1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personelinin branşlara göre görev tanımları

23 Aralık 2003 08:03
Yazdır

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personelinin branşlara göre görev tanımları.


UZMAN TABİP'İN GÖREVLERİ

Hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi etmek ve poliklinik yapmak.
Uzmanlık dalları bulunmayan kurumlarda, hastaları da muayene ve tedavi etmek, ilk tedaviden sonra ilgili dal uzmanının görmesi gereken vakaları, gereği yapılmak üzere bildirmek.
Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak yazmak.
Her ne zaman olursa olsun önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendisine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmak.
Hasta hakkında konsültasyon için gelen davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek.
Poliklinik ve servisinde ihbarı mecbur bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde, ihbar vesikasıyla durumu bildirmek.
Orijinal çalışmalara esas teşkil edebilecek nadir vakalarda, hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere belge ve bilgi vermek.
Servis istatistiklerinin düzenlemek, zamanında vermek ve servis protokol defterinin tutulmasını sağlamak.
Ameliyatın sonunda yaptığı ameliyatı ameliyat kayıt defterine kaydetmek.
Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları bildirmek.
İhtiyaç duyulan alet, ilaç ve sıhhi malzeme için istek belgesi düzenlemek, eczane veya depodan alınmasını sağlamak.
Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımını sağlamak.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile aile planlaması kursu görmüş diğer tabipler aile planlaması uygulamaları yapmak ve kendi birimleri içinde bu çalışmaları düzenlemek.
Laboratuvara gelen bütün tetkik ve tahlilleri, serolojik ve biyolojik teamül ve testleri yapmak.
Ölen hastalardan lüzum görülenlere otopsi yapmak, ameliyat veya otopsi ile alınan organ ve parçalarını muhafaza etmek ve gerekli preparatları hazırlamak, muayene ve tetkik neticelerini raporla ait olduğu servise bildirmek, koleksiyon ve müze yapmak.
Bazı laboratuvar uzmanları noksan bulunan kurumlarda, kendi uzmanlık dallarına yakın şubelerin de basit muayene ve tahlillerini yapmak.
Gönderilen hastaların radyolojik tetkiklerini yapmak, tetkik neticesini kanaatiyle birlikte ilgili uzmana göndermek.
Laboratuvar için alınan çekilmemiş filmleri deftere kaydetmek, çekilen filmlerin ölçüleri ve sayıları ile hangi hasta için çekildiğini, protokol numarası, ismi ve tarihi ile yazılmasını, bozuk çıkanların usulüne göre imhasını yapmak veya yaptırmak.
Işın tedavisi için radyoterapi endikasyonunu koymak. Tedavi planı hazırlanmasında bilgileri radyasyon fizikçisine vermek. Fizikçinin bulunmadığı hallerde planı ve fizikçinin diğer görevlerini yapmak.
Radyoterapinin devam ettiği sürece, hastalığın seyrini yakından izlemek ve kontrol etmek. Gerektiğinde hastayı gönderen uzmanla hasta hakkında görüşmeler yapmak.
Laboratuvarlarında bulunan tedavi cihazlarının çalışmalarını sık sık kontrol ile gerektiğinde kalibrasyonlarını yaptırmak.
Bir gün önceden verilecek ameliyat listelerine göre vakaların niteliklerini ve ameliyat sürelerini göz önüne alarak günlük ameliyathane çalışma listelerini düzenlemek. Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasını ve bu hastaların premedikasyonunu sağlamak.
Hastanın sağlık durumuna göre, anestezi altında ameliyat yapılıp yapılmayacağı hususunda karar vermek. Operatörle görüşerek ameliyatın özelliğinin ve hastanın genel durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu vermek.
Anestezi tekniğini tespit ederek gerekli anestetiği hastaya uygulamak veya kontrolü altında uygulatmak. Anestezi ve ameliyat altında iken hastanın durumunu, normal şartlarda seyrini temin için bütün kontrolleri yapmak veya kendi sorumluluğu altında yaptırmak. Anestezi şekli ve seyrini ameliyat kağıdına kaydetmek.
Ameliyat sonu hastanın normal hayati fonksiyonlarını kazanıncaya kadar gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri uygulamak. Bu hususta operatörle ve lüzum gördüğü diğer uzmanlarla konsültasyon yapmak.
Ameliyathane ve sterilizasyon işlerinde ameliyathane sorumlusuna yardımcı olmak. Narkoz ve ameliyat sonrası bakım birimindeki her türlü cihaz, alet, ilaç ve sıhhi malzemeyi sağlamak, bakım, muhafaza ve kullanılmasını kontrol etmek.
Halk sağlığı eğitimi ile h izmet içi eğitim programını planlamak, uygulamak ilgili seminer ve konferanslara katılmak.
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım, bilirkişilik işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak,
Uzmanlık dalının gerektirdiği bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara göre vermek.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

TABİP'İN GÖREVLERİ

Hizmetleri planlamak, uygulamak ve denetlemek.
Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile ilgili gerekli uygulamaları yürütmek.
Yeni doğan ve bebeklik dönemi bakım hizmetlerini ve 1 - 6 yaş grubu çocukların takip hizmetlerini yürütmek.
Okul sağlığı hizmetlerini yürütmek.
Çevre sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerini yürütmek.
Bulaşıcı hastalıklarla savaş programlarını yürütmek.
İshal ve ishalli hastalıkların tanı, tedavi ve takip hizmetlerini yürütmek.
Halkın sağlık eğitimi ve diğer eğitim etkinliklerinin planlanması, yönlendirilmesi ve yürütülmesinde görev almak.
Bağışıklama hizmetlerini yürütmek için plan ve programları hazırlamak, bunları uygulamak ve uygulatmak.
Kayıtları düzenli olarak kontrol etmek ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak.
Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını yürütmek.
Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde yer almak.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunan merkezlerde eğitim almış ve sertifikalandırılmış olmak şartıyla ilgili mevzuatta belirtilen süreye uyulmak kaydıyla gebelik sonlandırma hizmetlerini vermek.
Okul, kreş, çocuk bakımevi, ıslahevi gibi çocukların bir arada bulunduğu kurumlarda ve çocuk işçilerin yoğun olarak çalıştırıldığı işkollarında, risk faktörlerinin saptanmasına ve tedbirlerin alınmasına yönelik olarak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Kadın, ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması poliklinik hizmetleri ile plan program ve projeler üretilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde uzman tabiplerle işbirliği içinde çalışmak.
Acil sağlık hizmetlerini yürütmek.
Kronik hastalıkları ve risk gruplarını bilmek, gerekli tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.
Tedavi hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili gerekli uygulamaları yapmak.
Laboratuvar hizmetlerini yürütmek.
Zorunlu olan ilaçların ihtiyaçlarını tespit etmek ve tüketimini kontrol etmek.
Hasta sevk sistemi işlemlerini yapmak ve sonuçlarını izlemek.
Adli tabiplik hizmetlerini yürütmek.
Sağlık kurulu ile ilgili işlemleri yürütmek.
Belediye hekimi olmayan yerlerde belediye hekiminin görevlerini yapmak.
Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.
Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
Halk eğitimi materyali ihtiyacını belirlemek ve kullanılmasını sağlamak.
Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.
İstasyona doğrudan yapılan çağrıları merkezin değerlendirmesine sunarak, verilecek talimata göre davranmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

DİŞ TABİBİ'NİN GÖREVLERİ

Hizmetleri planlamak, uygulamak ve denetlemek.
Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
Okul sağlığı hizmetlerini yürütmek.
Halkın sağlık eğitimi ve diğer eğitim etkinliklerinin planlanması, yönlendirilmesi ve yürütülmesinde görev almak .
Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını yürütmek.
Branşı ile ilgili gelişmeleri izlemek, eğitimini almak.
Diş polikliniği, diş tedavi ve protez hizmetlerine ait fenni ve idari işleri yapmak.
Yatan hastaların dişlerini tedavi ettikleri gibi hariçten müracaat edecek diş hastalarını da polikliniklerde muayene ve tedavi etmek.
Müdahale ettikleri ve yatmasına lüzum gördükleri vakaları baştabibin bilgisi altında cerrahi servislerinden birine yatırmak, müşahadesini alarak tedavi etmek ve izlemek.
Bilimsel çalışmalarda diğer tıbbi birimler ile işbirliği yapmak.
Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
Halk eğitimi materyali ihtiyacını belirlemek ve kullanılmasını sağlamak.
Diş polikliniği ve bağlı birimler ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını ve bu kayıtlardan istatistiki verilerin toplanmasını sağlamak.
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım, bilirkişilik işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

ECZACI'NIN GÖREVLERİ

Yıllık hizmet plan ve programını hazırlamak.
Eczane açılış, nakil, devir ve adres değişikliği başvuru dosyalarını incelemek ve uygun şartlara sahip olanlara ruhsatname düzenlemek. Ayrıca mesul müdürlük başvurularını kabul etmek ve mesul müdür belgesi düzenlemek.
Ecza depoları ile ilgili depo açış, nakil, mesul müdür tayini dosyalarını kabul etmek, incelemek ve uygun bulunanların dosyalarını ruhsatname ve mesul müdürlük belgesi düzenlemek üzere Bakanlığa göndermek.
Eczane, ecza deposu, kozmetik üretim yerlerinin periyodik denetimlerini yapmak, tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda tamamlanması için gerekli yazılı uyarıları yapmak ve takip etmek
Sağlık Bakanlığı Müfettişlerince ilaç üretim yerlerinde yapılan denetimler sonucu tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için firma yetkililerine tebliğde bulunmak ve tamamlanması için takip etmek.
Piyasa kontrolü amacıyla satış aşamasında ilaç ve kozmetik numunesi alarak analiz için Bakanlığa göndermek.
Eczanelerce karşılanan uyuşturucu (kırmızı), psikotrop (yeşil) kan ürünü (mor) ve hemofili (turuncu) reçetelerin yönetmelik ve yasalara uygunluğunu denetlemek, reçetelerin işlendiği çizelgeleri kontrol edilerek Bakanlığa göndermek, uygun olmayan reçetelerle ilgili doktor ve eczacıları uyarmak.
Kozmetik üretim yerleri izin belgeleri ve sorumlu teknik eleman için müracaat dosyalarını kabul etmek, incelemek ve üretim mahallerini kontrol ederek uygun dosyaları Bakanlığa göndermek.
Hemofili hastalarınca kullanılan hemofili reçete karnelerinin temini için gerekli başvuru belgelerini kontrol ederek Bakanlığa göndermek, karnelerin hastalara teslimini sağlamak.
İlaç firmalarınca ecza deposu ve Sağlık Kuruluşlarına satılan uyuşturucu ve psikotrop ve kontrole tabi ilaçların dağıtım çizelgelerinin ilgili depo ve kuruluşlarda faturalarının kontrollerini yapmak uygun ve uygunsuz bulunanları tespit ederek Bakanlığa bildirmek.
Tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçların reçetelerinin Bakanlıkça onaylanması için gerekli yazışmaları yapmak.
Sağlık kuruluşları ve serbest hekimlere verilecek kırmızı, yeşil ve mor reçetelerin dağıtım kayıtlarını tutmak ve Bakanlığa bilgi vermek.
İlaç sürşarj etiketlerinin temini, dağıtımını yapmak, satış kayıtlarını tutmak.
İstatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi konusunda ilgili şubelere yardımcı olmak.
Serbest hekimlerce açılan ecza dolaplarına belge düzenlemek, çalışmasını denetlemek, Bakanlığa bilgi vermek.
Yetkisiz kişilerce ilaç üretimi ve satışını engellemek için gerekli denetimi yapmak, şikayetleri değerlendirmek, adli işlemlerin takibini yapmak.
Eczanelerden gelen miyadı geçmiş uyuşturucu ve psikotrop ilaçların uygun şartlarda ve heyet huzurunda imha işlemini yapmak.
Medikal gaz üretim yerlerinin denetimi ve mesul müdür tayin işlemlerini takip eder, dosyalarını Bakanlığa gönderir.
Aktar ve baharatçılarla ilgili satış izin belgesini düzenler, genelgelere uygun olarak satış yapmalarını denetler.
Eczacı Odası tarafından düzenlenen eczane nöbet listelerini denetler, onaylar ve bu konudaki şikayetleri takip eder.
Bakanlıktan gönderilen tamimlerin ilgili kişi ve kuruluşlara (eczane ecza deposu vs.) hızlı ve zamanında ulaşmasını sağlamak.
İlaç bağımlılığı ile mücadele konusunda Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğüyle birlikte çalışma yapmak.
Tıbbi malzeme üretim yerlerinin dosyalarını inceler yerinde denetim yapmak, numune almak analiz için Bakanlığa göndermek.
Şikayet dilekçelerini incelemek, soruşturmaları yürütmek.
TEB Yüksek Heyet Divanı tarafından verilen eczacılar hakkındaki cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.
Servislerde yatan hastaların günlük ihtiyaçlarını karşılamak.
Servislere sarf malzemesi dağıtımını yapmak.
Alınan ve eczaneden çıkışını yapılan ilaçların defter kayıtlarını tutmak.
Hastanenin ilaç sarfiyatını takip etmek, alım için istekte bulunmak.
İlaç ve tıbbi malzemenin uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.
Satın alınan ilaç ve tıbbi malzemenin muayene ve satın alma komisyonlarında görev almak.
Hastane personeline ait, eczanelerden alınan reçetelerin kontrollerini yapmak tıbbi, farmakolojik ve Bütçe Uygulama Talimatı esaslarına uygunluk yönünden değerlendirmek.
Hastane eczanelerinde bulunmayan ilaçlara ait reçetelerin serbest eczanelerden karşılanabilmesi için gerekli onay işlemini yapmak.
Eczaneden karşılanan hemofili ve kan ürünü reçetelerinin aylık bildirimi için form düzenlemek, Sağlık Müdürlüğüne bildirmek.
Uyuşturucu ilaçlarla ilgili gerekli defter kaydını tutmak.
Eczaneye verilen her türlü ilaç ve malzemenin Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre talepname ve ihraç pusulası karşılığında hastane ambarından temin etmek.
Majıstral ilaçların eczane laboratuarında Türk Kodeksine ve eczacılık sanat ve fennine uygun olarak yapımını sağlamak.
Eczanede bulunması gereken belirli ilaçların daima mevcut olmasına dikkat etmek ve miyad takibi yapmak.
Eczanede ve depoda mevcut tüm ilaç ve malzemenin yıllık kayıtlarını çıkarmak, devrini göstermek, senelik ilaç ve ihtiyaç listesi çıkarmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

DİYETİSYEN'İN GÖREVLERİ

Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlamak.
Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şeklide yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek.
Yemek listelerini düzenlemek.
Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin saklanmasını sağlamak ve denetlemek.
Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde getirilmesini sağlamak.
Beslenme ile ilgili fiyatları, maliyet kontrollerini ve istatistikleri yapmak ve gerekli kayıtları tutmak.
Halk sağlığı eğitimi ile h izmet içi eğitim programını planlamak, uygulamak ilgili seminer ve konferanslara katılmak.
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım, bilirkişilik işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak,
Kazaları önleyici tedbirler almak ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlamak.
Tabibin önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği tertip etmek. Hasta ile mülakat yaparak istek ve alışkanlıkları göz önünde bulundurarak gıda ve yemek çeşidi planlamasını yapmak.
Mutfağının çalışmalarını ve diyet hazırlama hususlarını düzene koymak ve kontrol etmek.
Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol etmek.
Yemek artıkların miktarını saptayarak her gün tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi vermek.
Kurumdan ayrılan hastalara önerilen yemek rejimi şeklini evlerinde uygulamaları için fikir vermek, örnek listeler hazırlayarak hastayı rejimi hususunda eğitmek.
Çeşitli hastalıklarda verilmesi gerekli rejimler konusunda tabiplerle birlikte araştırma yapmak.
Hastalara verilecek olan enteral ve total parenteral beslenme desteği planlamak, uygulamak ve izleme süreçlerinde görev almak.
Toplumun beslenme düzeyi ve beslenme sorunları ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesi için değerlendirmeler yapmak, plan program ve projeler üretmek ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için çalışmalar yapmak,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

PSİKOLOG'UN GÖREVLERİ

Tabip ile koordine ve işbirliği içerisinde çalışarak hastalığın tedavisine iştirak etmek,
Hasta ile ve lüzûm görüldüğünde yakınları ile görüşme yapmak,
Hastaların günlük yaşantılarını takip etmek ve bulguları ilgili tabibe bildirmek,
Yatarak ve ayakta tedavi gören hastaların muayene ve kontrollerine iştirak etmek,
Tabibin teşhis koymasına yardımcı olmak amacıyla, zeka, kişilik gibi lüzumlu olan testler ile mülakat, psikoanalitik gibi mesleki usûl ve teknikleri uygulamak, Teşhis ve tedavide hastanın tabip ile işbirliği kurmasına yardımcı olmak,
Uygulanan mesleki usûl ve teknikler ile testlerin yorumunu yapmak,
Tabip tarafından; yapılacak değerlendirmeler ışığında lâzım gelen tedavi ve teknikleri tespit ederek tedaviyi hasta ile işbirliği içerisinde ve meslek etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirmek,
Psikolojik yardım, psikolojik danışmanlık, psikolojik rehberlik, şahsî ve grup psikoterapisi hizmetleri vermek, psikoteknik değerlendirmelerde bulunmak,
İlmi araştırma yapmak ve ilmi çalışmalara ve eğitim toplantılarına iştirak etmek,
Hastane personeline ihtiyacı olan eğitimi ve psikolojik yardımı vermek,
Hasta personel ilişkileri konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
Gerektiğinde hizmet götürülecek bölgedeki toplumun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını ve sağlık kriterlerini değerlendirmek sûretiyle problemleri ve öncelikleri tespit etmek,
Görevin, mesleğin ve hizmetin gerektirdiği veya mevzuatın öngördüğü form veya rapor doldurmak, yazışma yapmak, kayıt tutmak ve istatistiki bilgi toplamak gibi diğer çalışmaları yapmak,
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım işleri ile kurul, komisyon oluşturulması, bilirkişilik ve benzeri görevleri yapmak,
Mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak,

FİZYOTERAPİST'İN GÖREVLERİ

Uzman tabip tarafından görülerek tedavi endikasyonu saptanmış hastalara fizik tedavi vasıtalarını, tıbbi egzersizleri uygulamak, masajları hastaların ortez ve protez eğitimlerini, adale testi günlük yaşayış faaliyetleri testi ve uygulamalarını, branşla ilgili diğer ölçüm ve testleri yapmak.
Hastaların tedavileri yönünden ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışmak. Gerektiğinde hastaların tedavisinin gidişi hakkında tabibe bilgi vermek.
Hasta konseylerine iştirak etmek. Hastaların kazalardan korunmaları için gerekli güvenlik önlemlerini almak veya aldırmak.
Kullandıkları cihaz ve malzemelerin iyi kullanımı ve bakımını sağlamak.
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım, bilirkişilik işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak.
Branşı ile ilgili gelişmeleri izlemek ve eğitimini almak.
Fizyoterapi ünitesinde gerekli kayıtların tutulmasını ve bu kayıtlardan istatistiki verilerin toplanmasını sağlamak.
Hizmet içi eğitim programlarına katılmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

VETERİNER'İN GÖREVLERİ

Hayvan sağlığının korunması ile ilgili olarak, hayvanları muayene ve tedavi etmek. Hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak.
Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek.
Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanılan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek.
Eczanesi bulunmayan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabı tesis eylemek ve bu ilaçları satabilmek.
Ülke hayvancılığının ıslah ve gelişmesini engelleyici hareketleri önleyici tedbirleri almak.
Bulaşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda keyfiyetten resmi makamları haberdar etmek ve önleyici tedbirleri almak.
Zootekni sahasında haiz olduğu bilimsel salahiyetini kullanmak.
Zoonoz hastalıkların kontrolüne ilişkin kontrol programları hazırlamak, yürütmek ve takibini yapmak, bu hususta gerek sağlık personeli gerekse halka yönelik eğitim materyalleri hazırlamak ve eğitimleri gerçekleştirmek.
Bulaşıcı hastalıkların saha ve epidemiyolojik çalışmalarına ilişkin faaliyetlere katılmak.
Başta hayvansal gıdalar olmak üzere güvenli gıda temini konusunda çalışmalar yapmak, bu alanda verilen izin ve denetim işlemlerini, gıda işletmelerine ve halka yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek.
Hayvansal gıdalardaki veteriner ilaç, hormon vb. kalıntıların izlenmesi ve en aza indirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.
Çevre Sağlığı Hizmetleri kapsamında temiz içme ve kullanma suyu teminine ilişkin faaliyetlerde yer almak, halk ve çevre sağlığı için tehlike oluşturma riski olan, sınai ve ticari kuruluşlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalara katılmak, insan sağlığını tehdit eden başta zoonoz hastalıklar olmak üzere bulaşıcı hastalıkların önlenmesine ilişkin alınacak çevre sağlığı tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
Herhangi bir afet durumunda halk sağlığını ve çevre sağlığını tehdit eden olumsuzluklara tedbirlerinin alınmasına yönelik faaliyetlere katılmak.
Halk sağlığını tehdit eden vektör ve diğer zararlılarla mücadele programları geliştirmek, uygulamak, bu alanda kullanılan madde ve araçlarla ilgili çalışmalar yapmak.
Başta zoonoz karakterli hastalıklar olmak üzere, bulaşıcı hastalıklara ilişkin laboratuar tetkiklerini, gıda ve suların kimyasal, mikrobiyolojik vb. analizlerini yapmak ve alanı ile ilgili virolojik, bakteriyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, farmakolojik, toksikolojik vb. laboratuvar çalışmaları gerçekleştirmek.
Eğitim ve araştırma birimlerinde kullanılacak deney hayvanlarını yetiştirilmesi ve deneylere uygun olarak hazırlanması konularında danışmanlık yapmak.
Başta zoonoz karakterli hastalıklarda kullanılanlar olmak üzere, aşı, serum vb. biyolojik ürünlerle ilgili çalışmaları yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

BİYOLOG'UN GÖREVLERİ

Gerektiğinde tabip ile birlikte hasta vizitine katılmak,
Tabip tarafından talep edilen tahlilleri yapmak ve tabibe bildirmek
Muayene materyalini ve numuneleri almak, kabulünü yapmak, uygun mahalde muhafaza etmek, kaydını tutmak,
Muayene materyalini ve numuneleri tahlil için hazırlamak, tahlil etmek ve neticelendirmek, tahlil neticelerini okumak, değerlendirmek veya değerlendirmeye sunmak,
Yapılan tahlillerin tutanak ve raporlarını hazırlamak, muayene materyali ve numune verenleri sorgulamak, bilgilendirmek,
Görev, meslek ve hizmetin gerektirdiği eğitim ve plânlama yapmak,
Kullanılan malzeme ve cihazların muhafaza, bakım, temizlik, sipariş ve giriş çıkış kayıt işlemlerini yapmak,
Muayene ve tahlil materyali ile numunelerin alınması, kabul edilmesi, uygun ortamda muhafazası ve kayıtlarının tutulması işlemlerini yapmak
Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım, bilirkişilik işleri ile kurul, komisyon oluşturulması ve benzeri görevleri yapmak,
Yapılan işlemler ve kullanılan alet ve cihazlar ile ilgili olarak görevin, mesleğin ve hizmetin gerektirdiği veya mevzuatın öngördüğü form veya rapor doldurmak, yazışma yapmak, kayıt tutmak, istatistiki bilgi toplamak gibi diğer çalışmaları yapmak,
Mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ'NİN GÖREVLERİ

Kurumun imkanları ve mevzuat çerçevesinde amirin yapacağı işbölümüne tabi olarak görev alanının gerektirdiği tüm hizmetleri vermek.
İl genelinde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmeler yapmak, plan, program ve projeler hazırlamak ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için amirin sorumluluğunda üstleri ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.
Görev alanı ile ilgili olarak, danışmanlık, halk sağlığı eğitimi ve diğer eğitim etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesinde görev almak.
Sürdürülen çocuk gelişim programlarına yönelik verileri toplamak, toplanan verileri değerlendirmek üzere ilgili sağlık personeli ile işbirliği yapmak ve periyodik raporlar hazırlayarak amire sunmak.
Sunduğu hizmetlerle ilgili kayıt tutmak.
Sahaya yönelik çalışmalarının planlanması, yönlendirilmesi ve yürütülmesinde görev almak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI'NIN GÖREVLERİ

Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde aile ve yakın çevresi ile işbirliği yapmak, haberleşme ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek.
Hasta sahibi ve ziyaretçilerin müşküllerinin çözümlenmesinde, aranan hastaların kolayca bulunmasında gerekli görülen her türlü tedbirleri almak ve aldırmak.
Hastaların gerektiğinde sosyo-ekonomik durumlarının tetkikini yaparak hastane harcamalarına katılıp katılmayacağını araştırmak ve değerlendirmek. Aldığı sonucu forma doldurarak hasta evraklarına eklemek. Maddi yetersizliği olanlara diğer dış kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olmak.
Uzun süre yatacak hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemek, moral gücünün artırılmasını sağlamak.
Sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili kurumlar arasında işbirliğini sağlayarak kurumun gelirini artıracak program ve çabalara katılmak ve teşhis, tedavi hizmetleri bakımından diğer yataklı kurumla koordinasyon ve yardımlaşma sağlamak.
Kurum içinde bulunan gönüllü kişilerin çalışmalarını düzenlemek, teşvik etmek.
Öncelikle kurum personelinin ve yatan hastaların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılmasına yardımcı olmak.
Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
Bölgelerin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
Toplumda sağlık sorunu yaratan çevresel, sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik koşulları saptamak.
Toplumda saptanan sorunların çözümlenmesine katkıda bulunacak kaynakları araştırmak, harekete geçirmek, verimliliği artırmak ve yeni kaynak oluşumunu sağlayıcı çalışmalar yapmak.
Başvuran birey ve ailelerin sosyal ve ekonomik sorun ve ihtiyaçlarını değerlendirmek, çözümlenmesine yardımcı olmak ve sonuçlarını izlemek.
Halk sağlığı eğitimi, s ağlık eğitimi hizmetlerinde görev almak.
Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.
Hizmetlerin verilmesinde ve sürdürülen sosyal hizmet programlarına yönelik verileri toplamak, toplanan verileri değerlendirmek üzere sağlık personeli ile işbirliği yapmak ve periyodik raporlar hazırlamak.
Sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak, plan, program ve projeler üretmek ve bunların uygulanması için kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için çalışmalar yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

ODYOLOG'UN GÖREVLERİ

Uzman hekim sorumluluğunda endikasyonu belirlenmiş hastalara işitme ile ilgili testleri uygulamak.
Hastalara kekemelik, konuşma bozukluğu veya afoni ile ilgili konuşma terapisini uygulamak.
Laboratuvardaki her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurmak, işletmek ve kullanmak.
Kayıtları ve istatistikleri tutmak.
Hastalara işitme cihazı adaptasyon eğitimi vermek.
Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını yürütmek.
Branşı ile ilgili gelişmeleri izlemek, eğitimini almak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

HEMŞİRE'NİN GÖREVLERİ

Tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak.
Acil hallerde icabeden pansumanları re'sen tatbik edebilecekleri gibi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarıda hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmak.
Dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazım gelen sağlık kurumlarını bildirmek.
Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini almak ve tatbik etmek.
Kurumun hasta odalarını ve hastaların genel temizliğini yaptırmak.
Hastaların hal ve hatırlarını sormak, derecelerini almak, nabız ve teneffüslerini saymak, derece kağıtlarına teneffüslerini çizmek.
Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek. Moral gücünü artırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlamak. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak.
Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını tabiplerin tariflerine göre yapmak. Hastaların ilaçlarını, içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirmek ve tatbik etmek, enjeksiyonları yapmak ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalamak.
Sık sık kontrolü icap eden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli zamanlarda yoklamak ve bunlara ait ilaçları vermek, yemeklerinin de usulüne uygun verilmesini sağlamak. Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yapmak. Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hemşireye vermek.
Hastalara sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek.
Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyali hastalardan almak ve laboratuara göndermek.
Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözetlemek, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirmek. Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya göndermek, gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yaptırmak.
Servis acil dolabında bulunan ilaçları tabibinin direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara uygulamak. Sarfiyatını özel sarf defterine kaydetmek. Ertesi günü bu ilaçları eczaneden alarak yerine koymak.
Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç ve sair malzemeyi iyi bir şekilde saklamak ve bunları yerine göre kullanmak ve tabip tarafından istendiği zaman hazır bulundurmak, bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek.
Servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini kontrol etmek ve sağlamak, gördükleri noksanları gidermek ve gidertmek.
Ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görev ve yetkilerini kullanmak. Ayrıca görevlisi bulunmadığı hallerde sterilizatör ve otoklavların bakımı ve işletilmesini sağlamak.
Uzmanların gözlemciliği altında gerekli tahlilleri ve muayeneleri yapmak ve neticelerini deftere kaydetmek. Tahlil raporlarını uzmana imzalattıktan sonra ait olduğu servislere göndermek.
Laboratuarlara ait alet ve cihazları kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır bulundurmak.
Hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak fizyoterapist, sosyal hizmet, diyet uzmanları ve psikologlarla işbirliği yapmak.
Annelere, doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları hakkında bilgi vermek.
Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
Bölgelerin tespit, takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak.
Evlilik öncesi ve evlilikte aile plânlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak.
İshalli hastalıklar konusundaki programlarda görev almak.
Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak.
Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek.
İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak.
Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak.
Bağışıklama hizmetlerini yürütmek.
Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak.
Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak.
Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak.
Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt, tarama ve tedavi hizmetlerini yapmak.
Kurumun gerektirdiği nöbet çalışmalarını yapmak.
Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.
Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.
Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

EBE'NİN GÖREVLERİ

Müracaat eden kadınların fenni olarak doğuma hazırlanmaları için yetkileri dahilinde her türlü tedbirleri almak ve hazırlıkları yapmak.
Meslek ve sanatlarının gerektirdiği şekilde ana ve çocuğu muayene etmek. Özellikle çocuk kalp seslerini yakından izlemek, müşahedelerine yazmak. Gerekli gördükleri hallerde, her türlü jenital muayeneleri de yapmak, müşahedelerini bir not halinde de yazarak tespit etmek ve doğumun seyrini dikkatle ve sürekli bir şekilde izlemek.
Normal doğumları yaptırmak.
Doğum güçlükleri veya arızaları mevcut olan veya durumunu kesin olarak tespit edemedikleri vakaları uzman tabibe derhal haber vermek.
Doğan çocukların cinsiyetini, boy ölçüsünü, kafa çaplarını, göğüs çevresini, beden ağırlığını, yapısında mevcut bütün arızaları ve anormallikleri, kalıtsal belirtileri, plasenta ve kordonun niteliklerini tespit ve kaydetmek.
İkiz veya daha fazla sayıda doğan çocukların doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğduklarını, ölü doğanların; doğumdan sonra bir müddet daha teneffüs edip etmediklerini dikkat ve titizlikle tetkik etmek ve kaydetmek.
Doğan çocukların birbirlerine karıştırılmamasına son derece dikkat etmek ve bu amaçla her doğan çocuğun bileğine anasının ad ve soyadını, cinsiyetini doğum tarih ve saatini belirten bir kart bağlamak. Bu etiketi çocuk hastaneden çıkıncaya kadar bileğinde kalmasını sağlamak. Ayrıca bu hususta kurum idaresince konulmuş usuller varsa onları da uygulamak.
Doğan çocukların göbeğinin fenni usullere uygun olarak kesmek, bağlamak ve sarmak, çocuklar için gereken tedbirleri almak.
Doğum odalarının doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.
Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
Evlilik öncesi ve evlilikte aile plânlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak.
15 - 49 yaş evli kadınları saptayıp mevzuatta öngörülen aralıklarla izlemlerini yapmak.
Doğum öncesi bakım ve izlemi yapmak, gebelik tanısını koymak, takibini yapmak, riskli gebelikleri erken donemde tespit etmek ve gerekli birimlere sevk etmek.
Doğum sırasında gerekli bakım ve izlemi yapmak, doğumu uygun şekilde yaptırmak, gerekiyorsa epizyotomi yapmak, riskli durumları değerlendirmek ve sevkine karar vermek.
Doğum sonrası bakım ve izlemi yapmak.
0 - 6 yaş grubu çocukların bakım ve izlemini yapmak.
Bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev almak.
İshal ve ishalli hastalıklar konusunda risk altındaki grupları saptayarak gerekenleri yapmak.
Beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkları ve etkileyen faktörleri bilmek ve gerekenleri yapmak.
Yaşlı sağlığı hizmetlerine katılmak.
Bireysel ve grup eğitimlerine katılmak.
Ev ziyaretleri yaparak gebe ve bebekleri tespit etmek, düzenli aralıklarla ziyaret etmek ve izlemek.
Gebe, bebek ve çocuklara ait kayıt ve formları doldurmak.
Bağışıklama hizmetlerinde görev almak.
Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.
Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek.
Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.
Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.
Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
Bu görevleri dışında aile planlaması kursu görmüşlerse, ailelere doğum kontrolü ile ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdürler.
Ebeler, bu asli görevleri yanında hemşirelerin gördükleri hizmetleri de görmek.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .

TIBBİ TEKNOLOG, SAĞLIK TEKNİKERİ VE SAĞLIK MEMURU'NUN GÖREVLERİ

1- Sağlık İstatistik Bölümü:

Kurumlarda istatistik ve tıbbi dokümantasyon bölümüyle, arşiv ve hasta kabul bölümünün ve kendisine bağlı olan birimlerdeki hizmetlerin düzenli, koordine ve istatistik hizmetlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Bunlarla ilgili her türlü evrakın dosyalanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almak. Bu birimlerdeki personele göre gerekli iş bölümünü yapmak.
Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması konusunda ilgililere teklifte bulunmak.
İstatistiki formları düzenli bir şekilde doldurulmasını sağlamak, incelemek ve hata tespit edildiğinde düzeltilmesini sağlamak.
Formların ilgili kurumlara zamanında gönderilmesini takip etmek.
Kurumda yapılması mümkün olan istatistiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak.
Kurum çapında yapılacak değerlendirme çalışmalarına katılmak ve temel kavramlara uygun olarak istatistiki rapor düzenlemek.
Sağlık istatistik konusunda, ilgili hizmetlerde çalışan diğer personele eğitim vermek.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

2- Laboratuvar Bölümü:

Şef, uzman veya tabibin talimatına göre ve nezareti altında;

Laboratuvara gelen muayene materyalini tahlile hazırlamak.
Acil tetkikleri ayırmak ve önce yapılmasını sağlamak.
Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza etmek.
Basit laboratuvar tahlillerini yapmak.
Gerekli görülen hastaların tahlil materyalini bizzat hasta yatağında iken almak.
Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlamak.
Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirmek, kayıtlarını ve istatistikleri tutmak.
Laboratuvarda bulunan her türlü araçları kullanılmaya ve işletmeye hazır bulundurmak, kullanmak, işletmek ve gerekli bakımını sağlamak.
Laboratuvar hayvanlarının bakımı ile kafeslerinin temizliği ve etiketlerinin konulmasına sağlamak.
Laboratuvarda imhası gereken artık malzemenin, gazların bertaraf edilmesine nezaret etmek ve laboratuvarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

3- Röntgen Bölümü:

Şef, uzman veya tabibin talimatına göre ve nezareti altında;

Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapmak.
Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlamak.
Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi vermek.
Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurmak, işletmek ve kullanmak.
Laboratuvarın; istatistiklerini hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve arşivin düzenli olarak çalışmasını sağlamak.
Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlamak.
Sağlık eğitimi konusunda eğitime yardımcı olmak. Laboratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerini yapmak.
Laboratuvarda imhası gereken artık malzemenin, gazların bertaraf edilmesine nezaret etmek ve laboratuvarda röntgen şualarının çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

4- Radyoterapi Bölümü:

Radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin (yoksa uzmanın) ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedaviyi uygulamak.
Poliklinik ve protokol defterini düzenli olarak tutmak, servis ve laboratuvarın tıbbi istatistiklerini hazırlamak.
Cihazların bakım, muhafaza ve çalışmasını sağlamak, gördüğü arızaları en kısa zamanda şef veya uzmana haber vermek.
İmhası gereken artık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret eder ve çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

5- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü:

Fizik tedaviye ve rehabilitasyona muhtaç hastalara uzmanın veya fizyoterapistin uygun gördüğü tedavileri uygulamak.
Tedavi esnasında hastalara gözlemcilik eder ve güvenliklerini sağlaamak. Aletleri kullanırken şifayı geciktirecek olayları ve hastaların incinmelerini önleyecek gerekli tedbirleri almak.
Alet ve cihazların bakımını, malzeme, çamaşır ve eşyalarını iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak, laboratuvarın temizlik ve düzenini sağlamak.
Kayıtları ve istatistiklere esas olacak bilgileri hazırlamak.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

6- Diş Protez Bölümü:

Diş tabipleri ve ağız, diş ve çene ile ilgili uzman tabiplerin hastadan almış oldukları ölçülere ve onların direktiflerine göre laboratuvarda çeşitli protezleri hazırlamak, tamir etmek.
Laboratuvardaki her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurmak, işletmek ve kullanmak.
Kayıtları ve istatistikleri tutmak.
Gereğinde diş tabibine veya uzmana yardım etmek.
Laboratuvarda imhası gereken artık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret etmek ve laboratuvarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

7- Ortopedi ve Protez Bölümü:

Uzman tabiplerin hastadan almış oldukları ölçülere ve onların direktiflerine göre laboratuvarda çeşitli protezleri hazırlamak.
Laboratuvardaki her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurmak, işletmek ve kullanmak.
Kayıtları ve istatistikleri tutmak.
Gereğince uzmana yardım etmek.
Laboratuvarda imhası gereken artık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret etmek ve laboratuvarların çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

8- Anestezi Bölümü:

Anestezi teknisyeni; anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı hallerde ameliyathane sorumlu uzmanının sorumluluğu altında, bunların ve ameliyatı yapan uzmanın direktiflerine göre ameliyatın ve narkozun salimen ve rahat bir şekilde sonuçlanması için gerekenleri yapmak.
Anestezi cihazının bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve daima kullanılabilir halde bulundurmak.
Anestezi cihazını ve ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol etmek. Ameliyata hazır duruma getirmek. Oksijen, azot protoksit bombalarının dolu olup olmadığına bakmak.
Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına vaktinde haber vermek. Anestezi uzmanı bulunmayan yerlerde anestezi teknisyeni, ameliyat olacak hastaları en az bir gün önce görmek. Dosyaları incelemek.
Anestezi ve ameliyat yönünden noksan olan tetkikleri tamamlattırmak.
Herhangi bir zorlukla karşılaşırsa uzmana haber vermek.
İmhası gereken artık malzemenin bertaraf edilmesine nezaret etmek ve çevreye zararlı olmasını önlemek için gereken tedbirleri almak. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve diğer personele eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

9- Ana Çocuk Sağlığı Bölümü:

Kurumun imkanları ve mevzuat çerçevesinde, amirin yapacağı işbölümüne tabi olarak, görev dalının gerektirdiği tüm hizmetleri vermek, eğitim çalışmalarında aktif olarak görev almak.
Görev alanı ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesi için plan program ve projeler üretilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde diğer personelle işbirliği yapmak.
Görev alanı ile ilgili olarak, danışmanlık, halk sağlığı eğitimi ve diğer eğitim faaliyetlerinin planlanması, yönlendirmesi ve yürütülmesinde görev almak.
Eğitimlerde kullanılacak eğitim araçları ile materyallerini, diğer sağlık personeli ile işbirliği yaparak hazırlamak, bu malzemelerin her zaman kullanıma hazır bulunmasını sağlamak ve malzemelerle ilgili ihtiyaçları belirleyerek üstlerine iletmek.
Kurumdaki kayıtların tutulmasını, veri hazırlanmasını, değerlendirilmesini ve ilgili birimlere ulaştırılmasını, veri hazırlama ve kontrol işlemcisi ile işbirliği yaparak koordine etmek.
Sürdürülen eğitim programlarına yönelik verileri toplamak, değerlendirmek ve periyodik olarak üstlerine sunmak,
Sürdürülen eğitimlerle ilgili kurs belgelerini düzenleyerek kayıtlarını tutmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

10- Çevre Sağlığı Bölümü:

Su hijyeni ile ilgili işler,
Gıda hijyeni ile ilgili işler,
Hava hijyeni ile ilgili işler,
İşyeri ve konutların sağlık yönünden denetimi,
Kemirici ve haşarat denetim işleri,
Mezarlıklar denetimi ve ölü taşınması ile ilgili işler,
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili işler,
Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ve sosyal hastalıklardan korunma konusunda halkla işbirliği ve eğitim işleri,
Görevleri ile ilgili bölgelerin krokilerini hazırlamak, yaptığı görevle ilgili arşiv işleri,
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri,
yapmak.

11- Toplum Sağlığı Bölümü:

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, bunlarla ilgili gerekli önlemleri almak, halkı ve gerekli kurumları bilgilendirmek.
Hastalık bulaştıran böceklerle mücadele etmek, bunlarla ilgili gerekli önlemleri almak, halkı ve gerekli kurumları bilgilendirmek.
Ebe olmadığı yerlerde (doğum yaptırmak hariç) tabip tavsiyesi doğrultusunda ebenin görevlerini yerine getirmek.
Yaptığı görevle ilgili istatistik, yazı, rapor, fiş işlemleri ve arşiv işlerini düzenlemek.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

12- Acil Yardım Bölümü:

Komuta merkezince verilen görevleri yerine getirmek.
İstasyona doğrudan yapılan çağrıları merkezin değerlendirmesine sunarak, verilecek talimata göre davranmak.
Hizmet için gerekli bütün araç, gereç ve taşıtları kullanıma hazır bulundurmak ve gerekli bakım, onarım ihtiyacını anında merkeze bildirmek.
Yaptığı görevle ilgili istatistik, yazı, rapor, fiş işlemleri ve arşiv işlerini düzenlemek.
Sağlık eğitimi konusunda, eğitime yardımcı olmak ve eğitim vermek.
Bilumum aşıları, deri içi, deri altı, adale içi ve damar içi enjeksiyonları ve bu yollardan ilaçları tatbik etmek.
Gerektiğinde ilk yardım yapmak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERİ'NİN GÖREVLERİ

Acil Yardım ve Hasta nakil Ambulanslarında sağlık personeli ve sürücü olarak Komuta Kontrol Merkezlerinde Çağrı Karşılana personeli olarak çalışırlar.
Acil Yardım ve Hasta nakil Ambulanslarını kullanabilecek belgeye sahip olmalıdırlar.
Çalıştığı bölge hakkında değerlendirme yapabilecek coğrafik ve sosyal bilgiye sahip olmalıdır.
Kendisinin, ekibinin, hastanın ve çevredekilerin güvenliğini sağlar.
Telsiz ve telefon vb. gibi araçlar ile haberleşme yapabilmelidir.
Bilgisayarı kullanıcı düzeyinde kullanabilmelidir.
Tüm ambulans ekipmanlarını hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunması ve bakımını takip ve kontrol edebilmelidir.
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlayabilmelidir.
Uygun taşıma teknikleri kullanabilmelidir.
Komuta Kontrol Merkezi ve Ambulanslarda kullanılan tüm formları eksiksiz doldurabilmeli ve öngörüldüğü gibi rapor hazırlayabilmelidir.
Temel Yaşam Desteği uygulamaları yapabilmelidir.
Oksijen, airway uygulayabilmelidir, aspirasyon yapabilmelidir.
Hekim gözetiminde ve talimatı ile ileri yaşam desteği uygulamaları yapabilmelidir.
Ambulansın ilgili bölümlerinin ve tüm ambulans tıbbi ekipmanlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yapabilmelidir.
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, kesik, yara, kanamalarda kanama kontrolü yapabilmelidir.
Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik defibrilatör kullanabilmelidir.
Görev sırasında hizmetin gerektirdiği kılık ve kıyafeti giyer.
Görev esnasında her türlü tıbbi müdahalede ambulans hekimine yardımcı olur ve verdiği görevlerini yapar.

ACİL TIBBİ TEKNİSYENİ'NİN GÖREVLERİ

Hastane acil servislerinde, Acil Yardım ve Hasta Nakil Ambulanslarında sağlık personeli olarak ve bu konuda gerekli sertifikalı eğitimleri aldıkları taktirde Komuta Kontrol Merkezlerinde Çağrı Karşılama personeli olarak çalışırlar.
Çalıştığı bölge hakkında değerlendirme yapabilecek coğrafik ve sosyal bilgiye sahip olmalıdır.
Kendisinin, ekibinin, hastanın ve çevredekilerin güvenliğini sağlamak.
Telsiz ve telefon vb. gibi araçlar ile haberleşme yapabilmek.
Bilgisayarı kullanıcı düzeyinde kullanabilmek.
Tüm ambulans ekipmanlarını hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunması ve bakımını takip ve kontrol edebilmek.
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlayabilmelidir.
Uygun taşıma teknikleri kullanabilmelidir.
Komuta Kontrol Merkezi ve Ambulanslarda kullanılan tüm formları eksiksiz doldurabilmeli ve öngörüldüğü gibi rapor hazırlayabilmelidir.
Yetkili merkezlerden alınan Sertifika ile belgelemesi halinde hekim gözetiminde ve talimatı ile temel yaşam desteği uygulamaları yapabilmelidir.
Ambulansın ilgili bölümlerinin ve tüm ambulans tıbbi ekipmanlarının dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yapabilmelidir.
Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, kesik, yara, kanamalarda kanama kontrolü yapabilmelidir.
Hizmet içi eğitimleri takip ederek bir yıl içerisinde ?? saat eğitime katıldığını belgelemekle sorumludur.
Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik defibrilatör kullanabilmelidir.
Görev esnasında her türlü tıbbi müdahalede ambulans hekimine ve ambulans acil bakım teknikerine yardımcı olur.
Hekimin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 38,782 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam