Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/451/
Yazdırılma Tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı 17:32

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik değiştirildi.

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik değiştirildi.

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde yurtdışına sürekli görevle atanacak devlet memurları için KPDS'den 70 puan almak şartı zorunlu kılınmış idi.

Bu konuya ilişkin olarak ilgili yönetmeliğin 7. maddesinde aşağıdaki hüküm yer almakta idi.
"Yabancı Dil İmtihan Şekli ve Değerlendirme :
Madde 7- (Değişik: 9.2.1991 tarih ve 20781 sayılı Resmi Gazete) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelinde; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2 nci maddesine göre çıkarılan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar" uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılacak olan sınavlarda asgari (C) seviyesinde başarı gösterme şartı aranır."

Ancak 27.03.2003 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı personeli için Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi. Buna göre KPDS'den 70 puan alma şartı sadece Daimi temsilciliklerde görev alacak personel için aranacak, ancak Büyükelçilik ve başkonsoluklarda görevlendirilecek personel için 70 puan şartının yerine Maliye Bakanlığınca yapılacak bir sınavdan başarılı olmak yeterli görülmektedir.

Konuya ilişkin olarak yapılan değişikşiğin metni aşağıdaki gibidir.


Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

Madde l ? 7/4/1988 tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ?Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik?e aşağıdaki madde eklenmiştir.

?Geçici Madde ? Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi Maliye Bakanlığı için 31/12/2003 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.

a) Daimi temsilciliklerde görevlendirilecek personel için ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar? uyarınca ÖSYM tarafından yapılan ve yapılacak sınavlarda asgari (C) seviyesinde,

b) Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarda görevlendirilecek personel için Maliye Bakanlığınca, yüksek öğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden iki öğretim üyesi ile Maliye Bakanlığı mensubu bir kişiden oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavında,

başarı gösterme şartı aranır.

Bu maddenin (b) bendine göre yapılacak sınavlara, Maliye Bakanlığı merkez ve/veya taşra teşkilatında en az 15 yıl kamu hizmeti bulunan ve Bakanlık merkez teşkilatında Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı veya daha üst yönetim kadrolarında asaleten en az iki yıldır çalışmakta olan personel katılabilir. Anılan personelden bu sınavlarda başarılı olanlar, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi için geçerli olan süre içinde yurtdışı görevine atanabilirler.?

Madde 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.