1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DHMİ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

14 Şubat 2006 08:50
Yazdır

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, Kuruluşta memur kadroları ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;

Kuruluş: Devlet Hava Meydanları İşletmesini,

Genel Müdürlük: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdürlük Teşkilatı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

Yönetim Kurulu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

Yönetmelik: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Ünite: Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği, Hava Limanı Başmüdürlükleri, Meydan Müdürlükleri ve Müstakil Müdürlüklerini,

Birim: Üniteleri oluşturan Şube Müdürlükleri ve Şeflikleri,

Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Kuruluşta çalışılan süreler ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamındaki Kuruluşlarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseselerde çalışılan süreler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Kadrolu Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen (I sayılı cetvel) kadrolarda çalışanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi (III sayılı cetvel) personeli,

Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan personeli (II sayılı Cetvel),

Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline dahil personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin haiz olduğu kadro ve unvanları,

Pozisyon: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline dahil personelin sahip olduğu pozisyon ve unvanları,

Sicil Not Ortalaması: Kadrolu veya sözleşmeli personelin sicil amirlerince verilen not ortalamasını,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe verilen hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, aynı hizmet grubunun alt görev grubundan üst görev gruplarına veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

Sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavını,

Yabancı Dil Sınavı: Kuruluş tarafından belirli meslek grupları için yapılacak seviye tespit sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

Madde 5 ? Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar;

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Başmüdür,

2) Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür Yardımcısı, Meydan Müdürü,

3) Şube Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdürü,

4) Müdür Yardımcısı,

5) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) I.Hukuk Müşaviri,

2) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Müşavir,

2) Başuzman,

3) Savunma Uzmanı,

4) Uzman,

5) Uzman Yardımcısı.

d) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik Uzman.

e) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Baştabip,

2) Başhemşire.

f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem Programcısı.

g) İdari Hizmetler Grubu;

1) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü,

2) AFTN Memuru, AIM Memuru, Stajyer AIM Memuru, ARFF Memuru, Köprü Operatörü, AIS Memuru, FIC Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Memur, Programcı Yardımcısı, Santral Memuru, Şoför, İş Makineleri Sürücüsü, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

h) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) İtfaiyeci, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Hizmetli.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;

Avukat, İstatistikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Pilot, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Sağlık Memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanacaklarda aranacak şartlar

Madde 6 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen görevlere, kadrolu veya sözleşmeli personel arasından sınavsız olarak atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

a) Genel Şartlar:

1) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son 3 yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezalardan herhangi birini almamış olmak,

3) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak

gerekmektedir.

b) Özel Şartlar:

1) I.Hukuk Müşaviri görevine atanabilmek için; Kamuda Avukat olarak en az 10 yıl çalışmış olmak veya avukatlık yapma yetkisini haiz olup, hakimlik veya savcılık mesleklerinde bulunmuş olmak,

2) Savunma Sekreterliği görevine atanabilmek için; ilgili mevzuatında belirtilen niteliklere sahip olmak,

3) Hava Limanlarındaki Meydan Müdürlüğü (Nöbetli çalışan) kadrosuna atanabilmek için; Kuruluşta (I) sayılı cetvele tabi kadrolarda en az 6 ay çalışmış olmak,

4) Baştabip görevine atanabilmek için; en az 2 yılı Kuruluşta olmak kaydıyla, Kamuda en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak,

5) Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı unvanlarına atamalarda, ilgili mevzuatta aranan şartları taşımak

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 7 ? Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması (76) puandan aşağı olmamak,

b) Toplam hizmet süresinin en az iki yılını Genel Müdürlük teşkilatında geçirmiş olmak,

c) Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Koruma ve Güvenlik Müdürü, Başuzman ve Savunma Uzmanı kadroları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirlenen hizmet süresi şartını haiz olmak

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 8 ? Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Kamuda en az 10 yıl avukatlık yapmış olmak veya avukatlık yapma yetkisini haiz olup, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunmuş olmak,

b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

2) Atanacağı birime ilişkin görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Kamuda Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Tekniker (4 yıllık mezun), Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Başmühendis, Uzman, Şef, Çözümleyici, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Mühendis, Mimar, AIM Memuru, AIS Memuru, FIC Memuru, AFTN Memuru veya İstatistikçi olarak en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak,

4) Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Hava Enformasyon, Hava Muhabere, Eurocontrol, Sistem/Proje Geliştirme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü görevine atanacak olanların bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını taşımak,

c) Koruma ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamuda Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Tekniker (4 yıllık mezun), Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Başmühendis, Uzman, Şef, Çözümleyici, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Mühendis, Mimar veya İstatistikçi olarak en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak,

3) Mesleğe ilişkin kurs görmüş olmak,

d) Başuzman ve Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamuda Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Tekniker (4 yıllık mezun), Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Başmühendis, Uzman, Şef, Çözümleyici, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Mühendis, Mimar, AIM Memuru, AIS Memuru, FIC Memuru, AFTN Memuru veya İstatistikçi olarak en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak,

e) Müdür Yardımcısı (Meydan Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Merkezde İşletme ünitesinde, Meydan veya Limanlarda fiilen toplam en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) Meydan İşletme Temel Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

f) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamuda olmak kaydıyla Mühendis, Mimar veya 29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (d) bentleri kapsamındaki okullardan mezun olanların en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

g) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1'inde belirlenen kriterler ve 6/9/1995 tarihli ve 22396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığının Hava Trafik Kontrolörleri Lisans Yönetmeliği (SHY 65-01) çerçevesinde, sınav ve atama işlemleri yapılır,

h) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamuda en az 3 yıl Mühendis olarak görev yapmış olmak,

ı) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Atanacağı birime ilişkin görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak,

4) AIM-FIC-AIS-AFTN Şefliği görevlerine atanacak olanların bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını taşımak,

5) AIM-FIC-AIS-AFTN Şefliği unvanlarına atanacakların bu mesleği fiilen icra etmeleri,

i) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) İlgili mevzuatında belirtilen şartları haiz olmak,

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

k) Çözümleyici veya Sistem Programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Fizik, Matematik veya İstatistik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar ya da 29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi kapsamındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde en az bir yıllık deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

3) En az iki güncel bilgisayar program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek,

4) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını haiz olmak,

l) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya Yüksekokulların en az dört yıllık yüksek öğrenim veren hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) Kuruluşta hemşire olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

m) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Önlisans mezunu olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni ya da Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak kamuda en az 3 yıl çalışmış olmak,

n) AIM-FIC-AIS-AFTN Memuru ve Stajyer AIM memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) 30 yaşından büyük olmamak,

3) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını taşımak,

4) Genel Müdürlük tarafından verilen, ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak,

o) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

ö) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali konularla ilgili disiplin cezası almamış olmak,

p) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kurslarına katılmış ve başarı göstermiş olmak ve bunu belgelendirmek,

3) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

r) Memur, Apron Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Köprü Operatörü pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Köprü operatörü olarak atanabilmek için, Genel Müdürlük tarafından verilen İlgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak,

3) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

s) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 30 yaşından büyük olmamak,

3) En az 170 cm. boyunda olmak,

4) 10/6/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili Yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,

ş) ARFF Memuru ve İtfaiyeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 30 yaşından büyük olmamak,

3) İtfaiye kursunu başarı ile tamamlamak,

4) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

5) Türkiye'nin her yerinde ARFF Memuru ve İtfaiyeci olarak görev alabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu getirmek,

6) En az 170 cm. boyunda olmak,

t) İş Makineleri sürücüsü (Operatör) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, (Kullanılacak araç özelliğine göre tahsil seviyesi ayrıca Genel Müdür tarafından belirlenebilir.)

2) "E" sınıfı sürücü belgesine haiz olmak, (Şoförler arasından, İş Makineleri Sürücüsü (Operatörü) olmak isteyenlerden ayrıca İş Makineleri Operatörü belgesi istenir.)

3) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

u) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ilköğretim/ortaokul mezunu olmak,

2) "E" sınıfı sürücü belgesine haiz olmak,

3) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

ü) Teknisyen Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ilköğretim/ortaokul mezunu olmak,

2) Kamuda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından belirlenir, (Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık veya kalfalık belgesine sahip olanlar öncelikle tercih edilir.)

v) Aşçı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

2) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

y) Hizmetli pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ilköğretim/ortaokul mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

Madde 9 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgili olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 10 ? Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Son sicil notu olumlu olmak

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 11 ? Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis veya Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) 29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde sayılan şartları haiz olmak,

c) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olmak,

2) En az iki güncel program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek,

3) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını taşımak,

e) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) 29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan unvanı haiz olmak,

2) Uçucu Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kriterlere sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

f) Topograf pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak veya 29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

g) Teknik Ressam pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak veya 29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, Yüksekokulların veya Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ı) Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, Yüksekokulların veya Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

i) Laborant pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, Yüksekokulların veya Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

j) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların yabancı dil veya filoloji bölümlerinden mezun olmak,

2) Mütercim-Tercümanlık belgesini ibraz etmek,

k) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

l) Pilot pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

2) Pilot olabilmek için gerekli sertifika ve belgelere sahip olmak,

3) Pilotluk yapabileceğini Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Durumu, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1'inde belirlenen kriterlere uygun olmak

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Duyuru

Madde 12 ? Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur.

Başvuru ve incelenmesi

Madde 13 ? Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birim amirleri aracılığıyla Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve sonucu ilgililere bildirilir.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 14 ? Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitim programları, Kuruluş tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünün alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı veya başka bir Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 15 ? Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili KHK ve mevzuatlar,

e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Atama yapılacak kadro/pozisyonun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

Genel Müdürlükçe hazırlanan görevde yükselme eğitimi programlarında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınavın şekli

Madde 16 ? Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Genel Müdürlük tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birine yaptırılır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için, Genel Müdürlük tarafından birinci fıkrada adı geçen kurumlardan birisine başvurulur.

Sınav kurulu

Madde 17 ? Sınav kurulu; Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.

Sınav kurulu; bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel ve İdari İşler Daire Başkanı, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenecek iki Daire Başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başkan dışında, aynı usulle her üyenin yedeği de tespit edilir.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedeği iştirak eder. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz. Oylamada alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile bildirmek zorundadırlar.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve/veya haiz oldukları unvanları itibariyle daha alt seviyede olamazlar.

Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

Madde 18 ? Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Sınav sorularına dayanak olacak bilgi kaynağını sınavı yapacak kuruma vermek,

c) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

Sınav zamanı ve duyurulması

Madde 19 ? Görevde yükselme sınavının yeri ve zamanı; sınav tarihi, sınavın başlama saati, sınavın yapılacağı yer, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca en az 7 gün önceden, sınava katılacak olanlara tebliğ edilmek üzere, ünitelerine veya kendilerine yazılı olarak bildirilir.

Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş pozisyonların ünitesi veya birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, başvuru tarihi ve başvuru süresi başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi ise sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının herhangi bir nedenle ertelenmesi veya yapılan sınavın iptali söz konusu olduğunda, sınav kurulunun görüşleri doğrultusunda, sınav tarihini yeniden belirlemeye Genel Müdür yetkilidir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, açıklanması ve geçerliliği

Madde 20 ? Yazılı sınavlar (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. (70) veya daha yüksek puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler, haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya buna teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar, sınav salonunun huzur ve sükûnetini bozanlar sınav salonundan çıkarılırlar ve düzenlenecek tutanaklarla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi yapılır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İlgilinin sınavı geçersiz sayılarak ilgililer hakkında yasal işlem yapılır ve bu kişiler 5 yıl süreyle görevde yükselme eğitim ve sınavına veya unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 21 ? Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren 10 gün içinde, bir dilekçe ile Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığına, üniteleri aracılığı ile yapılır.

Bu itirazlar, sınav kurulunca değerlendirilerek, sonuç 10 gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların atanması

Madde 22 ? Sınavı kazananların, ilan edilen boş kadro/pozisyonlara başarı sırasına göre üç ay içerisinde atamaları yapılır. Puanların eşit olması halinde, bu Yönetmeliğin Ek?1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak ataması yapılacak personel belirlenir. Eşitlik halinde, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içinde ilan edilmiş olan kadro/pozisyonlardan boşalma olması halinde, ilgili birimde aynı kadro/pozisyonlar için yapılan sınav sonucunda başarılı olup da atanamayanlardan başarı sırasına uygun olarak atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

Madde 23 ? Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Göreve başlama

Madde 24 ? Kadrolu veya sözleşmeli personelden; naklen veya unvan değişikliği ya da görevde yükselme suretiyle atama işlemi yapılanlar; statüsüne göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine göre yeni görev yerlerinde görevlerine başlamak zorundadırlar. İlgili mevzuatındaki hükümler çerçevesinde, süresi içerisinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlar, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren en az iki yıl süreyle çalışmak zorundadırlar.

Eğitim ve sınav belgelerinin muhafazası

Madde 25 ? Görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığınca muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 26 ? 24/11/1994 tarihli ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin sınavı

Madde 27 ? Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Özürlülerin istihdamı hakkında ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

Yabancı dil

Madde 28 ? Bu Yönetmelikte, özel şartları arasında yabancı dil şartı aranan kadro/pozisyonlar için eğitim programı, tamamen veya kısmen İngilizce olan fakülte veya yüksekokuldan mezun olanlar ile fakülte veya yüksekokulda hazırlık okumuş olanların veya KPDS' den en az (C) seviyesinde İngilizce bildiğini belgeleyenlerin veyahut diğer İngilizce seviye tespit sınavlarından KPDS (C) seviyesine denk puan alanların İngilizce dil seviyeleri yeterli kabul edilir.

Ancak, acil ve zorunlu hallerde Kuruluşça gerekli görülmesi halinde, yabancı dil seviyesinin tespiti için, Genel Müdür onayı ile Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Eğitim ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve boş pozisyonun ilgili olduğu Daire Başkanlığı yetkililerinden müteşekkil bir komisyon oluşturulur. Oluşturulan bu komisyona veya başka bir Kuruma tek dereceli yazılı olarak yabancı dil sınavı yaptırılır. Yapılacak olan bu sınavda, (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almış olanlar başarılı kabul edilir.

Kazanılmış haklar

Madde 29 ? Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Gruplar arasında ve aynı grupta geçişler

Madde 30 ? 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ( I ) sayılı cetvelde yer alan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolu ve sözleşmeli görevlere yapılacak atamalar hariç, kadrolu personelin kendi aralarında yapılacak sınavsız atamalarda herhangi bir şart aranmaz. Ancak, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, sınava tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu pozisyonların kendi aralarındaki geçişler, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Unvan değişikliğine tabi pozisyonlarda bulunanlardan diğer pozisyonlara yapılacak atamalarda, bu maddenin (a), (b) ve (e) bentlerine göre işlem yapılır.

d) Tam Teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinin birinden alacakları sağlık kurulu raporuyla, ifa etmekte oldukları görevi yürütemeyecek durumda olanlar, raporlarının kuruluş tarafından belirlenecek hakem hastaneden teyidini müteakip, görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetinde olmamak kaydıyla, durumuna uygun bir pozisyona atanabilirler.

e) Durumu bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun olanlar arasından, atanılacak pozisyon için aranan diğer genel ve özel şartları da taşımak şartıyla;

1) Aynı alt görev grubu içerisinde bulunanlar, mesleğe atanmak için öngörülen hizmet içi eğitim programına kabul edilir ve kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, atamaları bu maddenin (a) bendi çerçevesinde yapılır.

2) Üst grupta bulunanlar, mesleğe atanmak için öngörülen hizmet içi eğitim programına kabul edilir ve kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, atamaları sınavsız olarak yapılır.

3) Alt grupta bulunanlar, bu Yönetmelikteki görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, mesleğe atanmak için öngörülen hizmet içi eğitim programına kabul edilir ve bu durumda bulunanların kurs programları, görevde yükselme eğitimi ders konuları dahil edilerek düzenlenir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olmaları halinde atamaları yapılır.

f) Hava Trafik Başkontrolörlerinin, Hava Trafik Kontrolörlerinin, Asistan Hava Trafik Kontrolörlerinin ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinin kendi aralarındaki mesleki unvan değişiklikleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Hava Trafik Kontrolörleri Lisans Yönetmeliği (SHY 65?01)' ne göre yapılır.

g) Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleki hizmet içi eğitim kursunda başarılı olamayan, Stajyer Hava Trafik Kontrolörleri sözleşmeli memur pozisyonunda istihdam edilir ve Stajyer AIM memurluğundan AIM memurluğu pozisyonuna atamalar, bu Yönetmelikte ilgili pozisyon için aranan özel şartlar çerçevesinde yapılır.

Kuruluş dışından yapılacak atamalar

Madde 31 ? Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan veya çalışmış olan personelden; görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetinde olmamak kaydıyla, Kuruluştaki kadro/pozisyonlara bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlar dışında, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalınmaksızın genel hükümlere göre naklen ve açıktan atama yapılabilir. Ancak, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, AIM Memuru, Stajyer AIM Memuru, AIS Memuru, FIC Memuru, AFTN Memuru pozisyonlarını daha önce ihraz etmiş olanlar hariç, diğer kadro/pozisyonlarda bulunanlardan, sayılan bu görevlere açıktan atama yapılamaz.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmayan kadrolu görevlere naklen atamalarda, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartlar aranır. Diğer kadrolu görevlere naklen atanacaklardan, üç yıl ve daha fazla hizmeti bulunanların, son yıl sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının (76) puandan az olmaması gerekir.

Sözleşmeli pozisyonlara açıktan atanacaklardan; üç yıl ve daha fazla hizmeti bulunanların, son yıl sicil notu en az (76) puan olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az (76) puan olması veya son sicil ve başarı düzeyi en az (B) düzeyinde olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil ve başarı düzeyi ortalamasının en az (B) düzeyinde olması gerekir.

Görevde Yükselme sınavına tabi olmayan kadrolara yapılacak atamalar hariç, üç yıldan daha az hizmeti bulunanların, mevcut sicil notları dikkate alınarak açıktan ve naklen atamaları yapılır ve sicilleri not esasına göre tutulmayanların atamalarında ilgililerin sicillerinin olumlu olması gerekir.

Seyrüsefer personeli

Madde 32 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan seyrüsefer personelinden; Hava Trafik Baş Kontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, AIM- FIC-AIS Şefi, AIM Memuru, FIC Memuru, AIS Memuru ve Stajyer AIM Memuru kendi istekleri ile merkezde Seyrüsefer Daire Başkanlığı veya taşrada ilgili birimlerinin dışında veyahut mesleği haricinde 6 aydan fazla başka bir görevde çalışanlar, ilgili Daire Başkanlığının önerisi üzerine, Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığının teklifini müteakip Yönetim Kurulu Kararı veya yetki devri yapıldığı takdirde, Genel Müdür onayı ile bu pozisyondan alınarak aynı alt veya daha alt grupta durumuna uygun münhal bir pozisyona atanabilirler.

Yukarıda belirtilen personelin, isteği dışında mücbir sebeplerle (hastalık, kaza, tutuklanma, vs. belgelendirilmek kaydıyla) mesleğinden 6 aydan fazla uzak kalması durumunda, Hava Trafik Kontrolörü Lisans Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla, ilgiliden bu durumun tespiti için Kuruluş tarafından kabul edilebilir bir belge istenir ve ilgili tarafından bu durumun belgelendirilmesi halinde, mesleğindeki pozisyonuna devam ettirilebilir. İlgili mücbir sebebi oluşturan belge ya da sağlık kurulu raporunu Kuruluşun belirlediği süre içerisinde getirmediği takdirde, ilgili Daire Başkanlığının önerisi ve Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığının teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı veya yetki devri yapıldığı takdirde, Genel Müdür onayı ile Kuruluş tarafından re'sen başka bir pozisyona atanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 33 ? Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

Madde 34 ? 17/7/2001 tarih ve 24465 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 ? Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden önce görevde bulunanlardan, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3), (4) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde bulunanlar bakımından, iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Geçici Madde 2 ? Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yürürlükte bulunan DHMİ Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmış olan AIS ve FIC memurluğu mesleki hizmet içi eğitim kursları, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından geçerli olup, belirtilen bu pozisyonlar için öngörülen yabancı dil seviyesinin tespiti bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Önceki Yönetmelik çerçevesinde kurs görmüş olup da, ataması yapılmamış olan personel için bu Yönetmelikte ilgili pozisyonlar için belirlenen yaş şartı aranmaz ve atamaları bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılır.

Geçici Madde 3 ? İptal ve ihdas işlemleri neticesinde; AIS memurluğu ve FIC memurluğu karşılık gösterilerek ihdas edilen AIM memurluğu pozisyonuna ve İtfaiyeci pozisyonu karşılık gösterilerek ihdas edilen ARFF memurluğu pozisyonuna, iptal edilen pozisyon ile karşılık gösterilerek ihdas edilen pozisyonun aynı veya farklı grupta olup olmadığına bakılmaksızın ve görevde yükselme ve unvan değişikliği ve aynı grup içindeki geçişe ilişkin usul ve esaslara bağlı olmaksızın atama yapılır. Bu şekilde yapılacak atama, Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce AIS memuru, FIC memuru ve İtfaiyeci pozisyonuna atanmış olanlar ile bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi çerçevesinde, atanacak olanları ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra KPSS neticesinde Stajyer AIM memuru ve İtfaiyeci pozisyonlarına ilk defa açıktan atama yoluyla atananları kapsar.

Geçici Madde 4 ? Yeni kurulan ve kuruluş tarihi üzerinden iki yıl geçmeyen taşra teşkilatı muhasebe şeflikleri için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (ı) bendinin (3) numaralı alt bendi dikkate alınmaz.

Yürürlük

Madde 35 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 ? Bu Yönetmelik Hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

EK - 1

DEĞERLENDİRME FORMU

EK - 1
DEĞERLENDİRME FORMU
     
Adı ve Soyadı :    
Sicil No :    
Görev Yeri ve Ünvanı :    
DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan Değeri Adayın Puanı
     
1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu    
(En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)    
a) Önlisans 4  
b) 3 yıllık Yüksek Okul 6  
c) Lisans 8  
d) Yüksek Lisans 10  
e) Doktora 12  
     
     
2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun    
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki    
kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet    
süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde    
geçirilen hizmetler hariç.)    
a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için 1  
b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için 0,15  
     
     
3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik  
ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya  
tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)    
     
     
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili    
amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla    
belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye    
alınacaktır.)    
a) Her takdirname için 2  
b) Her ödül için 4  
     
     
5. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan    
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in yürürlüğe    
girdiği 18/4/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi    
eğitim programından (Her yıl için en çok süreli olan bir eğitim    
programı değerlendirilecektir.)    
a) 05-15 gün süreli 0,5  
b) 16-31 gün süreli 1  
c) 2-3 ay süreli 1,5  
d) 4-6 ay süreli 2  
e) 7-12 ay süreli 2,5  
f) 12 aydan fazla süreli 3  
     
     
6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit    
Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve    
esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için    
yapılacaktır.)    
a) (D) alanlara 2  
b) (C) alanlara 4  
c) (B) alanlara 6  
d) (A) alanlara 8  
     
     
7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler    
hariç.)    
a) Her uyarma, kınama için -2  
b) Her aylıktan kesme için -4  
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için -6  
     
     
8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda    
başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak    
katılmayanların (Aynı veya benzer ünvanlar için    
uygulanır.)    
a) Başarısız olduğu her bir sınav için -2  
b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için -3  
     
     
Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam    
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 46,713 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam