Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/500/
Yazdırılma Tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı 04:58

Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişti

Haber Tarihi : 15 Nisan 2003 00:00

2000 yılında yapılan yeni düzenleme ile gelişmişlik düzeyi yüksek olan illerdeki bölge müdürü, il ve ilçe müdürü, defterdar, mal müdürü, şube müdürü ve diğer müdür kadrolarına atanmak için öncelikle, ilgili yönetmeliğe ekli 5 ve 6. hizmet bölgelerinde görev yapmış olmak şartı getirildi. Tüm kamu kurumlarını aynı hukuki durum içinde değerlendiren bu objektif uygulama, bugünkü Resmi Gazete yayınlanan (13.03.2003) değişiklik ile Maliye Bakanlığı açısından değiştirildi.


Aşağıda ayrıntısı verilecek olan değişiklik iki noktada kusurludur.
1- Değişiklikte merkezi denetim elemanları, Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına yapılacak atamalarda istisna tutulmaktadır. Ancak, mer'i mevzuatta merkezi denetim elemanlarının ne olduğu tam olarak belli değildir. Bu nedenle bu kavramın mutlaka sınırlarının çizilmesi gerekmekteydi.

2- Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi kamu kurumlarımızın değerli bürokratlarının mevcut bir hükümden kendilerini istisna tutmak için büyük bir çaba göstermeleridir. Daha önce sitemizde de yer alan bir haberde (askeri kurumların memur alımları) bunun bir örneğini göstermiştik. Şimdide Maliye Bakanlığı bürokratları objektif kıstaslar getirmiş olan bir düzenlemeden kendilerini istisna tutmaktadır. Sadece şunu belirtmek istiyoruz: Değişiklik ile öne sürülen gerekçeleri herhangi bir kamu kurumu da öne sürebilir. Bu bağlamda, şu soru mutlaka sorulması gerekmektedir: Maliye Bakanlığı bürokratlarının farklılığı nereden gelmektedir? Çünkü aynı gerekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vb. kurumlarda çok rahatlıkla öne sürebilirler.

Buruda altı çizilmesi gereken; hiçbir kamu kurumunun sadece kendi bürokratını istisna tutma lüksünün bulunmadığı hususudur. Böyle bir lüks kamu yönetimimizi şuan içinde bulunduğu duruma getirmiştir.YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TAM METNİ


Madde 1- 19.4.1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,
a)Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,
b)Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,
c)Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,
d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,
atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.?

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


YÖNETMELİĞİN BU MADDESİNİN ESKİ HALİ


EK MADDE 1- (26.6.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı B.K.K., R.G. 3.10.2000-24189)
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan, Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Defterdar, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür ve bu düzeydeki unvanlara atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait, yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.


GENEL GEREKÇE


19.4.1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe ilave edilen Ek 1 inci madde hükmü, Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlarının İstanbul ve Ankara gibi büyük illerimize yönetici olarak atanabilmesi için öncelikle 5 ve 6 ncı bölgelere atanmasını (boş kadro olmaması halinde daha sonra atanmasını) ve bu bölgelerde iki yıl çalışmasını şart koşmaktadır.

Anılan hükmün uygulanması, özel yarışma sınavı ile mesleğe giren, üç yıllık yetişme dönemi sonucunda yeterlik sınavına tabi tutulan inceleme ve denetleme yetkilerine haiz merkez denetim elemanlarından en az 10 yıl hizmeti bulunanların 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri dışındaki ekonomik yönden gelişmiş, vergi potansiyeli yüksek, muhakemat, saymanlık ve hazine arazileri işlemleri yoğun olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa v.b. illerde yönetici olarak istihdamı, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nitelikli personelin, iş ve işlem kapasitesi az olan 5 ve 6 ncı bölgelerdeki illerde çalıştırılarak insan kaynakları israfına yol açacaktır. Diğer taraftan, merkez denetim elemanlarının 5 ve 6 ncı bölgelere atanma istekleri de bulunmadığından bu uygulamaya dolayısıyla söz konusu nitelikle personelin Maliye Bakanlığına verilmiş olan vergi toplama görevinin stratejik öneme sahip olan İstanbul ve Ankara gibi illere yönetici olarak atanmasına fiilen imkan kalmayacaktır.

Bu çerçevede, vergi potansiyeli yüksek İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa v.b. illere anılan Bakanlığının merkez denetim elemanlarının atanmasına yönelik olarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte düzenleme yapılması zorunluluk arzetmektedir. Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde yer alana unvanlara bunların yardımcılarının da eklenerek kalkınmada öncelikli yörelerde nitelikli personel istihdamının sağlanması öngörülmüştür.MADDE GEREKÇELERİ


Madde 1- Özel yarışma sınavı ile mesleğe giren, üç yıllık yetişme dönemi sonucunda yeterlik sınavına tabi tutulan inceleme ve denetleme yetkilerine haiz merkez denetim elemanlarından en az 10 yıl hizmeti bulunanların 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri dışındaki ekonomik yönünden gelişmiş, vergi potansiyeli yüksek, muhakemat, saymanlık ve hazine arazileri işlemleri yoğun olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa v.b. illerde yönetici olarak istihdamıyla hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinde yer alana unvanlara bunların yardımcıları da eklenerek kalkınmada öncelikli yörelerde nitelikli personel istihdamının sağlanması öngörülmüştür.