanlıkça re'sen atanacaktır.

2. İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler

Bulundukları ilde il eğitim denetmeni olarak 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla en az iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlardan;

2.1. Bölge hizmetini tamamlamamış olan il eğitim denetmenleri, bulundukları hizmet

bölgesinde bulunan 5 j|j.

2.2. Birinci veya ikinci hizmet bölgelerinde görev yapan il eğitim denetmenleri, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamamış olsalar dahi üçüncü, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinde bulunan 20 ili,

2.3. Tüm bölge hizmetlerini tamamlayan il eğitim denetmenleri istedikleri 20 ili, tercih edebileceklerdir.

2.4. 2011 yılı yer değiştirme döneminde “Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri” çerçevesinde başka illere atananlar, ayrıldıkları ili tercih edemeyeceklerdir.

3. Bulundukları Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresini Tamamlayan İl Eğitim Denetmenlerinin Yer Değiştirmeleri

3.1. Bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen bölge hizmetini ve bulunduğu ilde iki yıllık çalışma süresini (il eğitim denetmen yardımcılığında geçen süreler dahil) 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla tamamlayan il eğitim denetmenleri, bölge hizmeti sürelerinin eksik bulunduğu hizmet bölgelerindeki bütün illeri tercih edebileceklerdir.

Ancak, bu kapsamda dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerinden birinde ya da her iki bölgede bölge hizmetlerini tamamlayan il eğitim denetmenleri istekleri halinde; birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri için öngörülen bölge hizmetlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın bulundukları ilde kalmak ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki diğer illerden birine atanmak isteyebilecektir. Bu istekler, illerin il eğitim denetmeni ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. Tercihlerine atanamamaları durumunda eksik bölge hizmetlerinin bulunduğu hizmet bölgelerindeki illerden birine atanacaklardır. Her durumda, bulunulan ildeki çalışma süresi kesintisiz sekiz yılı geçemez.

1. Başvurular

1.1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak il eğitim denetmenleri; başvurular başlamadan önce MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki kimlik, öğrenim durumu, hizmet akışı, hizmet puanı ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda düzeltmeye esas belgeleriyle birlikte yazılı olarak eğitim denetmenleri başkanlıklarına başvuracaklardır. Başkanlıklarca özlük birimi aracılığıyla gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır. Başvuru yaptıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapanların başvuruları reddedilecek, yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını kaydetmeleri sağlanacaktır.

1.2. MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki bilgilerin doğruluğundan öncelikle ilgili il eğitim denetmeni ve eğitim denetmenleri başkanı sorumludur.

1.3. Yapılan yer değişikliği işleminin, MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki hatalı bilgilerden kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda ilgili il eğitim denetmeni ve eğitim denetmenleri başkanı hakkında idari işlem yapılacaktır.

2. Başvuru Şekli ve Süreleri

2.1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak il eğitim denetmenleri, EK-2 2013 Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içinde, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerindeki durumlarına uygun elektronik başvuru formunu doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır. Başvuru formunun çıktısını alarak, kendilerine ilişkin bölümü imzaladıktan sonra eğitim denetmenleri başkanlıklarına teslim edeceklerdir.

3.Onay Süreci ve Takibi

3.1. İl eğitim denetmenleri tarafından elektronik ortamda doldurulan ve çıktısı imzalanarak eğitim denetmenleri başkanlıklarına sunulan başvuru formu, Başkanlıklar tarafından kontrol edildikten sonra süresi içerisinde onaylanacaktır. Onaylanan elektronik başvuru formu çıktıları, imzalandıktan sonra eğitim denetmenleri başkanlıklarında muhafaza edilecektir.

3.1.1. Yer değiştirme başvurusunda bulunan il eğitim denetmenleri, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edebileceklerdir.

4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

4.1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvurusu onaylanan,

4.2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan,

başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yer değiştirmeleri yapılanların yer değişiklikleri iptal edilecektir.

1.Atamalar

1.1. Yer değiştirme işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

1.2. Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımız http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

1.3. Bakanlık tarafından elektronik ortamda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen atama kararnameleri, müdürlüklerce il eğitim denetmenlerine en kısa sürede tebliğ edilerek, yasal süreler içerisinde ilişik kesme ve yeni görev yerine başlama işlemleri gerçekleştirilecektir.

F- İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. 2Gİ3 İl Eğitim Denetmenleri Yer Değiştirme Kılavuzu, il eğitim denetmenlerine imza karşılığı duyurulacaktır.

2. Yer değiştirme başvurularından önce, il eğitim denetmenlerinin; kimlik, öğrenim, görev kaydı (hizmet akışı), hizmet puanı v.b bilgileri, MEBBİS e-Personel modülünden Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacaktır. Bu kapsamda il eğitim denetmenlerine ilişkin bilgilerin il millî eğitim müdürlüklerince güncellenerek gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır.

3. Eğitim denetmenleri başkanının sorumluluğunda, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının kontrolü ve onaylanması sağlanacaktır.

4. Bakanlık tarafından her yer değiştirme öncesinde güncellenerek http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak “İl Eğitim Denetmenlerinin 2Gİ3 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo”, il eğitim denetmenlerine imza karşılığı duyurulacaktır.

5. Yer değişikliği işlemleri sırasında ihtiyaç halinde illere elektronik ortamda gönderilebilecek e-postalar takip edilerek gereği yapılacaktır.

6. İl eğitim denetmenlerinin görevden ayrılış ve göreve başlayış tarihlerinin MEBBİS e- Personel Modülüne işlenmesi sağlanacaktır.

G- GENEL HUSUSLAR

1. Bu kılavuzda yer alan hususlar dışında, uygulamalara yönelik diğer açıklamalar, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

2. İl eğitim denetmenlerinin, EK-1 İl Eğitim Denetmenlerinin 2013 Yılı Yer Değiştirmelerine Esas İllerin İhtiyacını Gösterir Tablo'nun güncel halini takip etmeleri gerekecektir.

3. 2Gİ3 yılı yer değiştirme işlemleri;

3.1 Bulundukları ilde sekiz yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri,

3.2 İsteğe bağlı yer değiştirmeler,

3.3 Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri,

sırası takip edilerek gerçekleştirilecektir. Başvurular, başvuru yapılan yer değiştirme grubu içerisinde değerlendirilecektir.

İL EĞİTİM DENETMENLERÎNÎN 2013 YILI YER DEĞİŞTİRMELERİNE ESAS İLLERİN

İHTİYACINI GÖSTERİR TABLO

(BULUNDUKLARI İLDE SEKİZ YIL VE DAHA FAZLA SÜRE İLE GÖREV YAPANLARIN YER DEĞİŞTİRME ________________________________ İŞLEMLERİ)

İl Sıra No Hizmet Bölgesi İl Adı Mevcut İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı Sayısı İhtiyaç Karşılama 0ranrna(%6l,03) Göre Olması Gereken Denetmen Sayısı İHTİYAÇ FAZLA
1 1 ADANA 79 74 0 5
2 4 ADIYAMAN 43 26 0 17
3 2 AFYONKARAHİSAR 28 27 0 1
4 5 aĞRI 20 17 0 3
5 3 AMASYA 18 16 0 2
6 1 ANKARA 183 188 5 0
7 1 ANTALYA 77 77 0 0
8 4 ARTVİN 10 8 0 2
9 1 AYDIN 39 38 0 1
10 1 BALIKESİR 44 42 0 2
11 2 BİLECİK 7 7 0 0
12 5 BİNGÖL 7 11 4 0
13 5 BİTLİS 17 14 0 3
14 2 BOLU 14 11 0 3
15 2 BURDUR 14 11 0 3
16 1 BURSA 88 87 0 1
17 2 ÇANAKKALE 21 17 0 4
18 3 ÇaNK IRI 8 7 0 1
19 2 ÇORUM 23 22 0 1
20 2 DENİZLİ 44 40 0 4
21 4 DİYARBAKIR 65 56 0 9
22 2 EDİRNE 15 13 0 2
23 4 ELAZIĞ 33 25 0 8
24 4 ERZİNCAN 10 10 0 0
25 4 ERZURUM 28 32 4 0
26 1 ESKİŞEHİR 31 28 0 3
27 1 GAZİANTEP 56 57 1 0
28 4 GİRESUN 20 16 0 4
29 4 GÜMÜŞHANE 9 6 0 3
30 5 HAKKARİ 7 9 2 0
31 2 HATAY 56 52 0 4
32 2 ISPARTA 23 19 0 4
33 1 MERSİN 67 66 0 1
34 1 İSTANBUL 226 382 156 0
35 1 İZMİR 147 133 0 14
36 5 KARS 12 12 0 0
37 3 KASTAMONU 15 14 0 1
38 1 KAYSERİ 55 46 0 9
39 2 KIRKLARELİ 12 10 0 2
40 3 KIRŞEHİR 14 11 0 3
41 1 KOCAELİ 54 51 0 3

2013 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

2013 Yılı İl Eğitim Denetmenleri Yer Değiştirme Kılavuzu ve EK-1 Tablonun http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanması. 08/05/2013
Başvuruların kabul edilmesi 13/05/2013-20/05/2013 Saat: 17.00
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci (Eğitim Denetmenleri Başkanlığı) 13/05/2013-20/05/2013 Saat: 18.00
Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 27/05/2013
Kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi 27/05/2013

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

EK-1 Tablonun http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanması 31/05/2013
Başvuruların kabul edilmesi 07/06/2013-14/06/2013 Saat: 17:00
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci (Eğitim Müfettişleri Başkanlığı) 07/06/2013-14/06/2013 Saat: 18:00
Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 21/06/2013
Kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi 21/06/2013

BULUNDUKLARI HİZMET BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARIN YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

EK-1 Tablonun http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanması 25/06/2013
Başvuruların kabul edilmesi 01/07/2013-08/07/2013 Saat: 17.00
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Onay Süreci (Eğitim Müfettişleri Başkanlığı) 01/07/2013-08/07/2013 Saat: 18.00
Atamaların Yapılması ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 15/07/2013
Kararnamelerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi 15/07/2013
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 8,812 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam