1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Kamu-Sen'in toplu görüşme talepleri

15 Ağustos 2006 11:56
Yazdır

TÜRKİYE KAMU-SEN 2006 YILI TOPLU GÖRÜŞME GÜNDEMİ

1-2006 VE GEÇMİŞ YILLARDAKİ KAYIPLAR VE İMZA ALTINA ALINMASINA RAĞMEN UYGULANMAYAN KONULAR

A- Geçmiş Yıl Kayıplarının Karşılanması,

B-Toplu Görüşmelerde Mutabık Kalınmasına Rağmen Uygulamaya Geçirilmeyen Konuların Görüşülmesi,

2004 yılında imzalanan protokolde yer almasına rağmen hala hayata geçirilmeyen konuların görüşülmesi,

2005 yılı mutabakat metninde yer almasına rağmen uygulanmayan konuların görüşülmesi,

Belediyelerde yapılan toplu sözleşmeler ile ilgili konuların görüşülmesi,

Mutabakattan sonra yapılan keyfi maaş artışı uygulamalarının görüşülmesi.

C- Uzlaştırma Kurulu kararlarından uygulanmayan hususların görüşülmesi,

631 sayılı KHK'nın uygulanması,

Giyim, ulaşım, aile, çocuk, kira, ölüm, doğum ve gıda yardımları, harcırahların görüşülmesi.

D-2005 Yılı Toplu Pazarlıklarında İmzalanan Mutabakat Gereği Çıkarılan Yasadan Kaynaklanan Sorunların Giderilmesi.

1. Denge tazminatının uygulanması konusunda ortaya çıkan aksaklık ve dengesizliklerin giderilmesi.

2-MALİ VE SOSYAL HAKLAR

A- Mali Haklar

a) Genel Bütçeden Kaynak Gerektiren Talepler

En düşük dereceli memur maaşının yoksulluk sınırının üstüne çekilmesi,

Gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, vergi oranlarının düşürülmesi,

Bütün harcamaların vergi iadesi kapsamında değerlendirilmesi,

Açlık sınırı seviyesine kadar olan gelirin vergi dışı bırakılması,

657 Sayılı Kanunun 152 inci maddesine göre verilen özel hizmet tazminatlarının yeniden düzenlenmesi,

Büyük proje tazminatından, projelerde görevli tekniker ve teknisyenlerin de yararlandırılması ve % 10 sınırlamasının kaldırılması,

Arazide çalışanlara ödenen Özel Hizmet Tazminatının yılda 90 gün olarak uygulanması yönünde yönetmeliğe değişiklik getirilmesi,

Özel hizmet tazminatlarının kadro derecesine göre değil, maaş derecesine göre verilmesi,

İş riski ve maddi sorumluluk riski altında çalışanlara ve kendilerinden kefalet aidatı kesilenlere risk tazminatı ödenmesi,

Ek gösterge uygulamasının 8. dereceden başlaması, 1. derecenin ek göstergesinin 3000'e yükseltilmesi, tazminat oranlarının yeniden belirlenerek, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin de ek göstergeden faydalanmasının sağlanması,

Sendika ödeneğinin yükseltilmesi,

Kadro ihtiyacı duyulan kurumlara yeteri kadar kadro verilmesi ve personel ihtiyacının giderilmesi, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla oluşturulan taşeronlaşmanın önüne geçilmesi, 657 Sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında çalışan personel ile akitli personelin kadroya geçirilerek, bu kapsamda personel istihdamına son verilmesi,

Kurumların ürettiği mal ve hizmetlerden kurum çalışanlarının işçilerde olduğu gibi ücretsiz yada belirli bir oranda indirimli olarak yararlandırılması (Tarife Altı Yönetmelikle verilen ve daha sonra iptal edilen hakların yeniden sağlanması),

657 Sayılı Kanunun 64. maddesinin yeniden düzenlenmesi,

Denge tazminatı gösterge rakamının yükseltilmesi,

Daktilograf veya memur iken şef olanlarla VHKİ iken şef olanlar arasındaki ücret farkının kapatılması,

Tüm kamu hizmet araçlarının KASKO kapsamına alınması,

Eğitim-Öğretim yılı başında ödenmekte olan eğitim ödeneğinin MEB'nın tüm çalışanlarına ve eğitim gören çocuk sahibi kamu görevlilerine verilmesi,

Ek ders ve nöbet ücretlerinin yükseltilmesi, nöbet ücretleri aylık 80 saatle sınırlandırılmıştır. Bu uygulamanın kaldırılması ve nöbet ücreti alamayan personele de nöbet ücreti verilmesi,

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların bir defaya mahsus sınavsız olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi,

Sivil savunma uzmanlarının mali ve emeklilik haklarının düzenlenerek, standart hale getirilmesi,

Fazla Çalışma Ücreti

Fazla mesai ücretlerinin ve fazla çalışmaların yeniden düzenlenmesi, tatil günü ve bayram günlerinde yaptırılan zorunlu çalışma karşılığında fazla mesai ücretinin farklı ödenmesi,

Sağlık evlerinde görev yapan ebelerin ve din görevlilerinin çalışma şartlarının yeniden belirlenerek, fazla mesai ücreti ödenmesi,

Şu anda kamuda uygulanmakta olan fazla çalışma saat ücretleri, memur ve sözleşmeli personeller için 657 sayılı Kanunun 178. ve 399 sayılı KHK'nın 30. maddesine istinaden saat başına brüt 80, net 67 kuruş olarak uygulanmaktadır. Bu, kamuda fazladan çalışarak fedakarlık gösteren kamu görevlilerine adeta ceza ve zorla çalıştırma niteliğindedir.

Fazla çalışmalarda uygulanacak ücretin, brüt maaşın saat başına düşen tutarına çekilmesi bir gerekliliktir. ILO'nun 29 ve 105 sayılı Sözleşmelerinden doğan hakların kullanılması durumunda kamuda işler durma noktasına gelir.

b) Genel Bütçeden Kaynak Gerektirmeyen Talepler

KEY hesaplarında biriken paraların hak sahiplerine ödenmesi,

Hedeflenen enflasyon yerine gerçekleşen enflasyonun ve refah payının esas alınması,

Çalışanların maaş ve diğer ödemelerinden dolayı verilen banka promosyonlarının çalışanlara dağıtılması,

2489 Sayılı Kefalet Kanununa göre yapılan kesintilerin durdurulması ve yapılan kesintilerin günün şartlarına göre nemalandırılarak hak sahiplerine ödenmesi,

711 Sayılı Kanuna göre yaptırılan nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması,

Görevde yükselme imtihanlarının her yıl düzenli olarak yapılması ve sonradan okul bitirenlerin kurum ihtiyaçlarına göre atamalarının yapılması, görevde yükselme imtihanlarında başarılı olanlardan ataması yapılmayan personelin, bu haklarının belirli süreli müktesep hak kabul edilmesi, sınav ilan edildiği tarihte boş olan kadrolara atama yapılmaması, ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu kariyer gerektiren unvanlı kadroların sınavsız olarak atanması,

Kendi isteği ile Tasarrufu Teşvik Fonundan ayrılanların devlet katkılarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi için düzenleme yapılması.

Belediyelerde Çalışanların Maaşlarının Genel Bütçeden Karşılanarak Vaktinde Ödenmesi İçin Gerekli Düzenlemenin Yapılması

Toplu görüşme sırasında da gündeme getirmiş olduğumuz bu durum izahı zor, anlaşılmaz ve her şeyden önce 657 sayılı kanunun ruhuna ve insan haklarına aykırı utanç verici bir durumdur. Bazı belediye başkanlarının ve belediye encümeninin kararları doğrultusunda çalışanların ücretleri başka alanlarda kullanılarak, kamu yararı aldatmacası ile gerekçelendirilmektedir. Bu durum mutlaka düzeltilmelidir.

Döner Sermaye

Döner sermaye ve fon gelirlerinin ilgili kurumlarda çalışan tüm personele adil bir şekilde dağıtılması için şekilde düzenleme yapılması.

Bazı kurum ve kuruluşlarda özel kanun ve yönetmeliklerle belirlenen oranlarda ödenmekte olan ?döner sermaye payı? uygulamalarında yaşanan karmaşayı ve haksızlıkları ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yetkili sendikaların ve bağlı konfederasyonların iştirakleriyle yeni bir kurul oluşturularak yapılması gerekli olan kanun ve yönetmelik çalışmaları ivedilikle yapılmalıdır.

c) Sözleşmeli Personeller ile İlgili Talepler

399 Sayılı KHK'nın 25, 26, 30 ve 33. maddelerinde gerekli değişiklik yapılması, temel ücretle ilgili grup taban ve tavanlarının kaldırılması,

399 sayılı KHK' ya tabi çalışanlara vekalet ücreti verilmediğinden uzun süreli vekalet ve görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu uygulamanın kaldırılması ,

Sözleşmeli personelin de sosyal yardımlardan faydalanmasının sağlanması,

Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devretmesi ve kurumca kullandırılmayan izinlerin, kişilerin maaşları esas alınarak ücretlerinin ödenmesi.

B- Sosyal Haklar

İnsan sağlığını tehdit eden, zehirli madde içeren iş yerlerinde çalışan personele, zehirlenmelere karşı ayran-yoğurt vb. gıda yardımı yapılması,

Kamu çalışanlarına ödenmekte olan sosyal yardım gösterge rakamlarının yükseltilmesi,

Mazeret izinlerinin yıllık izinden düşülmemesi ve bu iznin kullandırılmasında iş yeri amirine yetki verilmesi,

Zorunlu hallerde, çalışan eşler arasındaki en uzak mesafenin sınırlandırılması ve kamuda her statüde istihdam edilen personelin eş durumundan dolayı tayin taleplerinin dikkate alınması,

Okullarda şiddet olaylarına karşı güvenlik görevlisi kadrolarının tahsis edilmesi,

Bilgisayar kullanan ve memur olarak görev yapanlara sınavsız olarak veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun verilmesi,

Tabip raporu ile öngörülen hasta refakatinde geçen sürelerin kanuni izinler dışında değerlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

Kreş ücretlerinin çocuk ve aile yardımı toplamı kadar tespit edilmesi, fazla olan kısmının kurumlarca karşılanması,

Eş durumundan tayinlerde kadın erkek ayrımının kaldırılması ve SSK ve Bağ-Kur'a tabi olarak çalışan eşi olanların da eş durumundan faydalanmalarının sağlanması,

Engelli personel için gerekli araç ve gereçlerin alımı ve diğer eğitim kurumlarına bağlı tüm birimlerden faydalanması için yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması,

Engelli personelin; çalıştığı kurumda servis aracı yoksa, en yakın kurumun servis araçlarından yararlanmalarının sağlanması,

Engelli personelin, kurum lojmanlarından sıra tahsisine gerek kalmaksızın yararlandırılması,

Dört yıldan daha az süreli eğitimi olan teknik personelin iş bitirme, iş denetleme ve imza yetkilerinin tekrar verilmesi,

Verimliliğin artırılması için gerekli motivasyonun sağlanması adına kurumlarda psikologların görevlendirilmesi,

İlköğretim kayıtlarının internet üzerinden yapılması ve çocukların kayıtlarının yalnızca oturulan bölgeye en yakın okula yapılabilmesi uygulaması, çalışan ailelerin çocuklarını işyerleri yakınındaki bir okula kayıt yaptırma imkanını ortadan kaldırmıştır. Bu aksaklığın giderilmesi,

Memurların intibaklarında emsal uygulamasının kaldırılması,

Memurlara bir defaya mahsus evlenme yardımı verilmesi,

Bakmakla yükümlü olunan eş ve çocuklar için sevk uygulamasının kaldırılması.

3-ÜCRET DENGESİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ

Anayasamızın 55. maddesi gereğince benzer ve eşit şartlarda çalışanların eşit ücret almaları öngörülmesine rağmen kamuda uygulanan çarpık ücret politikaları nedeniyle birçok sayıda farklı ücret uygulaması bulunmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ve gerek kurum içinde gerekse kurumlar arasında ortaya çıkan ücret dengesizliklerinin giderilmesi gerekmektedir.

4-SOSYAL GÜVENLİK

Yeni yasalaşan ve 1 Ocak 2007 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun birçok hükmü kamu çalışanlarının kazanılmış haklarını geriletmektedir.

Yasaya göre sosyal güvenlik prim ödemelerinin artması sonucunda kamu görevlilerinin ücretlerinde belirgin azalma meydana gelecek, bu durum yalnızca 2 yıl süre ile kurumca karşılanacaktır. Emekli aylığı bağlama oranlarının azaltılması sonucunda, emekli olacak kamu görevlilerinin emekli maaşı düşecektir.

Yasanın amacının sosyal güvenlik, sağlık ve emeklilik hizmetlerinde norm ve standart birliği sağlamak olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen ve bu amaçla memurların kazanılmış hakları norm ve standart birliği sağlamak için budanırken, memurların emekliliklerinde aldıkları emekli ikramiyesi, işçilerle eşitlenmemektedir. Dolayısıyla haklar kısıtlanırken norm ve standart birliği sağlama amacı güdülmekte, ancak aynı standart birliği memurların kazanımlarının artırılması hususunda uygulanmamaktadır.

1.3.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda geçen sözleşmelilik, işçilik sürelerinin ve vekil olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylıklarına sayılması,

Fiili hizmet zamlarının ünvana göre değil, iş tanımının yapılarak, bu kapsamda çalışanların tespitinin yapılması ve fiili hizmet zammı uygulanması,

Çalışanların, çalıştığı merkez dışında yazılan reçetelerine bedeli alınmadan ilaç verilebilmesi,

İnsan sağlığı için gerekli olan ortez, protez ve benzeri sağlık giderlerinin tamamının kurumlarca karşılanması,

657 Sayılı DMK'nun 152. maddesinin ortak hükümler başlığı altındaki ?? hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.? ibaresinin kaldırılması,

Memurluktan istifa ettikten sonra tekrar memuriyete dönenlerin hizmet boşluğunu ücret karşılığında borçlanarak kapatabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

Askerlik borçlanması miktarının düşürülmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

25 yılını doldurduğu halde yaş sınırı nedeniyle emekli olamayan, ancak işten de ayrılanların durumlarının görüşülmesi.

5-HİZMET KOLLARININ SORUNLARI

Kamu görevlilerinin genel olarak belirlenen sorun ve taleplerinin yanında, hizmet kollarına ait özel sorunlar da bulunmaktadır. Bu konular da çözüme kavuşturulmak üzere ayrı olarak tespit edilerek sunulmaktadır.

TÜRK SAĞLIK-SEN

Sağlık Bakanlığında istihdam edilen ve aynı işe karşılık farklı özlük, mali ve sosyal haklara sahip olan personeller arasındaki statü farklılığının giderilmesi,

Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personeller için uygulanan günde 9 saatlik mesai uygulamasının diğer kamu görevlileri için öngörülen günlük 8 saatlik mesai uygulamasına çekilmesi için yasal düzenlemenin yapılması,

2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2. maddesinde yapılacak değişiklik ile radyoloji ünitelerinde görev yapan personellerin günde 5 saatlik çalışma süresinin 7.5 saate çıkarılması öngörülmektedir. Söz konusu değişikliğin radyoloji ünitelerinde bir fiil çalışan ve doğrudan iyonizan radyasyona maruz kalanların dışında görev yapan personelleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi,

Nöbet, icap nöbeti, fazla çalışma ücreti ve seyyar görev tazminatlarının günümüz şartları göz önüne alınarak yükseltilmesi ve nöbet ücreti alamayan sağlık hizmeti sınıfı dışındaki sınıflarda görev yapan personellere nöbet ücreti verilmesi ve 80 saatin üzerindeki nöbetlerin de ücretlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde görev yapan tabip dışı personellerin döner sermaye tavan oranlarının unvan, yönetim kademelerindeki hiyerarşi ve çalışılan ortamın risk faktörüne göre kategorize edilerek yükseltilmesi, aynı işi yapan fakat farklı birmlerde çalışan personeller arasındaki döner sermaye dağılımındaki farklılığın giderilmesi, kanuni olarak kullanılan izin sürelerinde döner sermaye kesintisi yapılmaması ve döner sermaye gelirlerinin her ay maaşla birlikte düzenli olarak personellere ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması

SHÇEK bünyesinde görev yapan personellerin aynı işi yapmalarına rağmen farklı statüde olmalarından kaynaklanan maaş farklılığının giderilmesi ve Başbakanlık tazminatının yükseltilerek katsayıya bağlanması için yasal düzenleme yapılması,

Sağlık personeli açığının giderilmesi için muvazzaf askerlik hizmeti yürüten sağlık personellerinin eleman temininde güçlük çekilen yerlerdeki sağlık ocakları ve hastanelerde değerlendirilmesi suretiyle askerliklerini yapmalarının sağlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

Üniversite Hastanelerinde oluşturulan başta döner sermaye komisyonu olmak üzere diğer komisyonlara sendika temsilcisinin katılımının sağlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması.

TÜRK BÜRO-SEN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin görev tanımı yapılarak fiili hizmet Zammı, iş riski tazminatı,tayin bedeli,fazla çalışma ücreti,nöbet ücreti verilmesi,

Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve Ekip çalışanlarının atama, nakil, tayinlerinin önündeki engellerin kaldırılması,

Dış temsilciliklere verilen nüfus hizmetlerinin asıl muhatabı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çalışanlarına ek ödeme verilmesi,

Görevlendirme ücretlerinin artırılarak,müsabaka başına ödenmesi,

Fazla çalışma ücreti ödenmesi,

Futbol Müsabakalarında ödemelerin, seans değil müsabaka başına ödenmesi,

Milli Bayram ve özel günlerde stat ve kapalı salonlarda görevlendirilen personele görevlendirme ücreti ödenmesi,

19 Mayıs ve gençlik haftası kutlamalarına hazırlık için hazırlık ödeneği verilmesi.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı çalışanlarına denge tazminatı verilmesine rağmen aldıkları ücretler halen diğer kurumların aldığı ücretlerin altında kaldığından ek ücret verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi.

DEVLET MALZEME OFİSİ

DMO çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için ücret skala ayarlaması yapılarak diğer KİT'lerde çalışan emsal memurlar seviyesine çıkarılması,

Bütçe Kanunu ile belirlenen 657 sayılı Devlet memurlarına verilen Devlet katkısının (yemek bedelinin) D.M.O.çalışanlarına da verilmesi.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

Yönetim mensuplarının mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması,

Başkanlıkta kadro tıkanıklığı olup, sınav açmak suretiyle ve yeni kadro tahsis edilerek konuya çözüm getirilmesi,

Yönetim mensuplarının Sayıştay lojmanlarından daha etkin şekilde faydalanması sağlanması.

MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak görevde yükselme sınavlarına tüm personelin (Milli Emlak Çalışanları, personel Müdürlüğü gibi) katılabilmesinin sağlanması,

Ek ücret ödemelerinde merkez, taşra ve hizmet sınıfları arasındaki farkın kaldırılarak, daha adil bir düzenleme yapılması,

Unvan yükselmelerinde başarılı olan personelin, atanacakları yere 2 yıla kadar atamalarının ertelenmesinde sağlık, eğitim gibi mazeretlerinin dikkate alınması,

Denetim, yoklama ve icra ile tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin taşıma, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması,

Kadro yokluğu nedeniyle derece ve kademe ilerlemeleri yapılamamaktadır. Bu durumun çözüme ulaştırılması,

Vergi mevzuatının karmaşık halden kurtarılarak daha sade ve anlaşılır bir şekilde sendika ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi,

Ek ücretlerin, günün şartlarına göre yeniden belirlenerek yükseltilmesi,

Şef, Müdür, Müdür yardımcısı gibi boş kadroların doldurulması için acilen sınav açılması,

Lise mezunları için Anadolu Üniversitesi ile protokol yapılarak sınavsız açık öğretim Fakültelerinde okumalarının sağlanması,

Maliye Bakanlığında Fazla mesai uygulamasının saat olarak Gelir İdaresi Başkanlığındaki gibi uygulanması,

Muhakemat Müdürlüklerinde çalışan Avukatlara ödenen vekalet ücreti fazlalıkları diğer çalışan personele de dağıtılmalıdır.

TASİŞ çalışanlarına da döner sermayeden pay dağıtılması,

Bakanlık bünyesinde mevcut çalışan özürlü personel den lise ve yüksek okul mezunlarının bir defaya mahsus olmak üzere genel idari ve teknik hizmetler kadrolarına atanmalarının sağlanması,

Bakanlık ve bağlı birimlerde hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi,

Merkez ve taşra teşkilatlarında verimliliğin sağlanması için, tüm personele bilgisayar tahsis edilmesi,

Serbest taşıma kartlarının her yıl bir ocaktan itibaren verilmesi için tedbir alınması,

Ülkemizde yaşanan depremler dolayısıyla bir çok hizmet binaları hasar gördüğü halde bu binalarda hizmetler devam etmektedir.Hasar gören binaların acilen boşaltılarak sağlam ve güvenli binalara taşınılması,

Sosyal güvenlik yasaları ile emeklilik yaşı yükseltilmiş olmasına rağmen, Maliye mesleki eğitim kursuna giriş yaşı hala 35 olarak kalmıştır. Yaş sınırı kaldırılarak bütün personelin eğitim hakkından yararlanmasının sağlanması,

İstanbul'da Marmara Bölgesi'ne hizmet verecek şekilde mesleki eğitim kursu açılması,

Bakanlığa bağlı birimlerde Hizmet binası dışında görev yapan teknik personele (arazi,şantiye) tazminat verilmesi,

Bakanlık ve bağlı birimlerde özürlü kadrosuna memur alımında öğrenim durumunun lise mezunu olarak belirlenmesi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Uzmanlık imtihanlarına müracaatta mevcut çalışan personelden KPSS imtihanına girme şartı aranmaması,

Ek ücret ödemelerinde merkez, taşra ve hizmet sınıfları arasındaki farkın kaldırılarak, daha adil adil bir düzenleme yapılması,

Denetim, yoklama ve icra ile tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin taşıma, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması,

Vergi mevzuatının karmaşık halden kurtarılarak daha sade ve anlaşılır bir şekilde sendika ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi,

Ek ücretlerin, günün şartlarına göre yeniden belirlenerek yükseltilmesi,

Şef, müdür, müdür yardımcısı gibi boş kadroların doldurulması için acilen sınav açılması,

Lise mezunları için Anadolu Üniversitesi ile protokol yapılarak sınavsız Açık Öğretim Fakültelerinde okumalarının sağlanması,

Başkanlık bünyesinde mevcut çalışan özürlü personelden lise ve yüksek okul mezunlarının bir defaya mahsus olmak üzere genel idari ve teknik Hizmetler kadrolarına atanmalarının sağlanması,

Yönetim hizmetlileri gurubunda bulunanlardan,makam tazminatı almayanlara (müdür yrd.ve şef gibi unvanlarda çalışanlara) makam tazminatı verilmesi,

Hizmet içi Eğitime ağılık verilmesi,

Merkez ve taşra teşkilatlarında verimliliğin sağlanması için, tüm personele bilgisayar tahsis edilmesi,

Serbest taşıma kartlarının zamanında verilmesi için tedbir alınması,

Ülkemizde yaşanan depremler dolayısıyla bir çok hizmet binaları hasar gördüğü halde bu binalarda hizmetler devam etmektedir.Hasar gören binaların acilen boşaltılarak sağlam ve güvenli binalara taşınılması,

100 saat fazla mesai uygulamasının yıl boyunca uygulanması,

Sosyal güvenlik yasaları ile Emeklilik yaşı yükseltilmiş olmasına rağmen maliye mesleki Eğitim kursuna giriş yaşı hala 35 olarak kalmıştır.Yaş sınırının kaldırılarak bütün personelin eğitim hakkından yararlanmasının sağlanması,

İstanbul'da Marmara Bölgesi'ne hizmet verecek şekilde mesleki eğitim kursu açılması,

Hizmet binaları dışında görev yapan teknik personele (arazi, şantiye) tazminat verilmesi,

Bakanlık ve bağlı birimlerde özürlü kadrosuna memur alımında öğrenim durumunun lise mezunu olarak belirlenmesi,

Bağlı birimlerde halen çalışan özürlü, yardımcı hizmetler kadrosunda çalışmakta olan lise mezunlarının bir defaya mahsus genel idare hizmetleri kadrosunda memur veya teknik hizmetler kadrosuna atanması.

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Hizmetleri Tazminatının Yeninden düzenlenerek Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında ve Yüksek Yargı Organlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde halen ödenmekte olan müktesep hakların korunarak 4.derecede verilen Adalet Hizmet Tazminat oranının 7.dereceden itibaren başlatılarak bütün dereceler için tazminat oranları en az 50 puan artırılması,

2802 Sayılı Yasanın 54.maddesinin son fıkrasının kaldırılmasından sonra personelin nöbet ücreti nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılacak olan bir yasal düzenleme ile geriye dönük olarak nöbet ücretlerinin ödenmesinin sağlanması,

3717 Sayılı Kanunun 2/A maddesi ile uygulanan fazla çalışma oranının 3 kattan 6 kata çıkartılarak Adalet Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yüksek Yargı Oranlarının yararlanması,

DGM Mahkemelerinin yerine kurulan CMK 250.maddesine yetkili mahkemelerde çalışan personele ödenmekte olan DGM tazminatı 100 YTL'ye çıkartılması,

Hakim ve Savcılara brüt maaşlarının %10'u oranında ödenen yargı ödeneğinin Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Yüksek Yargı Organlarının tüm personeline brüt maaşının %10'u oranında ödenmesi,

UYAP ve SEÇSİS programlarında fiilen görev alan personele tazminat ödenmesi,

Bakanlığın gelirlerinden döner sermaye oluşturularak bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile yüksek yargı organları çalışanlarına döner sermaye payı verilmesi,

Havuza bağlı olarak bakanlık ve banka hesabına yatırılan gelirlerin bakanlıkta tek havuzda toplanarak hiçbir kesinti yapılmadan tamamının bakanlık merkez ve taşra çalışanlarına eşit olarak dağıtılması,

Daha önce Adli Sicil Birimlerinde çalışan personele çıkarılan sabıka kayıtları karşılığı ödenen ve sonra kaldırılan %5'lik payın yeniden ödenmesi,

Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay'da çalışan meslek mensuplarının ücretleri emsallerine göre çok düşük olup emsallerinin seviyesine çıkartılmalıdır. Anayasa Mahkemesinde çalışan idari personelin haklarında iyileştirmeler yapılırken meslek mensupları mahrum edilmiştir. Mahrumiyetlerinin giderilmesi,

Adalet Teşkilatında arşivlerin oluşturularak dosyalama sisteminin düzenli hale getirilmesi,

Tüm adliye saraylarında güvenlik kamera sisteminin kurulması ve güvenlik tedbirlerinin artırılması,

Personel eksikliğinin biran önce giderilmesi özellikle yardımcı hizmetler kadrosuna personel alınması,

Personelin görev tanımlarının yapılarak hiç kimsenin görevi dışında çalıştırılmaması, personel arasında uzmanlaşma ve ihtisaslaşmaya gidilmesi ve personel alımında da bu kriterlere dikkat edilmesi,

Hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi. Taşrada hizmet içi eğitim ve görevde yükselme eğitimleri Hakimler ve Yazı İşleri Müdürleri tarafından verilmesi. Merkezde ise eğitim Hakimler tarafından verilmesi. Hizmetiçi eğitimler sonrası yapılacak sınavlarda görev alacak komisyonların konunun uzmanları tarafından oluşturulması,

Personel Müdürlükleri ihdas edilerek personelin özlük atama nakil görevlendirme gibi işlemleri Adalet Komisyonlarından alınarak anılan müdürlükler eliyle yürütülmesi,

Mevzuat değişiklikleri ve değişikliklerin içeriği hakkında personele bilgilendirme eğitimi verilmesi,

Gece bekçilerine yaptıkları görev ve taşıdıkları sorumluluk gereği silah verilmesi,

Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna müracaatlarda beş yıl fiili hizmet süresi dolan zabıt katibi, veznedar ve emanet memurunun girebilmesinin sağlanması,

İcra Müdürlüğü sınavına müracaat şartlarında aranan yaş sınırının Adalet Teşkilatı çalışanları yönünden aranmaması ve 2 yıllık ve 4 yıllık yüksekokul mezunlarının İcra Müdürlüğü imtihanına girme hakkı verilmesi,

Adli Teşkilatta çalışan tüm personelin 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Hükümlerine tabi kılınması. Mümkün değilse söz konusu personelin yargılanma açısından 4483 Sayılı Kanun Hükümlerine tabi tutulması. Ayrıca Hakim ve Savcılara yapılan iyileştirmelerden Adalet Teşkilatının bütünlüğü gözönünde bulundurularak diğer personelinden yararlandırılmasının sağlanması,

298 Sayılı Yasanın 30.maddesinde geçici görevlendirmeyi düzenleyen kısmın yürürlükten kaldırılması,

Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü için görevde yükselme eğitimine katılacaklara ilişkin kriter değerlendirilmesi ve atamaların komisyonlar yerine bakanlık tarafından yapılması, (Halen uygulanmakta olan İcra Müdürlüğü, Denetim Serbestlik Müdürlüğü gibi)

Yargı organlarının yükünün azaltılması amacıyla bazı davaların adliyelere intikal ettirilmeden çözülmesi için (Belediye alacakları, trafik cezaları, kabahatler kanununa göre verilen para cezaları gibi) düzenleme yapılarak ilgili kurumlar tarafından takibinin yapılması,

Taşra teşkilatında bazı adliyelerde Bakanlık Muhabere birimlerinin oluşturulmadığı gözlemlenmiştir. Olmayan yerlerde bu birimin kurulması ve işlerlik kazandırılması için bir genelge yayınlanması,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan torba kadro uygulamasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanması ve bu yönde kadro ihdasının sağlanması,

Anayasa Mahkemesi üyelerinin yararlandığı sağlık haklarından kurumda görev yapan diğer personelin de yararlanması,

Sağlık raporlarında 3717 sayılı Kanun gereği yapılan kesintilerin kaldırılması,

Meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla periyodik aralıklara personelin kontrolünün yapılması,

Sosyal tesislerden bütün personelin eşit imkanlar ölçüsünde yararlanması,

Giyecek yardımından yararlanan personele ödenen ücretin günün şartlarına göre arttırılması.

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Seçim çalışanlarına seçim sürecinde verilen fazla mesai ücretlerinin yıl geneline yayılarak her ay verilmesi yönünde gerekli düzenleme yapılması,

Kurumun Merkez ve Taşra teşkilatlarında, personel eksikliğinin giderilmesi.

YARGITAY BAŞKANLIĞI

5536 sayılı yasa ile hakim ve savcılara sağlanan ücret artışından aynı kurumda çalışan diğer personelin de faydalandırılması ve özlük haklarında iyileştirici düzenlemeler yapılması,

İş yoğunlundan dolayı personel açığı bulunan başkanlığın ihtiyacı nispetinde personel alımı yapılması.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

5536 sayılı yasa ile Hakim ve savcılara sağlanan ücret artışından aynı kurumda çalışan diğer personelin de faydalandırılması ve özlük haklarında iyileştirici düzenlemeler yapılması,

İş yoğunlundan dolayı Personel açığı bulunan başkanlığın ihtiyacı nispetinde personel alımı yapılması.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Anayasa Mahkemesi üyelerine sağlanan sağlık hizmetlerinden mahkemede çalışan diğer kamu görevlilerinin de eşit şekilde faydalanmasının sağlanması,

Anayasa Mahkemesi çalışanlarının ücretlerinin artırılması,

Anayasa Mahkemesi çalışanlarına fazla mesai ücretlerinin sürekli ödenmesi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Fazla mesai sadece makamda çalışan personele ödenmekte olup, diğer çalışanlar fazla mesai yapsalar dahi ücret alamamaktadırlar. Bütün personele mesai ücreti ödenmesi,

Misafirhane, lokal ve dinlenme tesisleri yoktur. Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi,

Bakanlığımızda bulunan spor tesislerinden çalışan personel ve birinci derecede bakmakla yükünü oldukları aile bireylerinin faydalanmasının sağlanması,

Bakanlık ve taşra teşkilatına yönelik görevde yükselme imtihanları açılmamaktadır. Görevde yükselme imtihanlarının açılması,

Taşra teşkilatlarında çalışanların görev ve tedavi yollukları ödenek yokluğu gibi nedenlerle zamanında ödenmemektedir. Konu ile ilgili tedbir alınması,

Bağlı kuruluş olan sosyal güvenlik kuruluşlarında olduğu gibi bakanlık ve merkez teşkilatları çalışanlarına ikramiye verilmesi,

Bakanlığa bağlı İSGÜM'de çalışan teknik personele ödenmekte olan % 10'luk ayrıca ödenen ek ödemenin bakanlık bünyesinde çalışanların tamamına verilmesi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

(Devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü)

Bağ-Kur hizmet binalarının ve demirbaşlarının çok eski ve kullanılmaz halde olması, hizmetin verimliliğini düşürmektedir. Çağa uygun olarak yapılanmaya gidilmesi,

Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, bilgi işlem personeline gerekli eğitimin verilmesi, hizmet satın alınması uygulamasından vazgeçilmesi,

Bağ-Kur Yönetim Kurulu'nda en çok üyeye sahip sendika temsilcisine, yönetim kurulu üyeliği verilmesi yolunda kanuni düzenleme yapılması,

SSK'da yataklı hasta ve sağlık kurulu raporlarında ek ödemelerden kesinti yapılmamaktadır. Bağ-Kur çalışanlarından, hastalık nedeniyle hastanede yatması ve sağlık kurulu raporu ile raporlu olduğu sürelerde, diğer sosyal güvenlik kurumlarında olduğu gibi ek ödemelerinden kesinti yapılmaması,

Adalet Bakanlığı ve bazı kurumlarda olduğu gibi kurum başkanlığının Anadolu Üniversitesi ile protokol yaparak, kurumda lise mezunu olan personelin sınavsız okuyabilmesinin sağlanması,

Görevde yükselme sınavlarında başarılı olup atanamayan şef ve şube müdürü çalışanların boş kadrolara bir an önce atamalarının yapılması,

Çalışanlardan idari ceza almaları durumunda ceza kapsamında ek ödeme, ikramiye gibi ödentilerden kesinti yapılmaktadır. Bu uygulamayı Maliye Bakanlığı, ikinci bir cezanın haksız bir uygulama olduğu gerekçesi ile yayımladığı bir genelge ile kaldırmıştır. Bağ-Kur çalışanlarının da ek ödeme, ikramiye gibi ödentilerinden kesinti yapılmaması,

Bağ-Kur'da çalışanlarının ek ödeme usul ve esasları yeniden düzenlenerek günün şartlarına göre artırılması, eczacı ve avukat gibi bazı unvanlar arasında eşitlik sağlanması.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

(Devredilen SSK Genel Müdürlüğü)

SSK çalışanlarının kurum tabibi, servis ve kreş gibi sorunlarının çözülmesi,

Ek ödeme usul ve esaslarının yeniden belirlenerek, günün şartlarına göre artırılması, hizmet sınıfları arasındaki farklılıkların kaldırılması,

SSK çalışanlarına ödenmekte olan havuz ücretinin, havuzda biriken ücretin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmesi,

Bazı illerde (Sinop İl Müdürlüğü gibi) başka kurumların hizmet binalarında hizmet veren SSK il müdürlüklerinin kendi hizmet binalarına taşınması,

Bazı illerdeki yemek sorunlarının çözümlenmesi,

Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında fiziki mekanların iyileştirilmesi, araç ve gereç ihtiyaçları giderilmesi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

(Devredilen SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü)

Genel Müdürlük bünyesinde boş kadroların tespit edilerek, görevde yükselme yönetmeliğine göre her yıl sınav yapılması ve atamaların yapılması,

Kurulan 14 İl Müdürlüğü'nün fiziki mekanlarının bir an önce çalışma şartlarına uygun hale getirilmesi,

Ek ödeme usul ve esaslarının yeniden belirlenerek, hizmet sınıfları arasındaki farklılıkların giderilmesi ve günün şartlarına uygun olarak artırılması.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

(Devredilen TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)

Ek ödeme usul ve esaslarının yeniden belirlenerek günün şartlarına uygun olarak artırılması,

Fazla mesai ücretleri için önceden bütçede belirlenen ücretin üç katı alınırken 5502 sayılı yasa ile çalışanların mesaileri iki katına düşürülmüş hak kaybına sebep oluştur. Bu konuda mağduriyetin giderilmesi,

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yasasının kabulünden önce duyurusu yapılan şube müdürlüğü sınavının yapılması,

Kurum arşivlerinde filen çalışan memurlara arşiv memuru kadrosu verilmesi,

Sandık hesabına çalışan kreş öğretmeni vs çalışanların sandık kadrolarına alınması,

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü hizmet binaları (Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Arşiv Daire Başkanlığı vs) fiziki çalışma koşullarının genel sağlık koşulları kriterlerine uygun hale getirilmesi, araç ve gereç yönünden desteklenmesi,

Emekli Sandığı Personeline Asgari ücret tutarında ödenen iki ikramiyenin net maaş tutarında yılda dört ikramiyeye çıkartılması.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özelleştirme nedeni ile kuruma atanan personelin görevde yükselme şartlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi,

Kadrosu İş Kurumu'nda olup, geçici olarak bakanlıkta görevlendirilen personele ikramiyelerinin kurum tarafından ödenmesi,

Kurumda ödenen ikramiyenin 4 net maaşa çıkarılması,

Servis,kreş ve yemek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması,

İlgili yasada belirtilen sayıda personel çalışan kuruma tabip atamasının yapılması,

Başka kurum ve özel şahısların binalarında (Trabzon İl Müdürlüğü gibi) hizmet vermekte olan il müdürlüklerinin bağımsız binaya taşınarak çalışma ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi, araç ve gereç yönünden iyileştirilmesi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Kurum içindeki ücret adaletsizliğinin giderilmesi,

657 sayılı DMK'nın 4/C maddesi uyarınca, geçici personel statüsünde çalıştırılanlar, uzun yıllar kuruma hizmet ettikleri halde işlerine son verilmiştir. Bu kişilerin yeniden işe alınmalarının sağlanması,

Merkezde şube müdürü kadrolarında çalışırken, kadroları kaldırılan personelin taşra kadrolarına resen atamaları yapılmakta, bu durum çalışanların aile bütünlüğünü bozmaktadır. Uygulamanın şahısların kendi isteği dışında yapılmaması.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda fiziki mekan olarak, başbakanlık hizmet binasına yakın olan personelin de başbakanlığın mevcut servis araçlarından faydalanması, bunun mümkün olmaması halinde ulaşım ücretlerinin ödenmesi,

Başbakanlık hizmet binasına yakın yerlerdeki bağlı ve ilgili kuruluşların personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin başbakanlık merkez teşkilatına sağlık hizmeti veren sağlık biriminden yararlanmalarının sağlanması,

Kurumda her memurun devlet personel uzmanlığı imtihanına girebilmesine imkan tanıyacak şekilde düzenleme yapılması, her yıl, boş kadrolar için gerekli eğitimin düzenlenerek sınav açılması,

Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan personelden ikramiye almayanlara da ikramiye verilmesi,

Başbakanlığa bağlı kuruluş olan Devlet Personel Başkanlığı çalışanlarına günlük çalışma saatleri dışında çalıştıkları için fazla mesai ücreti almalarından dolayı denge tazminatı verilmemiştir. 2005 yılı mutabakat metnine göre ek ödeme ya da döner sermaye almayan kurumlara verilmesi gereken denge tazminatının, Devlet Personel Başkanlığı çalışanlarına da verilmesi,

Kurumda çalışan kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenen teşvik ikramiyesinin çalışanların tamamına verilmesi,

Hizmet içi eğitime ağırlık verilerek, tüm çalışan personelin katılımının sağlanması,

Unvanına bakılmaksızın tüm çalışanlara bilgisayar eğitimi verilmesi.

METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. 5335 Sayılı Yasa ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yasasına eklenen 32/d maddesinde öngörülen oranların, aynı kanunla DHMİ personeline ödenen orana çıkarılması,

2. Fazla mesai ücretlerinin tüm personeli kapsayacak şekilde düzenlenmesi, meydanlarda çalışan personele tayın bedeli verilmesi, çalışanlara yemek verilmesi, verilemeyen birimlere yemek bedeli verilmesi.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrük müsteşarlıklarında yapılan fazla mesai karşılıkları müsteşarlıkta havuzda toplanıp, tutarın % 50'si müsteşarlıkta kalmakta, diğer %50'si ise kurum personeline dağıtılmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilerek, havuzda toplanan paranın adil ve eşit şekilde personele dağıtılması,

Geçici görevlendirmelerde Başbakanlık Genelgesine riayet edilmeyerek, 2 aydan fazla geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. İlgili genelgenin tam olarak uygulanması,

4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları kanunun 18. maddesi hükmü gereğince şube başkanı, şube yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcilerinin kendi istekleri dışında tayin ve görevlendirme yapılmaması gerekmektedir. Gümrük teşkilatında bu kanuna uyulmamaktadır. Kanunun bu maddesinin uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi,

Kaptan, gemici, makinist gibi unvanlarda görev yapan personele görevleri esnasında kendi can güvenliği ve yapılan görevin caydırıcılığı acısından silah ve teçhizatının verilmesi yönünde düzenleme yapılması,

Gümrük çalışanlarının fili (yıpranma) hizmet süresi zammından faydalandırılması,

Gümrük ve muhafaza personelinin yemek sorununun çözülmesi,

Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerdeki personel ihtiyacının giderilmesi.

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

4059 Sayılı Teşkilat Kanununda yer alan daire başkanı ve ana hizmet birimlerine tahsis edilen şube müdürü kadrolarına atanmada aranan uzman şartının kaldırılması,

Teşkilat kanununun 7/e maddesi gereğince bazı kadrolara kadro karşılığı sözleşme ve yılda 4 ikramiye ile 2 defa teşvik ikramiyesi hakkı vermektedir. Tüm çalışanların bu haklardan yaralanabileceği şekilde düzenleme yapılması,

4059 sayılı kanuna göre hizmet vermekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları bir binada hizmet vermektedir Binaların yetersiz olmasından dolayı verimli çalışma imkanı olmamaktadır. İki müsteşarlığın ayrı taşınması,

Dış ticaret standardizasyon denetmeni kadrosunun, 6245 sayıl harcırah kanunu ve bütçe kanunun H cetveline ilave edilmesi.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

TBMM Genel kurulunun Gündeminde olan DPT Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü Kurulması Hakkında Kanun'un bir an önce yasallaşmasının sağlanması,

DPT Müsteşarlığında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlara ikramiye ve teşvik ikramiyesi verilmesi,

DPT Müsteşarlığında hizmet satın alımı uygulamasından vazgeçilerek temizlik vs işlerin kamu personeli eliyle yapılmasının sağlanması,

Müsteşarlığa ait Muğla Marmaris Dinlenme Tesisinin DPT'ye iade edilerek personelin faydalanmasının sağlanması,

Kurumda bulunan spor salonundan personelin ücretsiz olarak yararlanmasının sağlanması,

Kurumun kullanılmayan araç parkından, kurum çalışanlarının faydalandırılması.

BAŞBAKANLIK

Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda kadro karşılığı olmadan çalışan sözleşmeli personel denge tazminatından yararlandırılmamıştır. Bu durumda olan çalışanlara söz konusu denge tazminatının verilerek mağduriyetin giderilmesi,

Başbakanlıkta her yıl sözleşmeli personele ödenmekte olan 2 teşvik ikramiyesinin diğer personele de verilmesi,

Başbakanlık lojmanlarından, lojman tahsis edilen personelin oturduğu lojmanda çıkış tarihine kadar kalabilmesin sağlanması, aynı kuruma bağlı bir başka lojmana geçiş yaptırılmaması.

REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI

Kurumun görevde yükseltme yönetmenliğinin hazırlanarak, bir an önce sınav açılması.

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA)

Teşkilat kanununda yer almayan basın müşaviri, danışman ve benzeri unvanların kullanılmasından vazgeçilmesi,

Yurtdışı görevlerde görevlendirilmeyen personelin uygun görevlerde yurtdışında görevlendirilmelerinin sağlanması,

Hizmet içi programlarına ağırlık verilerek tüm personelin yararlandırılması,

Vekaleten yürütülen şube müdürlüklerine asaleten atama yapılması,

Kurum çalışanlarının servis imkanlarından faydalanması için kurumun 2007 yılı bütçesine uygun ödenek konulması.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

1. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanununun biran önce çıkarılması,

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası Ek -2 de sunduğumuz Sendikamız Raporu dikkate alınarak çıkarılması,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıflar genel müdürlüğü personelinin denge tazminatlarının yükseltilmesi,

4. 5473 Sayılı Kanunla yapılan son düzenlemede diyanet çalışanlarından yardımcı hizmetler, sağlık, teknik ve eğitim-öğretim hizmetleri sınıflarında görev yapan 1963 kişi % 25'lik özel hizmet tazminatı artışından istifade ettirilmeyerek diyanet çalışanları arasında huzursuzluğa sebebiyet verilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi,

5. Din Hizmetleri Sınıfında ek gösterge uygulaması 8. dereceden başlatılması ve birinci derecenin ek göstergesi 3000? e yükseltilerek din hizmetleri tazminat oranlarının artırılması,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline Başbakanlık fazla çalışma ücretinin tam olarak ödenmesi, bu ödemeden taşra teşkilatının da yararlandırılması,

7. Kur'an Kursu öğreticilerinin eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına alınması,

8. Döner Sermaye gelirlerinden personele ek ödeme yapılması,

9. Din görevlilerinin çalışma şartlarının yeniden düzenlenmesi,

10. Din görevlileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine girmelerinin sağlanması,

11. Din görevlilerine fazla çalışma ücreti ödenmesi,

12. Köylerde görev yapan Din görevlilerine mahrumiyet tazminatı verilmesi,

13. Diyanet işleri başkanlığına kadro verilmesi ve boş kadroların doldurulması,

14. Vekalette geçen sürelerin terfi ve intibak işlemlerinde değerlendirilmesi,

15. Müdürlük için görevde yükselme sınavı açılması,

16. Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel kadro karşılığı sözleşmeli yapılması,

17. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline kira gelirlerinden, % 5 pay verilmesi için yasal düzenleme yapılması,

18. Yeni Vakıflar ve Azınlık Vakıflarının gayrı menkul değerlendirme ekspertizlerinin Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerince oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve elde edilecek ekspertiz ücretlerinin bir fonda toplanarak komisyon üyelerinin ücretleri düşüldükten sonra kalan kısmın tüm personele dağıtılması yönünde düzenleme yapılması,

19. Müftülüklerde görev yapan murakıpların statüsünün yeniden belirlenmesi,

20. Din görevlilerinin hukuki statü sorunlarının giderilmesi,

21. Sendika temsilcileri ve üyelerinin disiplin işlemi sonucunda durumlarının görüşüldüğü Atama ve Yer Değiştirme Kurullarına sendika temsilcilerinin katılması.

TÜRK EĞİTİM-SEN

Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan personele ödenen eğitim-öğretim tazminatı 1 ve 2. derecede %100'den %180'e, 3 ve 4. derecede %95'den %170'e, 5 ve daha alt derecelerde %85'den %160'a yükseltilmesi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesinde değişiklik yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından şoför, memur, hizmetli, teknisyen, VHKİ, gece bekçisi ve aşçılara ayda 90 saat üzerinden fazla çalışma ücreti ödenmesi,

2914 sayılı Kanun'un 12. maddesinin 5. fıkrası ?Öğretim Görevlileri, Okutman, Araştırma Görevlisi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memurları? şeklinde değiştirilerek üniversite ödeneğinin bütün çalışanlara verilmesi,

Öğretmenlerin girdikleri ders saati sayısına göre 5473 sayılı Kanun'la değiştirilen 657 sayılı Kanun'un 176. maddesi gereği tüm öğretmenlere 10/1 oranında verilen Ders Dışı Hazırlık ve Planlama ücretlerinin okulun, branşın özelliklerine, temin güçlüğü kriterlerine göre yeniden düzenlenmesi ve hak kaybına uğrayan öğretmenlere kaybettikleri hakların iade edilmesi,

Ek ders ücretlerinin ödenek beklemeksizin maaş gibi ödenmesinin sağlanması,

Okul öncesi öğretmenlerine teneffüs yapmaksızın çalışma mecburiyetinin kaldırılması veya buna karşılık ek ders ücreti ödenmesi,

Okullarda yapılan etkinliklerde görev alan, başta Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri olmak üzere diğer öğretmenlere, ders yükünün dışındaki bu faaliyetler sebebiyle Ders Dışı Hazırlık ve Planlama adı altında ücret ödenmesi,

Branş öğretmenlerine kendi branşı dışında derse girdiklerinde, maaş karşılığı ders saatini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti ödenmesi,

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bağımlı daire başkanları ile şube müdürleri arasındaki maaş farkının azaltılması,

Ek ders ücretlerinin (Maliye Bakanlığı çalışanlarının ek ödemelerinde olduğu gibi) gelir vergisinden muaf tutulması,

Hafta sonu ve mesai saatleri dışında sınav hazırlığı, kitap dağıtımı ve benzeri nedenlerle görev yapan personele ücret ödenmesi,

Kol faaliyetleri ve sınıf öğretmenliği çalışmalarına ayrı ayrı ücret ödenmesi,

Hafta sonu veya mesai saatleri dışında yapılan eğitim çalışmalarında görev yapan idarecilere ücret ödenmesi,

3308 sayılı Kanun'un gelirlerinden teknik öğretmenlere ödenen ek ücretin artırılması,

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki personele fiilen derse girmeden ödenen ek ders ücretinin yerine geçecek bir tazminat verilmesi,

Teknik öğretmenlerin koordinatörlük görevlendirme kıstaslarının belirlenmesi, muallâk ifadeler yerine genel tespitler yapılması,

Ders dışı hazırlık ve koordinatörlük görevleri ile nöbet görevinin norm kadro hesaplanmasında değerlendirilmesi,

Öğretmen çocuklarına tanınan burs, yatılılık ve benzeri hakların, diğer eğitim çalışanlarının çocuklarına da tanınması,

Okul yöneticilerinin haftada 6 saat derse girme zorunluluğunun kaldırılıp, eski uygulamaya devam edilmesi,

Usta öğreticilerin iş güvencelerinin sağlanması ve özlük haklarının iyileştirilmesi,

Teknik öğretmenlere ödenen Teknik Hizmet Tazminatının, kanunda belirtildiği gibi % 40'a çıkartılması,

Bilgisayar öğretmenleri ve alan daralması sebebiyle ilköğretim okullarında görevlendirilen tekstil ve benzeri branşlardaki teknik öğretmenlerin, meslek liselerindeki emsalleri gibi özlük haklarından faydalandırılması,

5450 Sayılı Kanunla devredilen sağlık meslek lisesi ve diğer okullarda idarecilik yapan personelin idarecilik haklarının iade edilmesi,

Sağlık meslek liselerinin, mesleki ve teknik eğitim içerisine alınarak ilgili genel müdürlüğe bağlanması,

Sağlık meslek lisesi öğretmenlerinden 3 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu olanlara 3+1 lisans tamamlama imkanı verilmesi,

Sağlık Meslek Liseleri uygulamalı eğitim veren kurumlar olduğu için, 3308 sayılı Kanun'a tabi olup olmadıklarının netleştirilmesi, 3308 sayılı Kanun'a göre eğitim verilecekse idarecilerin bu konuda bilgilendirilmesi, sağlık meslek liselerinin eğitim niteliği gözönüne alınarak müdür yardımcılığı kontenjanlarının belirlenmesi,

İller arası tayinlerde müdür ve müdür yardımcısı olarak tayin isteyebilme hakkının sağlanması,

İlköğretim okullarına ayrılan ödeneklerin, okul adına ve öğrenci sayılarına göre dağıtılması,

5450 sayılı Yasa ile devredilen tarım meslek lisesi personeline; yerine yüksek öğrenim programlarından mezun olanlar atandıktan sonra Tarım Bakanlığı'na geçiş hakkının verilmesi,

5450 sayılı Yasa ile devredilen tarım meslek lisesi personeline, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yaptığı süre içerisinde, aylık karşılığı ders görevi, ücretli ders görevi, bölüm ve laboratuar şefliği, belletmenlik görevi, sınav komisyon ve gözcülük görevi verilirken, meslek dersi öğretmenleri gibi değerlendirilmesi,

Tarım meslek liselerinde çalışan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerin derslere girmelerinin sağlanması,

Yabancı dil derslerinde okutacağı ders bulunmayıp Türkçe derslerine giren öğretmenlere, istekleri doğrultusunda Türkçe branşına geçiş hakkının verilmesi,

Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev alacak usta öğreticilerin, öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgi ve becerilerle donatılmaları amacıyla hizmet içi eğitim almalarının sağlanması,

İller arası nakillerin, il içinde olduğu gibi sıralı olması,

Bakanlık birimlerinde çalışan iki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarına teknikerlik unvanı verilmesi,

Öğretmenlere, doktor ve avukatlar gibi kendi alanlarında özel çalışma hakkı verilmelidir.

Eğitim çalışanlarının; izin belgesi olmadan da başka illerde sağlık muayenesi olabilmesinin sağlanması, sağlık giderlerinin, muayene ve tedavi olunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanması,

Okul ve kurumlarda; 506 sayılı Kanun'a göre çalıştırılan personel ile 3308 sayılı Kanun gereğince işletmelerde meslek eğitimine gönderilen öğrenciler için verilmesi gereken işe giriş bildirgelerinin geç verilmesi, ödenek olmaması sebebiyle sigorta primlerinin geç yatırılması sonucu, idarecilere çıkarılan cezaların tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması ve sigorta primlerinin de maaş gibi ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödenmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması,

İsimsiz ve imzasız dilekçe ve şikayetlerin işleme konulmaması,

Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen ?Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği?nin hizmetli, memur, şoför, aşçı, teknisyen, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şef ve benzeri tüm memurlara verilmesi,

Yardımcı Hizmetler ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin iş tanımlarının açık ve net bir şekilde belirlenmesi,

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1 ve 2.derece olarak yeniden düzenlenmesi,

657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmelerinin sağlanması,

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinlerinin sisteme bağlanması ve tayinlerin açık kurumlar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılması,

Şoförlere risk tazminatı ödenmesi ve ferdi kaza sigortası yaptırılması,

Eğitim kurumlarında gece bekçisi bulunmadığından, yaşanan hırsızlık olaylarında idarecilerin suçlanmasını önlemek için, eğitim kurumlarının deprem, yangın, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı sigorta yaptırılması,

Hizmetlilerin kurum dışı göreve gönderildiklerinde yaptıkları harcamaların ödenmesi,

Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmaması, gece bekçiliğinin kadroya tabi olması ve gece bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanması,

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele kalorifer yaktırılmaması,

2914 sayılı Kanun'un 12. maddesinin 5. fıkrasının ?Öğretim Görevlileri, Okutman, Araştırma Görevlisi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memurları? şeklinde değiştirilerek üniversite ödeneğinin bütün çalışanlara verilmesinin sağlanması,

2914 sayılı Kanun'un 14. maddesi üçüncü satırındaki ??....görevli öğretim elemanlarına,?? ibaresinden sonra gelmek üzere ?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlara? ifadesi eklenerek, geliştirme ödeneğinin bütün çalışanlara verilmesi,

Üniversite Öğretim elemanlarının almış olduğu ek ders ücretinin katsayısı arttırılarak günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi,

2547 sayılı Kanun'un 58. maddesine göre dağıtılan döner sermaye katkı payının, unvanlara göre nasıl dağıtılacağı belirtilmesine rağmen; Üniversite Yönetim Kurulları'nca bu pay çalışanlara dağıtılırken yüzdelik oranlarında haksızlıklar yapılmaktadır. Bunun için, yüzdelik oranlarının arttırılarak günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi,

2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi, rektörlere Üniversite içinde ve Belediye sınırları dışındaki birimlerde çalışanları görevlendirme yetkisi vermektedir. Başbakanlık genelgesine rağmen görevlendirmeler süresiz uygulandığından mağduriyetlere sebep olmaktadır. Görevlendirmelerin iki ayı geçmemesi için yasal düzenleme yapılması,

Üniversitelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin istihdam edildiği kadrolara (Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreterliği v.b) vekaleten dahi olsa akademik personelin atanmasının ve görevlendirilmesinin önlenmesi, bunun için yasal düzenleme yapılması,

Akademik personelin doktora yeterlilik sınavında almış olduğu yabancı dil puanının, yardımcı doçentlik ve doçentlik aşamalarında da geçerli olması,

Okutman, öğretim görevlisi ve yardımcı doçentlerin daimi kadroya atanarak kadro güvencesi sağlanması, yardımcı doçent kadrosunda çalışanların birinci dereceye kadar yükselmesinin temin edilmesi,

Üniversitelerin senato, üniversite yönetim kurulu, fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarında; yetkili sendika temsilcisinin de bulunması ve oy hakkı olması, rektörlük, senato ve üniversite yönetim kurulunda genel sekreter; fakülte, yüksekokul ve enstitülerin yönetim kurullarında da sekreterlerin katılımlarının ve oy haklarının sağlanması,

İkinci öğretim uygulamasına ilişkin ücretlerin üniversite çalışanlarının tamamına verilmesi,

Doktorasını bitiren araştırma görevlilerine ücret karşılığı ders okutma imkânı sağlanması,

Üniversitelerde görev yapan idarî personel, 657 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışmasına rağmen, disiplin, görevlendirme gibi birçok hususta 2547 ve 2914 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tutulmaktadır. Bu sebeple, üniversite idari personeli, 657 sayılı Kanun'a tabi personelin ve 2914 sayılı Kanun'a tabi akademik personelin aldığı kazanımlardan faydalanmamaktadır. Üniversite idari personelinin 2914 sayılı Kanuna tabi hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

Yaz okulu uygulaması yapan birimlerde öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payının bir havuzda toplanması, uygulamayla doğrudan ilgili olan personele ilave ödeme olarak verilmesi,

Yardımcı doçentlik kadrosunun 12 yılla sınırlandırılmasına son verilmesi; yardımcı doçentlerin önündeki derece/kademe sınırlamasının kaldırılması, yardımcı doçentlik kadrosunun sözleşmeli olmaktan çıkarılıp sürekli hale getirilmesi,

Doçent unvanı alan öğretim elemanlarının, kadro şartı aranmaksızın ve zaman geçirilmeksizin doçent kadrosuna atanması,

Yurt-Kur'da çalışanların lojman ihtiyacının karşılanması,

Yurt-Kur'da fazla çalışma ücretlerinin artırılması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde memurlara uygulanacak disiplin cezaları belirlenmiştir. Bir suça iki ceza uygulanamaz, ilkesi çerçevesinde maaş kesim cezası verilen personele, ayrıca kurumun ek ödeme kesilmesi cezasının verilmemesi,

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelden yüksekokul mezunu olanlar için yükselme sınavı açılması,

Bölge müdürlüklerinde çalışanların fazla mesai ücretinden faydalanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. Maddesi (B) fıkrasındaki İlave Eğitim Öğretim Tazminatındaki %15 ibaresinin %50'ye, %10 ibaresinin %40'a yükseltilmesi,

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında görevli teknisyenlerin maaşlarındaki yetersizliğin giderilmesi ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesi,

Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış bulunan personelin, şube müdürlüğü, okul müdürlüğü ve müdür yardımcılıklarına atamalarının bir an önce yapılması,

Yüksek Lisans yapma, tayin ve atamalarda, süre sınırı olmaksızın özür grubu olarak değerlendirilmesi,

Yabancı dil derslerinde okutacağı ders bulunmayıp Türkçe derslerine giren öğretmenlere, istekleri doğrultusunda Türkçe branşına geçiş hakkı verilmesi,

2000 yılında 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeyle Profesör ve birinci derecedeki Doçentlere yapılan iyileştirme, bütün Öğretim Görevlilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi idari personele de verilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan memur ve hizmetlilerin maaşlarının, diğer bakanlık çalışanlarının ücretleri seviyesine çıkarılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması,

Günün şartlarına göre gülünç kalan, ikinci öğretim fazla mesai ücreti düzenlemesinin değiştirilmesi, fazla mesai ücretlerinin öğretim elemanlarının aldıkları ek ders ücretleriyle ilişkilendirilerek ek ders ücretinin asgari 1/3'ü oranına getirilmesi,

79. Uygulama ve atölye derslerinde teknik öğretmenlere ve teknisyenlere fiili hizmet zammı verilmesi, teknik öğretmenlerin maaş karşılığı okuttukları ders saatlerinin diğer branş öğretmenleri ile aynı olması,

80. Yüksek Lisans yapan öğretmenlere %25, doktora yapan öğretmenlere %40'lık artı olarak verilen ek ders ücreti kayıplarının karşılanmsı,

81. Eğitim-öğretim hizmetlerinde görevli olanların ek göstergelerinin en düşük 800, en yüksek 3600 olması,

82. İkinci kademe öğretmenleriyle sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders saatlerinin 15 saatte eşitlenmesi,

83. İkili eğitim veren okul kurum idarecilerine ayrıca ücret verilmesi,

84. İlköğretim müfettişlerine 1500 puan makam tazminatı ödenmesi, ayrıca 1.dereceden aylık alan ilköğretim müfettişlerinin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi,

85. 16.12.1998 gün ve 23555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar?ın 10. maddesinin (B) bendinde ders ücreti verileceklere ?Tesis Müdürü? ibaresi eklenmesi,

86. Rehber öğretmenlerin diğer okullardaki görevlendirilmelerinde ek ders ücretlerinin %20 artırılarak ödenmesi,

87. Görev mahalli dışına çıkışlarda izin alma zorunluluğunun kaldırılması,

88. Öğretmenler arasında göreve başlama derecelerindeki farkların kaldırılarak, 4 yıllık fakülte mezunu tüm öğretmenlerin 8/1 'den göreve başlatılması,

89. Müdür ve müdür yardımcılığı atamalarında takdir puanı ve mülakatın kaldırılması,

90. Okullara güvenlik görevlisi kadrosu tahsis edilmesi,

91. ÖSS sisteminde sınav ve okul eğitimi uyumunun sağlanması, dershane eğitiminin değil okul eğitiminin esas alınması,

92. Müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevinde bulunan kişilerin, sınavsız olarak okul müdürlüğüne atanmalarının sağlanması,

93. Sınıf mevcutlarının ve atölye, laboratuar, yabancı dil ile güzel sanatlara dönük çalışmalar nedeniyle oluşturulacak grupların ortalama öğrenci sayılarının, gelişmiş ülkeler için geçerli olan ölçütlere uygun olarak belirlenmesi,

94. Eşi emekli olan eğitim çalışanlarının, eşlerinin yerleştiği yere özür (eş durumu) grubundan atamalarının yapılması,

95. Aday öğretmenlerin özür grubu nakillerinde stajyerliğin kalkmış olması şartının aranmaması,

96. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı içinde yer alan Yayımlar Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı'nın, Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Beldesi'ne taşınması kararlaştırılmıştır. Bu durum, taşra kuruluşu ile bir arada olmanın getireceği sıkıntıların yanı sıra, bu dairelerin merkezle çalışma gereği, Ankara'da oturan personelin işe geliş-gidişlerinin zorluğu gibi sebepler dikkate alındığında iş verimi açısından pek de uygun olmayacaktır. En azından merkez teşkilatı olan bu iki dairenin Hasanoğlan'a taşınmasından vazgeçilmesi,

97. Eğitim çalışanlarına yaptığı işlere uygun olarak gerektiği hallerde maske, eldiven, koruyucu elbise vb. malzeme verilmesi,

98. Hizmetlilere oda tahsisi yapılması,

99. Hizmetlilere, sağlıksız ortamlarda çalışma mecburiyetlerinden dolayı, diğer kurumlardaki personele verilen fiili hizmet zammı verilmesi ve hizmetlilerin her yıl düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi,

100. Hizmetli kadrosunda olup da, valilik onayı ile memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevlendirilen hizmetlilerin, bu kadroların yararlandıkları yan ödeme ve göstergelerinden yararlandırılması,

101. İkili eğitim yapan okullardaki hizmetli ve memurlara ek ödeme yapılması,

102. Yükseköğretim kurumlarında çalışanların; kendilerini ve görevlerindeki performanslarını geliştirecek hizmet içi eğitim hizmetlerinin üniversiteler tarafından sağlanması,

103. Üniversitelerin özellikle taşra birimlerinde, yeterli güvenlik görevlisi bulunmamakta, güvenlik hizmeti, hizmetli ve teknisyen yardımcısı kadrolarında çalışanlar tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu görevin; güvenlik soruşturmasından geçmiş, silah taşıma yetkisine sahip personel tarafından yürütülmesinin sağlanması,

104. Sözleşmeli ve aday öğretmenlere sendikalara üye olma hakkı tanınması, çalışan sayısı 100'ü geçen kurumlarda üye olamayan yöneticilerin de üye olmalarının sağlanması,

105. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı tüm sınavlardan sonra sınav soru ve cevaplarının bir sonraki gün yayınlanması,

106. Kurumlarda çalışan sivil savunma uzmanları çalıştıkları kurum çalışanlarına göre daha az maaş almaktadırlar. Sivil savunma uzmanlarına çalıştıkları kurumun müdür yardımcılığı verilmesi, emekli maşı bağlanması sırasında uğradıkları haksızlıkların giderilmesi,

107. Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatlarındaki adaletsizliklerin giderilmesi,

Öğretmenlere nöbet tuttukları günlerde 6 saat ek ders ücreti ödenmesi.

TÜRK ENERJİ-SEN

TTK, TKİ ve EÜAŞ ?ta ki kömür üretiminde işçilerle birlikte üretimde çalışanlara üretim teşvik pirimi verilmesi,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personeline verilen ek ödeme ile ilgili sorunların giderilmesi uygulanmada birliğin sağlanması, iller arası ayrımın giderilmesi,

MKEK' ye bağlı Çankırı Silah Fabrikası'nda çalışanların fiili hizmet zammından yararlandırılması ,

KİT çalışanlarının konut kiralarından alınan KDV'nin kaldırılması,

DSİ'de çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesi açısından yapılan yatırım ödeneklerinden, bu yatırımların faaliyete geçmesi durumunda elde edilecek gelirlerden oluşan bir ?DSİ ÇALIŞANLARI HİZMET TEŞVİK FONU? oluşturularak çalışanların ücretlerinin bu fondan desteklenmesi, bu insanlara sosyal şartlarının geliştirilmesi için her iki yılda bir ay ücretsiz tatil imkanı sağlanması,

Mevcut enerji fonunda düzenleme yapılarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanları ile DSİ çalışanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesi,

Elektrik, üretim, iletim, dağıtımı ile elektrik ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışanlara da şu anda elektrik indiriminden yararlananlar (resmi ve özel sektör) gibi elektrik indirimi sağlanması yönünde düzenleme yapılması,

Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve sözleşmeli personele verilmesi gereken koruyucu giyim eşyasının; aynı kurumdaki işçi toplu sözleşmelerinde imza altına alınan koruyucu giyim eşyası cetveli esas alınarak aynı işi yapan personele aynı şartlarda verilmesi,

657 sayılı kanunun 152 inci maddesinin II. A(c) 2 inci bendindeki ?%100 üne? oranının ?%145 ine?, 3 üncü bendindeki ?%72 sine? oranının ?%134 üne? şeklinde değiştirilmesi,

TEDAŞ, TEKEL, ŞEKER FABRİKALARI ve diğer kuruluşlarımızın özelleştirilmesi ile ilgili yeniden yapılandırma çalışmaları ve özlük haklarının ele alınması,

Maaş bordrolarının verilmesi,

TAEK' in sözleşmeli personelinin 2005 yılı ikinci yarısına ait %4,5 oranındaki ücret artışının verilmesi, memur ve sözleşmeli statünün kaldırılarak tek statüde personel çalıştırılması için düzenleme yapılması,

399 Sayılı K.H.K' ya tabi sözleşmeli personele verilen kalkınmada öncelikli görev tazminatının yeniden verilmesi,

Şeker fabrikalarındaki yardımcı hizmetlilerin görevde yükselme imtihanlarına alınması

TÜRK HABER-SEN

BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde çalışan personel maaş dışında hiçbir yanödeme, mesai, ikramiye, tazminat vb. ödeme almamaktadırlar. Kurumda çalışan 10 yıllık üniversite mezunu memur 650 YTL. almaktadır. Bu nedenle personel başka kurumlara naklen geçmenin yollarını aramaktadır. Söz konusu personelin mağduriyetinin giderilmesi için personele Başbakanlığa bağlı diğer kurumlardaki ikramiye ve diğer tazminatların ödenmesi,

Kurum kiralık olan iki hizmet binasında görev yapmaktadır. İşlerin daha rasyonel yürütülmesi ve personelin daha verimli çalışabilmesi için kurumun kendi malı olacak tek bir binaya taşınması.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Kefaletli görevde çalışan PTT personelinin 5189 sayılı kanunla 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunda yapılan düzenlemeyle, meri kanun olan 2489 sayılı Kefalet Kanununa ters düşüyor gerekçesiyle geriye dönük nemalandırma yapılmayıp sadece % 16.5 oranında bir yıllık nemalandırma yapılarak çalışanlara parası ödenmiştir. Sandık hesabında bu ödemeden sonra çalışanların parasıyla biriken 220 Trilyon lira civarında para hazine ve kurum arasında paylaşılmıştır.Haksız olarak dağıtılan bu paranın özelleştirmeden dolayı tasfiye edilen Türk Telekomun kefalet sandığındaki gibi personele dağıtımının sağlanması.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRT Genel Müdürlüğünün 631 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması,

TRT Kurumunun mali kaynak uygulamasında Enerji payı uygulaması yerine Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ?Kamu Yayın Bedeli? uygulamasına geçilmesi.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

1. Özelleştirilen Türk Telekomünikasyon A.Ş. de Telgraf ve Telekom Kanununda değişiklik yapılması hakkında 9.2.2006 tarihinde kabul edilen 5457 sayılı kanun gereğince 2. tip sözleşme imzalayan ve yasada belirtilen hakları saklı tutularak çalışmaya devam etmeleri sağlanan personelin Kamu görevlileri sendikalarına üyeliklerinin sona ermesine yönelik 12.5.2006 gün ve 26166 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin iptal edilmesi ve bu hususta kanuni düzenleme yapılması.

TÜRK İMAR-SEN

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile bağlı ve ilgili genel müdürlüklerin maaş, ek ödeme, tazminat, harcırah, döner sermaye vb. gelirleri incelendiğinde; maaşların ülkemizdeki en düşük maaşlar olduğu, ek ödemeden ne bakanlık ne de bağlı ve ilgili genel müdürlüklerin hiçbirinin faydalanamadığı, tazminatların özendirici değil çalışanları rencide edici olduğu, harcırahların günün şartlarından çok geride olduğu, kurumların bünyesinde mevcut olan döner sermaye işletmelerinin gelirlerinden bu gelirleri üreten çalışanlara pay aktarılmadığı, dolayısı ile söz konusu birimlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nde üvey evlat muamelesine tabi tutulduğu görülecektir.

Ayrıca Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili genel müdürlükler bünyesinde sözleşmeli personel adı altında göreve alınan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi ve 4/c maddesi kapsamında görev yapan personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olamadıkları gibi sendikaların kazanımlarından da faydalanamamaktadırlar.

Yine çalışanlarımız emekli olurken; uygulanacak maaş için 3000 ek göstergesi olanlar özel hizmet tazminatını % 130 olarak alırken, 3000 ek göstergenin altındaki çalışanların özel hizmet tazminatı % 70 olarak uygulanmaktadır. Bu durum emeklilik maaşında 80 ila 250 YTL arasında farklar yaratmakta ve emeklilerimizin mağduriyetine yol açmaktadır. Bu farklılıkların düzeltilebilmesi için durumun tekrar gözden geçirilerek mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen ana sorunlarımızın yanında kurumlarımızda yaşanan diğer sorunlarımız aşağıda belirtilmiştir.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Kurumda çalışan personel için Sınıf değişikliği sınavlarının periyodik olarak belli zamanlarda yapılması ve bu kadrolara dışarıdan atama yapılarak çalışanların hak kaybına uğratılmaması,

Bakanlık ve bağlı Genel Müdürlükler bünyesinde Hizmet İçi Eğitimlerin düzenli olarak yapılması ve hizmet alanındaki gelişmelerden personelin haberdar edilmesi,

Arazi Tazminatları için tahsis edilen Adam-Gün sayısı zorunlu olarak göreve gönderilen personelin görevden doğan alacaklarını karşılamamaktadır.Adam-Gün sayısının görevlendirilen personelin alacaklarını karşılayacak şekilde arttırılması,ayrıca personelin görevden doğan bu alacaklarının zamanında ve tam olarak ödenmesi,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde görev yapan Teknikerlere daha evvel verilen İş Bitirme ve İş Denetleme Belgeleri iptal edilmiş olup bu belgelerin çalışanlarımıza tekrar verilmesi,

Belediye İmar sınırları içerisindeki binalarda iki kata kadar olan Teknik Uygulama Sorumluluğu Yetkisi kaldırılmış olup,bu yetkinin ilgililerine tekrar verilmesi,

Afet için göreve giden personel, yerelde siyasi baskılara maruz kalmakta ve yiyecek, giyecek ve barınma sorunu yaşamaktadırlar, 4133 sayılı Kanun gereği ödenmesi gereken Afet Tazminatını alamamaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b ve 4/c kapsamında çalıştırılmak üzere işe alınan Sözleşmeli personelin Sendikaya üye olabilmelerinin sağlanması ve Sendikanın kazanımlarından faydalandırılması,

Bakanlık bünyesinde mevcut olan Döner Sermaye İşletmesinin gelirlerinden bu gelirleri üreten personele pay verilmesi,

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bünyesinde mevcut Döner Sermaye işletmesinin gelirlerinden bu gelirleri üreten çalışanlarımıza pay aktarılması,

Tapu Sicil Müdürlükleri çalışanları için yaptıkları işlem sonucu kesilen döner sermaye ve harçlardan bir kısmının Sorumluluk Tazminatı olarak işlemi yapan memura ödenmesi veya Sorumluluk Sigortası adı altında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde bir fon kurularak çalışanların üzerindeki sorumluluk baskısının en aza indirilmesi,

Kadastro çalışanlarının bir günlük yevmiyesi bir insanın bir günlük yemek ve diğer masrafları ile emeğinin karşılığı olmaktan çok uzaktır,Kadastro Yevmiyesinin günümüz şartlarına uygun olarak arttırılması,

Tapu Sicil Müdürlüklerinde çalışanların sorumluluklarının Anayasamızdaki 10 yıllık hak düşürücü süre ile sınırlandırılması,

Kadastro İşi için bilfiil arazide çalışanların çalışma şartları ve bu zor şartlardan dolayı yıpranmaları da göz önüne alınarak bilfiil arazide çalışanların Fiili Hizmet Zammından faydalandırılması,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 nci maddesi değişik 5198 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde belirtilmesine rağmen Sendikamızın Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile İş Yeri Temsilcileri sık sık geçici görev ile görevlendirilmekte ve Sendikal çalışmalarımıza sekte vurulmaktadır,bu kanun dışı keyfi uygulamalara son verilmesi,

Ülkemizde Ailenin Bütünlüğü Anayasamız ile güvence altına alınmış olmasına rağmen ve bu konuda Başbakanlığın 2005/14 sayılı Genelgesi ile ?Geçici Görevlendirmelerin yıl içerisinde 2 ayı geçmemesine özen gösterilecektir? ifadesine rağmen Tapu ve Kadastro çalışanları 6 ila 8 ay hatta 10 ay için geçici görev ile görevlendirilmekte bu olumsuz durum bütün Türkiye genelinde devam etmekte ve çalışanlarımız diken üstünde beklemektedir.Geçici Görevlendirmelerin gönüllülük esası ile 2 aydan fazla olmamak üzere düzenlenmesi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b ve 4/c kapsamında çalışmak üzere işe alınan Sözleşmeli personelin Sendikaya üye olabilmelerinin sağlanması ve Sendikanın kazanımlarından faydalandırılması,

Fazla mesai ücretleri kurumlar arasında farklılıklar göstermektedir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanlarımızın aldığı fazla mesai ücreti çalışmayı teşvikten uzak olup arttırılması,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerdeki,özellikle Tapu Sicil

Müdürlüklerindeki eleman eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların çözümlenebilmesi için eleman alınması.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun sorumluluğunda olmasına rağmen,Karayollarındaki ölümlü kazalardan personel sorumlu tutularak büyük tazminatlara mahkum edilmektedirler.Yollardan sorumlu personelin her ay mutat olarak bağlı olduğu birime rapor sunması ve bu raporlar doğrultusunda yolların düzenlenmesinin sağlanması ve bu işi yapacak olan birimlerimizdeki eleman eksikliğinin bir an evvel tamamlanması,

Karayollarında görev yapan gişe memurları ile trafik teknik elemanlarının bir an evvel görev tanımlarının yapılarak sürekli egzoz gazına muhatap olan bu çalışanlarımızın fiili hizmet zammından faydalandırılması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b kapsamında çalışmak üzere işe alınan Sözleşmeli personelin sendikaya üye olabilmelerinin sağlanması ve sendikanın kazanımlarından faydalandırılması,

Karayollarında eleman yetersizliği nedeniyle bazı personele (Trafik Teknik Elemanları) şoförlük yaptırılmaktadır,ya eleman eksikliğinin tamamlanarak çalışanlara ikinci iş yaptırılmaması ya da ikinci iş için ek ödeme yapılması,

Normal iş saatleri dışında görev yapan personele herhangi bir ödeme yapılmamakta, mecburi olarak çalıştırılmaktadır. Bu durumda olan personelin fazla mesai ücretinden yararlandırılması,

Fazla mesai ücretleri kurumlar arasında farklılıklar göstermektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çalışanlarımızın fazla mesai ücretinin arttırılması.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Değişik statülerde istihdam edilen personelin çeşitliliğinin kaldırılarak tek statü haline getirilmesi ve çalışma barışı ile eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi,

Kadrolu olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memurların da Sözleşmeye geçirilmesi veya en az iki ikramiye verilerek eşitsizliğin ortadan kaldırılması,

Kadrosuz sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesi,

Sözleşmeli personeller arasındaki ücret farklarının giderilmesi.

İLLER BANKASI

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün şirket haline getirilmesi çalışmalarında ve bu hususta hazırlanan kanun tasarısında çalışanların 31.12.2006 tarihine kadar özel hükümler çerçevesinde istihdam edileceği belirtilmektedir. Bu hüküm insan haklarına aykırı olup, anılan kurumun devlete ait olduğu sürece çalışanların da devlet memuru olarak kalabilmelerinin sağlanması.

TÜRK KÜLTÜR-SANAT SEN

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri'nde çalışanlar ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ndeki sanatçı personelin, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda olduğu gibi ek göstergelerinin müsavi duruma getirilmesi,

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan sanatçılarımızdan her sözleşme döneminde pul parası adı altında kesinti yapılmaması,

Bakanlığımız ana hizmet birimlerinde görev yapan kütüphaneci, müze ve folklor araştırmacısı kadrolarında çalışan personelimizin kadro ve ücretlerinin emsal kamu görevlileri dikkate alınarak dengeli duruma getirilmesi,

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel İdareleri ve Belediyelere Devredilmesiyle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın;

Kültür Hizmetlerinin yerel değil, ulusal nitelik taşıması,

16.04.2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un maddeleri üzerinde kamu hizmetlerinin yerelleştirilmesine zemin olacak şekilde yapılan idari ve mali düzenlemelerin Anayasa'daki idarenin bütünlüğü, yetki genişliği ve idari vesayet ilkelerine uygun düşmemesi,

Devletin üniter olan teşkilat yapısına aykırı nitelikte olması sebepleri ile TBMM'nin ilgili komisyonuna sevk edilmeden gündemden çıkarılması.

TÜRK TARIM-ORMAN SEN

1. Hizmet kolumuzda görev yapan teknik hizmetler sınıfına dahil kimyager, biyolog, ekonomist vb. sınıflarda görev yapan kamu görevlilerinin ek gösterge ve zam ve tazminatlarının teknik hizmetler sınıfındaki mühendisler gibi yükseltilmesi,

2. Hizmet kolumuza bağlı TİGEM, TMO, ve Et Balık Kurumu gibi kamu iktisadi teşekkülü statüsündeki kurumlarda çalışan kamu çalışanlarıyla diğer kurumlar arasındaki ücret makasının daralmasına yönelik skala ayarlaması yapılması 399 Sayılı KHK tabi II sayılı cetvelin 3-4-5 gruplarında yer alan düşük ücretli personelin mağduriyetlerinin giderilmesi,

3. I sayılı cetvele tabi personele ödendiği şekilde; II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele de ikramiye verilmesi,

Aynı kurumlarda çalışan I sayılı cetvele tabi şube müdürü ve baş uzmanlar; 631 sayılı KHK'dan yararlanmadıkları gibi, denge tazminatından da yararlanamamışlardır. Bu konuda gerekli düzenlemenin yapılması,

399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personelin fazla çalışma ücretinin tam olarak ödenmesi veya izin olarak kullandırılması ve iş yoğunluğu nedeniyle kullandırılmayan yıllık izinlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda olduğu gibi birleştirilmesi,

Bakanlıklarımızın merkez ve taşra kurumlarında görev yapan genel idare hizmetleri sınıfında sayman, uzman, şef, orman muhafaza memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama memuru, ambar memuru, memur, daktilograf, şoför ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan memurlar ile 4/B statüsünde çalışanların ?ek özel hizmet tazminatlarının? yeniden düzenlenmesi,

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarına kamuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar ?arazi ve laboratuar risk tazminatının? verilmesi,

2006 yılında kamu görevlilerine sağlanacak mali ve sosyal haklara ilişkin olarak mutabakat metninde yer alan ek ödeme almayan kurumlarda çalışanlara 2006 yılında verilmeye başlanan denge tazminatını, üretimi teşvik primi aldıklarından dolayı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının birçok personeli yararlanamamıştır. Hâlbuki 2006 yılı içinde alınan üretimi teşvik primi, 2005 yılı içerisindeki çalışmalar sonucu hak edilmiş olup, 2006 yılı için 5473 sayılı kanunla getirilen ek ödeme ile ilişkilendirilemez. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan personeline yapılan bu haksız uygulamaya biran önce son verilmesi, denge tazminatından yararlandırılmasının sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılması,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında yaklaşık üç yıldır yürütülen görevde yükselme prosedürü tam bir keyfiyete dönüşmüştür. Kanunla Kurulan Eğitim Kurumlarından mezun olmuş ve elinde diploma ile bunu ispat eden bakanlık çalışanları daha önce görevde yükselme sınavına tabii tutulurken Sendikamızın Hukuk mücadelesi sonucu bu iptal ettirilmiş, ancak şimdilerde Başbakanlık çerçeve yönetmeliğinde yapılan değişikliğe bağlı olarak işlem, unvan değişikliği ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Önceki uygulama nasıl hukuka aykırı ise bu da aynıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında görevde yükselme prosedürünün mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın hayvancılığın geliştirilmesi ve özel sektörün önünün açılması konusunda başlattığı ?Aşılamalarda Özelleştirme? uygulamasından vazgeçilmesi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde aynı koşullarda (Laboratuar veya arazi) görev yapan teknik ve sağlık personeli arasındaki özel hizmet ve ek özel hizmet farkı ile fiili hizmet farklarının ortadan kaldırılması,

Müstakil binaları bulunan kurumlarda, özel güvenlik sistemi oluşturularak, Teknik, Sağlık ve diğer personele nöbetçi memurluğu yaptırılmaması,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında uygulanan ve kamuoyuna çok olumlu olarak lanse edilen ?Bin Köye Bin Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim Projesi?nin iptal edilmesi,

Hizmet kolumuzda meydana gelen kazalarda araçları kullanan şoför yada kamu çalışanının mağduriyetlerinin önlenmesi,

Kurumlarda yürütülen Sendikal faaliyetlerde işveren temsilcisi olarak görev yapan idarecilerin tarafsızlığının sağlanması,

Olağanüstü durumlarda mesai saatleri dışında ve bayramlarda ve tatil günlerinde çalışanların fazla mesailerinin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Laboratuar müdürlüklerinde, biyolog ve kimyager kadrosunda çalışan personele özel hizmet tazminatları, diğer eşdeğer eğitim almış çalışanlardan daha az ödenmekte olduğundan ve ayrıca ekonomist kadrolu çalışanlar da benzer mağduriyet yaşadıklarından bu durumların düzeltilmesi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında teknik hizmetler sınıfında görev yapan teknisyen, tekniker ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alanların veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri-teknisyeni, biyolog, laborantlara verilen ek özel hizmet tazminatlarının miktarlarının arttırılması,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hizmet içi eğitim merkezleri ve kamplar süratle satılmakta olup, kurum çalışanlarının menfaati için HİZMET İÇİ EĞİTİM MERKEZİ olarak bakanlık bünyesinde muhafaza edilmesi,

Diğer Bakanlıklarda olduğu gibi (Maliye Bakanlığı) çalışanlarına verilen ek ödeme, ek tazminatların, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşlarında çalışanlara da ?Risk Tazminatı? adı altında bir ek ödeme verilmesi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde, Gıda Kontrollerine katılan teknik elemanlar (Gıda kontrolörleri); aynı kurumda çalışan eşdeğer eğitim almış, arazide çalışan teknik personele verilen özel hizmet tazminatı puanını eksik almakta olduğundan, bu mağduriyetlerin giderilmesi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; büyük proje ücretlerinin, proje kapsamında çalışan mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlere ve diğer meslek gruplarına da yansıtılması ve bu amaçla dağıtılan yüzdelik dilimin %10 dan daha yukarı bir orana çıkarılması,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hizmet kolunda çalışan sendika şube yöneticilerinin döner sermaye kar primi dağıtımı esnasında sendika şube yöneticilerinin sendikal izinli olduğu günler düşülerek hesaplama yapılmaktadır. Bu durumda şube yöneticileri dağıtılan primden mahrum olmuştur. (Yılda 52 gün izinli olduğu hesaplanırsa yekun oluşturduğu görülecektir). Bu durumun düzeltilmesi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na direkt bağlı olan taşra kuruluşlarında, disiplin yönetmeliğinin uygulanması çalışanların mağduriyetine ve aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Bu kuruluşlarımızda çalışan memurlar kendilerini savunamamaktadırlar, adeta yargısız infaz yapılmaktadır. Bu konuda çalışanların üst disiplin kurullarına (Bakanlığa) başvurabilme ve kuruluş tarafından verilen cezaya itiraz etme hakkının tanınmasının sağlanması,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında tekniker, teknisyen veya memur olarak çalışırken, peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olanların, Peyzaj Mimarı veya mühendislik kadrolarına intibaklarının yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi,

a- Peyzaj Mimarlığı lisansı ile bir üst öğretimi bitiren çalışanların öğrenim değerlendirilmesi yapılabilmesi için; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.03.2006 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01-850 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere peyzaj mimarı unvanı veya mühendis kadrolarında istihdam edilmesi,

b- Aynı kurumda çalışan eş değer eğitim almış diğer personele göre, peyzaj mimarlığı kadrosunda çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması,

c-Bakanlıkça açılan unvan değişikliği sınavına, peyzaj mimarlığını bitiren tekniker, teknisyen veya memurlarında dahil edilmesi konusunda çalışma yapılması.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre ve Orman Bakanlığı çalışanlarına ?EK ÖDEME? yapılması,

Orman koruma ve yangın mücadele işlerinde canı pahasına çalışan orman işletme müdürü, şube müdürü, orman işletme şefi, tekniker, teknisyen, orman muhafaza memuru, memur, şoför ve diğer personele, kısaca orman koruma ve yangınla mücadelede çalışan tüm personele ?fiili hizmet süresi zammı? verilmesi,

Arazi şartlarında, 24 saat esası ile görev yapan Orman Muhafaza memurlarının 49. madde tazminatları ödemelerinde her yıl yaşanan olumsuz sorunların yaşanmaması, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde çalışan orman muhafaza memurlarına 26 adam/ay gün olarak direk bordrolara yansıtılarak verilmesi,

Çevre ve Orman Bakanlığı, OGM'ye bağlı orman işletme müdürlüklerinde görev yapan orman işletme şefi sayısı, yeni istihdam olmaması nedeni ile gitgide azalmaktadır. Bunun sonucu olarak daha önce bir bölgeye bakan şef şu anda vekaleten 2 yada 3 bölgenin şefliğini yürütmek zorunda bırakılmıştır. Orman koruma ve yangına müdahalelerde zaman zaman organizasyon problemleri yaşandığı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle bakanlık bünyesinde işçi ve geçici işçi statüsündeki orman mühendislerinin memuriyete aktarılması,

Bakanlığımız merkez ve taşra kurumlarında görev yapan GİH sınıfında sayman, uzman, şef, orman muhafaza memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama memuru, ambar memuru, memur, daktilograf, şoför ve YHS bulunan memurlar ile 4/B statüsünde çalışanların ?ek özel hizmet tazminatlarının? yeniden düzenlenmesi;

Giyecek yardımlarının günün koşullarına göre yeniden uyarlaması, ayni olmasından dolayı belgelendirme (fatura-fiş) esas olması kaydıyla ödeme yapılması konusunda gerekli kanuni düzenleme yapılması,

Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde YHS olup da daha sonra lise veya yüksek okulu bitiren ve fiilen memurluk yapanlar için görevde yükselme sınavı açılması,

Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde tekniker, teknisyen ve Şefler için görevde yükselme sınavı açılması,

Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde lise veya yüksek okul mezunu daktilograf kadrosunda çalışanlara ?bilgisayar işletmeni kadrosunun' biran önce verilmesi,

1998 yılında Bakanlar Kurulunda çıkan değişikliğe göre, 287 sayılı tebliğin 77. maddesine göre silah taşımaya yetkili personelin silahlarının günün koşullarına göre yenilenmesi, emekli olduklarında ?silah harçlarının? polislere sağlanan seviyeye düşürülmesi konusunda çalışma yapılması,

TMO, TİGEM, TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE AOÇ

Hizmet Kolumuza bağlı TMO, TİGEM İşletmeleri çoğunlukla taşrada toplu yerleşim alanları dışında tam anlamı ile mahrumiyet bölgelerinde mesai mefhumuna bağlı kalmadan çalışma yapmaktadırlar. Çalışma koşulları itibarı ile zirai mücadele, hayvan sağlığı, yetiştirme, üretim ve pazarlama konularında 24 saat esasına göre yürütülmektedir. Çalışmalarda fiili hizmet uygulamalarının düzeltilmesi, mesai saatleri dışındaki çalışmalarda fazla çalışma ücreti ödenmesi veya fazla çalışma karşılığı izin kullandırılması ve iş yoğunluğu nedeniyle kullanılamayan yıllık izinlerin yıl sonlarında birleştirilmesi,

Hizmet Kolumuza bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde çalışan personelin, ücretlerinin, fiili hizmet, harcırah ve fazla mesai ücreti ile lojman ve servis sorunlarının bir an önce çözülmesi,

Hizmet Kolumuza bağlı Et Balık Kurum'unda 5 yıldır görevde yükselme sınavı açılmamıştır. Bunun sonucunda, kombinalarda şeflik, müdür yardımcılığı görevleri ile Genel Müdürlükte birçok üst görev personel tedviren (geçici) görevlendirme ile yürütülmektedir. 5 yıl bu görevi yürüten; özlük haklarından yararlanamayan kurum çalışanlarının yerine dışardan atamalarla kadrolar doldurulmaktadır. Çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesi için, en kısa zamanda görevde yükselme sınavı açılması,

28 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Görevde Yükselme Yöneltmeliğin bazı maddeleri kanuna ve etiğe aykırıdır. Söz konusu Yöneltmeliğin düzeltilmesi,

Hizmet Kolumuza bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nde çalışan personelin; Döner sermayeden yararlandırılmasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin üretimi teşvik priminin miktarı ile ödenmesine ilişkin esas ve usuller, görev yapılan birimin iş hacmi, görev mali, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı ve çalışma suresi gibi kriterler dikkate alınarak yararlandırılması, A.O.Ç Müdürlüğünce çıkarılacak yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararıyla teşvik primi dağıtımının belirlenmesi ile Ücretlerinin, fiili hizmet, fazla mesai ücretlerinin artırılması.

TÜRK ULAŞIM-SEN

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

1. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına döner sermayeden pay ödenmesine imkan verecek düzenlemenin yapılması.

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulamasının bütün personeli kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması,

Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanı bütün personelin faydalanacağı şekilde döner sermaye uygulamasına imkan sağlayacak düzenlemenin gerçekleştirilmesi,

Fazla mesai ücreti, Başbakanlık tazminatı nedeniyle ödenmemektedir. Bu ödemenin ya tazminat yada fazla çalışma ücreti olarak tanımlanarak yaratılan haksızlığın giderilmesi.

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel eksikliğinin giderilmesi için yeni personel istihdamı yoluna gidilmesi,

ARFF ünvanlı personelin genel idare hizmetleri sınıfında yer almasının sağlanarak, emekliliği halinde Emekli Sandığı'nın uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi,

İki yakın unvan arasındaki ücret farkının kabul edilebilir hale getirilmesi için, temel ücret tavanlarının yeniden belirlenmesi.

TCDD GN.MD.LÜĞÜ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında halen fonksiyonlarını devam ettirmekte olan komisyonlarda yetkili sendika temsilcisinin üye olarak yer almasına imkan sağlanması,

TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları çalışanlarına ücretsiz seyahat ve taşıma hakkı uygulamasına yeniden başlanabilmesi için Permi ve tehis haklarının düzenlenmesi,

Limanların özelleştirilme uygulamasının durdurulması ve burada çalışan personelin mağduriyetlerine son verilmesi,

TCDD Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlükleri işyerlerinde hizmetin aksamasına, verimin düşmesine sebep olan personel eksikliğinin giderilmesi, alınan 1546 yeni kadronun kullanılması.

TÜRK YEREL HİZMET-SEN

Belediyelerde çalışan memurların maaşlarının ve nemalarının gününde ödenmesi için caydırıcı ve yaptırıcı önlemler alınması,

İtfaiye, zabıta teşkilatında çalışan memurlar ile belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin de fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması,

Tüm yerel yönetim çalışanlarına toplu sözleşme yapma hakkının tanınması,

Norm kadro uygulamalarındaki keyfiyetin önlenmesi,

Belediye başkanlarının sendika üye aidat kesintilerini, ilgili sendikanın hesabına vaktinde aktarmasının sağlanması,

Yerel Yönetim Bakanlığı'nın kurulması.

6-DEMOKRATİK HAKLAR

A-Grev ve Toplu Sözleşme Hakkı

4688 Sayılı Kanun, memur sendikalarına hukuki zemin sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ancak; AB, ILO gibi uluslararası örgütlerin normlarına uygun değildir. Kanun, bir taraftan sendikal örgütlenmeyi serbest bırakırken diğer taraftan toplu pazarlık, dayanışma aidatı, siyasete katılma ve grev hakkı gibi sendikacılığın ve demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarını yok saymaktadır. Sendikal örgütlenmenin gerçek anlamda serbest olabilmesi, ancak hak sahiplerine gerekli gücün verilmesiyle mümkündür. Bu güç de kamu çalışanlarına grev, toplu sözleme ve siyasete katılma hakkının tanınmasıdır.

B-KİK Toplantılarına İşlerlik Kazandırılması

4688 sayılı kanunun 22. maddesine göre oluşturulan KİK toplantılarından bugüne değin beklenen sonuç elde edilememiştir. Nedeni ise; kurum adına yetkili olanların, yetkisiz olarak görevlendirdikleri katılımcılarla karar alma mekanizmasının zayıflatılmasıdır. Alınan kararların yayınlanan Başbakanlık genelgesine rağmen uygulanmamsı ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kurum İdari Kurullarının yasaya uygun biçimde toplanması ve alınan kararların hayata geçirilmesine ilişkin düzenleme yapılarak, kararların bağlayıcı olmasının sağlanması,

Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir suç isnadı ile yargılanmaları halinde (yüz kızartıcı suçlar hariç) savunmasının kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması,

Personel mevzuatıyla ilgili hususlarda alınan olumlu mahkeme kararlarının gerekli yasal düzenleme yapılıncaya kadar aynı durumda olan diğer personel için de emsal teşkil etmesi,

Sendikal izinlerin yeniden düzenlenmesi,

4688 sayılı Kanunun 18. maddesinin uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi,

İsimsiz ve imzasız şikayet dilekçeleri ile gerçek dışı beyanlar yapılmakta, bu durum çalışanları huzursuz etmektedir. İsimsiz dilekçelerin işleme konulmaması,

Disiplin ve merkez disiplin kurullarında olduğu gibi kurumların tüm kurullarında sendika temsilcilerinin yer alması,

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince, aylıksız izinli olarak görev yapan sendika yöneticilerinin bu görevde geçirdikleri sürelerin idarecilik kademelerinde fiilen geçmiş sayılması,

Devlet Personel Başkanlığı'nda ?Kamu Görevlileri Sendikaları Daire Başkanlığı?nın kurulması,

657 Sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesine göre istihdam edilen personelin, sözleşmeli personelin, kamuda görev yapan güvenlik görevlilerinin ve askeriyede görev yapan sivil personelin kamu sendikalarına üye olmasının sağlanması,

Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ilgili maddesinin yeniden düzenlenerek amirlerce verilen uyarı, kınama, aylıktan kesme cezalarına yapılan itirazların sendika temsilcilerinin de katılımıyla sonuçlandırılması,

Milli Eğitim müfredat programlarının yetkili sendikanın da görüşleri alınarak milli ve manevi değerler ışığında yeniden düzenlenmesi,

Kamu Etik Yönetmeliği madde 7'de belirtilen kamu hizmetlerinin standart ve süresinin belirlenmesi çalışmalarının yapılması ile madde 20 ve 21'de kurum ve kuruluşların yöneticilerine getirilen sorumlulukların yerine getirilmesinin sağlanması,

C-Kamuda Çalışan Kadınların Haklarının İyileştirilmesi

Kamu sektöründe görev yapmakta olan kadınların sorunlarının ele alınarak, çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

7-ÖZELLEŞTİRME

Özellikle son yıllarda yoğun olarak yaşanan özelleştirmeler sonucunda, özelleştirilen kuruluşlarda görev yapan çalışanlar mağdur hale gelmiş, birçok çalışan işsiz kalırken, kamu görevlileri de 4-C kapsamında geçici olarak çalışmaya, düşük ücrete ve güvencesizliğe mahkum olmuşlardır. Özelleştirmelerden kaynaklanan bu mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

4046 sayılı kanunun 22. maddesinin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması ve kanun kapsamında araştırmacı kadrolarına atananların maaşlarının yeniden düzenlenmesi,

4046 sayılı kanunun 37. maddesine personel yönünden açıklık getirilmesi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 27,589 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam