1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TCDD'nin görevde yükselme yönetmeliği değişti

23 Aralık 2006 10:13
Yazdır

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıklarında memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

c) Bağlı Ortaklık: TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. ve Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüklerini,

ç) Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,

e) Görevde yükselme: Kuruluş ve Bağlı Ortaklık personelinin üst görevlere yapılacak atamalarını,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına katılacak personele bu sınav öncesi bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen konularda verilecek eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlamış olanlar için TCDD tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğrenim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,

ğ) Kuruluş: TCDD'yi,

h) Merkez: TCDD ve Bağlı Ortaklıkların merkez teşkilatını,

ı) Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı: Doğrudan merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren fabrika ve liman işletme müdürlükleri ile teşkil müdürlüklerini,

i) Taşra Teşkilatı: TCDD'ye bağlı Bölge Müdürlüklerini,

j) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesini,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Üst görev: Kuruluş ve Bağlı Ortaklıkların hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bölge Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, Liman İşletme Müdürü, Liman İşletme Müdür Yardımcısı ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür ve yardımcıları,

2) Koruma ve Güvenlik Müdürü, Merkez Mali İşler Müdürü, Müdür, Proje Müdürü, Şube Müdürü, Servis Müdür Yardımcısı,

3) Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı,

4) Amir, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İtfaiye Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Şef, Şef Tren, Teknik Şef,

b) İdari Hizmetler Grubu;

1) Başuzman, Müşavir,

2) Başkontrolör, Kontrolör,

3) Eğitim Uzmanı, Teknik Uzman, Uzman, Başmütercim,

4) Uzman Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı,

5) Repartitör,

6) Ambar Saymanı, Şef Yardımcısı,

7) Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Enformasyon Memuru, Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Hostes, İş Makinesi Sürücüsü, Kasiyer, Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Makasçı, Manevracı, Memur, Muhasebeci, Mutemet, Programcı Yardımcısı, Puvantör, Satınalma Memuru, Sekreter, Şoför, Tren Teşkil Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar,

c) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis, Başmimar,

2) Uzman Mühendis,

3) Uzman Teknisyen, Başteknisyen, Başdesinatör,

4) Şef Yardımcısı,

5) Cer Muayene Memuru, Konstrüktör, Makinist, Revizör, Sürveyan,

ç) Hukuk Grubu;

1) Müşavir Avukat,

d) Bilgi İşlem Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Uzman Programcı,

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, İtfaiyeci, Teknisyen Yardımcısı,

(3) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Avukat, Çocuk Eğitimcisi, Desinatör, Ekonomist, Fizikçi, Hemşire, İstatistikçi, Kaptan, Kimyager, Laborant, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Öğretmen, Programcı, Psikolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Topograf.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 ? (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi değildir. Ancak bu unvanlara atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Daire Başkanı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmak için;

1) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıllık avukatlık hizmeti bulunmak,

2) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

c) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

ç) Bölge Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

d) Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

e) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

f) İşletme Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak,

g) Fabrika Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Başmühendis unvanında en az iki yıl veya 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak,

ğ) Fabrika Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 1-2), Müdür (Derece 1-2), Servis Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Fabrika Grup Müdürü unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 3-4), Müdür (Derece 3-4), Uzman Mühendis, Başkontrolör unvanında en az iki yıl, Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

h) Liman İşletme Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak,

ı) Liman İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 1-2), Müdür (Derece 1-2) unvanında görev yapmış olmak veya Liman birimlerinde Başmühendis, Uzman Mühendis, Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi, Operasyon Müdürü, Liman Teknik Müdürü, Personel ve İdari İşler Müdürü, Muhasebe Müdürü unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

i) Ana İkmal Merkezi Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis unvanında en az bir yıl veya Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

j) Teslimalma ve Yollama Müdürü, Teslimalma Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

k) Teslimalma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere; iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında görev yapmış olmak veya Şef pozisyonundaki görevlerde veya Uzman Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

l) Laboratuvar Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis unvanında en az bir yıl, Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

m) Eğitim Merkezi Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü, Servis Müdür Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı unvanında en az üç yıl, Öğretmen unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

n) Eğitim Merkezi İdari Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere; İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Eğitim Program Amiri, Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az üç yıl veya Öğretmen unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

o) Eğitim Merkezi Teknik Müdür Yardımcısı unvanına atanmak için;

1) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere; İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Eğitim birimlerinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Mühendislik Fakültelerinin; Elektrik, Elektronik, Makine, Fizik, Bilgisayar bölümlerinden veya Endüstriyel Eğitim Teknolojileri, Teknik Eğitim Fakültesi bölümlerinden mezun olmak,

ö) Varyantlar ve Yeni Yollar İnşaatı Grup Müdürü, Elektrifikasyon Grup Müdürü, Sinyalizasyon Grup Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Uzman Mühendis unvanında en az üç yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

p) Elektronik Araştırma Merkezi Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Uzman Mühendis, Elektronik Araştırma Merkezi Teknik Müdür Yardımcısı unvanında en az üç yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

r) Elektronik Araştırma Merkezi Teknik Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

s) Elektronik Araştırma Merkezi İdari Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ş) Feribot Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak

gerekir.

t) Feribot Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yılı Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkta geçmek üzere en az on yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 ? (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı suretiyle atanabilmek için;

a) Kuruluş veya Bağlı Ortaklık bünyesinde en az iki yıl çalışmış olmak,

b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

c) Sözleşmeli personel için son yıl sicili ve üç yılık sicil not ortalaması yetmiş altı puandan (B düzeyinden) aşağı olmamak,

ç) Görevde yükselme eğitimi ve sınavında başarılı olmak

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı sonucunda atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Proje Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Müşavir kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

c) Başuzman kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

ç) Şube Müdürü (Derece 1-2 İdari) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan 1-2 Derece Kadrolu unvanlarda görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 3-4), Müdür (Derece 3-4) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Şube Müdürü (Derece 3-4 İdari) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan 3-4 Derece Kadrolu unvanlarda veya Başkontrolör unvanında görev yapmış olmak veya Hareket Bölge Amiri, Kontrolör, Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

e) Şube Müdürü (Derece 1-2 Teknik-Sağlık) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik veya sağlık eğitimi veren yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 3-4), Müdür (Derece 3-4) unvanında en az iki yıl veya Başmühendis, Başmimar, Sistem Çözümleyici, Hekim veya 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan 1-2 Derece Kadrolu unvanlarda görev yapmış olmak,

f) Şube Müdürü (Derece 3-4 Teknik-Sağlık) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik veya sağlık eğitimi veren yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Servis Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Başmimar, Başkontrolör, Kontrolör, Hekim unvanında görev yapmış olmak veya Taşra Teşkilatında Müdür (Derece 3-4) unvanında en az bir yıl veya Şube Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Mühendis, Uzman Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

g) İdari Şube Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Hareket Bölge Amiri, Kontrolör, Başkontrolör, Başrepartitör, Başdispeçer, Uzman unvanında veya Müdür Yardımcısı pozisyonunda görev yapmış olmak veya Telgraf Telem Ekip Şefi, İtfaiye Şefi hariç olmak üzere Şef pozisyonundaki unvanlarda veya Mütercim, Öğretmen, Uzman Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ğ) Teknik Şube Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Mühendis, Uzman Programcı, Başkontrolör, Kontrolör unvanında görev yapmış olmak veya Teknik Şef pozisyonundaki unvanlarda veya Mühendis, Yüksek Mühendis, İstatistikçi, Kimyager, Mimar, Programcı, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, Uzman Yardımcısı, Öğretmen unvanında en az iki yıl, Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

h) Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Hareket Bölge Amiri, Kontrolör, Başkontrolör, Başrepartitör, Başdispeçer, Müdür Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Telgraf Telem Ekip Şefi, İtfaiye Şefi hariç olmak üzere Şef, Mütercim, Öğretmen, Uzman Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ı) Uzman (Teknik) pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı, Uzman Mühendis, Uzman Programcı, Başkontrolör, Kontrolör unvanında görev yapmış olmak veya Teknik Şef, Mühendis, Yüksek Mühendis, İstatistikçi, Kimyager, Mimar, Programcı, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, Uzman Yardımcısı, Öğretmen unvanında en az iki yıl veya Tekniker unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

i) Başrepartitör pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

4) Başdispeyçer, Trafik Başkontrolörü, Gar Müdürü unvanında görev yapmış olmak veya Gar Şefi, Ambar Şefi, Gar Müdür Yardımcısı, Ambar Müdür Yardımcısı, Dispeyçer, Trafik Kontrolörü unvanında; iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az üç yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az bir yıl veya Repartitör unvanında; İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Repartitör pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Meslek Lisesi İşletme Bölümü mezunu olmak veya Hareket Memuru Adayı kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak veya Ticaret, Hareket, Tesisler birimlerinde bu bendin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde belirtilen süreler kadar görev yapmış olmak,

k) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

l) Başmimar pozisyonuna atanmak için;

1) Mimar unvanında en az on yıl hizmeti bulunmak,

m) Uzman Mühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendis unvanında en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

n) Uzman Teknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on iki yıl, Teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Başteknisyen unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

o) Uzman Yardımcısı (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Büro personeli kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

ö) Uzman Yardımcısı (Teknik) pozisyonuna atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

p) Büro Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

4) Büro personeli kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

r) Başteknisyen ile Başdesinatör pozisyonlarına atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on yıl, teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

s) İtfaiye Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az on bir yıl hizmeti bulunmak,

3) İtfaiye Eri veya İtfaiye Çavuşu unvanında belirtilen sürenin en az yarısı kadar görev yapmış olmak,

ş) Baş Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Mütercim unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

t) Başpuvantör pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak

4) Puvantör unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

u) Aşçıbaşı pozisyonuna atanmak için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

2) Aşçı unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ü) Yol Müdürü pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında yol birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Yol Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü (Derece 1) veya Müdür (Derece 1) unvanında en az bir yıl veya Başmühendis, Yol Başkontrolörü, Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2) unvanında en az iki yıl veya Şube Müdürü (Derece 3-4), Müdür (Derece 3-4), Uzman Mühendis unvanında üç yıl görev yapmış olmak,

v) Yol Servis Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında yol birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Şube Müdürü (Derece 2 Teknik), Müdür (Derece 2 Teknik) unvanında görev yapmış olmak veya Başmühendis, Yol Başkontrolörü, Yol Kontrolörü, Yol Mekanik Atölye Müdürü, Şube Müdürü (Derece 3-4 Teknik), Müdür (Derece 3-4 Teknik) unvanında en az bir yıl veya Uzman Mühendis, Yol Şube Şefi unvanında en az iki yıl veya Yol Şube Şefliği emrinde Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

y) Yol Başkontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on üç yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Yol Kontrolörü unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

z) Yol Kontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on üç yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

3) Yol Mekanik Atölye Müdürü unvanında en az iki yıl veya Yol Şube Şefi unvanında; dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az bir yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az iki yıl, dört yıllık idari yüksekokul mezunlarının alt tahsili itibariyle lise dengi teknik okul mezunu olarak en az dört yıl görev yapmış olmak,

aa) Yol Mekanik Atölye Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Yol Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı unvanında en az iki yıl veya Yol Mekanik Atölyesinde en az beş yıl görev yapmış olmak,

bb) Yol Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Teknikeri olmak,

cc) Yol Şube Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Yol Şube Şefi Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) Yol Şube Şefliği veya Yol Kısım Şefliği emrinde; dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az bir yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları, dört yıllık idari yüksekokul veya fakülte mezunları ve Meslek Lisesi Yol Bölümü mezunları için en az üç yıl, diğer yüksekokul veya fakülte mezunları ile lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dört yıl Yol Kısım Şefi unvanında görev yapmış olmak veya,

6) Yol Şube Şefi emrinde; dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az iki yıl görev yapmış olmak,

çç) Yol Şube Şef Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Yol Şube Şefi Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) Yol Şube Şefliği veya Yol Kısım Şefliği emrinde; dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az bir yıl, İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları, dört yıllık idari yüksekokul veya fakülte mezunları ve Meslek Lisesi Yol bölümü mezunları için en az üç yıl, diğer yüksekokul veya fakülte mezunları ile lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dört yıl Yol Kısım Şefi unvanında görev yapmış olmak veya,

6) Yol Şube Şefi emrinde; dört yıllık teknik okul mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

dd) Yol Kısım Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Yol Şube Şefi emrinde; dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az üç yıl, Meslek Lisesi Yol Bölümü mezunları için en az dört yıl, diğer lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

5) Lise dengi teknik öğrenim ve iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama (Meslek Lisesi Yol Bölümü mezunları hariç), dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için Yol Teknik Elemanları Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

ee) Bölge Kısım Şefi, Köprü Ekip Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Belirtilen süreler kadar Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapmış olmak,

4) Bölge Kısım ve Köprü Ekip Şefi Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

ff) Tarım Kısım Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az beş yıl, İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

2) Bölge Kısım veya Yol Kısım Şefi olarak görev yapmış olmak,

gg) Yol Çavuşu pozisyonuna atanmak için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Yol Çavuşu Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

ğğ) Cer Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında cer birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Cer Servis Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya,

5) Şube Müdürü (Derece 1), Müdür (Derece 1) unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2), Cer Başkontrolörü, Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Cer Kontrolörü, Loko Bakım Atölye Müdürü, Şube Müdürü (Derece 3), Müdür (Derece 3) unvanında en az üç yıl veya Uzman Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

hh) Cer Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında cer birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2) unvanında görev yapmış olmak veya Başmühendis, Cer Başkontrolörü, Loko Bakım Atölye Müdürü, Cer Atölye Müdürü, Şube Müdürü (Derece 3), Müdür (Derece 3) unvanında en az bir yıl veya Elektrik İşleri Müdürü, Revizörlük Müdürü, Depo Müdürü, Cer Teslim Alma Müdürü, Şube Müdürü (Derece 4), Müdür (Derece 4), Cer Kontrolörü unvanında en az iki yıl veya Uzman Mühendis unvanında en az dört yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

ıı) Cer Başkontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on üç yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Cer Kontrolörü unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ii) Cer Kontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

4) Loko Bakım Atölye Müdürü, Cer Atölye Müdürü, Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Depo Müdürü, Revizörlük Müdürü, Elektrik İşleri Müdürü unvanında en az bir yıl veya Uzman Mühendis unvanında en az üç yıl veya Mühendis unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

jj) Revizörlük Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

4) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Revizörlük Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Şube Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl veya Revizörlük, Atölye, Fabrika, Cer Teslim Alma birimlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

kk) Loko Bakım Atölye Müdürü, Cer Atölye Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

4) Depo Müdürü unvanında en az bir yıl veya Loko Bakım, Atölye veya Depo birimlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

ll) Elektrik İşleri Müdürü, Elektrik Makineleri Bakım Onarım Atölye Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Elektrik-Elektronik Teknikeri veya Mühendisi olmak,

4) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Elektrik İşleri Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Şube Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl veya Elektrik İşleri, Atölye, Fabrika veya Cer Teslim Alma birimlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

mm) Depo Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

4) Loko Bakım, Depo veya Cer Teslim Alma birimlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

nn) Isı Merkezi Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Cer birimlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

oo) Revizörlük Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on dört yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Revizörlük Şefi unvanında en az bir yıl veya Vagon birimlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

öö) Elektrik İşleri Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik okulların Elektrik-Elektronik bölümü mezunları için en az on üç yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) Revizörlük Şefi unvanında en az bir yıl veya Elektrik İşleri Müdürlüğü birimlerinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

pp) Depo Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on iki yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için Cer Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları ile lise dengi teknik öğrenim mezunları için Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Tamamlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

rr) Revizörlük Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on üç yıl hizmeti bulunmak,

2) Teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Başrevizör unvanında; yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, Meslek Lisesi Mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

4) Vagon Elektrik işlerinde görevlendirileceklerde Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak,

ss) İmdat Ekip Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Belirtilen süreler kadar Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapmış olmak,

4) Depo Teknik Elemanları Hazırlama, Depo Teknik Elemanları Tamamlama ve Dereyman Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,.

şş) Başmakinist pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Makinistlik brövesi aldığı tarihten itibaren en az belirtilen süreler kadar görev yapmış olmak.

4) Başmakinistlik Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

tt) Başrevizör pozisyonuna atanmak için;

1) Lise mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Vagon Elektrik İşlerinde görevlendirileceklerde Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak,

5) Vagon Teknisyeni Geliştirme Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

6) Revizör unvanında; teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az beş yıl, lise mezunları için en az yedi yıl görev yapmış olmak,

uu) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Makinistlik için gerekli kursları görüp, Makinistlik brövesi almış olmak,

üü) Nezaret Makinisti pozisyonuna atanmak için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Makinist unvanında görev yapmakta iken sağlık kurulu raporu ile B 1 grubuna ayrılarak Makinist olarak görev yapamayacağı belirlenmiş olmak,

vv) Depo Makinisti pozisyonuna atanmak için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Makinist unvanında görev yapmakta iken sağlık kurulu raporu ile A 2 grubuna ayrılarak Makinist olarak görev yapamayacağı belirlenmiş olmak,

yy) Revizör pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Vagon Teknisyeni Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

zz) Ticaret Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında Cer, Ticaret, Hareket, Tesisler birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Ticaret Servis Müdür Yardımcısı, Banliyö Servis Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Şube Müdürü, Müdür unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

aaa) Ticaret Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında Cer, Ticaret, Hareket, Tesisler birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Ticaret Başkontrolörü, Şube Müdürü, Müdür unvanında en az iki yıl veya Hareket Bölge Amiri, Hareket Kontrolörü (bölgesi olan) olarak en az dört yıl veya Ticaret Dairesi Başkanlığında Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az beş yıl veya Ticaret Kontrolörü unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

bbb) Ticaret Başkontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Ticaret Kontrolörü unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ccc) Ticaret Kontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Ticaret Kontrolör Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) Ticaret Kontrolör Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

ççç) Ticaret Kontrolör Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

ddd) Yemekli Yataklı Vagonlar Servis Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

4) Ticaret birimlerinde belirtilen sürelerin yarısı kadar görev yapmış olmak,

eee) Banliyö Servis Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü, Müdür, Banliyö Servis Müdür Yardımcısı, Ticaret Servis Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

4) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında Cer, Ticaret, Hareket, Tesisler birimlerinde görev yapmış olmak,

fff) Banliyö Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılında Cer, Ticaret, Hareket, Tesisler birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Ticaret Başkontrolörü, Şube Müdürü, Müdür unvanında en az iki yıl veya Hareket Bölge Amiri, Hareket Kontrolörü (bölgesi olan) olarak en az dört yıl veya Ticaret Dairesi Başkanlığında Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az beş yıl veya Ticaret Kontrolörü unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

ggg) Mali İşler Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 1), Fabrika Muhasebe Müdürü (Derece 1), Merkez Mali İşler Müdürü unvanında görev yapmış olmak veya Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Mali İşler Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 2-3), Fabrika Muhasebe Müdürü, Liman Muhasebe Müdürü unvanında en az iki yıl veya Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 4) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ğğğ) Mali İşler Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 2), Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 3-4), Muhasebe Müdürü unvanında en az bir yıl veya Mali İşler, Muhasebe Müdürlüğü birimlerinde; Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az iki yıl veya Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

hhh) Merkez Mali İşler Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 1), Fabrika Muhasebe Müdürü (Derece 1), Mali İşler Müdürü unvanında görev yapmış olmak veya Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı, Mali İşler Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 2-3), Fabrika Muhasebe Müdürü, Liman Muhasebe Müdürü unvanında en az iki yıl veya Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 4) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ııı) Merkez Mali İşler Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 2), Mali İşler Müdür Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü (Derece 3-4), Muhasebe Müdürü unvanında en az bir yıl veya Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğü birimlerinde Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az iki yıl veya Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

iii) Fabrika Muhasebe Müdürü, Liman Muhasebe Müdürü, Grup Muhasebe Müdürü kadrolarına atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Mali İşler Dairesinde Şube Müdürü unvanında görev yapmış olmak veya Mali İşler, Muhasebe Müdürlüğü birimlerinde; Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az bir yıl veya Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

jjj) Fabrika Muhasebe Müdür Yardımcısı, Liman Muhasebe Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

kkk) Muhasebe Şefi, Mali İşler Şefi, Tahakkuk Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on üç yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

4) Mali İşler, Muhasebe Müdürlüğü birimlerinde; Büro Şefi unvanında en az iki yıl veya Vezne Şefi unvanında en az üç yıl veya Mali İşler, Muhasebe Müdürlüğü birimlerinde; Memur unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

lll) Vezne Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Veznedar unvanında en az dört yıl veya Başveznedar unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

mmm) Başveznedar pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Veznedar unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

nnn) Hareket Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Hareket Dairesinde Şube Müdürü veya Hareket Servis Müdür Yardımcısı unvanlarında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ooo) Hareket Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Hareket birimlerinde Başkontrolör, Şube Müdürü, Müdür unvanında en az iki yıl veya Ambar Müdürü, Gar Müdürü unvanında en az dört yıl veya hareket birimlerinde Başrepartitör, Kontrolör unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ööö) Hareket Başkontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Hareket Kontrolörü unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ppp) Hareket Kontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

rrr) Ambar Müdürü, Gümrüklü Ambarlar Bölge Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Ambar Müdür Yardımcısı, Gar Müdür Yardımcısı, Gar Şefi unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

sss) Ambar Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Gar Şefi, Gar Müdür Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Ambar Şefi, İstasyon Şefi unvanında lise ve dengi okul mezunları için en az üç yıl, Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

şşş) Ambar Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) İstasyon Şefi, Gar Şefi unvanlarında görev yapmış olmak veya Ambar Şefi kursu görmüş olmak,

4) Ambar Saymanı unvanında lise ve dengi okul mezunları için en az üç yıl, Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

ttt) Ambar Saymanı pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

2) Yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Sayman kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

4) Liman Puvantörü, Puvantör, Ambar Memuru unvanlarında belirtilen süre kadar görev yapmış olmak,

5) Hareket Memuru unvanından (Sadece sağlık kurulu raporu ile Hareket Memuru unvanında çalışamayacağı belirlenenler) yapılacak atamalarda bu bendin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde belirlenen şartlar aranmaz,

uuu) Sağlık Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Hekim unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

üüü) Bölge Personel ve İdari İşler Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Bölge Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Personel birimlerinde; Şube Müdürü, Fabrika Personel ve İdari İşler Müdürü, Liman Personel ve İdari İşler Müdürü unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

vvv) Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Personel birimlerinde; Şube Müdürü, Fabrika Personel ve İdari İşler Müdürü, Liman Personel ve İdari İşler Müdürü unvanında en az bir yıl veya Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az iki yıl veya Personel Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

yyy) Fabrika Personel ve İdari İşler Müdürü, Liman Personel ve İdari İşler Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Personel birimlerinde; Şube Müdürü (Derece 2?3) unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 4), Fabrika Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Personel Şefi, Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az iki yıl veya Büro Şefi, Uzman Yardımcısı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

zzz) Fabrika Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Personel birimlerinde; Şube Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında görev yapmış olmak veya Personel Şefi unvanında en az bir yıl veya Büro Şefi, Uzman Yardımcısı unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

aaaa) Daire Müdürü, Misafirhane Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdür Yardımcısı, Uzman, Personel Şefi unvanında en az bir yıl veya Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman Yardımcısı unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

bbbb) Personel Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Büro Şefi, Uzman Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

cccc) Malzeme Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılını malzeme birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Şube Müdürü (Derece 1), Müdür (Derece 1) unvanında görev yapmış olmak veya Malzeme Servis Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdürü, Laboratuar Müdürü unvanında en az bir yıl veya Şube Müdürü (Derece 2-3-4), Müdür (Derece 2-3-4), Teslimalma ve Yollama Müdürü, Teslimalma Müdürü, Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Uzman Mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

çççç) Malzeme Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Asgari hizmet süresinin en az iki yılını malzeme birimlerinde görev yapmış olmak,

4) Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2), Başmühendis, Teslimalma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Teslimalma Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 3-4), Müdür (Derece 3-4) unvanında en az bir yıl veya Şube Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl veya Reyon Şefi, Teslimalma ve Yollama Şefi, Teslimalma Şefi unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

dddd) Reyon Şefi, Teslimalma ve Yollama Şefi, Teslimalma Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Reyon Memuru, Teslimalma ve Yollama Memuru, Ismarlama Memuru unvanında görev yapmış olmak,

eeee) Müşavir Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Son iki yılı TCDD'de olmak üzere en az beş yıl avukatlık hizmeti bulunmak,

2) Son yıl sicili en az (B) düzeyinde olmak, son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

ffff) Liman Teknik Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis, Uzman Mühendis, Bakım Onarım Şefi, Elektrik İşleri Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

gggg) Liman Operasyon Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ğğğğ) Elektrik İşleri Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte (Elektrik, Elektronik Bölümü) mezunu olmak,

2) Teknik hizmetler sınıfında yer alan unvanlarda en az altı yıl hizmeti bulunmak,

hhhh) Bakım Onarım Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte (Makine Bölümü) mezunu olmak,

2) Teknik hizmetler sınıfında yer alan unvanlarda en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ıııı) Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Liman Şefi unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

iiii) Dok Kaptanı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Liman Şefi unvanında en az bir yıl veya Liman Şef Yardımcısı unvanında en az iki yıl Ambar Şefi unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

jjjj) Liman Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Liman Şef Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Ambar Şefi unvanında en az iki yıl veya Liman Başpuvantörü unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

kkkk) Liman Ambar Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Liman Başpuvantörü unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

llll) Liman Şef Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Ambar Şefi unvanında görev yapmış olmak veya Liman Başpuvantörü unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

mmmm) Liman Başpuvantörü pozisyonuna atanmak için;

1) Liman Puvantörü unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

nnnn) Eğitim Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 1), Müdür (Derece 1) unvanında görev yapmış olmak veya Eğitim Servis Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Şube Müdürü (Derece 2-3), Müdür (Derece 2-3), Eğitim Merkezi Müdürü unvanında en az iki yıl veya Şube Müdürü (Derece 4), Müdür (Derece 4) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

oooo) Eğitim Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 2-3-4), Müdür (Derece 2-3-4) unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdür Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Uzman, Öğretmen, Eğitim Program Amiri unvanında en az üç yıl veya Eğitim birimlerinde Büro Şefi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

öööö) Kreş Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdür Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Uzman unvanında en az iki yıl veya Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi, Öğretmen unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

pppp) Eğitim Program Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Eğitim birimlerinde Büro Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

rrrr) Uzman Öğretmen pozisyonuna atanmak için;

1) Öğretmen unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden Uzman Öğretmen sertifikası almak,

ssss) Baş Öğretmen pozisyonuna atanmak için;

1) Uzman Öğretmen unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden Baş Öğretmen sertifikası almak,

şşşş) Tesisler Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Tesisler birimlerinde Şube Müdürü (Derece 1), Müdür (Derece 1), Tesisler Servis Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2), Tesisler Başkontrolörü, Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Uzman Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

tttt) Teknik Tesisler Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik Fakültesi mezunu olmak (Elektrifikasyon birimleri için Elektrik Mühendisi, diğer birimler için Elektrik-Elektronik, Fizik, Matematik Mühendisi olmak),

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Tesisler birimlerinde Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2) unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 3), Müdür (Derece 3), Başmühendis, Tesisler Başkontrolörü unvanında en az bir yıl veya Şube Müdürü (Derece 4), Müdür (Derece 4), Uzman Mühendis, Kontrolör unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

uuuu) Trafik Tesisler Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Hareket Başkontrolörü unvanında en az bir yıl veya,

4) Hareket Kontrolörü (bölgesi olan), Hareket Bölge Amiri unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

üüüü) Teknik Tesisler Başkontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Tesisler Kontrolörü unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

vvvv) Teknik Tesisler Kontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak (Mekanik Sinyal Şefliği hariç diğer birimler için Elektrik, Elektronik, Fizik, Matematik bölümü mezunu olmak),

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Tesisler Şefi Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

4) Tesisler Şefi, Uzman Mühendis unvanında en az üç yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

yyyy) Tesisler Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

4) Mekanik Sinyal Şefliği hariç, diğer birimler için Meslek Lisesi Tesisler Bölümü, teknik yüksekokul veya lise dengi teknik okulların Elektrik, Elektronik, Fizik, Matematik bölümü mezunu olmak,

5) Tesisler Şefi Hazırlama Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

6) Tesisler Şef Yardımcısı, Mühendis unvanında en az üç yıl veya Tekniker unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

zzzz) Tesisler Şef Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az bir yıl hizmeti bulunmak,

4) Mekanik Sinyal Şefliği hariç, diğer birimler için Meslek Lisesi Tesisler Bölümü, teknik yüksekokul veya lise dengi teknik okulların Elektrik, Elektronik, Fizik, Matematik bölümü mezunu olmak,

5) Sürveyan, Teknisyen, Tekniker unvanında en az belirtilen süre kadar görev yapmış olmak,

aaaaa) Tesisler birimlerinde Hareket Başkontrolörü pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Hareket Bölge Amiri, Hareket Kontrolörü (bölgesi olan) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

bbbbb) Hareket Bölge Amiri, Hareket Kontrolörü (bölgesi olan) pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bölge Amiri-Kontrolör adayları kurs, staj ve uygulama programlarına katılarak yapılacak sınavlarında başarılı olmak,

4) Gar Müdürü, Trafik Başkontrolörü, Başdispeyçer unvanında en az iki yıl veya Hareket Memuru, İstasyon Şefi, Dispeyçer, Gar Müdür Yardımcısı, Gar Şefi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

ccccc) Trafik Başkontrolörü unvanına pozisyonuna için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dispeyçer, Trafik Kontrolörü unvanında; dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

ççççç) Trafik Kontrolörü unvanına pozisyonuna için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Dispeyçer veya Trafik Kontrolörü Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) Hareket Memuru unvanında; dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

ddddd) Gar Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Gar Şefi, Gar Müdür Yardımcısı unvanında en az üç yıl veya Dispeyçer, Trafik Kontrolörü unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

eeeee) Gar Müdür Yardımcısı, Gar Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) İstasyon Şefi, Dispeyçer, Trafik Kontrolörü unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az üç yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

fffff) İstasyon Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Hareket Memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

ggggg) Hareket Memuru pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Meslek Lisesi İşletme Bölümü Mezunu olmak veya Hareket Memur Adayı Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

ğğğğğ) Şef Tren pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

4) Tren Şefi Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) Kondoktör unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az üç yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl görev yapmış olmak,

hhhhh) Telgraf Telem Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Telgraf Telem Ekip Şefi unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ııııı) Telgraf Telem Ekip Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Telgraf Telem Memuru unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

iiiii) Danışma Başmemuru pozisyonuna atanmak için;

1) Danışma Memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

jjjjj) Gişe Başmemuru pozisyonuna atanmak için;

1) Gişe Memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

kkkkk) Telefon Muhabere Başmemuru pozisyonuna atanmak için;

1) Muhabere Memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

lllll) Kondoktör pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Kondoktör Kursuna katılarak kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmak,

5) Gardfren unvanında görev yapmış olmak veya yüksekokul veya fakülte mezunları için; Tren Teşkil Memuru veya Makasçı, Manevracı, Başmanevracı unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

6) Kurum içinden bu bendin 5 numaralı alt bendinde belirtilen unvanların dışında yapılacak atamalarda (alt unvanlardan yapılacak atamalar hariç) asgari hizmet süresi ve diğer şartlar aranmaz,

mmmmm) Misafirhane Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef unvanında görev yapmış olmak (Sağlık kurulu raporu ile bulunduğu unvanda görev yapamayacağı belirlenen gar ve istasyon personelinde bu şart aranmaz),

nnnnn) Bilgi İşlem Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis unvanında en az bir yıl veya Sistem Çözümleyici unvanında en az iki yıl veya Uzman Programcı, Bilgi İşlem Şefi, Uzman Mühendis unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ooooo) Sistem Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayar Mühendisleri için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman Programcı, Bilgi İşlem Şefi unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ööööö) Uzman Programcı, Bilgi İşlem Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) Bilgisayar Mühendisleri için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ppppp) Programcı Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

rrrrr) Uzman Bilgi Giriş Operatörü pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgi Giriş Operatörü unvanında en az yedi yıl veya TCDD'de en az on iki yıl görev yapmış olmak,

sssss) Taşınmaz Mallar Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 1), Müdür (Derece 1) unvanında görev yapmış olmak veya Taşınmaz Mallar Servis Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2), Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Şube Müdürü (Derece 3), Müdür (Derece 3), Uzman Mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

şşşşş) Taşınmaz Mallar Servis Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 2), Müdür (Derece 2) unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 3-4), Müdür (Derece 3-4), Başmühendis unvanında en az bir yıl veya Şube Müdür Yardımcısı, Uzman, Mühendis, Uzman Mühendis unvanında en az iki yıl veya Emlak Şefi, Envanter Değerlendirme Şefi, Taşınmaz Mallar Şefi, Kira İşleri Şefi unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ttttt) Emlak Şefi, Envanter Değerlendirme Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az iki yıl hizmeti bulunmak,

4) Taşınmaz Mallar birimlerinde; dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az bir yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az iki yıl, lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dört yıl görev yapmış olmak,

uuuuu) Kira İşleri Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,

4) Taşınmaz Mallar birimlerinde; dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az bir yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az iki yıl, lise mezunları için en az dört yıl görev yapmış olmak,

üüüüü) Taşınmaz Mallar Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az dört yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az iki yıl hizmeti bulunmak,

vvvvv) Fabrika Grup Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü, Müdür, Başmühendis, Başkontrolör unvanında görev yapmış olmak veya Uzman Mühendis, Teknik Şef, Kontrolör unvanında en az iki yıl, Mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

yyyyy) Koruma ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şube Müdürü (Derece 1), Müdür (Derece 1) unvanında görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 2?3?4), Müdür (Derece 2?3?4), Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı unvanında en az iki yıl veya Koruma ve Güvenlik Amiri unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

zzzzz) Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amiri, Uzman, Şube Müdür Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

aaaaaa) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az iki yıl veya Şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

bbbbbb) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

cccccc) Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

çççççç) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

dddddd) İtfaiye Çavuşu pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) İtfaiye Eri unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

eeeeee) Ambar Memuru, Reyon Memuru, Danışma Memuru, Gişe Memuru, Telefon Muhabere Memuru, Telgraf Telem Memuru, Hareket Memur Yardımcısı, Hostes, Kasiyer, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Makinist Yardımcısı, Emlak Memuru, Memur, Servis Vagon Bakım Memuru, Teslimalma ve Yollama Memuru, Yemekli Yataklı Servis Görevlisi, Puvantör, Liman Puvantörü, İaşe Memuru, Sekreter, Şoför, Bilgi Giriş Operatörü,Veznedar pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

ffffff) Cer Muayene Memuru, Revizör Yardımcısı, Sürveyan pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik öğrenim mezunu olmak,

gggggg) Bağlı Ortaklıklarda Şube Müdürü (Derece 1?2 İdari) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan 1?2 derece kadrolu unvanlarda görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 3 İdari) unvanında en az iki yıl veya Uzman, Ekonomist unvanında en az üç yıl veya Şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ğğğğğğ) Bağlı Ortaklıklarda Şube Müdürü (Derece 3 İdari) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan 3 Derece kadrolu unvanlarda görev yapmış olmak veya Müdür Yardımcısı unvanında en az bir yıl veya Uzman, Eğitim Uzmanı, Ekonomist unvanında en az iki yıl veya Şef unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

hhhhhh) Bağlı Ortaklıklarda Şube Müdürü (Derece 1?2 Teknik-Sağlık) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan 1?2 derece kadrolu unvanlarda görev yapmış olmak veya Şube Müdürü (Derece 3 Teknik), Başmühendis, Tabip unvanında en az iki yıl veya Teknik Uzman, Çözümleyici unvanında en az üç yıl veya Teknik Şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

ıııııı) Bağlı Ortaklıklarda Şube Müdürü (Derece 3 Teknik-Sağlık) kadrosuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan 3 derece kadrolu unvanlarda görev yapmış olmak veya Teknik Müdür Yardımcısı, Tabip unvanında en az bir yıl veya Teknik Uzman, Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Teknik Şef unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

iiiiii) Bağlı Ortaklıklarda Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman, Eğitim Uzmanı, Ekonomist unvanında görev yapmış olmak veya Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

jjjjjj) Bağlı Ortaklıklarda Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, Mütercim, Muhasebeci, Öğretmen unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

kkkkkk) Bağlı Ortaklıklarda Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Şef unvanında en az bir yıl veya Konstrüktör, Mühendis, Mimar unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

llllll) Bağlı Ortaklıklarda Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik Uzman unvanında en az bir yıl veya Teknik Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

mmmmmm) Bağlı Ortaklıklarda Teknik Şef pozisyonuna atanmak için;

1) Teknik hizmetler sınıfında yer alan görevlerde; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

nnnnnn) Bağlı Ortaklıklarda Şef (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

oooooo) Bağlı Ortaklıklarda İtfaiye Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) İtfaiye Eri, İtfaiye Çavuşu unvanında en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

öööööö) Bağlı Ortaklıklarda Eğitim Uzmanı pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (Teknik-İdari), Öğretmen unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

pppppp) Bağlı Ortaklıklarda Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

rrrrrr) Bağlı Ortaklıklarda Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgi İşlem Testinde A veya B düzeyinde başarılı olmak,

ssssss) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

şşşşşş) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okul mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi unvanında en az iki yıl veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

tttttt) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi veya Şef unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

uuuuuu) Bağlı Ortaklıklarda Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı unvanında en az iki yıl veya Şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

üüüüüü) Bağlı Ortaklıklarda Muhasebeci, Mutemet pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

vvvvvv) Bağlı Ortaklıklarda İş Makinesi Sürücüsü, Makasçı, Manevracı pozisyonuna atanmak için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

yyyyyy) Bağlı Ortaklıklarda Başmanevracı pozisyonuna atanmak için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

2) Manevracı unvanında üç yıl görev yapmış olmak,

zzzzzz) Bağlı Ortaklıklarda İtfaiye Çavuşu pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) İtfaiye Eri unvanında en az on yıl görev yapmış olmak,

aaaaaaa) Bağlı Ortaklıklarda İtfaiye Eri pozisyonuna atanmak için;

1) En az ilköğretim mezunu olmak,

bbbbbbb) Bağlı Ortaklık Konstrüktör unvanına atanmak için;

1) En az lise dengi teknik öğrenim mezunu olmak

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 ? (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat unvanına atanmak için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Çocuk Eğitimcisi unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Desinatör unvanına atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Ekonomist unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

d) Fizikçi unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Hemşire unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) İstatistikçi unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin istatistik bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Kaptan, Klavuz Kaptan unvanına atanmak için;

1) 31/12/1997 tarihli 23217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ğ) Kimyager unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

h) Laborant unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ı) Matematikçi unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

i) Mimar unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

j) Mühendis unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

k) Mütercim unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

l) Öğretmen unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (TCDD meslek dersi öğretmenleri hariç),

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

m) Programcı unvanına atanmak için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

n) Psikolog unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

o) Sağlık Memuru unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ö) Sağlık Teknikeri unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

p) Sağlık Teknisyeni unvanına atanmak için;

1) Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

r) Şehir Plancısı unvanına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

s) Tekniker unvanına atanmak için;

1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ş) Teknik Ressam unvanına atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

t) Teknisyen unvanına atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

u) Topograf unvanına atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Son sicil notu yetmiş altı puandan aşağı olmamak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme eğitiminin duyurulması

MADDE 10 ? (1) Kuruluşta atama yapılacak kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve birimine ilişkin bilgiler bütün personele eğitim tarihinden en az bir ay önce Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, eğitimin yeri ve zamanı ise Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığınca eğitime katılacaklara en az on beş gün önceden duyurulur.

(2) Bağlı Ortaklıkta söz konusu duyurular, birinci fıkradaki süreler dikkate alınarak Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 11 ? (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetinde yapılacak eğitim ve sınavlar için kadro ve pozisyonların sayıları, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları, kadro ve pozisyon imkanları dikkate alınarak Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığının teklifi ve TCDD Genel Müdürünün onayı ile belirlenir.

(2) Bağlı Ortaklıkta bu mahiyetteki kadro ve pozisyon ihtiyaçları, Bağlı Ortaklık Genel Müdürünce belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(ç),(d) ve (e) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz ve (f) bendindeki konulardan en az kırk beş saat olmak üzere, toplam yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları zorunludur.

(4) Ancak, zorunlu hallerde on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 12 ? (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtilen şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katına kadar personel görevde yükselme eğitimine alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre; hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

(2) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da bir sonraki sınava kadar atanmamış olan personele aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek bir sonraki görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 13 ? (1) Görevde Yükselme Eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) TC Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

f) Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular ve mesleki etik ilkeleri.

(2) Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklarca düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı en az yüzde altmış olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 14 ? (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

(2) Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro/pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

Sınavın şekli

MADDE 15 ? (1) Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla, Kuruluşta Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Bağlı Ortaklıkta Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğrenim kurumlarından birine başvuruda bulunulur. Görevde Yükselme sınavı, ilgili kurumların belirleyeceği yer ve tarihte yazılı olarak yapılır.

(2) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlara yapılacak atamalar

MADDE 16 ? (1) Unvan değişikliği sınavı, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak ve bir takvim yılı içerisinde iki defadan fazla olmamak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğrenim kurumlarından birine yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda Kuruluşta veya öğrenim durumu ile ilgisi olmayan görevlerde çalışma şartı aranmaz.

(2) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara, yükselme eğitimine katılma koşulu aranmaksızın üçüncü ve bu bölümdeki usul ve esaslar çerçevesinde Kuruluş ve Bağlı Ortaklıklar tarafından yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı sırasına göre atama yapılır. Bu şekilde yapılacak atamalarda Kuruluş ve bağlı ortaklığın ihtiyaç, boş kadro ve pozisyon sayısı dikkate alınır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 ? (1) Kuruluş ve/veya Bağlı Ortaklıklarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav Kurulu Kuruluş veya Bağlı Ortaklıkça yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Kuruluş sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığınca, Bağlı Ortaklıklarda ise Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 18 ? (1) Sınav kurulu sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 ? (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl süreyle veya bir sonraki sınava kadar Kuruluşta Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Bağlı Ortaklıkta Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 ? (1) Sınava katılanlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren on gün içinde sınavı yapan kurula yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar on gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 21 ? (1) Görevde yükselme sınavını kazananlar, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, ilan edilen boş kadro/pozisyonlara en geç üç ay içinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, EK-1 Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir. Sınav sonucuna göre atama yapılan kadro/pozisyonlardan boşalma olması halinde, sınavı kazananlardan aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar başarı sırasına göre atama yapılır.

(2) Ataması yapılan personelden, geçerli mazereti olmadan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama isteminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları iptal edilir; bu durumda bulunan personel kazandığı sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde aynı unvan için yapılacak olan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 22 ? (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 399 sayılı KHK'nın I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanların diğer hizmet gruplarına geçişleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev gruplarının kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 ? (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Özürlülerin eğitim ve sınavı

MADDE 24 ? (1) Kuruluş ve Bağlı Ortaklık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 ? (1) 12/6/2004 tarihli ve 25490 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı KHK'ya tabi olarak görev yapmakta olan personelden anılan tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 27 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Adı ve Soyadı :
Sicil No :
Görev Yeri ve Unvanı :
DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan Değeri Adayın Puanı
1. Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır) a) Önlisans b) 3 yıllık Yüksekokul c) Lisans d) Yüksek Lisans e) Doktora 4 6 8 10 12  
2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla 217 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi kapsamındaki Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç) a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yılı için b) 10 yıldan sonraki her bir yılı için 1 0.15  
3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır.)    
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.) a) Her Takdirname için b) Her Ödül için 2 4  
5. ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik? yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir) a) 05 ? 15 gün süreli b) 16 ? 31 gün süreli c) 2 ? 3 ay süreli d) 4 ? 6 ay süreli e) 7 ? 12 ay süreli f) 12 aydan fazla süreli 0,5 1 1,5 2 2,5 3  
6. Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.) a) (D) alanlara b) (C) alanlara c) (B) alanlara d) (A) alanlara 2 4 6 8  
7. Aldığı her disiplin cezasından (af kapsamına girenler hariç) a) Her uyarma, kınama için b) Her aylıktan kesme için c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için -2 -4 -6  
8. Görevde Yükselme Eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.) a) Başarısız olduğu her bir sınav için b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için -2 -3  
Eksi Puanlar düşüldükten sonra toplam    
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,369 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam