1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği

20 Kasım 2006 23:15
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARA AİT AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 02.04.1993/21540
Tebliğler Dergisi : EKİM 2002/2541

Ek ve Değişiklikler:
1) 22.10.1994/22089 RG
2) 10.11.1994/22107 RG (5.12.1994/2420 TD)
3) 20.11.1995/22469 RG (18.12.1995/2445 TD)
4) 13.3.2002/24694 RG (NİSAN 2002/2535 TD)
5) 20.9.2002/24882 RG (EKİM 2002/2541 TD)


BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece
ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açma-kapatma ve kurumlara ad
verme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece türdeki
örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar (Değişik : 20.11.1995/22469 RG)
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
"Bakan", Millî Eğitim Bakanını,
"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,
"Kurum", örgün ve yaygın eğitim kurumlarını,
"Müdürler Kurulu", Bakanlık merkez teşkilâtını oluşturan birimlerin en üst
amirlerinden meydana gelen kurulu
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kurum Açılmasına ve Kapanmasına İlişkin Esaslar
Kurumların Açılması ve Kapatılması İle İlgili Genel Esaslar
Madde 5- (Değişik: 13.3.2002/24694 RG) Okul öncesi eğitim kurumları,
ilköğretim okulları, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri ve
meslekî eğitim merkezleri millî eğitim müdürünün teklifi ile valilikçe, bu
sayılanlar dışında kalan kurumlar ise Bakanlıkça açılır ve aynı usulle
kapatılır.
Kurumların Açılma Standardı
Madde 6- Kurumların açılması ve kapanması ile ilgili esaslar günün ihtiyaç
ve şartlarına göre Bakanlık Müdürler Kurulu tarafından her yıl Mayıs ayı
sonuna kadar belirlenir ve Valiliklere bildirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumlara Ad Verme
Kuruma Ad Verme
Madde 7- Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel öğretim
kurumlarına verilecek adların; kurumun amacına, seviyesine, bulunduğu
çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması,
Millî Eğitimin temel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması gerekir.

Ad Verme Yetkisi
Madde 8- (Değişik: 20.9.2002/24882 RG) Kurumlara ad verme işlemleri, il
millî eğitim müdürünün önerisi ve il millî eğitim komisyonunun kararına
dayalı olarak valinin onayı ile yapılır ve sonucundan Bakanlığa bilgi
verilir.
Gerektiğinde Bakan da bu kurumlara ad verebilir.
Öğretim Kurumlarına Verilecek Adlar
Madde 9- Öğretim Kurumlarına;
a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı,
b) Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları,
c) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin
adları,
d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların
adları,
e) Memleket için önemli olan olayların adları,
f) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda
önemli başarılar kazanmış kişilerin adları,
g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer adları,
h) Eski Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Millî Eğitim Bakanlarının adları,

verilebilir.
Atatürk Adının Verilmesi
Madde 10- Aşağıdaki şartları taşıyan okullara Mustafa Kemal, Gazi, Gazi
Mustafa Kemal, Atatürk, Ata... adları verilebilir.
a) İl, ilçe, bucak, kasaba ve köylerde örnek olabilecek kuruma,
b) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu kuruma,
c) Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu yerleşim birimlerinin kurumlarına,
d) Atatürk'ün İstiklâl Savaşı ve inkılâplarıyla ilgili kararlarını aldığı
yerlerin kurumlarına,
e) Bir ilde Atatürk'e ilişkin bir ad almış kurum bulunmadığı takdirde,
yukarıdaki şartları taşımasa da o ilde mevcut kurumlardan yalnız birine.
Geçici binalarda öğretim yapan kurumlara Atatürk'e ilişkin adlar
verilemez.
Öğretim Kurumu Yaptıranların Adları
Madde 11- (Değişik:20.9.2002/24882 RG) Öğretim kurumları bina ve
tesislerinin tamamını yaptıran veya yapımına aynî veya nakdî olarak
anlamlı bir bağışta bulunduğuna il millî eğitim komisyonunca karar
verilenlerin adları ya da önerdiği kişilerin adları bu kurumlara verilir.
Belli miktarda katkı sağladıklarına karar verilenlerin ise adlarının
belirtildiği bir plâket, okulun girişinde uygun bir yere asılır. Ayrıca
okulun ek derslik, kütüphane, lâboratuvar, işlik ve benzeri bölümlerinin
yapımını veya donatımını sağlayanların adları da bu bölümlere verilir.
Öğretmenlerin Adının Verilmesi
Madde 12- (Değişik birinci fıkra: 13.3.2002/24694 RG) 4357 sayılı Hususî
İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif
ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve
İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına
Dair Kanunun 5 inci maddesinin (d) fıkrası hükmünce ilköğretim, orta
öğretim kurumlarında ve çeşitli eğitim kademelerinde üstün başarı ile uzun
süre öğretmen veya yönetici olarak çalışmış ve çevrede olumlu izlenimler
bırakmış olanların adları;
a) Yeni açılacak bir öğretim kurumuna,
b) Mevcut veya açılacak bir öğretim kurumunun dershane, kütüphane,
lâboratuvar ve spor salonundan birine,
verilebilir.
Öğretim Kurumlarına Verilmeyecek Adlar
Madde 13- (Değişik: 13.3.2002/24694 RG) Öğretim kurumlarına 9 uncu, 11
inci, 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve tesislerinin
yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve hâlen görevine
devam eden kişilerin adları verilemez.
Öğretim kurumları bina ve tesislerine adları verilecek kişilerin çevrede
olumlu izlenimler bırakmış olması gerekir.
(Değişik üçüncü fıkra: 20.9.2002/24882 RG) Daha önce öğretim kurumlarının
bina ve tesislerine verilmiş olan adlar muhafaza edilir. Ancak, sonradan
kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina
ve tesis adları, il millî eğitim müdürünün önerisi ve il millî eğitim
komisyonunun kararına dayalı olarak valinin onayı ile iptal edilir ve
sonucundan Bakanlığa bilgi verilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Rapor Verme
Madde 14- Kurum açma işlemlerinde; mahallen temin edilen binanın
eğitim-öğretim açısından açılması teklif edilen kurumun özelliğine
uygunluğu, Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve İtfaiye müdürlüklerinin
verecekleri ayrı ayrı raporla tespit edilir.
Kurum açma ve kapatma teklifleri yetkili elemanlara mahallinde
incelettirilir.
Madde 15- Yürürlükten kaldırılmıştır. (13.3.2002/24694 RG)
Yürürlükten Kaldırma
Madde 16- 15/03/1971 gün ve 13779 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî
Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmî ve Özel Öğretim Kurumlarına
Ad Verme Yönetmeliği", 08/08/1967 tarih ve 12668 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Açılma
Esasları Hakkında Yönetmelik", 12/06/1986 gün ve 14222 sayılı Onay ile
yürürlüğe giren "İlköğretim Kurumlarının Açılması ve Kapatılması Hakkında
Yönerge" ve bunların ek ve değişiklikleri ile bunlarla ilgili genelge ve
açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yaratır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,750 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam