1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nakil gelen memurdan dolayı lojmandan çıkarılan, Ocak'ta tekrar başvuru yapabilir mi?

Nakil gelen personelden dolayı lojmandan çıkarılan personel, sonraki yılın Ocak ayında yeniden lojman tahsisi için başvuru yapabilir.
12 Şubat 2018 11:07
Yazdır
Nakil gelen memurdan dolayı lojmandan çıkarılan, Ocak'ta tekrar başvuru yapabilir mi?

SORU : Merhabar, benim kamu konutları hakkında bir sorum olacak;

17 yıldan beri lojmanda oturan bir memur, nakil gelen bir personelin lojman talebi dolayısıyla lojman komisyonunca 1 aylık süre verilerek Ekim 2017 de lojmandan çıkarılıyor. Lojmandan çıkarlan bu personel Ocak 2018'de tekrar lojman talebi yaparsa, 5 yıllık oturma süresini dolduran personel arasından en fazla oturan kişiyi çıkarılıp yerine bu personele lojman tahsisi yapılır mı ? Değilse nasıl bir hesaplama yapılması gereiyor? iyi çalışmalar.

CEVAP: 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'nun "Kamu Konut Türleri ve Konut Tahsisi" başlıklı 3. maddesi ile "Oturma Süreleri" başlıklı 4. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Kamu konut türleri ve konut tahsisi:
Madde 3 - Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır: ...
c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.."

"Oturma süreleri:

Madde 4 - Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.
Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam edilmesine izin verilebilir."

23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 9. maddesi, "Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi" başlıklı 14. maddesi ile "Kamu Konutlarında Oturma Süreleri" başlıklı 20. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Madde 9 - Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.

Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir..."

"Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

Madde 14 - Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.
Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.
Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır."

"Konutlarda Oturma Süreleri

Madde 20 - Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.
Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.
Ancak,
a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.
b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konut boşaltılır..."

23.09.1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli" başlıklı 9. maddesinde atıf yapılan 4 sayılı cetvel aşağıdaki şekildedir.

"(4) Sayılı Cetvel (1)
Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli

a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan,
b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan,
c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,
d) Personelin eşi için (+ 6) puan,
e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar),
f) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan,
g) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,
h) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan,
i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 15) puan,
j) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan.
NOT
1 - Cetvelin, (b), (c) ve (h) bendlerindeki yılların ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır.
2 - Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır.
3 - Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur."

MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sıra tahsisli konutlarda, kamu konutlarından yararlanmak isteyen personelin başvurusu her yıl ocak ayı içerisinde alınır. İlgili yönetmeliğin 4 sayılı cetveline göre gerekli sıralama yapılır ve konut tahsis edilir. 17 yıldan beri lojmanda oturan memur lojmandan çıkarıldıktan sonra takip eden yılın ocak ayında yeniden lojman başvurusunda bulunabilir. 17 yıl hizmeti olması ve lojmandan yararlandığı yıl toplamı ve diğer hususlar ilgili cetvele göre puanlandırılmak suretiyle sıralama cetveli yapılır. 5 yıl lojmanda oturma hakkını dolduran personelin hakkı dolduğundan eğer başka hak sahibinin başvurusu var ise lojmanı boşaltması gerekir. Ancak takip eden yılın ocak ayında yeniden lojman başvurusunda bulunabilir.

Sonuç olarak eğer lojmandan yararlanma hakkı olan bir personelin başvurusu var ise 5 yılın ardından sıra tahsisli konutun boşaltılması gerekir. Takip eden yılda yeniden başvuru yapılmasına engel yoktur. Bu durumda ilgili yönetmeliğin 4 sayılı cetveline göre hak sahipliği belirlenir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce, Ankara Büyükşehir Belediyesini, hangi aday kazanır?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam