1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

20 Kasım 2006 23:06
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 15.4.2000/24021
Tebliğler Dergisi : MAYIS 2000/2512

Ek ve Değişiklikler:
1) 17.8.2000/24143 RG ( EYLÜL 2000/2516 TD)
2) 27.2.2004/25386 RG
3) 25.4.2005/25796 RG, Düzeltme : 10.05.2005/25811 Mük. RG ( HAZİRAN
2005/2573 TD)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli
nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan
ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim
okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim-öğretim görmelerini
sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, taşımalı ilköğretim uygulaması ile ilgili iş ve
işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa, 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa,
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa, dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,
d) İlköğretim Okulu: Zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim-öğretim
gördükleri ve öğretim süresi sekiz yıl olan ilköğretim okulunu,
e) Birleştirilmiş Sınıf: Birleştirilerek bir derslikte tek öğretmen
tarafından okutulan birden fazla sınıfı,
f) Taşımalı İlköğretim: İlköğretim okulu bulunmayan veya eğitim-öğretime
kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim
okullarındaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına
günü birlik taşınarak eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan
uygulamayı,
g) Taşıma Merkezi İlköğretim Okulu: Çevredeki yerleşim birimlerinden
taşınan öğrencilerin eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim okullarını,
h) Öğrencisi Taşınan Yerleşim Birimi: Öğrencileri taşıma kapsamına alınan
köy ve köy altı yerleşim birimini,
ı) Öğrencisi Taşınan Okul: Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı
taşıma kapsamına alınan ilköğretim okulunu,
ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM
Plânlama, Değerlendirme Komisyonu, Görevleri ve Uygulama

Plânlama
Madde 5- İl ve ilçelerde, yeni öğretim yılında taşımalı kapsamına alınacak
yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim okullarının seçimi ve
plânlaması için ?Plânlama Komisyonu? kurulur.
Plânlama Komisyonu
Madde 6- Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür
yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, çevredeki ilköğretim
okullarının özelliklerine göre seçilen en çok beş merkez ilköğretim okulu
müdüründen oluşur.
Komisyon, nisan ayının ilk haftasında kurulur; üyeleri, millî eğitim
müdürü tarafından belirlenir.
Komisyon, çalışmalarını yürütürken; ilgili yerleşim birimlerinin belediye
başkanları, köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini,
görüşlerini almak üzere toplantıya davet edebilir.
Komisyon, ?Taşımalı İlköğretim?in plânlamasını yaparken bölgesindeki
ilköğretim müfettişlerinin görüşlerini ve inceleme raporlarını dikkate
alır.
Plânlama Komisyonunun Görevleri
Madde 7- Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki çağ nüfusu ile o yerleşim
birimlerindeki ilköğretim okullarında bulunan kız-erkek öğrencileri
sınıflara göre tespit etmek.
b) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve
yerleşim birimleri ile öğrenci sayılarını tespit etmek.
c) Öğrenci sayısına ve ulaşım şartlarına göre öğrencisi taşınacak yerleşim
birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi ilköğretim okullarını tespit
etmek.
d) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin, merkez
ilköğretim okullarına uzaklığını ve ulaşım plânını gösteren taşımalı
ilköğretim haritasını (30x40 cm ebatlarında) hazırlamak.
e) Her merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile
öğrenci sayısını dikkate alarak; öğrencilerin kaç araçla taşınacağını,
aracın izleyeceği yol ve durakları ile saatlerini belirlemek.
f) (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları
ile sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek.
g) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan okulların bina ve
tesisleri ile ders araçları ve demirbaşlarının öncelikle merkez ilköğretim
okullarının ihtiyaçları giderilmek amacıyla millî eğitim müdürüne öneride
bulunmak.
h) Taşımalı ilköğretim plânlamasına ilişkin hazırlanan gerekçeli raporun,
mayıs ayının ikinci haftasında millî eğitim müdürüne sunmak.
ı) (Ek: 17.8.2000/24143 RG) Taşıma plânlamasında, Bakanlıkça illere tahsis
edilen ödeneğin yeterli olmaması durumunda gerekli ödeneğin sağlanması
için mahallî idarelerin kaynakları ile diğer kaynakları değerlendirmek.
Taşıma Merkezi İlköğretim Okulunun Özellikleri
Madde 8- Merkez ilköğretim okulunun seçiminde şu özellikler aranır:
a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha merkezî
durumda olması.
b) Bünyesinde en az sekiz dersliğin bulunması veya fizikî kapasitenin
sekiz yıllık zorunlu ilköğretime yeterli olması.
c) Merkez ilköğretim okulunun bulunduğu yerleşim biriminin çevre köylerle
ulaşım olanaklarına sahip gelişmeye uygun ve nüfusunun artıyor olması.
d) Öğretmen ve ders araç-gerecinin yeterli olması.
e) Sosyal ve kültürel etkinliklere uygun ortamların bulunması.
Öğrencisi Taşınacak Okul ve Yerleşim Biriminin Özellikleri
Madde 9- (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
16 ncı ve 22 nci maddeleri gereğince öncelikle yatılı ilköğretim bölge
okulu ve pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilecek öğrenciler
tespit edilir. Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz
olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler öncelikle bu okullara
yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınır.
Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak okul ve yerleşim
birimlerinin seçiminde;
a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması,
b) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede
hasarlı olması,
c) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısının 10 dan az
olması,
d) Yerleşim birimindeki ilköğretim okulunda 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci
ve 8 inci sınıflar için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu
sınıflardaki toplam öğrenci sayısının 60'tan az olması,
e) (Değişik : 25.4.2005/25796 RG) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin
taşıma merkezi ilköğretim okuluna uzaklığının iklim şartları ve yol
güvenliğine göre en az 2 km olması esastır. Gerektiğinde bu uzaklığın 1,5
km'ye kadar indirilmesine Planlama Komisyonu karar verebilir.(1)
özellikleri aranır.
Değerlendirme
Madde 10- Plânlama komisyonu tarafından hazırlanan raporları
değerlendirmek ve ilçeler arasında eş güdümü sağlamak üzere ?Değerlendirme
Komisyonu? kurulur.
Değerlendirme Komisyonu
Madde 11- İl millî eğitim müdürünün görevlendireceği ilgili müdür
yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, taşımalı ilköğretim
uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürlerinden oluşur. Komisyon,
haziran ayının ilk haftasında toplanır.
Komisyonun Görevleri
Madde 12- Değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İlçelerin taşımalı ilköğretim plânlama raporlarını inceleyerek
Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrencisi taşınan okul ve yerleşim
birimleri ile taşıma merkezlerini uygulama kapsamından çıkartmak.
b) Başka bir ilçedeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak okul
ve yerleşim birimlerini plânlamak.
c) Taşıma kapsamından çıkartılan ilköğretim okullarının bakım ve
onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazırlanması için millî eğitim
müdürüne bildirmek.
d) Başka bir ildeki merkez ilköğretim okuluna öğrencisi taşınacak okul ve
yerleşim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eş güdümün
sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
e) İl düzeyinde taşımalı ilköğretimin plânlamasını Taşımalı İlköğretim
Bilgi Formuna (EK-1) göre hazırlayıp valilik onayına sunulmak üzere il
millî eğitim müdürüne bildirmek.
Uygulama
Madde 13- Yapılan plânlama sonucu taşımalı ilköğretim kapsamına alınan ve
çıkartılan yerleşim birimleri ile merkez ilköğretim okulları, il millî
eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay
bir öğretim yılı geçerlidir.
İl millî eğitim müdürlüğünce, en geç temmuz ayının ilk haftasında valilik
onayı ile bilgi formlarının bir örneği İlköğretim Genel Müdürlüğüne, bir
örneği de ihale işlemleri yapılmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerine
gönderilir.
Merkez İlköğretim Okulu Müdürünün Görevleri
Madde 14- Merkez İlköğretim Okulu Müdürünün Görevleri Şunlardır:
a) Okulun fizikî durumuna göre taşımalı ilköğretim kapsamına alınan
çocuklardan okula alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit
ederek mart ayı sonuna kadar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne
bildirmek.
b) Taşıma yoluyla okula gelen öğrencilerin İlköğretimKurumları
Yönetmeliğine göre kayıt ve kabullerini yapmak.
c) Taşınan öğrenciler ile merkez okuldaki öğrencilerin birlikte
eğitim-öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli
dağılımını sağlamak.
d) Taşınacak öğrencilerin geliş-gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve
günlük vakit çizelgesini düzenlemek.
e) Taşınan öğrencilerin, yeterli sayıda öğretmeni bulunmayan ilköğretim
okullarından geldikleri dikkate alınarak yetiştirilmeleri için gerekli
önlemleri almak.
f) Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yemeleri için
gerekli önlemleri almak.
g) Merkez okullarda yapılan eğitsel etkinlikleri, taşınan öğrencilerin
geldikleri yerleşim birimlerinde de olanaklar ölçüsünde yapmak.
h) Taşınan öğrencilerin velileri ve köy muhtarları ile yakın ilişkide
bulunarak okulla iş birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak.
ı) Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol
etmek.
i) Araçların aylık çalışma programlarını, her ayın sonunda millî eğitim
müdürlüğüne bildirmek.
j) (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt
sürücülerinin İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine
uygunluğunun ve sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını günlük
olarak kontrol etmek, varsa aksaklıkların giderilmesi için gerekli
önlemleri almak ve millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.
k) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile
aracın plâkasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet
müdürlüğüne bildirmek.
l) Okul servis araçlarının arkasındaki ?OKULTAŞITI? tabelasının üst
kısmına, okunabilecek şekilde ilçe millî eğitim müdürlüğüne sürücü
hatalarının bildirileceği telefon numarasının yazdırılmasını sağlamak.
m) Biri öğretim yılı başında olmak üzere öğretim yılı içerisinde taşınan
öğrencilerin velileri ile en az üç toplantının yapılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
İhale İşlemleri
Taşıma İhalesi
Madde 15- (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) İhale işlemleri, yürürlükteki
ihale mevzuatına göre yapılır.
İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar
Madde 16- İhale sözleşmeleri ve ihale şartnameleri hazırlanırken dikkat
edilecek hususlar:
a) İhale sözleşmeleri ve şartnamelerle ilgili olarak merkez ilköğretim
okulu müdürlerinin görüşleri de alınır.
b) İhale işlemleri en geç ağustos ayının son haftasında bitirilir. Bu
tarihten sonra sel, yangın, deprem gibi olağanüstü durumlar dışında hiçbir
şekilde valilik onayı alınmaz ve taşıma ihalesi yapılamaz.
c) (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, ihale
sözleşmeleri ile taşımalı ilköğretim bilgi formu (Ek-1) ve ödenek formunun
(Ek-2) ikişer suretini eylül ayının ilk haftasında il millî eğitim
müdürlüğüne, bir suretini de ilgili taşıma merkezi ilköğretim okulu
müdürlüğüne gönderir.
d) (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ihale
sözleşmeleri ile taşımalı ilköğretim bilgi formu (Ek-1) ve ödenek formunun
(Ek-2) birer suretini en geç eylül ayının üçüncü haftasında İlköğretim
Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderir.
e) (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) Taşımalı İlköğretim kapsamında hizmet
verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer
hususlar, İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine
göre düzenlenir.
f) (Değişik: 25.4.2005/25796 RG) Normal öğretim yapan taşıma merkezi
ilköğretim okuluna, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci
taşınamaz. Ancak, ikili öğretim yapan taşıma merkezi ilköğretim okuluna
sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere
bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelir ve Giderler
Madde 17- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinde
belirtilen gelirlerden taşımalı ilköğretim için ayrılan ödenekler, aynı
kanunun ilgili maddeleri gereğince taşımalı ilköğretim giderlerinde
kullanılır.
Taşımalı ilköğretim için genel bütçeden ayrılan paydan gönderilerek özel
idare bütçesine aktarılan ödenekler ile özel idare bütçesinden ayrılan
paylar başka bir amaçla kullanılamaz. Artan miktar, taşımalı ilköğretim
giderlerinde kullanılmak üzere bir sonraki yıla aktarılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 18- Taşımalı ilköğretim ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için
Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği gereğince
millî eğitim müdürü, bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne
görev verir.
Madde 19- Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan
ilköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenler, Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğine göre ihtiyaç duyulan okullara atanırlar.
Madde 20- Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan okullarda bulunan
ders araçları ile demirbaş malzemeler, merkez ilköğretim okullarına
öncelik verilmek kaydıyla ihtiyacı olan ilköğretim okullarına millî eğitim
müdürlüğünce ayniyatla verilir. Öğrencisi taşınan okullardaki defter,
dosya, kayıtlar ve her türlü resmî evrak merkez ilköğretim okuluna teslim
edilerek muhafaza edilir.
Madde 21- (Değişik: 27.2.2004/25386 RG) Öğrencisi taşıma kapsamına
alınarak kapatılan ilköğretim okullarının bina ve tesisleri, okulöncesi
eğitim, halk eğitim ve diğer millî eğitim hizmetlerine, 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre bakım, onarım ve işletme
giderleri kullanıcı tarafından karşılanmak kaydıyla geçici olarak tahsis
edilebilir.
Boş kalan okul bina ve tesisleri ise bakımları yapılmak kaydıyla köy
muhtarlıklarına teslim edilir.
Madde 22- Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol
bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim-öğretim süresince ulaşıma açık
tutulması, yol emniyetinin sağlanması için il ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler
alınır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları hizmet karşılığı
olarak herhangi bir ödemede bulunulması konusunda protokol yapılamaz.
Madde 23- Millî eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak
okul servis aracı sürücülerini, uyacakları kurallar ve gösterecekleri
davranışlar konusunda öğretim yılı başında ve uygun gördüğü zamanlarda
düzenlenecek kurs ve seminerlerle eğitime alır.

ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Geçici Madde 1- 4306 sayılı Kanun kapsamında sağlanan gelirlerden taşımalı
ilköğretim için ayrılan ödenekler, 4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık
kesintisiz ilköğretime ilişkin özel ödenek uygulaması ve bunların
harcanmasına ilişkin esas ve usûllere göre harcanır.
Geçici Madde 2- Taşımalı ilköğretim kapsamına girmeyen yerleşim
birimlerindeki okulların; yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması
durumunda, öğrencilerin en yakın yatılı ilköğretim bölge okullarına veya
pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilememeleri durumunda, çözüm
bulununcaya kadar öğrenciler, taşımalı ilköğretim kapsamına alınırlar.
Geçici Madde 3- (Ek: 25.4.2005/25796 RG) Daha önce taşıma kapsamına
alınmış olup 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
gereğince, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınarak mahalleye
dönüştürülen yerleşim yerlerine, Belediyelerce toplu taşıma hizmetleri
götürülünceye kadar taşımalı ilköğretim uygulamasına devam edilir. Bu
husus Planlama Komisyonunca takip edilir.
Yürürlük
Madde 24- Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

(1) 25/04/2005 tarihli ve 25796 sayılı Resmî Gazete'de yapılan
değişiklikle (f) şeklinde yer alan bent adı, 10/05/2005 tarihli ve 25811
Mükerrer sayılı Resmî Gazete ile (e) olarak düzeltilmiştir.

Ek-1 Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu
Ek-2 Taşımalı İlköğretim Ödenek Formu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,134 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam