1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Arşiv Kanunu Tasarısı

Bakanlar Kurulu üyelerince imzalanan "Milli Arşiv Kanunu Tasarısı" 07.04.2006 tarihinde TBMM'ye sevk edildi. Tasarının ilk görüşmesi Milli Eğitim komisyonunda bugün yapılacak. Tasarı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yeniden teşkilatlandırılmakta ve kamu kurumlarındaki arşiv sistemine belirli usul ve esaslar getirilmektedir. Tasarının geçici 3'üncü maddesi ile kurumdaki sözleşmeli personel, yapılacak bir sınavla Arşiv Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarına atanabilecektir. Detaylar için başlığa tıklayın.
26 Nisan 2006 15:09
Yazdır

KİMLERİ KAPSIYOR

Milli Arşiv Kanunu tasarısı, 2'inci maddesinin ifadesiyle "Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, üniversiteleri, mahallî idareleri, tüzel kişiliği haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunu" kapsamaktadır.

Yeniden tşkilandırılacak olan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde, genel müdüre bağlı olmak üzere iki genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edilmektedir.

Kurumda, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Dokümantasyon ve Yayın Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı olmak üzere 4 ana hizmet birimi oluşturulmaktadır.

KAMU KURUMLARINA VERİLEN GÖREVLER

Kamu kurumlarına;
- Gördükleri hizmetler ile yaptıkları iş ve işlemler sonucunda teşekkül eden belgelerin kayıtlarını tutmak, dosyalama sistemlerini kurmak ve Genel Müdürlükle koordineli olarak dosya ve saklama planlarını hazırlamak,
- Merkez teşkilatında kurum arşivini ve her bir hizmet biriminde birim arşivini kurmak,
- Mükelleflerin taşra ve yurt dışı teşkilatında kuracakları arşivlerin türü, teşkilat yapıları da dikkate alınarak, yönetmelikle belirlemek,.
- Ellerinde bulundurdukları belgeleri tahrip ve tahrif edemezler. Bu belgelerin her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korunması ve işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzenlerinin bozulmadan saklamak,
- Ayıklama işlemleri, mükelleflerin kendi bünyelerinde oluşturacakları ayıklama ve imha komisyonu vasıtasıyla, saklama planları dikkate almak,
yükümlülüğü getirilmektedir.

HAPİS CEZASI

Bu hükümlere aykırı hareket edenlere bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilecektir.

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYON

Genel Müdürlükte, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Arşiv Uzmanı ve Arşiv Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilecek.

ARŞİV UZMANLIĞINA ATANMA

3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde en az beş yıl sözleşmeli olarak çalışan personelden, bu Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıyanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları hâlinde bir yıl içinde açılacak iki yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Yeterlik sınavlarının birinden başarılı olanlar bu Kanunla ihdas edilen Arşiv Uzmanı kadrolarının yüzde yetmişini geçmemek üzere başarı sırasına göre Arşiv Uzmanı kadrolarına atanabilecek....

ARŞİV UZMAN YARDIMCILIĞINA ATANMA

3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde beş yıldan daha az süre sözleşmeli olarak çalışan personelden, bu Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıyanlar, bu Kanunla ihdas edilen Arşiv Uzman Yardımcısı kadrolarının yüzde yetmişini geçmemek üzere başarı sırasına göre Arşiv Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaktır..

Tasarının tam metni aşağıda yer almaktadır.


MİLLÎ ARŞİV KANUNU TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Görevler

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu Kanunun amacı; millî arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesine, denetlenmesine, arşivlerde bulunan arşiv belgeleri ile arşivlik belgelerin tespitine, korunmasına, millî menfaatlere ve kamu yararına uygun olarak kullanılmasına ve saklanması gerekli görülmeyen belgelerin ayıklama ve imhasına dair usul ve esaslar ile Başbakanlığa bağlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Başbakan, Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan vasıtasıyla kullanabilir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Kanun, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını, üniversiteleri, mahallî idareleri, tüzel kişiliği haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Türkiye Kızılay Derneği ve Türk Hava Kurumunu kapsar.

(2) Ancak, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bu Kanunda yer alan usul ve esasların uygulanmasını kendi yetkili birimleri tarafından yerine getirir. Bu kurumlar arşiv belgelerini istekleri hâlinde Genel Müdürlüğe devredebilir.

Tanımlar
MADDE 3- (
1) Bu Kanunda geçen;
a) Arşiv belgesi: Son işlem tarihi üzerinden onbeş yıl geçmiş veya kesin sonuca bağlanmış olup da günlük iş akışı içinde aktivitesi bulunmayan, varsa tâbi olduğu diğer mevzuattaki saklama sürelerini tamamlayan, üretim biçimleri ile yazılım ve donanım ortamları ne şekilde olursa olsun geleceğe tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, biyografik, teknik ve benzeri herhangi bir değer olarak intikal etmesi gereken yazılmış, çizilmiş, resmedilmiş, görüntülü, sesli veya elektronik ortamlarda üretilmiş belgeyi,
b) Arşivlik belge: Zaman bakımından henüz arşiv belgesi vasfını kazanmayan veya bu süreyi doldurmasına rağmen güncelliğini kaybetmeyen, hizmetin yürütülmesi açısından elde bulundurulması gerekli görülen belgeyi,
c) Ayıklama: Arşiv belgesi, arşivlik belge ve saklanması gerekli görülmeyen belgeyi birbirinden ayırma işlemini,
ç) Belge: Mükelleflerin iş ve işlemleri neticesinde teşekkül eden, üretim biçimleri ile yazılım ve donanım ortamları ne şekilde olursa olsun bir bilgiyi içeren yazılmış, çizilmiş, resmedilmiş, görüntülü, sesli veya elektronik ortamlarda üretilmiş belgeyi,
d) Birim arşivi: Belgelerin belirli bir süre saklandığı arşivleri,
e) Dosya planı: Belgelerin arandığında kolaylıkla bulunabilmesi ve kullanılabilmesi için hazırlanan ve çeşitli simge türlerine göre adlandırılan sınıflandırmayı,
f) Genel Müdür: Devlet Arşivleri Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) İmha: Saklanması gerekli görülmeyen belgelerin imha edilme işlemini,
h) Kurum arşivi: Belgelerin birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı arşivi,
ı) Mükellef: Kanun kapsamında sayılan kurum ve kuruluşu,
i) Özel arşiv: (a) bendinde belirtilen muhtevada olup da mükellefler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin elinde bulunan belgelerden oluşan arşivi,
j) Saklama planı: Belgelerin kurum ve birim arşivlerinde ne kadar süre ile saklanacağına, bu süreler sonunda hangi işleme tâbi tutulacağına dair değerlendirmeyi ifade eden ve Genel Müdürlükçe onaylanan planı,
k) Saklanması gerekli görülmeyen belge: İşlem gördüğü sırada bir değere sahip olduğu hâlde ileride kullanılmasına lüzum görülmeyen ve arşiv belgesi ile arşivlik belge dışında kalan belgeyi,
l) Tasnif: Arşiv belgelerinin arşivciliğin temel ilke ve teknikleri uyarınca arşiv fonları, arşiv serileri ve işlem sırasına göre düzenlenmesi çalışmalarını,
ifade eder.

Görevler
MADDE 4
- (1) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Millî arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek.
b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve saklamak.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv belgelerini tespit etmek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme etmek, uygun görülenleri yayınlamak.
ç) Arşivcilik alanında yurt içinde veya dışında meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv belgelerini ülke ve dünya bilim çevrelerine sunmak.
d) Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arşiv belgelerinden koleksiyonlar yapmak, gerektiğinde arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak.
e) Arşiv belgelerinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuarı kurmak.
f) Arşiv belgelerinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi, elektronik ortam ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak.
g) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve izin vermek.
ğ) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hâle gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek.
h) Araştırmacılar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu dokümanları tespit etmek, derlemek ve hizmete sunmak.
ı) Belge yönetimi ve arşivciliğin geliştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonuçlarını değerlendirmek ve uygulamak.
i) Mükelleflerin arşiv hizmet ve faaliyetlerine rehberlik etmek ve bu faaliyetleri denetlemek.
j) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük Teşkilatı

Teşkilat
MADDE 5-
(1) Genel Müdürlük teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Genel Müdürlük teşkilatı ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Genel Müdür
MADDE 6-
(1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlüğün amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler ve yürütür.

(2) Genel Müdür, bu Kanunda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Başbakana veya görevlendireceği bakana karşı sorumludur.

(3) Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, iki Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Ana hizmet birimleri
MADDE 7-
(1) Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri şunlardır:
a) Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı.
b) Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.
c) Dokümantasyon ve Yayın Daire Başkanlığı.
ç) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı
MADDE 8-
(1) Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Cumhuriyet dönemine ait arşiv belgelerinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi, elektronik ortam ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak.
b) Araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.
c) Mükelleflerin arşiv hizmet ve faaliyetlerinin bu Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak suretiyle vatandaşın, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi ve belgeye ulaşımını sağlamak.
ç) Yeni teşekkül etmekte olan arşivlik belgeleri kontrol altına almak.
d) Arşivcilik konusunda mükelleflere ve mükellefler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere rehberlik hizmeti vermek.
e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
MADDE 9
- (1) Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Osmanlı dönemine ait arşiv belgelerinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi, elektronik ortam ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak.
b) Araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek.
c) Tahribe uğramış arşiv belgelerini aslına uygun olarak restore etmek, bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için arşiv laboratuarı ve restorasyon atölyesi kurmak.
ç) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Dokümantasyon ve Yayın Daire Başkanlığı
MADDE 10-
(1) Dokümantasyon ve Yayın Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda toplumsal ilgi, talep ve duyarlılığı artırmak amacıyla basılı ve görsel yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Kütüphane veya dokümantasyon merkezi kurmak, istatistik derlemek, yayın ve materyallerin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların kullanımına sunulması amacıyla sistem oluşturmak.
c) Yurt içinde ve yurt dışında arşivcilik konusundaki yayınları temin ederek bir ihtisas kütüphanesi oluşturmak.
ç) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
MADDE 11-
(1) Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda çalışmalarda bulunan uluslararası ve yabancı ulusal arşiv kuruluşları ile ilişki kurmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, bu kuruluşların çalışmalarını izlemek ve bu çalışmalara katılmak, ortaya çıkan gelişmeleri ve alınan kararları Genel Müdürlük birimlerine ve ilgili kuruluşlara iletmek.
b) Arşivcilik alanında dünyada meydana gelen gelişmeleri izlemek ve bunları millî arşivciliğin hizmetine sunmak.
c) Türk arşivlerinin tanıtımı amacıyla arşiv müzesi kurmak, uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve sergiler açmak.
ç) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma birimleri
MADDE 12- (1) Genel Müdürlüğün danışma birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğidir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MADDE 13-
(1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
ç) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
e) Belge yönetimi ve arşivciliğin geliştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonuçlarını değerlendirmek ve uygulamak.
f) Genel Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlük bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
ğ) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
h) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
ı) İlgili mevzuatı çerçevesinde gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Genel Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.
j) Genel Müdürlüğün görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini, mal ve hizmet alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletişim teknolojilerini de kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmak.
k) Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
l) Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
m) Genel Müdürlüğün, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
n) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Genel Müdüre ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
o) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
ö) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
p) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği
MADDE 14-
(1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Başbakanlık, bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Genel Müdürlük birimlerinden gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.
b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
ç) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 15-
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
c) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yardımcı hizmet birimi
MADDE 16-
(1) Genel Müdürlüğün yardımcı hizmet birimi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıdır.

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
MADDE 17-
(1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
b) Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c) Genel Müdürlük teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda mahallî idarelere ve diğer kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
d) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde, yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, evrak ve arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri destek hizmetlerini yürütmek.
e) Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.
f) Genel Müdürlük sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
g) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arşiv Hizmetleri

Dosyalama sistemleri ve saklama planları
MADDE 18
- (1) Mükellefler, gördükleri hizmetler ile yaptıkları iş ve işlemler sonucunda teşekkül eden belgelerin kayıtlarını tutmak, dosyalama sistemlerini kurmak ve Genel Müdürlükle koordineli olarak dosya ve saklama planlarını hazırlamakla yükümlüdür.

Kurum arşivi ve birim arşivleri
MADDE 19-
(1) Mükellefler, merkez teşkilatında kurum arşivini ve her bir hizmet biriminde birim arşivini kurmakla yükümlüdür.

(2) Mükelleflerin taşra ve yurt dışı teşkilatında kuracakları arşivlerin türü, teşkilat yapıları da dikkate alınarak, yönetmelikle belirlenir.

Belgelerin korunması ve saklanması
MADDE 20-
(1) Mükellefler, ellerinde bulundurdukları belgeleri tahrip ve tahrif edemezler. Bu belgelerin her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korunması ve işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzenlerinin bozulmadan saklanması zorunludur.

Ayıklama işlemleri
MADDE 21-
(1) Ayıklama işlemleri, mükelleflerin kendi bünyelerinde oluşturacakları ayıklama ve imha komisyonu vasıtasıyla, saklama planları dikkate alınarak yapılır.

İmha listelerinin hazırlanması ve kesinlik kazanması
MADDE 22
- (1) İmha edilecek belgeler için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birimi, yılı, konusu, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, dosya planı ve saklama planına uygun olarak iki nüsha hâlinde imha listeleri düzenlenir.

(2) Mükelleflerce hazırlanan imha listeleri, Genel Müdürlüğün görüşü alındıktan sonra kesinlik kazanır.

Saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin imhası
MADDE 23-
(1) Saklanmasına gerek görülmeyen belgeler, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde vasfına göre kıyılmak veya tahrip edilmek suretiyle imha edilir.

Arşiv belgelerinin Genel Müdürlüğe devri
MADDE 24-
(1) Mükellefler arşiv belgelerini yönetmelikle belirlenecek tasnif işlemlerini yerine getirmek suretiyle, saklama süresinin bitiminden itibaren iki yıl içinde Genel Müdürlüğe teslim etmekle yükümlüdür.

Arşivlerden yararlanma
MADDE 25-
(1) Arşiv belgeleri, arşivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya çıkarılamaz. Ancak bu belgeler, sergi ve benzeri bilimsel ve kültürel faaliyetler kapsamında Genel Müdürün izni ile yurt içinde bulundukları yerler dışına veya aynı amaçlarla Dışişleri Bakanlığının görüşü üzerine her türlü hasar, zarar, tehdit veya tecavüz ihtimaline karşı gideceği ülke makamlarından teminat alınmak ve sigortalanmak şartı ile Bakanlar Kurulunun izni ile yurt dışına, geçici olarak çıkarılabilir.

(2) Devlete, gerçek veya tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi veya bir hakkın korunması için ihtiyaç duyulması hâlinde arşiv belgelerinin örnekleri verilebilir.

(3) Dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, Genel Müdürlükte veya araştırma hizmeti verilen diğer arşivlerde bulunan, tasnif edilmiş ve son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş arşiv belgeleri araştırmaya açılır.

(4) Gizlilik derecesi verilmiş veya açıklanması hâlinde millî güvenliğe ve çıkarlara, ülkenin dış ilişkilerine ve kişilerin haklarına zarar verebilecek arşiv belgeleri, Genel Müdürlüğe geçtikten sonra da bu niteliklerini korur ve araştırmaya açılmayabilir. Gizlilik dereceli arşiv belgelerinin gizliliklerinin kaldırılmasına, ilgili mükellefin görüşü dikkate alınarak mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe karar verilir.

(5) Arşiv belgelerinden yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yararlanması ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Özel arşivlerle ilgili hükümler
MADDE 26-
(1) Mükellefler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler, Devletle yaptıkları yazışma ve işlemler sonucu oluşan belgeler hariç, Devlete ait arşiv belgesi bulunduramaz, satamaz, satın alamaz, ticarî amaçla çoğaltamaz, araştırmaya açamaz, tahrip ve tahrif edemezler.

(2) Özel arşivlerin satışında Genel Müdürlük önalım hakkına sahiptir. Satış, satıcı tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Önalım hakkı, Genel Müdürlüğün önalım hakkını kullanmayacağını bildirmesi üzerine veya satışın Genel Müdürlüğe bildirildiği tarihin üzerinden bir ay geçmekle düşer.

Müsadere olunan belgeler
MADDE 27
- (1) Bu Kanun kapsamına giren ve ilgili kanunlara göre suç sayılan bir fiilin işlenmesinde kullanıldığı anlaşılarak müsadere edilen belgeler, hükmün kesinleşmesini takip eden altı ay içinde Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Özelleştirilen veya ilga edilen mükelleflere ait belgeler
MADDE 28
- (1) Çeşitli sebeplerle ilga edilen mükelleflere ait belgeler ile yetkisi devredilen mükelleflere ait olup da devralan mükellefçe carî işlemlerde kullanılmayan belgeler herhangi bir işleme tâbi tutulmadan; özelleştirilen kuruluşlara ait belgeler ise, tefrik ve tasnif işlemleri kendilerince yapılmak suretiyle Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Faaliyet raporu
MADDE 29-
(1) Mükellefler yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden arşiv hizmetleri faaliyet raporunu, müteakip takvim yılının Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Sorumluluk ve Yetkiler

Denetim
MADDE 30-
(1) Genel Müdürlük, belgelerin üretiminden itibaren her türlü arşiv hizmet ve faaliyetlerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak amacıyla mükellefleri denetler.

(2) Mükelleflerin ilgili birimleri de kendi teşkilatına ait arşiv hizmet ve faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür.

Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 31
- (1) Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri
MADDE 32-
(1) Genel Müdür ve Genel Müdürlüğün üst düzey yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kadrolar ve atama
MADDE 33- (
1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

(2) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan daire başkanları ve hukuk müşavirleri, Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan veya görevlendireceği bakanın, diğer personel ise Genel Müdürün onayı ile atanır.

Arşiv Uzmanlığı ve Arşiv Uzman Yardımcılığı
MADDE 34-
(1) Arşiv Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:
a) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının tarih, kütüphanecilik, arşiv, belge ve bilgi yönetimi, edebiyat bölümlerinden veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, ilahiyat fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında çalışacaklar için Osmanlıca bilmek.
c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.
ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

(2) Arşiv Uzman Yardımcılığına atananlar; üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve tez hazırlamak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Sınavda başarılı olanlar Arşiv Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar bir yıl içinde ikinci kez sınava tâbi tutulur. Tezi kabul edilmeyenler ile sınavlarda başarı gösteremeyenler durumlarına uygun kadrolara atanır.

(3) Arşiv Uzmanı ve Arşiv Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Personel rejimi
MADDE 35-
(1) Genel Müdürlük personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

(2) Genel Müdürlükte, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Arşiv Uzmanı ve Arşiv Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

(3) İkinci fıkraya göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Genel Müdür tarafından belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Başbakanlık merkez teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Genel Müdürlükte çalışan sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Bu personel, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, ilgili bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

(4) Genel Müdürlük kadrolarında çalışanlar, Başbakanlık merkez teşkilatı personelinin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve esaslara göre yararlanır.

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
MADDE 36-
(1) Genel Müdürlük, görevleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, etüt, film ve proje gibi işleri, üniversite öğretim elemanları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir.

(2) Genel Müdürlük, görev alanına giren konularda üniversiteler veya uzman kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti satın alabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen konulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Ceza hükümleri
MADDE 37- (
1) Bu Kanunun;
a) 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 29 uncu maddeleri ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket edenler bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile,
b) 24 üncü, 28 inci ve geçici 1 inci maddelerinde öngörülen belgeleri Genel Müdürlüğe devretmeyenler ile 26 ncı maddesine aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkili temsilcileri üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz güne kadar adlî para cezası ile,
cezalandırılır.

(2) Genel Müdürlük ile mükelleflerin elinde bulunan arşiv veya arşivlik belgeleri çalanlar, satanlar, bilerek satın alanlar, kasıtlı olarak tahrip ve tahrif edenler ve arşiv belgelerini izinsiz olarak bulundukları yerler dışına veya yurt dışına çıkaranlar, ayrıca bir yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kadro ihdası
MADDE 38-
(1) Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü" bölümü olarak eklenmiştir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 39-
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36 ncı maddesinin, "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Arşiv Uzman Yardımcıları,"; "Kadının Statüsü Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Arşiv Uzmanlığına," ibareleri,
b) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" fıkrasının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (i) alt bendine "Kadının Statüsü uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Arşiv Uzmanları," ibaresi,
c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Kadının Statüsü uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Arşiv Uzmanları," ibaresi,
eklenmiştir.

(2) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun;
a) 2 nci maddesinin (g) bendi,
b) 7 nci maddesinin (d) bendi,
c) 11 inci maddesi,
ç) 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçe'ye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde", "yerli ve yabancı elemanlar" ve "Ancak Devlet Arşivlerinde çalıştırılacaklarda yaş haddi aranmaz, varsa emekli aylıkları kesilmez." ibareleri,
d) Eki cetvelde yer alan "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü" ibaresi,
yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı Cetvele "53- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü" ibaresi eklenmiştir.

Arşiv belgelerinin devri
GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Mükellefler dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden ellerinde Devlete ait arşiv belgesi bulunduranlar bu belgeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde Genel Müdürlüğe teslim ederler.

(2) Mükellefler, hizmetin yürütülmesi açısından gerekli görülenler hariç, ellerinde bulundurdukları Osmanlıca arşiv belgelerini, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde herhangi bir işleme tâbi tutmaksızın mevcut hâliyle Genel Müdürlüğe devrederler.

Taşınır, taşınmaz ve personelin devri
GEÇİCİ MADDE 2-
(1) Başbakanlık teşkilatına ait taşınır, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlardan, 7/4/2006 tarihi itibarıyla, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından kullanılanlar, Başbakanlık ile Genel Müdürlük arasında düzenlenecek protokole göre Genel Müdürlüğe devredilir.

(2) Başbakanlığa ait her türlü hak ve yükümlülüklerden Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü ilgilendirenler; hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe devredilmiş, taşınmazlar ise tahsis edilmiş sayılır.

(3) 7/4/2006 tarihi itibarıyla, Başbakanlık merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlarından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadro ve pozisyonlarda görev yapan personel Genel Müdürlüğe devredilmiştir.

(4) Genel Müdürlüğün teşkilatı bu Kanuna göre yeniden düzenleninceye kadar, Genel Müdürlük tarafından yürütülecek hizmetlerin mevcut personel eliyle yürütülmesine devam edilir.

(5) Genel Müdürlüğün 2006 malî yılı harcamaları, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükmüne göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlığın 2006 yılı bütçesinde yer alan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne ait ödeneklerden karşılanır.

(6) Kaldırılan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Başbakanlık merkez teşkilatı kurum arşivine dair hizmetlerin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine devam edilir.

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle, Genel Müdürlük kadrolarına ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.

(8) Bu maddede öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleriyle düzenlenecek protokoller her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fonlardan müstesnadır.

Personele dair geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3-
(1) Geçici 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Genel Müdürlüğe devredilen memurlardan kadro ve unvanları değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunla ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılır. Kadro ve görev unvanları değişen veya kaldırılan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak Genel Müdürlükte durumlarına uygun boş kadrolara bir ay içinde atanır. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam eder. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarından az olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Bunlar, atamaları yapılıncaya kadar Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir.

(2) 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde en az beş yıl sözleşmeli olarak çalışan personelden, bu Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıyanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları hâlinde bir yıl içinde açılacak iki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavlarının birinden başarılı olanlar bu Kanunla ihdas edilen Arşiv Uzmanı kadrolarının yüzde yetmişini geçmemek üzere başarı sırasına göre Arşiv Uzmanı kadrolarına atanır.

(3) 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde beş yıldan daha az süre sözleşmeli olarak çalışan personelden, bu Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşıyanlar, bu Kanunla ihdas edilen Arşiv Uzman Yardımcısı kadrolarının yüzde yetmişini geçmemek üzere başarı sırasına göre Arşiv Uzman Yardımcısı kadrolarına atanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre Arşiv Uzmanı ve Arşiv Uzman Yardımcısı kadrolarına atananların pozisyonları iptal edilmiş sayılır. Bunların, olumsuz sicil veya disiplin cezası aldıkları yıllar hariç olmak üzere, sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler memuriyette geçmiş sayılır ve her üç yıl bir derece, her yıl bir kademe olarak değerlendirilmek suretiyle intibakları yapılır.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca ataması yapılamayan sözleşmeli personel, 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında bu Kanunla yapılan değişiklikten önce yer alan hükümler çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışmaya devam eder; bunlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş olanların iştirakçilikleri korunur. Bunlardan herhangi bir nedenle sözleşmesi yenilenmeyenler ile sözleşmesi feshedilenlerin pozisyonları iptal edilmiş sayılır.

(6) Başbakanlık merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan personel; kendilerinin ve Başbakanlığın muvafakati alınmak şartıyla Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilebilir. Bunlar, görevlendirmeleri devam ettiği süre zarfında ücretli izinli sayılır ve asıl kadrolarıyla ilgileri devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Başbakanlık tarafından yapılır. Bunların, görevleri süresince aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Başbakanlık tarafından karşılanır.

Yönetmeliklerin yürürlüğe konulması
GEÇİCİ MADDE 4-
(1) Bu Kanunla öngörülen yönetmelikler altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında aynı konuları düzenleyen yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük
MADDE 40- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 41- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kadroları görmek için tıklayın.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
31 Mart seçimleri için yapılan 'Altı üstü bir yerel seçim, savaş değil!' şeklindeki değerlendirmeyi doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam