Harcırahlara ilişkin idare mahkemesi kararlarının temyiz isteminin Danıştay'a yapılmaması hakkında karar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2006 12:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurlar.net'te yayınlanmasını istediğiniz mahkeme kararları için tıklayınız.


T.C.
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2005/293
Karar No : 2005/1537

Temyiz İşletiminde Bulunan (Davalı): Antalya Valiliği.

Karşı Taraf :Turhan Çelik-Fadime Tuncer İlköğretim Okulu, Gazi Mah. Gazipaşa,Antalya

İsteğin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 7.7.2004 günlü, E:2003/1032 K:2004/712 sayılı karanının dilekçede yazılı temyizen incelenerek bozulması istemimden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinciDairesi'nce Tetkik Hakimi B. Ufuk Kadıgil'in açıklamaları dinledikten ve 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14/6. maddesi uyarınca dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı Kanunun 4577 sayılı Yasa ile değişik "İtiraz" başlık 45. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, idare ve vergi mahkemelerinin; valilik kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilşkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemelerine itiraz edilebileceği hükmü getirilmiştir.

Olayda Diyabakır İli Çınar İlçesi Fatih İlköğretim Okulu öğretmenliğinden, Antalya İli Gazipaşa İlçesi Fadime Tuncer İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanan davacının, sürekli görev yolluğunun ödenmesi amacıyla yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 16.9.2003 günlü, 4096 sayılı işleminin iptali ve sürekli görev yolluğunun atanma tarihinden işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açtığı davada, Antalya 2. İdare Mehkemesi'nce verilen 7.7.2004 günlü, E:2003/1032, K:2004/712 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmiş ise de; işlemi tesis eden makam ve işlemin konusu bakımından uyşmazlığın 45. maddenin 1/b bendi kapsamında olması nedeniyle, temyizen Danıştay'da incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin görev yönünden reddine ve 2577 sayılı Kanunun değişik 45/1. maddesinin son uyarınca dosyanın Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,2.5.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Mustafa BİRDEN

Üye

Engin KURUMLU

Üye

Kamuran ERBUĞA

Üye

Ayfer ÖZDEMİR

Üye
Ayla
GÜVENÇ

Memurlar.net'te yayınlanmasını istediğiniz mahkeme kararları için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber