1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği

20 Kasım 2006 23:18
Yazdır

OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ(1)

Resmi Gazete Tarihi: 01.04.1991
Resmi Gazete Sayısı: 20832

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, okul spor kulüpleri ve lig heyetlerinin
işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumları
kapsar.
Dayanak
Madde 3- (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Bu yönetmelik 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Daire Başkanlığı: Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi
Başkanlığını,
Sporcu: Okul içinde ve okul dışında yapılan sportif faaliyetlere katılan
öğrenciyi,
Kategori: Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş gruplarına göre yapılan
sınıflandırılmayı,
Branş Kaptanı: Okuldaki spor branşlarını temsilen, sınıflardan seçilen
başkanı,
Genel Kaptan: Okul branş kaptanlarından gösterilecek adaylar arasından
seçilen kaptanı,
Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonu (ISF): Yurt içinde ve yurt dışında
uluslararası spor yarışmalarını organize eden kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Okul Spor Kulüplerinin Kuruluş ve Organları
Okul Spor kulüplerinin Kuruluşu
Madde 5-İlk ve orta öğretim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden
eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, Eğitici Kollar Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde bir spor kulübü kurulur. Bir kolun spor kulübü, o
okulun adı ile anılır.
Madde 6-Spor kulübünün forması, okulun seçtiği ve kabul ettiği renkleri
taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki spor kulüpleri farklı renkleri
seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar; Millî Eğitim
Müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı
tanınarak çözümlenir.
Madde 7-Spor kulüplerinin organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
Genel Kurul
Madde 8-Genel kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Okul Müdürü,
b) Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler,
c) Sınıflardan seçilen birer spor kulübü temsilcisi.
Madde 9-Genel Kurul, okul müdürünün çağrısı üzerine; okulların yeni
öğretim yılına başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde, diğeri ikinci
yarı yılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Okul
müdürünün bulunmadığı hallerde, Kurul'a müdürün görevlendireceği bir
yetkili başkanlık eder. Kurul, ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.
Madde 10-Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Bir önceki öğretim yılına ait faaliyet raporunu inceler ve
değerlendirir.
b) Spor kulübü yeni yönetim kurulu üyelerini seçer.
c) Yeni öğretim yılında yapılacak faaliyetler için dilek ve tekliflerde
bulunur.
d) Spor kulübünün faaliyetlerini çeşitlendirmek ve amaçlarını
gerçekleştirmek için okulun her türlü imkanlarının kullanılmasına yardımcı
olur.
Yönetim Kurulu
Madde 11-Yönetim Kurulu; okulun öğretmenler kurulunca; beden eğitimi
öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından seçilen 3 öğretmen ile
spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8
öğrenciden teşekkül eder.
Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna seçilen 3 öğretmenden birini yönetim
kurulu başkanı olarak belirler.
Yönetim kurulu; ilk toplantısında genel sekreter, sayman ve malzeme
koruyucularını seçer.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
Madde 12-Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:
a) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Başkan, yönetim kurulu toplantılarına
başkanlık eder, spor kulübünün yıllık çalışma programlarını hazırlatır,
program ve alınan kararları okul müdürüne onaylattıktan sonra uygular.
1) Başkan, yönetim kurulundaki öğretmenlerden birinin başkan yardımcısı
olarak görevlendirir.
2) Spor kulübünün çalışmalarında yönetim kuruluna rehberlikte bulunur.
3) Okul spor kulüpleri toplantılarında ve gerektiğinde okulun spor
kulübünü temsil eder.
4) Spor kulübünün çalışmalarında, okulun beden eğitimi öğretmenlerinin
görevlerini belirler.
b) Genel Sekreter;
1) Yazışmaları yürütür, defterleri tutar ve gerekli belgeleri toplar.
2) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.
3) İstatistikî bilgi formlarının doldurulmasına yarayacak bilgileri
derler, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmelerini sağlar.
4) Spor kulübü faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları ile ilgili
işlemleri başkan ve başkan yardımcısının gözetim ve denetimi altında
izler, bunları bir dosyada saklar.
c) Sayman, spor kulübünün bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna
getirir, banka işlemlerini izler, yapılması gereken harcamalar için memur
aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x1000.TL. kadar parayı kasada
bulundurabilir.
d) Malzeme koruyucuları; spor kulübüne ait malzemeleri, demirbaş ve
dağıtım defterlerine kaydeder, malzemeleri, çalışmalar ve yarışmalar için,
ilgililere teslim eder ve teslim alır.
Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Toplanması ve Görevleri
Madde 13- Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır. İlk toplantısını okulun
açıldığı ilk üç hafta içinde yapar. Ayrıca, başkanın çağrısı üzerine de
olağanüstü toplanabilir.
Madde 14- Yönetim Kurulu'nun Görevleri Şunlardır
a) Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar.
b) Her yıl, yıllık faaliyet programları ile millî eğitim müdürlüğünce (lig
heyetince) gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını
yapar, okullararası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve
kategorileri tespit eder, okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere
duyurur.
c) Onaylanan yıllık çalışma programlarının bir örneğini okulun öğretime
başladığı tarihi takip eden bir ay içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne
gönderilmesini sağlar.
d) Okullar arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine
katkıda bulunur.
e) Halk oyunları, eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz jimnastik ve spor
gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler, yapılacak
harcamalar için karar verir.
f) Özel spor yarışmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları
düzenler.
g) Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli önlemleri alır ve
ilgili kurullara iletir.
h) Öğretim yılı sonunda genel kurula sunmak üzere çalışma raporunu
hazırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kategoriler ve Faaliyetleri
Madde 15- Okul Spor kulüpleri, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve fiziksel
özellikleriyle yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler
çerçevesinde yürütür.
a) Küçükler Kategorisi,
b) Yıldızlar Kategorisi,
c) Gençler kategorisi,
Bu kategoriler, yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre her
yıl yeniden tespit edilerek ilân edilir. Yaş hesabında doğum yılı esas
alınır.
Ancak; ISF ile ulusal federasyonların uygulamaları ve spor branşlarının
özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde bu kategorilerin yaş
sınırlarında değişiklik yapılabilir.
Madde 16- Okul spor kulüplerinde yürütülecek faaliyetler şunlardır,
a) Küçükler kategorisinde; atletizm, basketbol, cimnastik, hentbol, kayak,
masa tenisi, voleybol, yelken (optimist), yüzme,
b) Yıldızlar kategorisinde; atletizm, atıcılık, bisiklet, cimnastik,
dağcılık, eskrim, futbol (özel yönergesine göre), güreş, hentbol, judo,
kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, voleybol, yelken, yüzme,
c) Gençler kategorisinde; atletizm, atıcılık, basketbol, binicilik,
bisiklet, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol, güreş, halter,
hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, taekwondo, voleybol,
yelken, yüzme ve su topu.
branşlarında yarışmalar yapılır.
Yukarıda yazılı olanlar dışındaki branşlarda spor alıştırmaları, inceleme
gezileri ve spor gelişim kampları, eğlenceli oyunlar, halk oyunları,
müzikli ve müziksiz jimnastik gösterileri yapılır.
Madde 17- Her öğretim yılı başında illerimizde, bu yönetmelikte belirlenen
kategorilere göre yarışma yapılacak spor branşları, o öğretim yılı için
geçerli olmak üzere her ilin özelliği ve tesis imkanları göz önüne
alınarak Bakanlıkça yayınlanır.
Lig heyetleri, yayınlanan yarışma programında yer almayan spor
branşlarında bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak il düzeyinde
yarışma yapılabilir.
Kategoriler Arasında Geçişler
Madde 18- Kategoriler arasında geçişler, aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Bir üst kategoriye terfi edebilme yaşları, her yıl doğum yıllarına göre
tespit edilerek ilân edilir.
b) Herhangi bir spor branşında yaşının üstündeki bu kategoride
yarıştırılan öğrenci, o öğretim yılında aynı branşta veya diğer spor
branşlarında asıl yaşının bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz.
c) Öğrenci, terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmî bir yarışmasında
yer almış ise, il içinde başka bir okula nakil yapması halinde aynı
öğretim yılı içerisinde, yeni okulunda da aynı kategoride yarışmak
zorundadır. Ancak, il dışı nakillerde bu gibi öğrenciler, yeni okullarında
terfi ettirildikleri kategorilerinde yarıştırılabilirler.
Madde 19- Bulunduğu kategorinin son yaş yılındaki öğrenciler, bünye
özellikleri de dikkate alınarak bir üst kategoride yarıştırılabilir. Buna,
ilgili beden eğitimi öğretmeni ve okul doktoru karar verir. Bir üst
kategoride yarıştırılmaları düşünülen öğrencilerin, hangi kategoride
yarışacakları, lisanslarının düzenlenmesi sırasında, okul müdürlükleri
tarafından ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Lisansların düzenlenmesinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.
Öğrenciler; boks, halter, güreş, futbol ve taekwondo branşlarında bir üst
kategoride yarıştırılamaz. Ancak, bu branşların özel yarışma yönergeleri
varsa, ona göre yarışma düzenlenebilir.
Bir üst kategoriye terfi, bu yönetmelikte belirtilen asıl yaş
kategorisindeki spor branşları bakımından geçerlidir.
Öğrenci, başladığı kategorilerde terfi yaşını sonradan doldurmuş olsa
bile, o öğretim yılı sonuna kadar yapılacak yarışmalara, ancak başladığı
kategoride katılabilir.
Diğer ülkelerle yapılacak yarışmalarda, öğrenci asıl yaş kategorisinden
bir üst kategoride yarıştırılabilir. Bu yarışmalardan sonra öğrenci, okul
yarışmalarına ancak, eski kategorisinde katılabilir.
Yarışma Çeşitleri
Madde 20- Okul spor kulüplerinin yarışmaları resmî ve özel olmak üzere
ikiye ayrılır.
a) Resmî yarışmalar;
1) Millî eğitim müdürlüklerince (lig heyetlerince) düzenlenen il içi
yarışmalar,
2) Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları,
3) ISF'ce düzenlenen yarışmalardır.
b) Özel yarışmalar; hafta sonu, dinlenme ve bayram tatillerinde spor
kulüplerinin çalışmalarını yaymak, canlandırmak, öğrencilerin spor
eğitimini geliştirmek, serbest zamanlarını değerlendirmek, okullar
arasında tanışma ve kaynaşma sağlamak amacıyla ilgililerin izni alınarak
yapılan yarışmalardır.
Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler
Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler
Madde 21- Yarışmalarla ilgili diğer hükümler şunlardır:
a) Okullar arası yarışmalarda; bu Yönetmelik, Okul Spor Kulüpleri Spor
Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı, ISF Yönetmeliği, Uluslar Arası
Müsabaka Yönetmeliği hükümleri ve oyun kuralları uygulanır.
b) Yarışmalara katılacak öğrencilere; bu Yönetmelik, Okul Spor Kulüpleri
Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı hükümlerine göre lisans çıkartılır.
c) Okulların yurt içinde ve yurt dışında yapacakları ulusal ve uluslar
arası resmi spor organizasyonları ve bunlara ilişkin işlemler; Bakanlık
ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce plânlanır ve yürütülür.
d) Okulların yabancı ülke okulları ile yurt içinde ve yurt dışında
yapacakları özel spor organizasyonları, Bakanlığın izni ile
gerçekleştirilir.
e) Bir ildeki okul takımları veya il karmaları, ilgili valiliğin izni ile
aynı şartları taşıyan başka il veya kentlerin takımları ile özel
yarışmalar yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik ve Spor Kulübü Değiştirme
Madde 22- Üyelik ve spor Kulübü değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabii
üyesidirler.
b) Öğrenciler ancak kendi okullarının spor kulübüne girebilir ve
yarışmalara kendi okulları adına katılabilirler.
Tatillerde başka yerlerdeki herhangi bir okul spor Kulübünün
faaliyetlerine resmî yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak
katılabilirler.
c) Her öğrenci; tatil aylarında çeşitli spor branşlarında düzenlenen
yaşına uygun kategorilerde bireysel ve takım halindeki yarışmalara,
velisinin yazılı iznini almak ve sağlığına zararlı olmamak şartıyla
katılabilir.
d) Aynı il içindeki bir okuldan diğer bir okula nakleden öğrenciler; yeni
öğretim yılının başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde (tatile
rastgelişinde onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar) yeni kaydoldukları
okullarda, kayıt gününden başlamak üzere 30 gün geçtikten sonra
yarışmalara katılabilir.
e) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Birinci kanaat döneminin son iş günü
akşamına kadar başka bir ildeki okula kaydolan öğrenciler, yeni
kaydoldukları okullarda, okula kayıt gününden başlamak üzere ancak 60 gün
geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.
Yabancı uyruklu öğrencilere yurt dışından gelen TC uyruklu öğrencilerin
spor yarışmalarında kaydoldukları okulu temsil etmeleri hususu spor
yarışmaları yönergesinde belirlenir.
f) Bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında belirtilen sürelerden sonra okula
kaydolan öğrenciler yarışmalara katılamazlar.
g) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bir il'den başka bir il'e
nakleden öğrenciler, aynı öğretim yılında tekrar aynı il'e döndüklerinde
ancak eski okullarına kaydoldukları tekdirde, okullar arası yarışmalara
katılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, (d) fıkrasına uymak
zorundadırlar.
h) Bir öğrencinin; herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesildiği veya
kulüplerle profesyonel sözleşme yaptığı takdirde okul spor kulübü ile
işbirliği kesilir.
ı) Beklemeli öğrenciler spor yarışmalarında okullarını temsil edemezler.
i) Lise ve dengi okulu bitirip de orta öğretim kademesinin devamı sayılan
astsubay sınıf okulları, teknik liseler ve bunun gibi okullarda yeniden
okuma hakkına sahip olan ve okulun devamlı öğrencilerinin haklarından
aynen yararlanan öğrenciler, yaşlarına uyan kategorilerde okullarını
temsilen yarışmalara katılabilirler.
j) Kız öğrenciler, erkeklerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.
Okul Spor Kulübü Üyelerinin Sağlık Durumları
Madde 23- Öğrencilerin sağlık durumlarının sporla uğraşmaya elverişli olup
olmadığı veya hangi spor branşlarında yarışmalarının gerektiği, okul
doktoru tarafından, okul doktoru bulunmayan yerlerde, resmî kuruluşlarda
görevli bir doktor tarafından tespit edilir. Sağlık kurullarında sağlık
kontrolü gerekli görülen öğrenciler hastahanelere gönderilerek tam bir
kontrolden geçirilir. Sağlık belgeleri saklanır. Yarışmalar süresince
gerekli sağlık önlemleri alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüplerinde Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 24- Spor Kulübünde, aşağıda belirtilen defter ve dosyalar ekli
örneklerine uygun olarak tutulur.
a) Karar Defteri (Örnek-1),
b) Spor kulübü demirbaş malzeme defteri (Örnek-2),
c) Yoğaltım malzeme defteri (Örnek-3),
d) Spor kulübü tahmini bütçe taslağı (Örnek-4),
e) Gelir-Gider defteri (Örnek-5),
f) Karşılaşma sonuçları defteri (Örnek-6),
g) Gelir makbuzu (Örnek-7),
h) Senet ve faturadosyası,
ı) Sağlık raporları dosyası,
i) Bütçe taslağı ve bilânço dosyası.
Okul Spor Kulübünün Bütçesi, Gelir ve Giderleri
Madde 25- Okul spor kulübünün yıllık bütçesi bir öğretim yılı için
düzenlenir. Spor kulübünün gelirleri TC Merkez Bankasında, Merkez
Bankasının şubesi bulunmayan yerlerde TC Ziraat Bankasında saklanır.
Paralar bankadan yönetim kurulu başkanı veya yardımcısı ile saymanın ortak
imzaları ile çekilir. Gelir ve giderlere aşağıda gösterilmiştir.
a) Gelirler:
1) Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,
2) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Kişi başına yılda, devlet memurları
aylığına uygulanan kat sayı x 50 gösterge tutarı TL.'nı geçmemek üzere
spor kulübü üyelerinin aidatlarından,
3) Okul kooperatifleri kârının %5'inden,
4) Koruma derneklerinden,
5) Üyelerin, velilerin, özel ve resmî kuruluşların bağışlarından,
6) Okul içinde ve dışında düzenlenecek piyango ve yarışma gelirlerinden,
7) Banka faizlerinden,
8) Çay, eğlence, şölen gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden
sağlanır.
b) Giderler;
1) Okula ait saha, tesis yapımı ve onarımına,
2) Yarışmaların düzenlenmesi ve yönetiminde görev alanların zorunlu
harcamalarına,
3) Beden eğitimi dersleri, spor kulübü faaliyetleri için gerekli görülen
malzemelere,
4) Yarışmalar sonunda derece alan takım ve sporculara verilecek ödüllere,
5) Sporcu öğrencilerin antrenman, müsabaka, ulaşım, sağlık ve besleme
masraflarına, harcanır.
Spor kulüpleri, gelirlerini aşan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki
bütçe yılına borç devredemezler.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci ve Spor Kulüplerinin Başka Kurumlarla İlişkileri
Öğrenciler ve Takımlarla İlgili Disiplin İşleri
Madde 26-(Değişik birinci fıkra:RG-02/05/1997-22977) Okul içi ve okullar
arası her türlü spor faaliyetlerinde başarı gösterenlerle disiplinsizliği
söz konusu olanlar ?Ödül ve Disiplin Yönergesi? hükümlerine tabidir.
Ayrıca, okullar arası mahallî yarışmalarda il ceza kurullarınca
cezalandırılan öğrenciler ile grup, yarı final, Türkiye birinciliği,
ulusal ve uluslar arası yarışmalarda ceza kurulunca cezalandırılan
öğrenciler, cezalı oldukları sürece okul içi ve okullar arası yarışmalara
katılamazlar.
Yönetici ve Öğretmenlerle İlgili Kurallar
Madde 27- Yönetici ve öğretmenler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:
a) Okulun yarışmalara katılmasından en iyi bir biçimde temsil
edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak olumsuz davranışlardan, okul
müdürü ile o yarışmada görevli beden eğitimi öğretmenleri ve okul
yönetimince görevlendirilen yönetici ve öğretmenler sorumludurlar.
b) Millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen yarışmalara, okulların
imkânları elverdiği branşlarda katılmaları ve yarışmaların sonuçları
alınıncaya kadar devam etmeleri zorunludur.
c) Öğretmenler, resmî ve özel her türlü okullar arası yarışmalara sporcu
olarak katılamazlar.
d) Resmî ve özel her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin başında en az
bir öğretmen veya bir yönetici bulunur. Okul müdürlükleri mahallî
yarışmaların önemine göre daha fazla sayıda yönetici ve öğretmeni
görevlendirebilir. Okullar arası yarışmalarda başlarında resmen görevli en
az bir öğretmen veya bir yönetici bulunmayan okul, yarışmaya katılma
hakkını kaybeder.
Öğrencilerin, Spor kulüplerinin, Başka Kulüpler ve Spor Kurumları ile
İlişkileri
Madde 28- Öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince tescilli
kulüplere kaydolunarak ilgili federasyonların yaş kategorilerine göre,
yaşlarının tuttuğu kategorilerde aşağıdaki şartlarda yarışmalara
katılabilirler:
a) Velisinin yazılı iznini almak (izin belgesi öğrenci dosyasında
saklanır.)
b) Öğrencilerin okula devamı, derslerdeki başarısı ve karakteri yönünden
kulüpte oynamasında bir sakınca görülmediğine dair sınıf öğretmeni, spor
kulübü başkan yardımcısı ve okul müdürlüğünden yazılı bir izin belgesi
almış olmak,
1) Bu izni almadan okul dışı kuruluşların çalışma ve karşılaşmalarına
katılanlar, okul disiplin kurulunca cezalandırılır. Kulüpte, yarışmalarına
izin verilen öğrencilerden ders, disiplin kurumları ve davranışları
bozulanların kulüpte yarışma izni kaldırılır.
2) Kulüp adına lisans almış öğrenciler, aynı gün hem okulun hem de
kulübünün yarışması olursa okulunu seçmek zorundadır. Aksi halde kulüp
adına verilen izin belgesi geri alınır. Ayrıca, okul disiplin kurulunca
cezalandırılır.
3) Spor faaliyetlerinde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ulusal ve
temsilî yarışmalara katılacakların özel programda yetiştirilmeleri ve
yarıştırılmaları Bakanlığın izni ile sağlanır.
4) Bir kulüp adına lisans çıkartmış öğrenciler ilgili yönetmelik uyarınca
kulüp değiştirebilirler. Ancak, yeni gireceği kulüp için de yönetmelikte
belirtilen yazılı izin belgelerini yeniden almak zorundadır.
5) Okul spor kulübü, okulda hizmet veren diğer eğitici kollarla dengeli ve
sağlıklı bir işbirliği içinde çalışır.
c) Spor kulüpleri, millî eğitim müdürlüğü ile gençlik ve spor il
müdürlüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile amatör kulüplerle
antrenman ve özendirici yarışmalar yapabilirler. Yukarıda belirtilen
anlaşmalarla ilgili istekler millî eğitim müdürlüğü kanalıyla valiliğin
onayına sunulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Lig Heyetleri
Lig Heyetlerinin Kuruluşu
Madde 29- İlk ve orta öğretim kurumlarının mahallî spor faaliyetlerini
düzenlemek ve yürütmek üzere;
a) İl merkezlerinde il lig heyetleri,
b) İlçe merkezlerinde ilçe lig heyetleri (Çeşitli spor branşlarında
yarışmaların yapılabileceği kadar tesis, hakem ile en az üç orta dereceli
okul bulunan ilçelerde millî eğitim müdürlüklerince uygun görüldüğü
takdirde) kurulur.
Lig Heyetlerinin Teşkili
Madde 30- Lig heyetleri; tabiî üyeler ve seçimle gelen üyelerden meydana
gelir.
a) Tabiî üyeler,
1) Başkan; Millî Eğitim Müdürü, görevlendireceği Millî Eğitim Müdür
yardımcısı yahut şube müdürü,
2) Üye; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spordan sorumlu şube müdürü, yoksa
spor servisi şefi,
b) Seçimle gelen üyeler,
1) Genel sekreter (1 kişi),
2) Sayman (1 kişi),
3) Üye (2-6 kişi),
Bu üyelerden iki kişi, ilkokulların faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak
üzere ilkokulları temsilen gelen üyelerden seçilir.
Asıl üyeler dışında yeteri kadar yedek üye seçilir. Birden fazla merkez
ilçenin bulunduğu büyük illerde (Ankara, İstanbul vb.) asıl ve yedek
üyelerin seçiminde denge sağlanır. İhtiyaç duyulan merkezlerde üye sayısı
arttırılabilir.
Lig Heyetinin Toplanması
Madde 31- Lig temsilciler kurulunun seçtiği asıl üyeler en kısa zamanda
tabiî üyelerle toplanarak aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.
Lig heyetleri normal olarak haftada bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti
başkanı veya üyelerinin 1/3'ünün başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine
olağanüstü de toplanabilir.
Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile kesinleşir. Oyların eşitliği
hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
Lig Heeyeti Toplantılarına Katılmayan Görevli Öğretmenlere Yapılacak İşlem
Madde 32- Öğretim yılı içinde okul spor kulüpleri ve okullar arası mahallî
spor faaliyetleri ile ilgili toplantıya katılmayan görevli öğretmenler,
okullarda yapılan öğretmenler kurulu toplantısına katılmayan öğretmenler
gibi işlem görürler.
Lig Heyetlerinin Görev ve Yetkileri
Madde 33- Lig heyetlerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlık tarafından gönderilen program ve genelgelere uygun olarak
yarışma çeşitlerini belirler, gerekli görüldüğünde kategorileri kümelere
ayırır ve yıllık çalışma programını hazırlar.
b) Okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde il lig
heyeti üyeleri ile gençlik ve spor il müdürlüğünün temsilen şube müdürü
(yoksa servis şefi) ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci, millî eğitim
müdürünün daveti ile il merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda kategori ve
branşlara göre ilçe ve il merkezinden yarışmalara katılacak okul sayıları
göz önünde bulundurularak il birinciliklerinin statülerini hazırlar. Lig
heyetleri bu statüye göre yarışma programlarını düzenler.
c) Düzenlenen bu programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre
yapılacak faaliyetleri her yıl en geç 1 Kasıma kadar Bakanlığa bildirir.
d) Yarışmaların gün, yer ve saatlerini okullara telefon ve yazı ile
vaktinden önce haber verir.
e) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig heyetlerinin raporlarını hafta
içinde inceler, yarışmaların bitiminde branşlarına ait sonuçları tescil
eder, ilgili okullara duyurur ve Bakanlığa bildirmek üzere millî eğitim
müdürlüğüne gönderir.
f) Kaçınılmaz sebeplerle yapılmayacağı anlaşılan yarışmaları, ilgili branş
müsabaka yönetmeliği hükümlerine göre erteler. Ertelenen yarışmaların
yerini, gününü ve saatini ilgililere bildirir.
g) Yarışmalar için gerekli müsabaka amirinin, saha komiserinin, sağlık
personeli ve diğer görevlilerin gençlik ve spor il müdürlükleri ile iş
birliği yaparak tayinlerini sağlar.
h) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre
yarışmalara katılan spor kulüplerinin derecelerini ilân eder ve ödüllerini
verir.
ı) Okullar arası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda, ilgililer
hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve belgeleri doğrudan il ceza kuruluna
iletilmek üzere gençlik ve spor il müdürlüğüne tedbirli veya tedbirsiz
gönderir. (Tedbir koyma yetkisi lig heyeti başkanına aittir.)
j) Okullar arası yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve sonunda
çıkabilecek idarî ve teknik hususlarla ilgili her türlü anlaşmazlıklarda,
Okul Spor Kulüpleri Yarışma Talimatı ve ilgili spor branşının müsabaka
yönetmeliği ve oyun kuralları hükümlerine göre gerekli kararları alır.
k) Hakemlerin ve diğer görevlilerin raporlarında belirtilmese dahi
yarışmalardan önce, yarışmalar esnasında ve sonunda eğitim amaçlarına,
okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında
konuya ilişkin soruşturma yaparak okul takımları hakkında gerekli önlem ve
kararları alır, sonucu tedbirli veya tedbirsiz olarak ilgili kuruluşlara
iletilir.
l) Yıllık bütçeyi hazırlar, harcanması konusunda gerekli kararları alır.
m) Yarışmalar için, lig heyeti görevlisini seçer. Lig heyeti görevlisi,
yarışmalarda göreve gelmeyen, görev yapmayan öğretmenleri ve diğer
görevlileri belirler. İzleyici öğrenci ve görevli öğretmenlerin eğitim
amaçları dışına çıkan davranışlarına karşı gerekli uyarıda bulunur ve
önlemleri alır, görevlendirildiği yarışmalar hakkında lig heyetine rapor
verir.
n) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları ile gelişim ve
hazırlık kamplarına katılacak sporcu ve yöneticilerin belgelerini kontrol
eder, uygun olmayanların bu faaliyetlere katılmalarını önler.
o) Okullar arası yarışmalarda il ve ilçeyi temsil edecek sporcu, takım ve
yöneticileri seçer ve bu konuda gerekli işlemleri yapar.
p) Okullar arası yarışmalarda, cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör
ve takımların yarışmalara katılmalarını önler.
r) Uluslar arası yarışmalara katılacak yönetici ve antrenörlerin seçimini
yapar.
s) Çalışmalarıyla ilgili istatistikî bilgileri derler. Bakanlığın genel
plânlaması ve gelişimi çalışmalarına esas olacak biçimde değerlendirir ve
her yıl Temmuz ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
Lig Heyetinin Tutacağı Defterler ve Dosyalar
Madde 34- Lig Heyeti; aşağıdaki defter ve dosyaları tutar:
a) Karar defteri,
b) Gelir-gider ve kasa defteri,
c) Yoğaltım defteri,
d) Yarışma sonuçları kayıt defteri,
e) Spor kulüpleri gelirlerini toplamak için kopyalı, seri numaralı ve
mühürlü makbuz,
f) Fatura ve senet dosyası,
g) Bakanlığa gönderilen sonuçlar dosyası,
h) Yarışma fikstürleri dosyası,
ı) Lisans işlemleri dosyası,
i) Spor faaliyetleriyle ilgili istatistikî bilgiler dosyası.
Lig Temsilciler Kurulu'nun Teşkili, Toplanması ve Görevleri
Madde 35-Lig temsilciler kurulu, lig heyeti başkanı ve okul spor kulüpleri
başkanları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisinden oluşur.
Madde 36- Lig temsilciler kurulu; millî eğitim müdürlüklerinin çağrısı
üzerine okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 25 gün içinde
toplanır. Toplantı, lig heyeti başkanı başkanlığında, üyelerin kendi
aralarında seçecekleri bir başkan yardımcısı bir veya iki sekreterle
yönetilir. Temsilciler kurulu bir defa toplanır. Ayrıca, gereken hallerde
başkanın daveti veya üyelerin 1/3'ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü de
toplanabilir.
Lig Temsilciler Kurulunun Görevleri
Madde 37- Lig temsilciler kurulunun görevleri şunlardır:
a) Lig heyeti tarafından hazırlanan bir önceki öğretim yılına ait çalışma
raporunu inceler, rapor hakkında görüşmelerini bildirir.
b) Lig heyetinin tabiî üyeleri dışındaki asıl ve yedek üyelerini seçer.
c) Yeni öğretim yılı faaliyetlerini plânlar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bütçe
Lig Heyetinin Bütçesi
Madde 38-Lig heyetinin yıllık bütçesi, bir öğretim yılı içinde düzenlenir.
Lig heyetinin gelirleri TC Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi
bulunmayan yerlerde TC Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan lig
heyeti başkanı ve saymanın imzalarıyla çekilir. Yapılması gerekli
harcamalar için kasada memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x
100.TL. kadar para bulundurulabilir. Bütçeden yeni öğretim yılı başında
yarışmaları başlatacak kadar yedek akçe ayrılır.
a) Lig heyetinin gelir kaynakları şunlardır:
1) Lig heyetinin düzenlediği yarışmalara katılan okulların bir öğretim
yılı hesabıyla, katılacağı her branş ve kategori için lig heyetince
belirlenen miktardan az olmamak üzere ödediği ödentiler,
2) Okullar arası özel yarışmalarda izleyici ve öğrencilerin ödediği giriş
ücretleri,
3) Mahallî kuruluşlardan sağlanacak yardımlar (özel ve resmî),
4) Diğer gelirler.
b) Lig heyetinin giderleri şunlardır:
1) Spor faaliyetlerinin gerektirdiği çeşitli malzeme giderleri,
2) Derece alacak takım ve sporculara verilecek ödül giderleri,
3) Basılı evrak ve kırtasiye giderleri,
4) Çeşitli harcamalar.
c) Lig heyetinin genel bütçe ile ilgisi:
1) Okullar arası yarışmaların saha kirası ile hakem ve personel giderleri
genel bütçeden karşılanır.
2) Okullar arası yarışmalardan elde edilen gelirler, yarışmaların her
türlü giderleri, Bakanlıkça gönderilen ödeneklerle hazinece karşılandığı
için hazineye gönderilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
Madde 39- Çıraklık eğitim merkezleri; bu Yönetmelik hükümlerine göre spor
kulübü kurabilirler. Söz konusu merkezlerde eğitim yapan öğrenciler de
yaşlarına uygun kategorilerde okullar arası yarışmalara katılabilirler.
Resmî ve özel akşam ortaokul ve liseler ile bunlara denk diğer akşam
okulları, bu Yönetmelik hükümleri dışında tutulur.
Madde 40- Yıllık çalışma programları her yıl bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak düzenlenir ve uygulanır.
Madde 41- Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği ve uluslar arası
yarışmalardan önce, yarışmalar süresince ve yarışmalar sonunda eğitimin
amaçlarına ve okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları
hakkında tedbir konularak, gerekli işlemler yapılır.
ONUNCU BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 42- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 09/11/1981 gün ve 17509
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Spor Kolları Yönetmelik hükümleri
yürürlükten kalkar.
Madde 43- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


(1) 13/01/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî
Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Otaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği" nin 35 inci maddesiyle, yönetmeliğin adı ve madde metninde
geçen "kol" ibareleri "kulüp" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Ekleri için tıklayınız:
Ek-1 KARAR DEFTERİ ÖRNEĞİ
Ek-2 SPOR KULUBÜ DEMİRBAŞ MALZEME DEFTERİ
Ek-3 SPOR KULÜBÜ TAHMİNİ BÜTÇESİ
Ek-4 KARŞILAŞMA SONUÇLARI DEFTERİ
Ek-5 SPOR KULÜBÜ GELİR MAKBUZU ÖRNEĞİ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 26,669 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam