1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüd Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliği

20 Kasım 2006 23:00
Yazdır

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜD EĞİTİM MERKEZİ TİP YÖNETMELİĞİ


Tebliğler Dergisi :TEMMUZ 2002/2538

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kuruluş
Madde 1- Özel
................................................;.;.;.....................................
Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
.........................................;.;....................................................
kuruculuğunda
.........................................................................................................adresinde
kurulmuştur.
Amaç
Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Özel
.........................;.;............................... Öğrenci Etüt
Eğitim Merkezinin işleyiş esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 3- Bu Yönetmelik Özel
...................................;.;............................. Öğrenci
Etüt Eğitim Merkezine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 4- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 625 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Millî Eğitim Müdürlüğü: Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin bağlı
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
c) Kurum: Özel öğrenci etüt eğitim merkezini,
d) Kurucu: Kurumun sahibini,
e) Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından
görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,
f) Genel Müdür:
Özel...................................;.;.;...........................
kurumlarının genel müdürünü (Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim
kurumlarının adları yazılacak),
g) Müdür: Özel
..................................................;.;.;.;.;...............
Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi müdürünü,
h) Öğrenci: Kuruma kayıt olan ilköğretim okulu öğrencilerini ifade eder.
Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinin Amacı
Madde 6- Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, ilköğretim okullarına
devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına,
ödevlerini yapmalarına, bu Yönetmelikte belirtilen alanlardaki
etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak, Türk Millî Eğitiminin
amaçlarına uygun olarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli
etkinliklere yöneltmektir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Görevlendirilecek Personel
Madde 7- Kurumda;
a) Müdür,
b) Müdür yardımcısı, (Gereksinim duyulması hâlinde)
c) Öğretmen,
d) Diğer personel,
e) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda,
genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilir.
Görevlendirmeler
Madde 8- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak
personele 625 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri hükümlerine
göre yönetici, öğretmen ve diğer personele çalışma izni verilir.
Çalışma izni verilen personeli, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde
belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir

Kurumda ders saat ücretli olarak valiliklerce görevlendirilmeleri uygun
görülen öğretmenler; görevli bulundukları okuldaki öğrenciler için etüt
öğretmeni veya rehber öğretmen olarak görev alamazlar. Bu durum çalışma
izin onaylarına da yazılır.
Bakanlıkça çalışma izni verilen yöneticilerle valilikçe çalışma izni
verilen öğretmenler dışındaki diğer personelde;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanun'un uygulanmasından
önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
c) Kamu haklarından yoksun olmamak,
d) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı
bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak koşulları aranır.
Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 9- Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumda yapılacak etkinliklere
uygun ortamı sağlar. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi, gerekli
maddî olanakların hazırlanması, yeterli sayıda personelin
görevlendirilmesi, araç-gerecin sağlanması ve binanın yeterli duruma
getirilmesi gibi konularda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu
temsilcisi, bu sorumlulğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen
görevleri yapar:
a) Etkinliklerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, araç-gereci sağlar ve
gerekli önlemleri alır.
b) İşlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine
göre personel bulundurur.
c) Kurumun işleyişiyle ilgili, öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini
tespit ederek gereğini yapar.
d) Kurumda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ile diğer personelin
çalışma izin onayları ve toplu onayları için gerekli önlemleri alır.
e) İzin kullanacak; yönetici, öğretmen ve diğer personelin izine
ayrılabilmesi için genel müdür ve müdürle birlikte onay verir.
f) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ve özel öğretim
kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya
verilen görevleri yapar.
g) Her yıl kurumun malî bütçesini düzenler.
h) Kurumun malî konulardaki işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin
ilgili maddesine göre genel müdür veya müdürle birlikte yılda bir defa
malî rapor hazırlar.
Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, kurumun
eğitim-öğretim işlerine karışmaz.
Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10- Genel müdür, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri
doğrultusunda, öğrencilerin başarılarının artırılması yönünde gerekli
önlemleri almakla görevlidir. Genel müdür göreviyle ilgili hizmetlerde
resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.
Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda
yapılacak toplantılara başkanlık eder.
b) Öğretmenlik nitelik ve koşullarını taşıması hâlinde, haftada 6 saatten
fazla olmamak kaydıyla etkinliklere katılabilir.
c) Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin eğitim,
bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli
önlemleri alır.
d) Kurum müdürünce personele verilen izin belgesini onaylar.
e) Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.
f) Kurumda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve
disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar, amiri olarak sicil
raporlarını doldurur.
g) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için
önlem alır, yapılan etkinlikleri denetler.
h) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin
ilgili maddesi hükmüne göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa
malîraporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
ı) Kurumda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin
çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli
önlemleri alır.
Ayrıca, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda özel öğretim
kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerde kendisine
verilen görevleri yapar.
Üzerinde kurucu veya kurucu temsilcisi görevi olmayan genel müdür, kurumun
malî işlerine karışmaz.
Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar.
Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdüre vekalet
eder.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 12- Kurum müdürü; Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri
doğrultusunda kurumun yönetiminden, etkinliklerin plânlanmasından ve
yürütülmesinden kurucu veya temsilcisine, genel müdüre, Bakanlığa ve diğer
resmî makamlara karşı sorumludur.
Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri
yapar:
a) Öğrencilerin, verilen hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için
gerekli önlemleri alır ve uygular.
b) Kurumda görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim
Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile sicil ve
Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge'ye göre sicil raporlarını doldurur ve
valiliğe gönderir.
c) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili
işleri yürütür.
d) Kurumda görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin toplu
onaylarıyla çalışma izni onaylarını zamanında alır.
e) Kurumda çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık
eder.
f) Resmî makamlara karşı, kurumu temsil eder.
g) Kurum bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen
raporları inceler ve gereğini yapar.
h) Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, etkinlikleri plânlar.
İzin alınarak gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için gerekli izinleri
alır. Personelin işi bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.
ı) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların
tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.
i) Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer
personelin yetiştirilmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin bilim,
teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli
önlemleri alır.
j) Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim
etkinliklerine katılır, kurum bünyesinde görev yapan diğer personelden
hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.
k) Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç-gerecini kontrol
eder. Öğretmenler ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli
önlemleri alır.
l) Öğretmenlik koşullarını taşıyan müdür, yönetim görevlerini aksatmamak
koşuluyla haftada en çok 12 saat etkinliklere katılabilir.
m) Müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya etkinliklerin
yürütülmesiyle ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür
yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda müdürün sorumluluğu ortadan
kalkmaz.
n) Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.
o) Tebliğler Dergisi'nin yönetici ve öğretmenlerce okunup ilgili bölümün
imza- lanmasını sağlar.
ö) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin
ilgili maddesine göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî
raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
p) Müdür; müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin
amiri olarak sicil ve disiplinle ilgili işlemleri yapar.
r) Kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve
kazalara karşı gerekli önlemleri alır.
s) Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde, bu Yönetmelikte genel müdüre
verilen yetkileri kullanır, görevleri yapar.
ş) İzin kullanacak olan personele, kurucu ve genel müdürün bilgisi
dahilinde izin belgesi düzenler.
t) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda özel öğretim kurumlarıyla
ilgili yönetmeliklerde ve genelgelerde kendilerine verilen diğer görevleri
yapar.
Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan müdür, kurumun malî
işlerine karışmaz.
Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 13- Müdür yardımcıları, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün
izinli bulunduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli olur alınmak
koşuluyla müdür yardımcılarından biri vekalet eder.
Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 14- Kurumda, öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini
yapmalarına yardım etmek üzere ilköğretim okullarında görev yapma
koşullarına sahip öğretmenler ile etüt saatleri dışında kalan zamanda,
ilgi ve yeteneklerine göre bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen
etkinliklere yöneltmek, oyun gereksinimlerinin karşılanmasına, zihinsel ve
ruhsal gelişmelerinde yardımcı olmak üzere branş öğretmenleri
görevlendirilir.
Öğretmenler;
a) Eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve başarının artırılması, öğrencilerin
istedikleri programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi için
gerekli önlemleri alır ve uygular.
b) Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim-öğretim ve yönetim
işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerdeki görevleri yapar.
c) Öğrencilere rehberlik etmek, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek
olur.
d) Kurum müdürünce plânlandığı şekilde nöbet tutar, nöbet sonunda
görüşlerini nöbet defterine yazar.
e) Etkinliklerin yürütülmesinde ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı
olur.
f) Tebliğler Dergisi'ni okur, eğitimdeki gelişmeleri izler ve ilgili
bölümü imzalar.
g) Yıl sonunda; yaptıkları etkinlikler, karşılaştıkları güçlükler ve bu
güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve müdüre verir.
Diğer Personel
Madde 15- Özel öğrenci etüt eğitim merkezinde gerekli görüldüğünde,
yeterli sayıda memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel görevlendirilir.
Bu personel, yönetimin vereceği eğitim-öğretim dışındaki idari görevleri
yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etkinlik Alanları ve Kurumun İşleyişi
Etkinlikler
Madde 16- Kurumda, etüdün yanı sıra Bakanlıkça veya valilikçe programı
uygun görülen;
a) Folklor ve çeşitli spor etkinlikleri,
b) Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymancılık, seramikçilik ve benzeri
c) Fotoğraf, projeksiyon, sinema ve büro makinelerini kullanma,
d) Koleksiyonculuk,
e) Sosyal ve fen bilgileri alanlarında inceleme ve araştırma,
f) Güzel konuşma, yazma ve kitap okuma
gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları
oluşturarak yapılır.
Öğrenciler; gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzerlerine
götürülebilirler. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre
yürütülür.
Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında
bulunan ve öğrencilerin bir üst okula hazırlanması veya test uygulaması,
çözümü gibi etkinlikler yapılmaz. Bu etkinlikleri yapan kurumlar hakkında
625 sayılı Yasa'nın 15'inci maddesi hükümleri uygulanır.
Kayıt Kabul Esasları
Madde 17- Kurumda öğrenci kayıtları, Ek-1 Başvuru Formu'yla yapılır.
Kontenjan fazlası başvuru olduğu takdirde anne ve babası çalışan
öğrencilere öncelik tanınır.
Kayıt Kabulde İstenecek Belgeler
Madde 18- Kuruma kayıt olacak öğrencilerden;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Öğrenim belgesi,
c) İki adet fotoğraf
istenir.
Çalışma Süresi
Madde 19- Kurumun günlük çalışma saatleri, 07.30 - 21.30 arasında kurum
müdürlüğünce düzenlenir. Valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır.
Kurum, resmî tatil günleri ile bulaşıcı hastalık, mevsim koşulları, doğal
afet gibi zorunlu durumlar dışında tatil edilmez.
Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak izne ayrılmaları veya öğrenci
sayısının azalması durumunda kurucunun teklifi ve valiliğin onayı ile
kurum tatil edilebilir.
Öğrencilere yaz tatilleri süresince izin verilebilir. Bu izinler öğrenci
kayıt-kabul sırasında veli tarafından verilecek başvuru formunda
belirtilir. Yaz tatilinde, öğrenciden izinli olduğu süre içinde ücret
alınmaz.
Yaz tatillerinde öğrenc ibaşvurusu olduğu takdirde geçici yaz programı
uygulanarak öğrencilerin bütün gün devamı sağlanabilir.
Ayrıca yaz tatillerinde geçici olarak merkezden ayrılan öğrencilerin
yerine, bu süre için öğrenci alınabilir.
Reklâm ve İlân
Madde 20- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilân ve reklâmlar. Özel
Öğretim Kurumları Kanunu'nun 30 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.
Şubesi bulunan kurumlar tarafından alınan reklâm izinleri, kurumun diğer
şubeleri için de kullanılabilir.
Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 21- Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürlüklerinde tutulacak
defter ve dosyalar şunlardır:
a) Defterler:
1- Öğrenci kütük (künye) defteri.
2- Gelen ve giden evrak kayıt defteri.
3- Evrak zimmet defteri.
4- Öğrenci yoklama defteri.
5- Teftiş defteri.
6- Demirbaş eşya defteri.
b) Dosyalar:
1- Gelen ve giden yazılar dosyası.
2- Personel sicil dosyası.
3- Personel özlük dosyası (atama, izin, rapor ve benzeri)
4- Ücretsiz öğrencilerle ilgili dosya
5- Gizli yazılar dosyası.
6- Reklâm ve ilânlar dosyası.
7- Mevzuat dosyası.
8- Tebliğler Dergisi dosyası.
9- İstatistik dosyası.
10- Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan
yazışmalar dosyası.
11- Öğrencilere kesilen fatura veya para makbuzlarına ilişkin belgeler.
12- Sivil savunma dosyası.
Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla yukarıdaki belge ve
dosyaların içeriği bilgisayar ortamında da tutulması mümkündür.
Belgelerin Saklanması
Madde 22- Kurum müdürlüğünce;
a) Öğrenci yoklama defterleri,
b) Reklâm ve ilânlarla ilgili yazışmalar,
c) Ücretsiz öğrencilerle ilgili dosyalar (Millî eğitim müdürlüğüne
gönderilen listeler hariç) öğrencilerin kurumla ilişiklerinin
kesilmesinden sonra iki takvim yılı saklanır.
Diğer belgeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi
hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Kimlik Kartları
Madde 23- Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler, kurumdaki görevleri
sırasında yakalarına, (Ek:2) örneğine uygun ve kurum müdürlüğünce onaylı
kimlik kartını takmak zorundadırlar.
Kılık-Kıyafet
Madde 24- Kurumda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, öğrenci
ve diğer personel hakkında, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara
Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin
Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Öğrencilerin forma veya benzeri tek tip bir kıyafet giymeleri zorunlu
değildir.
Karma Eğitim
Madde 25- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine uygun olarak
etkinlikler karma yapılır.
Yıl Sonu Raporu
Madde 26- Kurum müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu, her
yıl ağustos ayı içinde (EK: 3) kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî
eğitim müdürlüğüne gönderir.
Aday Öğretmenler
Madde 27- Aday öğretmenlerin görevlendirilmeleri ve adaylıklarının
kaldırılmasıyla ilgili esas ve usuller. "Özel Öğretim Kurumlarında
Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin
Amirleri Hakkında Yönerge" esaslarına göre yürütülür.
Hizmet İçi Eğitim
Madde 28- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görevli personel için;
kurum müdürlüğü, valilik veya Bakanlık tarafından hizmet içi eğitim
kursları düzenlenir.
Toplu Onay
Madde 29- Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici ve
öğretmenlerden, görevlerine devam edecekler için en geç 15 gün içinde
uzatma onayı alınması gereklidir. Bu onay, çalışma izninin bitiş
tarihinden iki ay öncesinden de alınabilir.
Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve
toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.
Öğrenci Ücretleri
Madde 30- Kurumda öğrenci ücretleriyle ilgili işlemler, Özel Öğretim
Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda yapılır.
Ücretsiz Öğrenciler
Madde 31- Kurumdaki ücretsiz öğrenciler, Özel Öğretim Kurumlarında
Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre saptanır.

Diğer Hususlar
Madde 32- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öğretim kurumlarına
ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 33- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;8/4/1985
tarihli ve 2186 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Özel Öğrenci Etüt
Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve
denetiminde özel öğrenci etüt eğitim merkezi Genel Müdürü/Müdürü yürütür.
Ek-1 BAŞVURU FORMU
Ek-2 ÖN-ARKA YÜZ
Ek-3 YIL SONU RAPORU

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,884 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam