1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliği

20 Kasım 2006 23:21
Yazdır

ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME MERKEZİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.02.1981
Resmi Gazete Sayısı: 17263

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM ve DEYİMLER
Amaç :
Madde l - Bu yönetmeliğin amacı; sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim
enstitüsü mezunu stajyer öğretmenlerin, sınıf öğretmenliği ve genel kültür
dersleri alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmak ama­cıyla kursa tabi
tutuldukları öğretmeni yetiştirme merkezlerindeki di­siplin işlerini
düzenlemektir.
Kapsam :
Madde 2 - Bu yönetmelik, öğretmeni yetiştirme merkezlerinde kursa tabi
tutulan stajyer öğretmenlerin disiplin işleri ile ilgili hükümleri kapsar
Dayanak :
Madde 3 - Bu yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 7. ve 8. bölümlerine dayalı olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar :
Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen :
"Bakanlık" sözünden Millî Eğitim Bakanlığı,
"Merkez" sözünden öğretmeni yetiştirme merkezi, "Müdür" sözünden öğretmeni
yetiştirme merkezi müdürü, "Disiplin Kurulu" sözünden öğretmeni yetiştirme
merkezinde kurulan disiplin kurulu,
"Kurul Başkanı" sözünden öğretmeni yetiştirme merkezinde ku­rulan disiplin
kurulunun başkanı,-
"Kursiyer" sözünden öğretmeni yetiştirme merkezinde kursa katılan sınıf
öğretmeni yetiştiren eğitim enstitüsü mezunu stajyer öğretmen.
İKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI ve BU CEZALARI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

Madde 5 - Kursiyerlere verilecek cezalarla her disiplin ceza­sını
gerektiren başlıca davranışlar aşağıda gösterilmiştir.
A) Uyarma - Kınama :
Uyarma : Kursiyere, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiğini yazı ile bildirmektir.
Kınama : Kursiyere, görevinde ve davranışlarında kusurlu sa­yıldığını yazı
ile bildirmektir.
Uyarma veya kınama cezasını gerektiren davranışlar şunlardır:
a) önceden izin almadan ve özür bildirmeden kasıtsız olarak ve toplu bir
eklemle ilişkisi olmaksızın derslere, uygulamalara,kurslara, seminer,
laboratuar, atölye çalışmalarına, inceleme gezilerine katılma­mak veya geç
katılmak.
b) Arkadaşlarına karşı kaba ve saygısız davranmak.
c) Okulda başkalarını rahatsız edecek biçimde yüksek sesle bağırmak;
şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek.
ç)Okulu ve çevresini kirletmek.
d) Öğretmen veya merkez yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri
yapmamak; bunları yapmayı alışkanlık haline getirmek ve­ ya başkasına
yaptırmak.
e) Öğretmene yakışmayacak şekilde giyinmek, tuvalet ve makyaj yapmak.
f) Yönetimce yasaklanan yerlerde sigara içmek.
g) Üzerinde veya merkezdeki eşyası arasında kumar aracı bu­lundurmak .
h) Müstehcen yayınları, yazı ve resimleri, ses bandı, film fo­toğraf, dia
ve benzeri araçları merkeze, merkeze bağlı yerlere sokmak veya yanında
bulundurmak.
1) Merkez müdürlüğünün koyduğu kurallar dışında merkeze misa­fir getirmek
veya kabul etmek.
B) Merkezden Kısa Süreli Uzaklaştırma :
Kursiyerlerin bir günden on güne kadar (on gün dahil) merkezden
uzaklaştırılmasıdır. Kursiyer bu süre içinde merkezin yatakhane,
yemek­hane tesislerinden yararlanamaz. Günlük eğitim ve öğretim
çalışmalarına katılır.
Merkezden kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davra­nışlar
şunlardır.
a) Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kul­lanmak.
b) Merkeze içkili gelmek.
c) Arkadaşlarına sözle sataşmak,sarkıntılık etmek, hakaret etmek,
başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak.
Derslere, uygulamalara, seminer,laboratuar, atölye çalışmala­rına,
inceleme gezilerine katıldıktan sonra izin almadan ve özür bildir­meden,
toplu bir eylemle ilişkisi olmaksızın ayrılmak.
d) Ders saatleri dışında olmakla beraber merkezde bulunulması
gereken zamanlarda merkezden ayrılmak; gece izinsiz veya özürsüz dışarıda
kalmak, verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak.

(izin tecavüzü on günü geçtiği takdirde merkez yönetmeliğinin 49.maddesine
göre işlem yapılır.)
e) öğretmenin iznini almadan ders notlarını çoğaltmak, bastır­mak, satmak.
f) Kopya yapmak, kopya vermek veya kopya yapılmasına yardım etmek.
g) Merkez müdürlüğünden izin almadan merkezin adını veya başka bir resmi
kuruluşun adını kullanarak toplu gezi, çay, eğlence, konser
vb................ faaliyetleri düzenlemek.Sergi açmak, yıllık, albüm,
ambr
lem, rozet, vb..................... bastırmak.
ğ) Merkez ve diğer okullar kitaplığından, arşivinden, diskote­ğinden
aldığı kitap ve benzeri araçları geri vermemek.
h) Merkez demirbaş eşyasına (sıra, masa, dolap vb.) ahlâk dışı,
ideolojik veya siyasî amaç taşıyan resim, amblem
vb.....................................................................
yapmak,
yazılar yazmak.
ı) Yasaklanmış her türlü yayını merkeze, merkeze bağlı yerlere sokmak veya
yanında bulundurmak.
i) Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri merkeze bildir-memek,
yanlış bildirmek, bunlarla ilgili değişiklikleri özürsüz olarak on beş gün
içinde duyurmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.
j) Merkez içinde veya dışında öğretmenlere, yöneticilere, devletin kolluk
kuvvetlerine, öteki güvenlik görevlilerine ve kamu görevlilerine, merkezin
hizmetlilerine hangi sebeple olursa olsun kaba ve saygısız dav­ranmak.
k) Ahlİk kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, ahlâk dışı
yerlere gitmek, arkadaşını böyle bir yere gitmeye zorlamak.
1) Kumar oynamak veya oynatmak.
m) Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek.
n) Merkez müdürlüğünden izin almadan merkez hakkında bilgi vermek amacıyla
basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak veya da­ğıtmak.
o) Merkezle ilişiği olmayan kimseleri merkezde veya merkeze ait yerlerde
barındırmak.
ö) öğretmen veya merkez yönetimi tarafından verilen ödevlerin yapılmasına
engel olmak.
p) Merkezce verilen kimlik kartında veya başka belgelerde de­ğişiklik
yapmak, sahte belge düzenlemek, tahrif edilmiş belgeleri kul­lanmak, bu
belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak.
r) Merkez yönetimince veya yönetimin izniyle asılmış duyuruları, program
ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
s) Merkez müdürlüğünden izin almadan merkezde toplantı yapmak, nutuk
söylemek, konferans, konser, temsil, tören, açıkoturum, forum vb.
faaliyetleri düzenlemek.
ş) Merkez sınırları içinde herhangi bir yeri müdürlükten izin­siz olarak
eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak, veya kullanıl­masına
yardımcı olmak.
C) Merkezden Uzaklaştırma :
Kursiyerin, merkezle her türlü ilişiğinin kesilmesidir. Bu du­rumda
kursiyer depo tayininin yapıldığı il emrine iade edilir. Ancak, merkezden
uzaklaştırılmasına sebep olan durumu ve davranışları hakkında Valilikçe
idari veya adli işlem yapılır. Merkezle ilişiği kesilen bu kursiyerler
hakkında gerekli işlemin yapılması için Valilik durumu Ba­kanlığa
bildirir.
Bu gibi kursiyerler bitirme sınavlarına <ı>da alınmazlar ve başa­rısız
sayılırlar.
Merkezden sürekli uzaklaştırmayı gerektiren davranışlar şun­lardır :
a) Uyuşturucu madde kullanmak veya ticaretini yapmak, b). Hırsızlığı sabit
olmak.
c) Merkezde içki içmek, merkeze içkili gelerek olay yaratmak. Umuma açık
yerlerde rezalet çıkarmak.
ç) Merkez içinde veya dışında öğretmenlikle bağdaşmayan müsteh­cen
yayınlarla yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyan­name,
ilan ve benzerlerini dağıtmak, her türlü yazı ve benzerlerini du­varlara
ve diğer yerlere yapıştırmak, asmak, yazmak, merkez araç ve gereçlerini bu
amaçlar için kullanmak,
d) Siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik
amaçlı dernek ve kuruluşlara veya sendikalara siyasi ve ideolojik
görüşlerinin propagandasını yapmak, bu maksatla eylem düzen­ lemek,
başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlen­miş
eylemlere etkin bir biçimde katılmak, bu kuruluşlara ait amblem, rozet,
yazı, resim, slogan, bildiri, afiş, ilan, broşür vb. propaganda aracını
dağıtmak, satmak, asmak. Yasa dışı siyasi kuruluşlara ve siyasi partilere,
bunların yan kuruluşlarına üye olmak, bu kuruluşlarda görev almak.
e) Dernek(cemiyet), kulüp, birlik, sendika gibi kuruluşları amaç dışı
eylemlere kışkırtmak, bu eylemlerin hazırlanmasına her ne şekilde olursa
olsun katılmak.
f) Herhangi bir kurum, dernek, örgüt, parti adına zorla üye kaydetmek, bu
tür kuruluşlar adına isteği dışında para toplamak veya teberruda bulunmaya
zorlamak.
g) Kursiyerler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara sebep
olabilecek (ölü veya sağ) kişilerle ilgili olarak merkez içinde,dışında
gösteri veya tören düzenlemek, bu kişilerin yazdıkları yazıları ile
haklarında yazılmış yazıları dağıtmak ve propagandalarını yapmak.
ğ) Kişileri, grupları, dil, ırk,cinsiyet, siyasi düşünce, fel­sefi inanç,
din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü,
kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlemesini kışkırtmak,
düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin biçimde katılmak.
h) Bir kimsenin veya bir grubun vicdan ve dini inanç hürriye­tini
engellemek J inanç veistekleri dışında tören,toplantı,yapmaya veya bu
toplantılara katılmaya zorlamak.
ı) Görevleri, yetkileri ve sorumlulukları kanunlarla belirtilmiş
kimselerin görevlerini üstlenmek anlamına gelecek kişisel veya örgütsel
eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak; düzenlenmiş bu gibi
eylemlerde görev
almak.
i) Merkeze, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınav­ların
yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki kursiyerleri
dışarıya çıkartmak, Çıkmaya kışkırtıcı, zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
j) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeble olursa olsun maddi, manevi
eziyet ve işkence yapmak, yaptırmak.
k) Tehditle bir kimseyi veya bir grubu, suç sayılan bir eklemi düzenlemeye
veya suçu yüklemeye zorlamak, zorlanmasını kışkırtmak.
1) Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara veya diğer resmi görev­lilere
hakaret etmek, karşı koym*, fiili tecavüzde bulumak, görevlerini
yapmalarına engel olmak.
m) Millî ve dinî duyguları zedeleyici veya kanunları kötüleyici nitelikte
sözlü, yazılı ve benzeri şekilde yayın yapmak, yayın yapılmasına yardım
etmek, bu fiilleri bizzat yapmak.
n) Atatürk, inkılâpları ve ilkeleri aleyhine her türlü suçu işlemek.
o) Nitelikleri Anayasa da belirlenen Türk Devleti ve Cumhuriyeti aleyhine
propaganda yapmak yaptırmak ve bu nitelikte davranışlarda bulunmak.
Anayasa'da ve kanunlarda yasaklanmış olan rejimleri övmek, savunmak.
ö) Yetkisi olmaksızın aramak. Herhangi bir kimsenin eşyasına el koymak,
postalarını açma vb. eylemler düzenlemek, başkalarını böyle eylemlere
kışkırtmak, bu gibi eylemlerde etkin görev almak.
p) Merkezin bina ve tesislerini, taşınır ve taşınmaz malları­nı kısmen
veya tamamen tahrip etmek (zarar ayrıca ödetilir).
r) Yol kesmek, adam kaçırmak, rehin almak, soygunculuk yapmak.
s) Kanunların suç aleti olarak kabul ettiği silah, bıçak, mer­mi,
patlayıcı madde vb. taşımak, bulundurmak, saklamak, bunların ticare­tini
yapmak.
ş) Müesses nizam ve rejim aleyhine veya başka sebeplerle işgal, boykot,
miting, forum, direniş, yürüyüş gibi kişisel veya toplu eylemler
düzenlemek, düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin bir biçimde katılmak ve­ya
katılmaya zorlamak.
Devlet veya rejim aleyhine memurluk yapmasına engel nitelikte bir suçtan
mahkûm olmak, kamu hizmetlerinden mahkemece men edilmiş ol­mak, (bu
gibiler ilgili mahkemenin veya savcılığın yazısına dayanıla­rak merkezden
çıkarılırlar.
t) Kursa aralıklı veya aralıksız olarak özürsüz 10 gün devam etmemek.
Madde 6 - Aynı disiplin cezasının verilmesine sebep olan dav­ranışlardan
herhangi birinin tekrarlanması halinde bir derece ağır ceza uygulanır.
Madde 7 - îki defa 5'er günden <ı>fazla kısa süreli uzaklaştırma cezası
alan kursiyer merkezden uzaklaştırılır.
Madde 8 - Tek başlarına ve kasıtsız işlendikleri zaman basit bir disiplin
olayı görünümünü verecek davranışlardan, merkezde öğrenim hürriyetine, can
güvenliğine ve merkez yönetiminin sağlıklı işleyişine doğrudan yönelik
veya toplu bir eğlemin parçası olarak yapıldığı tesbit edilenler ağır
cezayı gerektiren davranışlardan sayılır ve niteliklerine göre 5.maddenin
(d) veya (c) bentleri uygulanır.
Madde 9 - 5.maddede sayılanlar dışında kalan diğer disiplinsiz­lik
olayları da disiplin konusu olup, kovuşturmayı gerektirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DiSiPLiN KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERi
Disiplin Kurulu :
Madde 10 - Merkez disiplin kurul, 1.dönemin başlamasından iti­baren 15 gün
içinde öğretmenler kurulunca gizli eyla seçilecek 2 öğ­retmen ile müdür
başyardımcısından kurulur. Görevi yenisi kuruluncaya kadar devam eder.
Kadrolu öğretmen sayısı 6 veya daha fazla az merkezde üc­retli
öğretmenlerde oya katılabilir ve üye seçilebilirler.
Madde 11 - Disiplin Kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asil üyelerden
sonra 2 de yedek üye seçilir. Asil üyeliğin boşalması veya üye özürlü
yahut izinli bulunması halinde bu üyelik yedek sırasına gö­re yedek
üyelerle doldurulur.
Açık Üyelikler için Seçim :
Madde 12 - Asil ve yedek üyelerin boşalması sebebiyle disiplin kurulunun
kurulmaması halinde açık bulunan üyelikler için hemen yeni­den gizli oyla
seçim yapılır.
Kurul Başkanı :
Madde 13 - Disiplin kurulunun başkanı müdür basyardımcısıdır. Onun
bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya
yine müdürün görevlendireceği üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin
başkanlık yaptığı durumlarda 1.yedek üye toplantıya katılır.
Disiplin Kurulunun Görevleri :
Madde 14 - Disiplin kurulunun görevleri şunlardır :
a)Disiplin suçu işleyen kursiyerleri cezalandırmak,
bazı cezaları 33.maddeye göre kaldırmak veya bu konuda gereken karar­ları
almak.
b) Her dönem başında toplanarak disiplin işleri bakımından merkezin genel
durumunu gözden geçirmek ve alınması gereken tedbirler hususunda merkez
yönetimine teklif ve tavsiyelerde bulunmak.
c) Disiplin konusunda incelemeler yapmak, gerektiğinde, disiplin
yönetmeliğinde değişiklik yapılması için tekliflerde bulunmak.
ç) Merkezin disiplini ile ilgili konularda görüşünü bildirmek.
d) Öğretim yılı içinde meydana gelen disiplin olaylarını sebebleri ile
birlikte alınan tedbirleri ve sonuçlarını tesbit ederek öğretim
yılı sonunda bir rapor halinde merkez yönetimine bildirmek.
Görevden Çekilme :
Madde 15 - Disiplin kurulu ve kurul üyeleri kendilerine havale olunan
işlere bakmak zorundadırlar. Üyeler "çekimser oy" kullanamazlar.
Merkez müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin
kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Özrü kabul edilen üyenin
yerine yedek üye toplantıya çağrılır.
Şikayetçi olan veya işlenen suçtan zarar gören disiplin kurulu üyesi
kurula katılmaz yerine yedek üye çağrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DiSiPLiN KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ VE KARARLARI
Toplantıya Çağrı :
Madde 16 - Disiplin kurulu, kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır.
Toplantı ve Karar Çoğunluğu :
Madde 17 - Disiplin kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve ço­ğunlukla
karar verir.
Disiplin kurulu kendisine iletilen disiplin olayını,dosyanın disiplin
kuruluna gelişinden itibaren en geç 10 gün içinde karara bağ­lar.
İlk Soruşturma ve Kurula Sevk :
Madde 18 - Merkez müdürünün disiplin kurulunca incelenmesini uygun gördüğü
olaylar hakkında ilk soruşturma hemen yapılır.
ilk Soruşturmayı :
a) Merkez müdürünün yazılı havalesi ile müdür başyardımcısı veya müdürün
görevlendireceği bir müdür yardımcısı veya bir öğretmen,
b) Acil hallerde disiplin kurulu yapar.
Soruşturma disiplin sucunun işlendiğine ait ihbar, şikayet ve­ya diğer bir
belge üzerine edilen suça ait bilgi ve belgelerin toplan­ması, tanıkların,
sanığın veya sanıkların ifadelerinin alınması, de­lillerin
değerlendirilmesi ve bu konuda bir rapor hazırlanması şeklinde yapılır.
Acil hallerde soruşturma doğrudan doğruya okul disiplin kurulun­ca
yapılmak üzere olaya ait ihbar veya şikayet evrakı ile birlikte di­ğer
belge ve deliller merkez müdürü tarafından kurula sevk edilir. Bu halde
disiplin kurulu mevcut belge ve delillere göre sanığın veya sa­nıkların
savunmalarını alarak soruşturmayı tamamlar ve gerekli kararı alır.
Disiplin kurulu sanığın veya sanıkların savunmalarını değer­lendirdikten
sonra gerekli görürse tekrar eski ve yeni tanıkların ifa­desine ve yeni
bilgi ve belgelere başvurur. Gerektiğinde sanığın veya sanıkların ikinci
defa savunmalarını alır.
Savunmalar ve ifadeler sözlü olarak alındığı takdirde bir tuta­nakla
tespit edilir.
Savunmanın Alınması :
Madde 19 - Disiplin kuruluna sevk edilen sanık kursiyerlerin kurul
tarafından yazılı veya sözlü savunmalarının alınması zorunludur.
Kurula Çağırma :
Madde 20 - Disiplin kurulu gerektiğinde sanık veya tanıkları dinlemek
üzere <ı>yazılı olarak kurula çağırır.
Sanık ve tanık durumunda bulunan kursiyerler çağrıya uyarak kurulca
belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadırlar.
Yapılan çağrıya uygun bir süre tanınır. Bu süre 7 günü geçemez. Bu süre
sonunda çağrıya özürsüz gelmeyenler hakkında dosyada mevcut bil­gi ve
belgelere göre karar verilir.
İfade ve Savunma Vermek istemeyenler :
Madde 21 - ifade vermeyen veya savunmada bulunmayan yahut çağ­rıldığı
halde gelmeyen olursa durum bir tutanakla tesbit edilir.ve 20. maddenin
son fıkrası hükmü uygulanır.
Cezaların Takdiri :
Madde 22 - Disiplin kurulu "merkezden kısa süreli uzaklaştırma" ve
"merkezden uzaklaştırma" cezasının takdirinde suçlu öğrencinin aynı dönem
içinde ceza alıp almadığına, psikolojik durumunu sucun işleniş şartlarını,
diğer ağırlaştırıcı ve hafifleştirici sebepleri de göz önün­de bulundurur.
Diğer kararlar ilgili bölüm ve maddelerde belirtilen ölçülere göre tayin
edilir.
Kararların Yazılması:
Madde 23 - Kararlar gerekçeli olarak yazılır, cezanın takdirinde esas
alınan hususlar özet halinde ifade edilir, dayanılan yönetmelik maddeleri
belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara
katılmayanlar, katılmayış sebeplerini yazarak veya yazdırarak ayrıcaimza
ederler. Kararlar (örnek)'e uygun şekilde yazılır.
Kararların yazdırılmasından imzalatılıp merkez müdürlüğünce sunulmasından,
saklanmasından, ve diğer yazışma işlerinden kurul baş­kanı sorumludur.
Müdürün itirazı :
Madde 24 - Müdür, disiplin kurulu kararı ile verilen cezayı yerinde görmez
veya kanun, yönetmelik, usule aykırı bulursa, konunun bir daha
incelenmesini gerekçesini de belirterek disiplin kurulundan ister.
Israr Kararı :
Madde 25 - Disiplin kurulu, iade edilen kararını müdürün iti­razı ve
gösterdiği sebepler doğrultusunda yeniden inceler ve en geç 5 gün içinde
karara bağlar. Eski kararında aynen ısrar etmesi halinde kurula ısramın
gerekçesini etraflıca belirtir. Müdür, kurulun ikinci kararını onaylar.
Kararın Sonuçlandırılması :
Madde 26 - Disiplin kurulu kararları müdürün onayı ile kesin-leşir, ilgili
yazı tebligat yapılarak yürürlüğe konulur.
Kararların Valiliğe Bildirilmesi :
Madde 27 - Disiplin kurulunun müdür tarafından onaylanarak ke­sinleşen
merkezden sürekli uzaklaştırma kararı kursiyerin depo tayininin yapıldığı
Valiliğe bildirilir. Bu durumda, ilgili kursiyer veya kursiyer­ler
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kaununu ve diğer kanunlar ve
yönetmeliklere göre idari veya adli kovuşturma açılır. Kovuşturmanın
basmasından sonuçlandırmasına kadar ilgili mevzuatla belirtilen usûller
uygulanır. Kesinleşen sonuç gerekli işlemin yapılması için Bakanlığa-da
bildirilir. Sanıkların ve suçlu bulunanların kanunlarda yazılı hakları
saklıdır.
Müdürün Yetkisi :
Madde 28 - Müdür gerekli görürse uyarma, kınama, kısa süreli uzaklaştırma
cezası alan kursiyer hakkında Valiliğe bilgi verebilir. Valilik cezalılar
için soruşturma açabilir.
Müdür merkezden uzaklaştırma cezası alan kursiyerin bu ceza­sını tutarlı
gerekçe göstererek en az on günlük kısa süreli uzaklaş­tırma cezasına
çevirebilir. Ancak, bu yetkisini bir defadan fazla ceza alanlarla topluca
işlenen suçların failleri hakkında kullanamaz.
Müdür, bu madde şümulüne giren kursiyerler. hakklarında idari adli işlem
yapılması için ilgili valiliğe bildirmeye mecburdur.
Memur olma Yönünden :
Madde 29 - Kursiyerler, merkez yönetimince veya diğer amirle­rince
kendilerine öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak verilen bir görevi
yerine getirirken adlî ve malî suç işlemiş olurlarsa memurun muhakemat
kanununa tabidirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
KANUNİ KOVUŞTURMAYI GEREKTİREN SUÇLAR

Madde 30 - Merkez yönetimi, kursiyerlerin merkez içinde veya merkez
dışında olup ta merkez yönetimine duyurulan, kanuni kovuşturma
gerektirecek bir suç işlemeleri halinde ilgili makamları haberdar
et­mekle yükümlüdür.
Kamu suçlarından dolayı haklarında tutuklama kararı verilip de
yakalanamadıkları veya teslim olmadıkları ilgili makamlarca merkeze
bil­dirilen kursiyerler merkezde barındırılmaz, ders, sınav, laboratvuvar
ve uygulama gibi eğitim ve öğretim çalışmalarına ve merkezin diğer
fa­aliyetlerine alınmaz, kendilerine izin de verilmez.
Bu gibilerin durumları derhal ilgili makamlara bildirilmekle birlikte
haklarında disiplin kovuşturması da yapılır.
Haklarında kamu davası açılmış bulunan kursiyerlere aynı suçtan dolayı
disiplin cezası verilebilmesi için kamu davasının sonucunun bek­lenmesi
gerekmez.
Herhangi bir suçtan dolayı tutuklu bulunan kursiyerler hakkında,
tutukluluk halleri sona erdikten hemen sonra disiplin kovuşturması
ya­pılır.
Adli kovuşturma sonunda beraat etmiş olsalar bile kursiyerler hakkında
disiplin yönünden soruşturma açılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
CEZALARIN TEBLİĞİ ve CEZALARA İTİRAZ

Madde 31 - Cezalar ilgili kursiyere merkez yönetimince yazılı olarak
tebliğ edilir.
Tebligat merkezde bulunan kursiyere imzası alınmak suretiyle merkezde
bulunmayan kursiyere ise vermiş olduğu adresine gönderilecek iadeli
taahhütlü mektupla yapılır.
Kursiyer ile ilgili tebellüğ belgesi, posta alındısı veya alma haberi
soruşturma dosyasına konur.
Adres değişikliğini merkezde yönetimine bildirmediği eksik veya yanlış
bildirdiği için kendisine ulaştırılmayan tebligat için on
gün süre ile asılmak suretiyle yapılır. Bu sürenin bitiminde gerekli
işleme girişilir.
Cezalara İtiraz :
Madde 32 - Müdür tarafından onaylanarak kesinleşen ve yürürlü­ğe konulan
merkez disiplin kurulu kararlarına itiraz edilemez, ancak kursiyere 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve öğretmenlik mesleği ile ilgili özel
yasalara göre almış olduğu cezalar için bu yasalarda be­lirtilen hakları
saklıdır.

YEDiNCi BÖLÜM
CEZALARIN NİTELİĞİ VE SONUCU

Cezaların Niteliği ve.Sonucu :
Madde 33 -Merkez disiplin kurulunca verilen <ı>cezalar, merkezin
eğitim-öğretim ve yönetimini sağlıklı bir biçimde işlemesini amaçlar,
disiplin cezaları ilgilinin merkezdeki özel dosyasına ve kardeksine
kaydedilir. Fakat esas memuriyet siciline geçirilmez. Bu cezalardan sonra
Valilikçe yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda verilen ce­zalar ise
ilgilinin memuriyet siciline kaydedilir.

SEKiZiNCi BÖLÜM
ÇEŞiTLi HÜKÜMLER

CezalarinKaldırılması :
Madde 34 - Merkez disiplin kurulu tarafından verilen cezanın
uygulanmasından sonra kursiyerin durumunu düzelttiği, davranışlarını
iyileştirdiği anlaşıldığı takdirde dosyasına işlenmiş olan
cezalardan;"uyarma", "kınama", "merkezden kısa süreli uzaklaştırma"
cezaları müdürünün teklif ve öğretmenler kurulunun da tasvibinden sonra
di­siplin kurulu kararı ile kaldırılabilir. Bu karar ilgilinin dosya veya
kardeksine kaydedilir.
Yönetim Önlemi :
Madde 35 - Müdür, suç işleyen kursiyeri bir taraftan disiplin kuruluna
sevk etmekle beraber gerektiğinde disiplin kuruluna şevkten önce veya
sonra, kovuşturmanın tamamlanmasına ve sonucunu beklemeden acil bir tedbir
olmak üzere uygun göreceği süre kadar geçici olarak merkezin yatakhane ve
yemekhane tesislerinden yararlandırmayabilir.
Tedbirin alınmasını takiben en geç üç gün içinde sanık kursi­yer hakkında
soruşturmaya başlanır ve disiplin kuruluna şevki ile en geç bir hafta
içinde disiplin'kurulunca karara bağlanır. Aksi hal­de alınan tedbir
kendiliğinden kalkar. Şu kadar ki, zorlayıcı ve hak­lı sebepler varsa bu
tedbir en çok bir hafta daha uzatılabilir.
Kursiyerlerin sebep oldukları olağanüstü durumlar karşısında müdür, bir
tedbir olmak üzere merkez ve merkeze dahil yerlerle pansiyonları ençok 3
gün öğretime kapat abilir,ve durumu Bakanlığa gerekçesi ile bildirir.
Ayrıca ilgili valiliğe de bilgi verir.
Valilik Soruşturması :
Madde 36 - ilgili Valilik gerekli görürse kursiyer hakkında doğrudan
soruşturma açabilir. Bu durumda o kursiyer hakkında merkez disiplin
kurulunca da işlem yapılır.
Zararın Ödetilmesi :
Madde 37 - Merkez mallarına zarar verildiği takdirde meydana gelmiş olan
zararların ilgililere ayrıca ödettirilmesi için gerekli işlem yapılır.
Yürürlük Hükümleri :
Madde 38 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 39 - Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.

ÖĞRETMENi YETiŞTiRME MERKEZi DiSiPLiN KURULU KARARI

Örnek
Karar no : Karar Tarihi :
1. Sanık kursiyerin (kursiyerlerin) Adı ve Soyadı
:
2. Bölümü, Sınıfı
:
3. Okul no.
:
4. Cezayı gerektiren davranışın çeşidi, delilleri
:
a) Sanık kursiyerin (kursiyerlerin) ifadesinin
özü.
:
b) Tanıkların ifadelerinin özü.
:
c) Varsa, cezayı gerektiren davranış yapıldığını tesbite yarayan diğer
deliller.
5. Disiplin Kurulunun kanaati
:
6. Aynı öğretim yılında ceza alıp almadığı almış
ise sebepleri ve tarihleri
:
7. Cezayı hafifleten ya da ağırlaştıran sebepler :
8. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar,
verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik
maddesi.

Disiplin Kurulu Başkanı
Üye
Üye

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,084 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam