1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü İstihdamı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü istihdamının esas ve usulleri, sınavların yapılma şekli, aranılacak şartlar, kamu kurum ve kuruluşlarının çalıştırmakla yükümlü oldukları eski hükümlü kontenjanı ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eski Hükümlü istihdamının esas ve usulleri, sınavların yapılma şekli, aranılacak şartlar, kamu kurum ve kuruluşlarının çalıştırmakla yükümlü oldukları eski hükümlü kontenjanı ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ESKİ HÜKÜMLÜLERE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak eski hükümlüleri çalıştırmak zorundadır.

KİMLER ESKİ HÜKÜMLÜ OLARAK ADLANDIRILIR

Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ya da İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından daha ünce eski hükümlü olarak işe yerleştirilmemiş olan mükerrer suç işleyenler eski hükümlü olarak adlandırılmaktadır. Eski hükümlü kapsamında bulunanların memur olmaları mümkün değildir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ESKİ HÜKÜMLÜ
KONTENJANLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ


İşyerinin eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü işyeri kapsamına girip girmediği, eğer varsa, o işyerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü işçi sayısı düşüldükten sonra belirlenir.

Toplam kontenjanların tespitinde; bir kamu kurumunun veya kuruluşunun ya da bunlara bağlı işletmelerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri varsa, bu işyerlerinde çalışan toplam daimi işçi sayısı birlikte dikkate alınır ve bu işyerlerinde çalışan eski hükümlü ve özürlü sayısı toplam daimi işçi sayısından düşülür. Bulunan sayının %3'ü işverenin çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlü sayısıdır. Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır. Bulunan toplam kontenjandan çalıştırılan eski hükümlü sayısı düşülerek varsa eski hükümlü açık kontenjanına veya kontenjan fazlası çalışan eski hükümlü sayısına ulaşılır.

Kamu kurum ve kuruluşları, çalıştırdıkları işçi sayısını ve istenilen diğer bilgileri her yıl nisan ayı içerisinde bulundukları yerdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitelerine bildirmek zorundadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, bu bildirimlerinde; çalışan toplam daimi işçi sayısını, çalışan eski hükümlü sayısını, eski hükümlü kontenjan açığını veya fazlalığını, istihdam edecekleri eski hükümlülerde aradıkları nitelikleri ve diğer şartları belirtmek mecburiyetindedirler. Eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayrım yapılamaz.

Bildirimlerde ve taleplerde, işin gerektirdiği özel niteliklerin dışında, adayların başvuru koşullarını kısıtlayıcı nitelikler ileri sürülemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre ve işin niteliği gerektirmediği sürece de özür grupları arasında bir ayırım yapılamayacak, özürlülük oranına da bir üst sınır getirilemeyecektir. Kabul edilmesine engel bir durumu olan talepler ile yöre şartlı talepler kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları, açık kontenjanlarının doğduğu tarihten itibaren bir ay içinde eski hükümlülerde aranılan niteliklerle birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumundan talepte bulunmakla yükümlüdürler.

ÖSYM Başkanlığı tarafından sınav sonuçlarının bildirilmesi üzerine İİBK şube ve bürolarınca, nisan ayı içerisinde bildirimde bulunan açık kontenjan sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile açık kontenjan sayısının değişip değişmediğinin tespiti ve talep koşullarına ilişkin varsa eksikliklerin tamamlanması için en seri şekilde varılacak mutabakata dayanılarak özürlü ve eski hükümlü işgücü talebi açılacaktır.

SINAVLARIN YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek eski hükümlülere ilişkin yarışma sınavı İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından, ÖSYM'ne yaptırılır.Yarışma sınavı başvuru sayısına bağlı olarak birden fazla merkezde yapılabilir. Yarışma sınavı ile ilgili hususlar, ÖSYM ve İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından imzalanacak bir protokolle belirlenir.

SINAVA GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Sınava girecek eski hükümlülerde aranacak şartlar ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Aranacak şartlar:

1)Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya ceza süresinin altı aydan az olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası para cezasına çevrilmeksizin doğrudan tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olmak ya da özel kanunlarında belirtilen şartlarından dolayı istihdam edilmelerine olanak bulunmamak veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı olmak,

2)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,

4) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

5) İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitelerinden birine eski hükümlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, Cumhuriyet Savcılığından sınavın düzenlendiği yılda alınmış olan Tahliye Edilmiş Eski Hükümlüye Ait

Durum Bildirme Formu, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

b)Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan eski hükümlüler aşağıdaki belgelerle birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumu ünitesine başvururlar:

1) Durum Bildirme Formu (Eski Hükümlü Belgesi) sınav yılından önce düzenlenmiş olan ve Kurum tarafından daha önce eski hükümlü kapsamında işe yerleştirilmiş bulunanların işe yerleştirildikten sonra mükerrer suç işlemediklerine dair noterden verecekleri taahhütname veya sınav yılma ait yeni Durum Bildirme Formu,

2) Sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf.

SINAV İLANI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ

Eski hükümlü işçi istihdamına ilişkin ÖSYM'ne yaptırılacak olan sınav; sınav tarihinden en az 60 gün önce İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından Resmi Gazete ile ve ülke düzeyinde yayım yapan tirajı yüksek bir gazetede ilan edilir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu ilan üzerine kendisine müracaat edenlerin; aday numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, adresi, öğrenim durumu, sınava girmek istediği il ve benzeri bilgilerini manyetik ortamda ve bir liste halinde ÖSYM'ne verir. Sınava girecek eski hükümlülerin kimlik tespitinde kullanılacak fotoğraflı aday belgeleri de Kurum tarafından ÖSYM'ne verilir.

Sınava girecek eski hükümlülerin hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren sınava giriş belgesi, ÖSYM'nce hazırlanır ve adayların adreslerine gönderilir.

YAZILI SINAV

ÖSYM'nce eski hükümlüler için yazılı sınav soruları hazırlanır.Yazılı sınavlar, yarışma esasına dayanır. Sınav sonuçları adaylara ve İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirilir. Yazılı sınavda başarılı olmak, eski hükümlü işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez. Yazılı sınavla ilgili itirazlar, sınav sonuçlarının adaylara bildirildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ÖSYM'ne yapılabilir. (ÖSYM bu itirazları 7 gün içinde sonuçlandırarak ilgilisine ve itirazın haklı çıkması halinde ayrıca Kuruma yazılı olarak bilgi verir.

İŞGÜCÜ TALEPLERİNİN İLANI

İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ve bürolarınca kamu kurum ve kuruluşlarından alınan işgücü talepleri Resmî Gazete'de ve gerektiğinde ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede yayımlanmak zorundadır. Yayımlanacak ilan metninde;
a) Talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun adı ve adresi,
b) İşe alınacak özürlü veya eski hükümlü sayısı,
c) Adaylarda aranılan genel nitelikler (öğrenim durumu, meslek, yaş v.b.)
d) Öğrenim durumu, sınava başvuru tarihinden sonra değişen ve sınava son öğrenim durumu itibarıyla katılanların, bu durumu kanıtlayan belgeyi ibraz etmeleri,
e) Durumu talep şartlarına uygun olanların, Resmî Gazete'deki ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde ÖSYM sınav sonuç belgesiyle birlikte kayıtlı oldukları İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ve bürolarına şahsen başvurmaları gerektiği,
f) Durumu talep şartlarına uygun olanlarla talebin iki katına ulaşılamayacak olması halinde durumu talep şartlarına uygun olmayanların da aynı süre zarfında talebin verildiği ve kayıtlı oldukları İş ve İşçi Bulma Kurumu şube veya bürosuna ÖSYM sonuç belgesiyle birlikte şahsen başvurmaları gerektiği,
g) 10 (on) günden sonra yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı,
hususlarına yer verilecektir.

İŞGÜCÜ TALEPLERİNE ADAYLARIN GÖNDERİLMESİ

Açık kontenjana ilişkin ilan verilen talep için ilanda belirtilen süre içerisinde adaylarca yapılan başvurular İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ve bürolarınca kabul edilecektir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu şube ve büroları tarafından başvuru süresinin bitimini izleyen 5 (beş) gün içinde talep şartlarına durumu uygun, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde belirleme yapılacaktır. Bu belirlemede; adayın kayıtlı olduğu şube adı, İş ve İşçi Bulma Kurumu Numarası, adayın adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, meslek adı ve kodu, merkezi sınav puanı ve adayın adresi gösterilecektir. Yapılan belirlemeye ilişkin liste, bu kişilere ait İş İstem Formları ile özürlüler için sağlık kurulu raporu, eski hükümlüler için de eski hükümlü belgesinin birer fotokopisiyle birlikte, 5 günlük belirleme süresi içerisinde talebi alan ve nihai değerlendirmeyi yapacak yetkili İş ve İşçi Bulma Kurumu şube veya bürosuna gönderilecektir.

Talebi alan İş ve İşçi Bulma Kurumu şube veya bürosu kendine doğrudan yapılan başvurularla diğer şube veya bürolardan gelen listeleri, talep sayısı ve niteliklerini dikkate alarak merkezi sınav puan durumuna göre sıralamaya tabi tutacak ve talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde bir liste düzenleyecektir. Düzenleyeceği liste adayların adı, soyadı, merkezi sınav puanı ve adreslerini içerecek ve bu liste adayların sözlü sınava tabi tutulmaları için başvuru süresinin bitimini izleyen 15 inci günün sonunda açık kontenjan (talep) sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

Bu şekilde talep sayısının iki katına ulaşılamaması halinde, talebi alan şube veya büroda kayıtlı olan ve ilanda belirtilen süre içerisinde başvuran talep şartlarına uygun olmayan adaylar arasından yapılacak puan sıralamasına göre talep sayısının iki katına ulaşılacaktır. Talep şartlarına uygun olmayan adaylar için yapılacak değerlendirmede meslek, öğrenim durumu, işin niteliği gerektiriyorsa özür grubu ve yaş gibi hususlardan biri veya birkaçı burada yer verilen sıralamaya (meslek, öğrenim durumu, işin niteliği gerektiriyorsa özür gurubu ve yaş) göre öncelikle kriter olarak alınacaktır. Bu kriterlere uygun başvurunun olmaması durumunda, her hangi bir kriter dikkate alınmaksızın gönderilecek özürlü ve eski hükümlüler belirlenecektir. Yapılacak olan göndermelerde son gönderilen adayla aynı puanı alan aday veya adayların olması halinde bu kişiler de gönderilecektir.

SÖZLÜ SINAV

İş ve İşçi Bulma Kurumu, işgücü talebinin intikali üzerine başvuran adaylar içerisinde talep şartlarını haiz en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere talep sayısının iki katına kadar adayın isim ve adreslerini içeren listeyi, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum tarafından gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip 30 gün içinde sözlü sınavları yapmak zorundadır. Sözlü sınavlarda görevin özelliğine göre adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve becerileri ölçülür. Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden en yüksek puanı alandan başlamak üzere başarı sıralamasına göre yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, kamu kurum ve kuruluşlarının atamaya yetkili amirinin belirleyeceği bir başkan ve üç üyeden oluşur. Sınav komisyonu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın olduğu tarafın kararı geçerlidir. Sözlü sınav sonuçları, sınavın yapıldığı ildeki ilgili kamu kurumu tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir ve ayrıca sınava giren adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınavlara sonuçların ilanından itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. Sözlü sınavlara yapılan itirazlar, itirazın komisyona ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sözlü sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ile başarısız olanların listesini atamayı izleyen 15 gün içerisinde İş ve İşçi Bulma Kurumuna iletir.

MERKEZİ SINAVA TABİ OLMAYANLAR İÇİN KUR'A USULÜ

Eski hükümlülere ilişkin Yönetmelikte 6/4/2000 tarihli ve 24012 sayılı Resmî Gazete'de, özürlülere ilişkin Yönetmelikte de 14/4/2000 tarihli ve 24020 sayılı, 30/5/2000 tarihli ve 24064 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan değişikliklerle zihinsel ve ruhsal özürlü olanlar ile okur-yazar ve ilkokul mezunu özürlü ve eski hükümlüler, merkezi sınav kapsamı dışına çıkartılmış bulunmaktadır.

Okur-yazar ve ilkokul mezunu eski hükümlüler, merkezi sınav kapsamı dışında bulunmaktadırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu durumda olanlara ilişkin mevzuat çerçevesinde nisan ayında bildirdikleri açık kontenjan sayısının değişip değişmediğinin tespiti ve talep koşullarına ilişkin varsa eksikliklerin tamamlanması konusunda İİBK şube ve bürolarınca, kamu kurum ve kuruluşları ile en seri şekilde mutabakata varılacak; bu çerçevede eski hükümlü işgücü talebi açılacaktır.

Bildirimlerde ve taleplerde işin gerektirdiği özel niteliklerin dışında, adayların başvuru koşullarını kısıtlayıcı özel nitelikler ileri sürülemeyecektir. Eski hükümlüler arasında suç tasnifine göre bir ayırım yapılamayacaktır. Kabul edilmesine engel bir durumu olan talepler ile yöre şartlı talepler kabul edilmeyecektir.

Bu durumdaki talepler, diğer taleplerde olduğu gibi İİBK şube ve bürolarınca Resmî Gazete'de ve gerektiğinde ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede yayımlanacaktır. Yayımlanacak ilan metninde;
a) Talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun adı ve adresi,
b) İşe alınacak eski hükümlü sayısı,
c) Adaylarda aranılan genel nitelikler (öğrenim durumu, meslek, yaş v.b.),
d) Durumu talep şartlarına uygun olanların Resmî Gazete'deki ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde kayıtlı oldukları İİBK şube ve bürolarına şahsen başvurmaları gerektiği,
e) Durumu talep şartlarına uygun olanlarla talep için yeterli sayıda başvuran olmaması halinde durumu talep şartlarına uygun olmayanların da aynı süre zarfında talebin verildiği ve kayıtlı oldukları İİBK şube veya bürolarına şahsen başvurmaları gerektiği,
f) 10 (on) günden sonra yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı,
hususlarına yer verilecektir.

Okur-yazar ve ilkokul mezunu eski hükümlüler merkezi sınava tabi değildir. Bu kapsamda bulunan ve talep koşullarına durumu uygun başvuranlardan İş ve İşçi Bulma Kurumu gönderilenler, önceden ilan edilen gün, saat ve adreste noter huzurunda kura çekimine tabi tutulurlar. Adaylar istemeleri halinde kur'a çekimini izleyebilirler. Gerçekleştirilen kur'a çekimi sonucunda her açık iş için iki kişi belirlenir. Bu şekilde belirlenenler yukarıda belirtilen komisyon tarafından yapılacak mülakata alınırlar. Mülakat sonunda işin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip oldukları belirlenenler işe alınırlar. Mülakatta ayrıca, işe alınacak işçi sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur. Kur'a ile ilgili olarak noterin düzenlediği belgenin bir nüshası işe alınacak işçinin özlük dosyasında muhafaza edilir.

Herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız işlerde istihdam edilecek eski hükümlüler ise, yazılı sınav dışında ayrıca sözlü sınava tabi tutulmadan Kurumca, yazılı sınav puanlarına göre hazırlanan listeler esas alınmak suretiyle, başarı sırasına göre belirlenir.
Herhangi bir bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız işlerde istihdam edilecek eski hükümlülere ilişkin vasıfsız açık kontenjanlar için yukarıda belirtilen işlemler yapılacaktır. Bu işlemleri müteakiben talebi alan İş ve İşçi Bulma Kurumu şube veya bürosu tarafından kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmek üzere en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde bir liste oluşturulacaktır. Oluşturulan listenin puan sıralamasına göre ilk kısmı ataması yapılmak, ikinci kısmı ise ataması yapıldığı halde işe başlamayan olması halinde puan durumuna göre yedek sıralaması dikkate alınarak atamanın yapılacağı belirtilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Asil olarak atanacaklar ile yedekleri oluşturan bu listelerde; adayın adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, merkezi sınav puanı yer alacak ve listelere özürlüler için sağlık kurulu raporu, eski hükümlüler için de eski hükümlü belgesi eklenecektir. Söz konusu listeler hazırlanırken aynı puanı almış birden çok adayın olması durumunda İş ve İşçi Bulma Kurumu şube veya bürosunda kayıt tarihi eski olana öncelik verilecektir.

Öğrenim durumu itibariyle yazılı sınava alınan veya alınmayan eski hükümlülerden aranılan koşulları taşıyanların sayısı talep sayısına ulaşmaması halinde talepte aranılan koşulları taşımayan eski hükümlüler de bu Yönetmelik esasları dahilinde göndermelerde dikkate alınır.

İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur'a veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yazılı sınav sonuçları, izleyen yazılı sınavın sonuçlarının İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Açık kontenjanların doldurulması için gerektiğinde her yıl sınav yapılabilir. Sınav yapılmayan süre son yazılı sınav sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihten itibaren iki yılı geçemez. Yazılı yarışma sınavında başarılı olup da herhangi bir şekilde kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirilemeyenlerin bu Yönetmeliğin 10 uncu madde çerçevesinde sözlü sınav için gönderilmelerine; izleyen yazılı sınav sonuçları İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirilene kadar devam edilir.

ESKİ HÜKÜMLÜ KONTENJANININ DOLDURULMAMASI

Uygun bildirimde bulunmayan veya bildirimde bulunmakla birlikte İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından, yazılı yarışma sınavında başarılı olan ve talep koşullarına uygun niteliklere sahip eski hükümlü gönderilmesine rağmen, eski hükümlü istihdam etmeyen kamu kurum ve kuruluşları için bildirimin yapılacağı tarih olan nisan ayını takip eden mayıs ayının başından yükümlülüklerini yerine getirecekleri tarihe kadar; nisan ayındaki genel bildirimden sonra ortaya çıkan açık kontenjanları bir ay içinde Kuruma bildirmeyen veya bildirmekle beraber İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından, yazılı yarışma sınavında başarılı olup da kontenjanların dolması nedeniyle herhangi bir yere yerleştirilemeyenler arasından talep koşullarına uygun niteliklere sahip gönderilen eski hükümlüleri istihdam etmeyen kamu kurum ve kuruluşları için yükümlülüğün doğduğu tarihten yükümlülüklerini yerine getirecekleri tarihe kadar; her eski hükümlü açık kontenjanı için her ay itibarıyla 1475 sayılı İş Kanununun 98/C maddesindeki para cezası uygulanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlü statüsünde sözleşmeli personel veya daimi işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 1475 sayılı İş Kanununun 17/II nci maddesine göre hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum kanalıyla eski hükümlü statüsü dışında bir statüde işe yerleştirilenlerden sonradan eski hükümlü kapsamında yer alan ve iş akdi feshedilmeyenler hakkında merkezi sınav uygulanmaz.

Çalışırken eski hükümlü olanlar için tescil talebinde bulunulması halinde gerekli belgelerine istinaden Kurumca eski hükümlü olarak tescilleri yapılır. Görev veya meslekten ihraç ya da hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle işten ayrılanlar ise durumları talep şartlarına uygun olmak kaydıyla merkezi sınav kapsamındakilere ilişkin taleplere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre oluşturulan listede yer alanlarla birlikte, her açık iş için bir kişiyi geçmemek üzere kayıt tarihi ve sıra numarasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına mülakata gönderilirler.

50 ve daha fazla sayıda işçi veya 50 ve daha fazla sayıda daimi işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 98/C maddesindeki idari para cezasına muhatap olmamaları için, merkezi sınav kapsamında olan veya olmayan eski hükümlülere ilişkin nisan ayı içerisinde çalışan işçi, çalışan daimi işçi, çalışan eski hükümlü sayılarını, eski hükümlü kontenjan açıklarını veya fazlalıklarını, istihdam edecekleri eski hükümlülerde aradıkları nitelikleri ve diğer şartları eski hükümlüler için ayrı çizelgeler halinde bulundukları yerdeki İİBK şube veya bürolarına bildirmeleri; nisan ayındaki bildirimden sonra ortaya çıkan açık kontenjanlarını bir ay içinde İİBK şube veya bürolarına iletmeleri ve İİBK şube veya büroları tarafından yukarıda belirtildiği şekilde yapılan göndermelerle açık kontenjanlarını kapatmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde her eski hükümlü açık kontenjan için her ay 188.000.000.-TL. (2000 yılında) idari para cezası uygulanacaktır. Bu ceza her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Bu haberi oylayabilirsiniz 2 2
Bu haber 159,978 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam