1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliği

08 Eylül 2006 10:00
Yazdır

Devlet Bakanlığından:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu ortaöğretim yaptırmaya yeterli olmayan öğrencilere burs bağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlenecek öğrencilere bağlanacak burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,

b) Daire Başkanlığı: Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

c) Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

ç) Öğrenci : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında okuyan öğrenciyi,

d) Vakıflar Meclisi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 ? (1) 28/12/1989 tarihli ve 20386 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliği hükümleri gereğince maaş alan öğrenciler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan öğrencilere ve kamu kurum ve kuruluşlarından burs alan öğrencilere burs verilmez.

Başvuru yeri ve süresi

MADDE 6 ? (1) Genel Müdürlükçe bağlanacak burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, 1 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında, Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak müracaat kabul merkezlerine başvuru yaparlar. Başvurular posta ile de yapılabilir. Postadaki gecikmelerden kurum sorumlu tutulamaz.

Başvuru sahibinden istenecek belgeler

MADDE 7 ? (1) Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Ek-1'de yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Formu,

b) Okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

Burs başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 8 ? (1) Burs başvuruları öğrencinin ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bu başvuru üzerine Bölge Müdürlüğünce;

a) Talep sahibi öğrencilerin her biri için bir dosya açılır.

b) Kontrol edilip tamam olduğu tespit edilen belgeler dosyasına konulur.

c) Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen kontenjan miktarı kadar öğrencinin listesi, Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

Burs başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9 ? (1) Öğrencilerin başvuru forumlarındaki bilgiler Ek-2'de yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yardımı Değerlendirme Kriterlerine göre Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonca değerlendirilerek, puan sıralaması yapılıp asil ve yedek listesi çıkarılır. Asil listeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük Makamınca listeler onaylandıktan sonra başvuru sahibi öğrencilere tebligat yapılmak üzere ilgili Bölge Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Bölge Müdürlükleri kendi bölgelerinde asil listede boşalma olduğu takdirde yedek listeden sırasına göre burs kazanan öğrenciyi Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Genel Müdürlükçe, burs almaya hak kazanan öğrenciler adına açtırılacak banka hesap numaraları ilgili öğrencilere tebligat yoluyla duyurulur ve burslar bu hesaba yatırılır.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 10 ? (1) Genel Müdürlük bütçesinde bu amaçla yer alan ödenek aşılmamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca ödenen burs miktarları da dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısı, illere göre dağılımı, ödenecek burs miktarı, yıllık artış oranı ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıflar Meclisi yetkilidir.

Bursun başlangıç ve bitiş tarihi

MADDE 11 ? (1) Öğrencilere ödenecek burslar eğitim ve öğretim takviminin başlamasını takip eden ayın 10'undan, eğitim ve öğretim tarihinin son bulduğu ayın 10'una kadar sürer.

Burs verilme süresi

MADDE 12 ? (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince burs verilir.

Burs bağlanan öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 13 ? (1) Genel Müdürlükçe burs bağlanan öğrencilerden öğrenim gördüğü okulda birinci, ikinci veya üçüncü olanlar ile üniversite sınavında ilk 100'e giren öğrencilere Vakıflar Meclisince belirlenecek miktarlarda ödül verilir.

Burs verilen öğrencinin takibi

MADDE 14 ? (1) Bölge Müdürlükleri burs alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini her yıl tespit ederek Genel Müdürlüğe bildirir.

Bursun kesilmesi

MADDE 15 ? (1) Genel Müdürlükçe burs bağlanan öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrenciliğinin sona ermesi, öğrenim gördüğü yıla ait not ortalamasının yürürlükteki mevzuat çerçevesindeki en yüksek notun 1 eksiğinden aşağı olması halinde bursu kesilir. Ancak; öğrenim süresinin sağlık sebebiyle uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde burs ödenmeye devam edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 ? (1) Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekler İçin 08/09/2006 tarihl Resmi Gazeteye bakınız

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 28,907 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam