1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı

Almanca, Beden Eğitimi, Biyoloji, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Felsefe Grubu, Fizik, İngilizce, Kimya, Matematik, Müzik, Rehber Öğretmen, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için ayrıca Uygulama Sınavı'na da alınmak üzere Müzik ve Resim-İş/Resitn/Görsel Sanatlar alanlarında öğretmen ihtiyacının giderilmesi için Seçme Sınavı yapılacak. Ayrıntılar için tıklayınız...
25 Temmuz 2006 00:01
Yazdır

Konu : Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı Kılavuzu

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : a) Aralık 1999 tarihli ve 2507 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik."

b) 30/06/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.6/53228 sayılı onay.

c) 14/07/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23,09.03/56.706 (2006/61) sayılı Genelge.

İlgi (e) Genelge ile Anadolu Liselerine öğretmen olarak atanacakların belirlenmesi amacıyla Seçme Sınavı'nın yapılması uygun görülmüştür.

Anılan okulların, ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) onay ve ilgi (c) Genelge esaslarına göre; Almanca, Beden Eğitimi, Biyoloji, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Felsefe Grubu, Fizik, İngilizce, Kimya, Matematik, Müzik, Rehber Öğretmen, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için ayrıca Uygulama Sınavı'na da alınmak üzere Müzik ve Resim-İş/Resitn/Görsel Sanatlar alanlarında öğretmen ihtiyacının giderilmesi için yapılacak olan Seçme Sınavı'na ilişkin, ekte sunulan; Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı Kılavuzu'nun yürürlüğe konulmasını,

Ayrıca, ilgi (e) Genelgenin "Sınavla ilgili hususlar" başlığı altındaki 6'ncı maddenin iptal edilmesini,

Olurlarınıza arz ederim.

I.BÖLÜM
1. GENEL AÇIKLAMALAR

2006-2007 eğitim ve öğretim yılında, Bakanlığımıza bağlı Anadolu Liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik, Bakanlık Makamının 30/06/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.01.6/53228 sayılı onay ve 14/07/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.09.03/56706 (2006/61) sayılı Genelge esaslarına göre; Almanca, Beden Eğitimi, Biyoloji, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe Grubu, Fizik, İngilizce, Kimya, Matematik, Müzik, Rehber Öğretmen, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı , Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için ayrıca Uygulama Sınavı'na da alınmak üzere Müzik ve Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar alanında 21 Ağustos 2006 Pazartesi günü saat 10: 00'da Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı yapılacaktır.
Sınav merkezleri adaylara başvuru işlemleri bittikten sonra duyurulacaktır.
Anadolu Liseleri Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı'na ait başvuru ve atama işlemleri MEB Personel Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.

2. BAŞVURU İLE İLGİLİ ESASLAR
2.1. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR?
Adayların başvurularının kabulü elektronik ortamda 24 Temmuz - 04 Ağustos 2006 tarihleri arasında görev yaptıkları eğitim kurumları dışında da herhangi bir okul veya merkez teşkilatına bağlı kurum müdürlüğüne yapılacaktır.
Aday, http://www.meb.gov.tr, http://personel.meb.gov.tr, http://ilsis.meb.gov.tr internet adreslerinden ?e-Başvuru Formu? na T.C. Kimlik Numarasını girecektir. Sistemden adaya ait kimlik ve sınav bilgileri geldikten sonra kontrol ederek başvuru işlemlerini yaptığı okul veya merkez teşkilatına bağlı kurum müdürlüklerinden bir yetkiliye sistemde onaylatarak; çıktı belgesini imzalatıp mühürletecektir. e-Başvuru formunun bilgisayar çıktısının aslı, banka dekontuyla birlikte başvurunun yapıldığı okul/kurum da bir yıl süre ile saklanacak, bir örneği de adayda kalacaktır.

2.2. e-BAŞVURU FORMU'NUN DOLDURULMASINDAN KİM SORUMLU OLACAKTIR?İnternet aracılığı ile elektronik ortamda verilerin hatasız, eksiksiz, e-Kılavuz'a uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk adayın kendisi ile okul/kurum müdürlüğü yetkilisine ait olacaktır.
Aday, okul/kurum müdürlüğüne yaptığı elektronik başvuru ile e-Kılavuz'da belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

2.3. BAŞVURU HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?
Adayın başvurusu;
a)?e-Başvuru Formu? elektronik ortamda onaylanmamışsa veya başvuru işlemleri belirlenen sürede gerçekleştirilmemişse,
b) ?e-Başvuru Formu?nda adayın başvuru şartlarından birini taşımadığı tespit edilirse,
c) ?e-Başvuru Formu?nun çeşitli kısımlarına yazılan kimlikle ilgili bilgilerde bir eksiklik, hata veya çelişki varsa,
ç) ?Banka Dekontu" başvurunun yapıldığı okul/kurum müdürlüğüne teslim edilmemişse ve banka dekontunun numarası e-Başvuru Formu'ndaki ilgili yere yazılmamışsa,
geçersiz sayılacaktır.

2.4. BAŞVURU ŞARTLARI
Anadolu Liseleri öğretmenliği için Seçme Sınavına Başvuracak Adaylarda;
a) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,
b Sınava gireceği alan tercihinde; İLSİS Özlük Modülü'ndeki Bakanlık atama alanına veya öğrenim durumu itibarıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 119 sayılı kararında kaynak gösterilen yüksek öğretim programına uygun,
c) Son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil almamış,
d) Son üç yıllık görev süresi içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş,
e) Hâlen Bakanlığımız Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sınıfı kadrolarında görev yapmakta,
f) Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda asıl,
g) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 30/09/2006 tarihine göre 3 (üç) yıl hizmeti
(aylıksız izinler hariç),
h) Hâlen Anadolu Lisesi öğretmenliği kadrosu dışında çalışıyor, (Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri dışında çalışan Müzik ve Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar alan öğretmenleri Anadolu Lisesinde çalışsa dahi Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için başvurabilecektir.)
olmak şartları aranır.

2.5. OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
b) e-Başvuru Formu'nun çıktısını alarak adaya inceletmek ve imzalatmak.
t^t^e onalayarak ba ş vurusunu almak. adaya teslim etmek ve
Sınav a ş g?adaylar için y ınav yeTe akmın belirlenmesinden sonra ?Sınav Giriş Belgesi? ni http://www.meb.gov.tr ve http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden çıkartıp isteyen adaylara teslim etmek.

3. SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Sınav Sonuç listeleri, Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr, http://personel.meb.gov.tr
ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden 28 Ağustos 2006 tarihinde duyurulacaktır.

4. ATAMA İŞLEMLERİ
a) Sınav sonuçları 2006-2007 eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılacaktır.
b) Sınavı kazanan adayların atamaları, başarı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacaktır.
c) Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında yabancı dil bilgisi özel koşulu aranmayacaktır.
d) Sınav sonuçlarının adaylara duyurusu ile birlikte atanma başvurusu, iş ve işlem takvimi hakkında gerekli açıklama http://www.meb.gov.tr, http://personel.meb.gov.tr ve http://ilsis.meb.gov.tr internet adreslerinden 28/08/2006 tarihinde yapılacaktır.
e) Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Müzik öğretmenliği için tercihte bulunan adaylar Seçme Sınavı'nda başarılı olmaları hâlinde yüksek puandan başlanmak üzere Uygulama Sınavı'na çağrılacaktır. Atamalarına ilişkin açıklamalar sınav sonrasında yapılacaktır.
f) Atamalarda sınav puanı eşitliği durumunda; hizmet puanı üstünlüğü, eşitliğin devamı hâlinde ise hizmet süresi esas alınacaktır.

II. BÖLÜM
1. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR
1.1 SINAV ÜCRETİ
Aday, sınav ücreti olarak 10 YTL' yi T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi 5500537-5001 veya T.C. Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi 2071082 nolu hesaplardan birine yatıracaktır.
Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri tarafından Kurumsal Tahsilât Programı aracılığı ile tahsil edilecektir. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Anadolu Lisesi Öğretmenliği İçin Seçme Sınavı) bulunacaktır. Aday, banka dekontu ile birlikte herhangi bir okul /kurum müdürlüğüne başvurarak, sınav başvurusunu yapacaktır.
Aday, ayrıca başvuru ücreti olarak okul müdürlüğüne 2 YTL ödeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

1.2. SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınav Giriş Belgesini aday kendiside http://www.meb.gov.tr ve http://ilsis.meb.gov.tr internet adreslerinden alabilecektir.
Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile adayın sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde belirtilen yerde sınava girecektir.
Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi Bakanlığın uygun görüşü ile adayların sınav yerleri değiştirilebilir.
Adayın sınavdan en az bir gün önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilir.

1.3. ADAY SINAVA GİRERKEN YANINDA NELER BULUNDURACAKTIR?
Aday sınavda;
a) Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı (pasaport, sürücü belgesi),
b) En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
c) Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

1.4. SINAVDA NE TÜR TESTLER UYGULANACAKTIR?
Sınavda toplam 100 adet, çoktan seçmeli (4 seçenekli) soru sorulacaktır. MEB bağlı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen konu başlıklarından soru hazırlanacaktır. Seçme sınavı konuları ve puan değerleri;
a) Türkçe ? Kompozisyon 15 puan (15 soru)
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15 puan (15 soru)
c) Öğretmenlik Mesleği Bilgisi 30 puan (30 soru)
d) Özel Alan (branş) Bilgisi 40 puan (40 soru)
1.5. SINAVIN UYGULANMASI
Sınav; 21 Ağustos 2006 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 110 dakika sürecektir.

Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 09.30'da sınava girmeleri gereken okulda hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar sınav salonlarında Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kendi sıra numaralarında oturacaktır. Adayın yerinin değiştirilme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrollerinin ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak ve adayların cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. Adaylar cevap kâğıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olduğunu mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Soru kitapçıklarının salon görevlileri tarafından adaylara dağıtımından sonra adaylar, soru kitapçıklarının üzerinde kendileriyle ilgili yerleri dolduracaklar, soru kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını ve sayfa numaralarını kontrol edecektir. Eksik ve hatalı sayfa olduğu saptandığında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 60 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.
Adaylar;
? Başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava gireceklerdir.
? Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerle sınava gelmeleri,
? Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlarla sınava gelmeleri,
? Sınav süresince, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri; başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları
kesinlikle yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.
Bu adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı bazı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Ancak, bu gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilerek sınav evrakına eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınavı geçersiz sayılacak, kendilerine sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.

1.6. ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR
a) Soru kitapçığınızı kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası var ise salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyiniz. Cevap kâğıdı üzerine yapacağınız işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.
b) Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyiniz. Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına kimliğinizle ilgili bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.
c) Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü kurşun kalemle imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki aday bilgilerinde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. Soru kitapçığı türünü cevap kâğıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Cevap kâğıdında bulunan ?Bu Bölüme Dokunmayınız? kısmına hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız. Cevaplamalarınız sırasında ilgili soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.
d) Her soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü vardır. A kitapçığını kullanan adaylar cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağının, B kitapçığını kullanan adaylar cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün B yuvarlağının içini karalayacaklardır.
e) Cevaplarınızı, soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyiniz. Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini herhangi bir iz bırakmadan temizce siliniz.
f) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
g) Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
h) Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkaları tarafından görülmesine izin vermeyiniz.
Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından,
ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. i) Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
j) Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle
bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama listesini imzalayınız.
k) Sınava yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo, vb. araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi sınav anında yanınızda bulunduğunun tespit edilmesi halinde sınav kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.
l) Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında
ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir.
 m) Aday tarafından bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış
sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz
bir şekilde silinmesi gerekir. n) Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde
değerlendirme işleme alınmaz.

1.7. SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?
a) Adaylar, sınavın bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
b) Salon görevlileri; salona ait sınav evrakını adayların önünde toplanarak sınav güvenlik torbasına konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilecektir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

1.8. HANGİ DURUMLARDA SINAV SONUÇLARI GEÇERSİZ SAYILIR?
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı'nın Sınav Hizmetleri Şubesi Tasnif-Optik Biriminde sınav evrak torbaları açılarak, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve/veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Ayrıca;
? Kopya alma veya verme girişiminde bulunan,
? Kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,
? Cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,
? Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,
? Soru kitapçığını veya cevap kâğıdını teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılır.
Eksik belgeleri olduğu halde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir, zorunlu olarak ikamet değiştiren ve bölge sınav yürütme komisyonun teklifi Bakanlığın onayıyla yedek salonda sınava girmesi uygun olan adaylar haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.

1.9. ADAYLARIN CEVAP KÂĞITLARI ÜZERİNDE HANGİ İNCELEMELER YAPILIR?
a) Sınava giren adayların sorulara verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemleriyle incelenir.
b) Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların sınavı iptal edilir. c) Bu incelemede ayrıca, istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılarak, geçerli bulunmayan puanlar iptal edilir.

1.10. SINAV DEĞERLENDİRME
Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutularak, doğru cevap sayıları tespit edilecektir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden geçerli puanlar hesaplanacaktır.
Anadolu Liseleri Öğretmenliği için Seçme Sınavında 100 puan üzerinden 70 ve yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplanmasında; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) X 100 ] formülü kullanılacaktır.

2. SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
a) Adaylar sınav sonuçlarına dönük itirazlarını; sonuçların internet üzerinden duyurulmasından itibaren en geç 10 gün içinde, T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin 5495218/5001 numaralı hesabına 5 (beş) YTL inceleme ücretini yatırdıktan sonra banka dekontunu eklemek kaydıyla, dilekçe yazarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne müracaat edecektir.
b) Adaylar sınava başvuru ve atama ile ilgili tüm itirazlarınızı MEB Personel Genel Müdürlüğü'ne yapacaktır.

c) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresleri olmayan, adayın T.C. Kimlik numarası belirtilmeyen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
d) Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Kılavuzun orijinal hali ve diğer belgeler için tıklayınız

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 172,531 defa okundu. 37 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam