1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı

09 Mart 2007 15:40
Yazdır

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?d) Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylara iki yıl, bunlardan Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
Harp Akademileri Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimini bitiren subaylara bir yıl;
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükafatlar ve cezalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
kıdem verilir.
35 inci maddenin (d) bendi hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilenler hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenim kaynağına göre subaylığa nasbedilen astsubaylar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.
Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.
Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz.
Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;
1. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun %90'ı ve daha üstünde olması,
2. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlaki ve şahsi nitelikleri bakımından kıdem almaya layık bulunduğuna dair Subay Sicil Yönetmeliğinde yer verilen ?Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi?nin müspet olarak düzenlenmiş olması,
3. Özel kanunlara tabi olanların, yukarıdaki şartlara ilave olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esasları yerine getirmiş olması,
4. Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsalar bile;
aa) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olmaması,
bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,
cc) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, askeri ve adli mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkum veya cezalandırılmış olmaması,
gerekir.
Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tabi tutulurlar.?

MADDE 2- 926 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
?EK MADDE 19- Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı altı yılı geçemez.?

MADDE 3- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
?EK GEÇİCİ MADDE 84- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre yüksek lisans öğrenim kıdemi alan subaylara, 36 ncı madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı dört yılı, 36 ncı maddedeki kıdem ve 38 inci maddedeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı yedi yılı aşmayacak şekilde işlem yapılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve henüz kıdem almamış olan subaylar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde yüksek lisans öğrenim kıdemi almak maksadıyla müracaat etmeleri halinde, bu Kanundan önceki esaslar dahilindeki yüksek lisans kıdeminden ve birinci fıkra hükümlerinden istifade ederler.?

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, ilave öğrenim nedeniyle alınacak kıdemler düzenlenmiştir. Bu kapsamda; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilen bilim dallarında yüksek lisans eğitimi yapanlar, Kanunda belirtilen diğer şartları da haiz olmaları durumunda kıdem alabilmektedir.

Ancak mevcut bu düzenleme, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilen bilim dalları karşılığında ihtiyaç duyulan kontenjan belirtilmediğinden, uzman personel ihtiyacı dışındaki personele de kıdem verilmesine yol açılmıştır. Bu durum, personeli sadece kıdem alma düşüncesiyle yüksek lisans yapma yoluna sevk ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emir komuta ilişkisinin temel unsurlarından biri olan kıdem anlayışının zedelenmesine yol açmıştır. Ayrıca, kontrolsüz olarak verilen kıdemler Türk Silahlı Kuvvetleri İnsan Gücü Planında öngörülen rütbe birikimlerini olumsuz yönde etkilemiştir.

Hazırlanan Kanun Tasarısı ile, lisans üstü öğrenim nedeniyle kıdem alma; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilen bilim dalları karşılığında gösterilen kontenjana girme şartına bağlanmıştır. Söz konusu kontenjana girebilmek için ise, Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar ve nitelik değerlendirilmesinin esas alınması öngörülmektedir. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emir komuta ilişkisinin temel unsurlarından biri olan kıdemin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda mevzuatla belirlenen şartlar ve nitelikler çerçevesinde yapılacak değerlendirilme sonucu hak edilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, yüksek lisans eğitiminden kıdem alma, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilen bilim dalları karşılığında gösterilen kontenjana girme şartına bağlanmıştır. Söz konusu kontenjana girebilmek için ise, Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar ve nitelik değerlendirilmesinin esas alınması öngörülmüş ve ikinci yüksek lisans eğitimine kıdem verilmesine ilişkin uygulama kaldırılarak, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesi kapsamında verilecek kıdemlerin toplamı üç yıla düşürülmüş, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki emir komuta ilişkisinin temel unsurlarından biri olan kıdemin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, lisansüstü öğrenim kıdeminin verilmesinde sicil notlarının ortalaması yerine 926 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanmış olan sicil notu ortalamasının esas alınması öngörülmüştür. Ayrıca; madde metnindeki suç tipleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu paralelinde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2- Madde ile, farklı bir dalda ilave bir lisansüstü eğitim yapan subaylara verilen kıdemin kaldırılmasından dolayı meydana gelen değişikliğin, personelin alacağı toplam kıdem miktarını düzenleyen ek 19 uncu madde ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3- Madde ile, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yüksek lisans öğrenim kıdemi almış personelin, üstün başarı ve diğer eğitimlerden (Harp Akademileri, KOMKARSU) alacakları kıdem hakkının korunması ile yüksek lisans öğrenimini tamamlamış personelin iki ay içerisinde yüksek lisans kıdem başvurusunda bulunmaları halinde bilim dalı karşılığı belirlenen kontenjandan etkilenmeden bu Kanundan önceki esaslar dahilinde kıdem almaları amaçlanmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 7,738 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam