1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanlığı personelinin sorunları raporlaştırıldı

13 Mart 2007 12:14
Yazdır

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

A- EKONOMİK SORUNLAR

Mülki görevlerin ifasında, Mülki İdare Amirlerinin en yakın yardımcıları olan, gece gündüz onlarla birlikte çalışan Bakanlık Merkez, Valilik ve Kaymakamlık personeli, Nüfus işlemlerini, kişisel hâl olayları ve vatandaşlık işlemleri gibi devletimiz için çok önemli hizmetlerini yürüten ve hatta devletin vitrini konumunda bulunan nüfus çalışanların sorunları her geçen gün artmaktadır. Artan sorunların yanında İçişleri Bakanlığımızın da kendi çalışanlarına sahip çıkmayışı ve bir takım gerçeklere gözlerini kapaması işin başka bir boyutudur. Kanımızca İçişleri çalışanların en büyük sorunu bütçe ve ekonomik imkanları değil, Bakanlığımızın bizleri göz ardı etmesi ve görmezden gelmesidir. Bu ifade belki ağır olabilir ancak uygulamalar bu bakış açısını doğurmaktadır.

Bütçe imkanları diye başlayan sözler artık inandırıcılığını yitirmiştir. Çünkü 1,5 yıl içerisinde mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan değerli yöneticilerimize 1500-1800 YTL arasında zam yapılırken (Özel İdare ödeneği v.b) bütçe imkanlarından bahsedilmemiştir.

Bu ana girizgahtan sonra İçişleri çalışanlarının sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1) Yetersiz Maaş ve Ücret Adaletsizliği

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışan ve aynı unvana sahip memurlar arasında büyük uçurumlar vardır. Örnek verecek olursak;

a) İçişlerinde çalışan bir İl Müdürü(Evli ve 2 Çocuk Sahibi) : 1.350 YTL maaş almakta iken,

Sosyal Sigortalar İl Müdürü :1.963 YTL

Vergi Dairesindeki bir Müdür :1.929 YTL

Bağ-Kur İl Müdürü :1.960 YTL

İş-Kur İl Müdürü :1.960 YTL

b) İçişlerinde çalışan bir şef : 982 YTL maaş almakta iken,

SSK'da çalışan Şef : 1.393 YTL

Vergi Dairesinde çalışan bir Şef : 1.204 YTL

c) İçişlerinde çalışan bir memur : 861 YTL maaş almakta iken,

SSK'da çalışan bir memur : 1.204 YTL

Vergi dairesindeki bir memur : 1.186 YTL

d) İçişlerinde çalışan bir hizmetli : 807 YTL maaş almakta iken,

SSK'daki bir hizmetli : 1.130 YTL

Vergi dairesindeki bir hizmetli : 1.024 YTL maaş almaktadır.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Diğer Bakanlıklarla da kıyaslandığında durum farklı değildir. Sadece maaşlardan kaynaklanan bu eşitsizlik bile İçişleri Bakanlığı çalışanlarını derinden yaralamakta ve her geçen gün öz güvenlerini yitirmektedirler. Diğer Bakanlıkların kendi çalışanlarına sahip çıktığı bir ortamda İçişleri Bakanlığımızın kendi çalışanlarına bu durumu bildikleri halde sahip çıkmayışı çok manidardır. Artık içişleri çalışanları olarak işin samimiyetine inanmamaktayız. Bu açıkça ayrımcılıktır. Ayrımcılık ise anayasal bir suçtur. Ayrıca Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

2-Özel Hizmet ve Ek Göstergeler

05.05.2006 gün ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının GRUP-9 ?un 5. sırasında Diğer illerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü'ne Özel Hizmet Tazminatı olarak 145 oranı ön görülmüştür.

Ancak aynı Bakanlar Kurulu Kararının GRUP-8'in 2. sırasında aynı müdürlüklerin Ankara-İstanbul-İzmir illeri için 155 oranı öngörülmüştür.

Bu ayırımın hangi kıstaslara göre yapıldığı belli değildir. Bunu İl Mahalli İdareler Müdürlüğü açısından bir örnekle destekleyecek olursak, Ankara ilinde yaklaşık 70 belediye mevcuttur. Konya ilinde ise belediye sayısı 206 dır. İş hacmi açısından Konya İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Ankara İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne nazaran 3 kat daha fazla iş hacmine sahiptir. Ancak uygulamada iş hacmi daha az olan Ankara İl Mahalli İdareler Müdürü 155 oranında Özel Hizmet Tazminatı alırken Konya iş hacmi 3 kat daha fazla olmasına rağmen 145 oranında Özel Hizmet Tazminatı almaktadır. Bu uygulamada adaletle bağdaşmamaktadır. Biran evvel düzeltilerek adaletin sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında iç hacmi her geçen gün artan memur ve yardımcı hizmet sınıfında çalışanlarında özel hizmet tazminat oranlarının 7-10 oranında artırılması motivasyon açısından gerekli olduğuna inanmaktayız.

- Ek Gösterge:Yine aynı Bakanlar Kurulunun GRUP-9 ?da sayılan İçişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre verilen Ek göstergeleri I sayılı cetvelin 1.GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümün (i) maddesine göre 2200 olarak belirlenmiştir.

Oysaki İl Müdürü unvanı ile çalışan bu müdürlerin emrindeki bir memur Üniversite muzunu ise ve derecesi de 1 ise bu memur da 2200 ek gösterge almaktadır. Bu da 657 sayılı yasada ifadesini bulan liyakat ve kariyer esasını bozmaktadır. Kesinlikle bu konuda idareci ile memur arasında bir fark olmalıdır.

Ayrıca bir çok İl Müdürlükleri mahkeme kararıyla 3000 ek gösterge alırken bir o kadarı da mahkeme kararı olmadığı için 2200 ek gösterge almaktadır. Bakanlığımız bu farklılığı bildiği halde çözüm için adım dahi atmamıştır. Bu durumunda çözülerek ek göstergelerin tüm müdürlüklerde 3000 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Her ne kadar ek göstergelerin 3000 ne yükseltilmesini talep etmekte isek de İçişleri Bakanlığının yönetim bazında apayrı bir yeri vardır. Devlet gelenekleri daha üst seviyede hissedilmektedir. Abi diyalogu belki de Bakanlığımızı diğer Bakanlıklardan farklı kılan bir etkendir.

Ancak bu özelliklere rağmen Bakanlığımızın hizmetini gören GİH sınıfında çalışan değerli İl Müdürlerine ve çalışanlarına gerekli hassasiyetin gösterilmediği kanaatindeyiz. Bu özellikler dikkate alınarak Bakanlık Müdürlerimizin ek göstergelerinin II sayılı cetvelde zikredilen Bakanlık İl Müdürleri seviyesine çıkartılarak 3600 olarak belirlenmesi en büyük temennimizdir. Çünkü Defterdara bağlı şube müdürü mesabesindeki Muhasebe Müdürü, Gelir Müdürü, Saymanlık Müdürü, Milli Emlak Müdürü ve yine Cezaevi Müdürü, okul müdürleri v.b müdürler zaten 3000 ek gösterge almaktadırlar.

Bize öngörülen ise memur unvanlı bir kişinin almış olduğu ek göstergedir. Oysaki Bakanlığımıza bağlı ve İl Müdürü unvanı olan içişleri müdürlerinin 3600 ek gösterge almaları en doğal haklarıdır.Çünkü 3000 ek gösterge alan ve yukarıda belirttiğim müdürler gibi şube müdürü değildirler.

3) Fazla Mesai :

İçişleri bakanlığı çalışanlarından sadece cüzi miktarda 450 saat kurum, valilik özel kalem müdürlüğü bazında kişi olarak 90 saati de geçmemek üzere fazla mesai almakta bu ise 5-6 kişi için 40-50 ytl net olabilmektedir.

Fiili çalışılmasına ve yıllık izinlerin iş yoğunluğundan kullanılamamasına rağmen fazla mesai ödenmemektedir.

Bu durumun bir an önce düzeltilmesi maliye personelinden az olmamak şartı ile içişleri birimlerinin tümüne fazla mesai uygulaması hakkı verilmelidir.

4) Döner sermaye :

Bazı zamanlarda içişlerinin de mi döner sermayesi olur denmektedir. Oysaki insan için sağlığı gibi kutsal bir konuyla ilgilenen sağlık bakanlığı birimlerinde döner sermaye kuruluyorsa bizde de hayli hayli kurulabilir. Örneğin ; nüfus kayıtları, silah ruhsatları ve hatta dilekçelerden bile para alınıp döner sermaye kurulduğu takdirde şu anda önenen maaşların en az 3 misli döner sermaye payı personellere verilebilir.

Kaldı ki bu misal soğuk bir misal oldu ise geçmişte sağlık bakanlığının döner sermayesi için de bu tabirler kullanılmış olmalı.

Sonuç olarak döner sermayeler bir fona aktarılmalı tüm memurlar için belirlenecek paylar oranında diğer memurlara da adalet aranıyorsa pay verilmelidir.

5) Ek Ödeme :

Diğer bir çok kurumda ve nihayet 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa eklenen bir madde ile söz konusu kanunun içinde bir sınıf olan Mülki İdare Hizmetleri Sınıfına verilen ek ödemenin aynı kanunun Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ve ayrım yapılmadan Yardımcı Hizmetler Sınıfını da kapsayacak şekilde; geçmiş kayıplarımızı da telafi edecek miktarda (9500x maaş katsayısı x %200 oranında) olmak üzere Ek Ödeme ödenmesi için gerekenler yapılmalı.

6) Banka Promosyonları :

Bilindiği üzere Kurumlar ile bankalar arasında yapılan kurum çalışanlarının maaşları ile ilgili sözleşmelerden dolayı kamuoyunda banka promosyonu olarak adlandırılan ayni ve nakdi yardımlar alınmakta ve kurumlarca tasarruf edilmekteydi. İlk defa Memur-Sen ile Hükümet arasında imzalanan 2006 yılı toplu görüşme mutabakat metninde taraflarca üzerinde görüşülerek karara varılması gereken hususlar kapsamında promosyonların çalışanlar lehine dağıtılması kararlaştırılmıştır. Buna istinaden çeşitli kurumlar bankalardan aldıkları promosyonları çalışanlarına dağıtmaktadırlar. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının bankalarla yaptıkları sözleşmelerden dolayı alınan ayni ve nakdi yardımların çalışanlara dağıtılması gerekmektedir.

B- SOSYAL HAKLAR

1) Kira ve Lojman :

İçişleri personelinin gerek merkez gerekse bazı taşra teşkilatında lojmanda kalma imkânı bulunmamaktadır. Bazı illerde ise mevcut lojmanlar ya geçici görevli personeller ya da başka kurum personelleri tarafından kullandırılmakta hatta memur pozisyonunda olmayan başka kurum personellerine bile tahsisi yapılmaktadır.Bu konu ile ilgili taşraya gerekli talimatların verilmesi bu konudaki mağduriyeti ortadan kaldıracaktır.

2) Ulaşım :

Maaş azlığı ve ücret adaletsizliğinden yıllardan beri dertli olan taşrada görev yapan İçişleri Bakanlığı çalışanlarının işe geliş gidişleri de ayrı bir maddi külfet getirmektedir. Çalışan personelin ulaşımını sağlayacak servis araçlarının tahsis edilmesi, coğrafi yapı gereği araçlardan yararlanamayacak personele de servis ücreti adı altında nakdi ödemenin yapılması sosyal adalet anlayışına uygun olacaktır.

3) Yiyecek Yardımı :

Yiyecek yardımı konusunda memurlara öğle yemeği verilmesi hususunda kaynak, yer ve personel israfı olmakta, bunun yerine tüm içişleri birimlerinde ilçeler dahil tayin bedeli uygulaması gibi yiyecek yardımının personelin maaşına yansıması sağlanmalıdır.

4) Giyecek Yardımı :

Giyecek yardımından yararlanan personele ödenen yardımın, günümüz ekonomik şartlarını karşılayacak ve tüm personele eşit olacak şekilde nakdi ödemenin yapılması yönünde, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

5) Ödül Yönetmeliği :

657 sayılı Kanunun maaşla ödüllendirilme kısmı birçok bakanlık ve taşra teşkilatında uygulanırken İçişleri Bakanlığında uygulanmamaktadır. Söz konusu mevzuatta belli sayı ve oranlarda maaşla ödüllendirilebileceğinden bahsedilmekte olup, bu konuyu düzenleyecek gerekirse il ödül kontenjanları oluşturulması gereklidir..

6) Emniyet ve Askeriyedeki Sivil Memurların Sendikalı Olmaları :

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında çalışan ve sayıları 7.000 civarındaki sivil memurun (Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Teknik

Hizmetler Sınıfı) sendikal haklarının verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması.

C- PERSONEL

Çalışan Personel Yetersizliği :

Özellikle Kaymakamlıklarda yeterli personel bulunmamaktadır. Maaş azlığı ve ücret adaletsizliği bu durumu tamamen körüklemekte ve yetişmiş İç İşleri personelinin diğer kurumlara naklen geçişini hızlandırılmaktadır.

Bu durumda iş verimini azaltmakta kalifiye elemanlarının her geçen gün azalmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarakta iş ve işlemler işi bilmeyen geçici personellere kalmaktadır. Bu da kaliteyi düşürmektedir.

İş Tanımı:

Personel iş tanımlarının yapılarak hiçbir personelin işi dışında çalıştırılmaması, personel arasında uzmanlaşma ve ihtisaslaşmaya gidilmesi ve personel alımında bu kıstaslara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle yeni kurulan ve kurulacak birimlerin iş tanımları iyi yapılmalıdır.

Nüfus müdürlüklerinde vatandaşın yığılması, personel azlığı gibi nedenler zaman zaman güvenlik zafiyeti meydana getirmekte bunu için illerde güvenlikçi kadrosu ihdas edilmesi, personelin ve halkın daha iyi bir hizmet göre bilmesi için her ilde halkla ilişkiler uzmanı görevlendirilmesi de önemlidir.

Hizmet İçi Eğitim :

Taşra personellerinin en az yılda bir defa il dışında eğitime tabi tutularak eğitime gerekli önemin verilmesi gerekmektedir.

Görevde Yükselme :

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği tekrar gözden geçirilmesi, özellikle hizmet süresi ile ilgili maddelerde zikredilen hizmet sürelerinin daha aşağıya çekilerek personelin önünün açılması gerekmektedir. Sınavların Milli Eğitim Bakanlığınca ve ÖSYM değil Valilikler aracılığı ile yaptırılmasının sağlanması zaman tasarrufu açısından uygun olacaktır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin, Nitelikler ve Görevde Yükselme Esaslarına dair 5 nci maddesinin S fıkrasının 1 nci bendi: ?1-Fakülte ve dört yıllık yüksek okul mezunu olmak.? şeklinde değiştirilerek eşitlik sağlanmalıdır.

Görevde yükselme sınavlarının ise her yıl mutad olarak açılması sağlanarak sınav konularının birimler itibariyle düzenlenerek her birimi ilgilendiren konulardan ağırlık olarak soruların sorulması. (Müdür, Şef, Memur, Hizmetli ve Şoför grublarının soru ve konularının ayrı olarak düzenlenmesi.)

Takdirname ve Teşekkür :

Atama Kararnamesi ile başka il ve ilçelere tayini çıkan amirlerin giderayak verdikleri takdirname ve teşekkürlerin görevde yükselme yönetmeliği kapsamında değerlendirmeye alınmaması gerekmektedir. Bu da bir takım yanlış anlayışların ve haksızlıkların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

6) Geçici Görevliler :

Başka kurum personeli olupta geçici görevlendirme yönetmeliği ilgi tutularak görevlendirilen personeller ilgili yönetmeliğin kısıtladığı 6 aylık süreye uyulmayarak yıllarca geçici görevli olarak çalıştırılmaktadır. Yine aynı yönetmelikte rıza dışı görevlendirilmeyeceği hükmü olduğundan söz konusu personel elinde tuttuğu, iki iş rahatlığı ile davranmakta, zamanla kadrolu personellerden daha öne geçmekte hatta birçok hak kadrolulara verilmezken geçici görevliler bundan yararlanmaktadır. Netice itibariyle ?geçici görevlendirme içişleri personelinin aleyhine olmakta yetiştirilmesi gereken personeller ihmal edilmekte hazır bulmuş gibi diğer kurumlardan görevlendirme yapılmakta, önemli yerler işgal ettirildikten sonrada bu kişilere muhtaç duruma düşüldüğünden geri dönüşlerini her ima ettiklerinde primleri artmakta Valilik ve Kaymakamlık kurumları kısır döngü sarmalında kalmakta uzun vadede bunu tüm içişleri personelleri çekmektedir. Bunun için kendi kaynağımız olan kadrolu personeller her konuda olduğu gibi iş öğretilmesi konusunda geri bırakılmamalıdır.?

7) Kaymakamlıklardaki Personel Sıkıntıları :

Bir çok Kaymakamlıklarımızda memur yok denecek kadar azdır. Buna rağmen bir ilçenin yükünü Kaymakamlarımız ve Kaymakamlık çalışanları çekmektedir. Yine bir kaymakamın izine ayrılmasıyla yerine başka bir ilçe Kaymakamı vekalet etmektedir. Hatta bazen bir Kaymakam birden çok ilçeye vekalet etmektedir. Oysaki ilçede Devlet kapısı Kaymakamlıklardır. Başka bir ilçe Kaymakamının asli görevinin yanında diğer bir ilçeye vekalet etmesi vatandaş işlerini sekteye uğratmaktadır. Vekaletle yürütülen ilçeye Kaymakam yerine göre 2-3 gün arayla uğramaktadır. Diğer günlerde ise İlçede kaymakam olmadığından imza işleri ve vatandaş işleri gecikmektedir.

Bunun önüne geçebilmek için vekaletle ilgili eski sisteme dönülmelidir.Yine aynı zamanda Kaymakamların iş yoğunluğu dikkate alınarak Kaymakamlıklar bünyesinde Kaymakam Yardımcılıkları kadrosu ihdas edilmelidir. Bu kadrolara da mesleğinde yetişmiş, üniversite mezunu ve halk arasında da Kaymakam'ın yardımcısı olarak bilinen İlçe Yazı İşleri Müdürleri atanmalıdır.

İlçelerde Kaymakam Vekilliği Görevleri diğer ilçe Kaymakamları tarafından yürütülmektedir. Bu durum zaman kaybına ve ilçelerde iş yoğunluğuna sebep olmaktadır. Bazen Kaymakamların üç ilçeye birden vekalet ettiği gözlemlenmektedir. Çözüm olarak her ilçeye birer Kaymakam Yardımcı kadrosu ihdas edilerek halen görev yapmakta olan Yazı İşleri Müdürlerinin bu görevlerde değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

8) Nüfus Müdürlükleri :

a) Türkiye Cumhuriyetinin geleceğe dönük iki önemli hayati projelerden birisi MERNİS diğeri ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'dir. Diğer e-devlet portallarının da temelini oluşturan bu proje Sayın Bakanımızdan en altta çalışan memuruna kadar büyük bir fedakarlıkla yürütülmüş ve gelecekte de büyük bir özveriyle yürütülmeye devam edilecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin yürütülmesi için ihdas edilen yeni kadroların KPS sonuçlarına göre süratle atamasının yapılması ve büro kurulması için gerekli olan fiziki alanların tahsis edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi yolunda ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır.

b) Nüfus Müdürlüklerinin hizmet alanlarının yetersiz ve çalışanlar açısından sağlıklı bir çalışma ortamının olmadığını belirtmek isteriz.Vatandaş ile birebir konumda sürdürülen çalışma ortamlarındaki fiziki alt yapının günün şartlarına uygun ve rahat bir hizmetin verilebileceği mekanlar haline getirilmelidir. Hizmet alanlarının genelde özenle oluşturulan alan veya odalardan değil var olan odaların düzenlenmesinden tahsis edilmiştir. Bu yerlerin gelişen ve değişen hizmet sunumu ortamında yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. Fiziki ortamları yeterli olmayan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün fiziki sorunları çözüme kavuşturulmalıdır.

c) Nüfus Müdürlüklerinin kullandığı her türlü tenolojik araç ve gereçler günün şartlarına göre yenilenmeli ve bu araçların personelin çalışma ortamı içindeki sağlığını koruyucu tedbirlerinin de alınması sağlanmalıdır.

d) Özellikle İl Merkezlerindeki nüfus çalışanlarının iş yoğunluğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile kıyas edilemeyecek kadar yoğun ve streslidir. Emeğin karşılığı olan ücret adaleti ise nüfus çalışanlarının yoğun ortamına bakıldığında verilmesi adil olan bir hak olduğunu inanıyoruz.

İnsan odaklı hizmetin verimli bir şekilde sunumunu yapmak için nüfus çalışanları her türlü zorluklara göğüs germektedirler. İnsanca yaşayabilmek için eşit ücret beklentisini sağlayacak olan ek tazminatın verilmesi Sayın Bakanımızın bize verebileceği en büyük ödül olacaktır.

9) e-İçişleri Projesi :

E-devlete geçmek için Bakanlığımıza lokomotiflik görevi yüklenmiş olup, hali hazırda Bilgi İşlem Dairesince yürütülen çalışmalar mesafe katetmektedir. Ancak özellikle bu işi taşrada yürütecek bilgi işlem bürolarının kurulması, iş tanımlarının yapılması ile burada görevlendirilecek özellikle kadrolu personelin belirlenmesinde titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

e-içişleri projesinin personellere öğretilmesi için görevlendirilen eğiticilerin daha iyi yetişmeleri için kursların tekrarlanması ile eğitim verdikleri durumlarda eğitici ücreti almalarının da sağlanması gereklidir.

Özellikle bilgisayar altyapısının eksik ve demode olması, kullanılacak olan yazılımı işletmekte zorlanması nedeniyle lokomotiflik görevi verilen Bakanlığımızın taşra teşkilatlarının bilgisayar ağları süratle yenilenmelidir.

Diğer kurumlarda e devlet kapısı olarak e içişlerine bağlanacağı var sayıldığından personel sayısı ve personelin ekonomik yapısı itibariyle diğer kurumlardan zayıf bırakılan bu lokomotifin Türkiyemizin yükünü çekeceği ve personellerinin acil katkıya ihtiyacı olduğu gözardı edilmemelidir.

Ayrıca Mernis ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için tahsis olunan boş kadroların açıktan atama yolu ile doldurulması bu projelerin uygulaması açısından iyi olacağı düşünülmektedir.

D- GEÇİCİ PERSONELİN ÇÖZÜM BEKLEYEN PROBLEMLERİ (657 4/C):

a) Oldukça iyi bir gelir ve kadrolu işçi konumunda çalışırken sorumlu tutulamayacakları yönetim ve diğer nedenlerle özelleştirilen kurumlar nedeniyle kısmi zamanlı, kadrosuz ve düşük gelir şartlarıyla başbaşa kalmış durumdalar. Bir çoğu orta yaşın üzerinde çoçuklarının yüksek tahsil yapma zamanında bu hale düşmeleri ciddi ailevi ve psikolojik sıkıntıda olmalarına neden olmaktadır.

b) Kurum lojmanlarından ve varsa diğer sosyal imkanlardan kadrolu personelin yararlandığı şartlarda yararlandırılmaları, çünkü bir çoğunun evinin olmaması fabrika lojmanlarından taşınıp geldiği şehirde kenar mahallelerde 250 YTL gibi kira ödemeleri söz konusudur.

c) Özelleştirilmeden önce çalıştıkları kurumlarda uzmanlaşmış personellerin sanayide istihdam edilmeleri durumunda teşvik yasası kapsamında uygun koşullarda değerlendirilmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

d) Sendikal faaliyetlerini resmen sürdürebilmelerine açıklık getirilmeli.

e) Çalışma sürelerinin tam yıl esasına dönüştürülmesi gerekmektedir.

f) Sağlık güvencelerinin önceki pozisyonlarına getirilmesi.

g) Kısaca kendi insiyatifleri dışında oluşan şartlar neticesinde mağdur duruma düşen bu insanların öncelikle insan oldukları, ailelerinin olduğu, çocuklarının olduğu, toplumda bir yer işgal ettikleri unutulmamalı, insanca yaşayabilecekleri şartlar oluşturulmalıdır.

h) 4-c personelinin yanında geçmiş yıllarda Nüfus idarelerinde Vakıf sözleşmeli çalışan personel Vakfın kapatılmasıyla birçok kişi işsiz kalarak mağdur olmuştur. Bu gibi kişilerin de mağduriyetlerinin giderilmesi anayasal bir hak olduğuna inanmaktayız.

E) ÇALIŞMA KOŞULLARI

Fiziki Ortam :

Özellikle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde çalışma ortamlarının kalabalık ve fiziki şartların yetersizliği nedeniyle iklimlendirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Ayrıca vatandaş beklerken eğitilebileceği (MERNİS ) projesi ve başka konularda bilgilendirilmesi için ekran, sinevizyon vs, gibi görüntü cihazlarıyla techizi yararlı olacaktır.

Vatandaşa verilen evraklar hususunda 15 günde bir verilenler dışında mükerrer belgelerden ücret alınmalı, çünkü bazıları günde birkaç defa toplum kağıdı almakta bu ise israfa, suistimale ve iş kaybına neden olmaktadır.

SONUÇ :

Yukarıda bölüm ve maddeler halinde sıralanan taleplerimiz insan onuruna yakışan talepler olup, hak edileninin dışında bir talebin olmadığı açıkça görülecektir. Bu talepler karşısında hükümetimizin ve idaremizin duyarlı olacağı inancını yüreğimizde taşıdığımızı beyan eder, en kısa sürede İçişleri çalışanlarının yüzlerinin güldürülmesi ümit ve temennisiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz. 10 Mart 2007

Saygıyla arz olunur.

Nail AYAN Osman GÜNAY Şükrü HAS Ahmet SARIGÜL

Samsun Çorum Erzincan Erzurum

Mustafa DEMİR Aziz SÜMER Aydın ŞENDÖL Reşat GÖREL

Giresun Hatay Mersin İstanbul

Hamdi KÖSEOĞLU Yakup TAŞDEMİR Hakkı POLAT

Kastamonu Muş Sivas

Gültekin ÇETİNKAYA İdris AKGÜN Mehmet Emin AYDIN

Ankara Kütahya Şanlıurfa

Mehmet İPEK

Kahramanmaraş

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 46,767 defa okundu. 35 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam