1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen dışındaki personelin iller arası yer değişikliği kılavuzu

Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışında Diğer Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği kılavuzu
27 Haziran 2018 10:44
Yazdır
Öğretmen dışındaki personelin iller arası yer değişikliği kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri ile ilgili İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 25/06/2017 tarihli ve 12254444 sayılı yazısı ile ekinde yer alan kılavuz ilişikte gönderilmiştir. başvurular 27 Haziran/6 Temmuz 2018 tarihlerinde alınarak sonuçlar 21 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir.

TAŞRA TEŞKİLATINDA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞI DİĞER HİZMET SINIFLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU 2018

Bu kılavuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

BAŞVURU TARİHİ: 27 Haziran/6 Temmuz 2018

SONUÇ İLANI: 21 Temmuz 2018

A-GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuz, taşra teşkilatında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında aşağıda tabloda belirtilen hizmet sınıflarındaki kadrolarda görev yapan personelin, 2018 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Başvuruda bulunan personel kendi unvanında, ilan edilen münhal kadrolara atanmak üzere 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir. Personelin il/ilçe emrine yerleştirilmesi Bakanlıkça, il/ilçe içerisindeki görev yeri tespiti ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8/c maddesi gereği ilgili Valiliklerce yapılacaktır.

1-İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

1.3. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.4. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.5.Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Başvuru Esasları

2.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

2.2. Başvurular 21 Haziran/6 Temmuz 2018 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar elektronik ortamda alınacaktır.

2.3. 30 Eylül tarihi itibarıyla Bakanlık teşkilatı kadrolarında görev yapanlardan, bulundukları ilde en az 3 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.4. 3 yıllık hizmet süresinin hesabında personelin halen kadrosunun bulunduğu ilde göreve başlama tarihi esas alınacaktır.

2.5. Hizmet süresinin hesabında anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendindeki "Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreler" hükmü uygulanacaktır.

2.6. Askerlik hizmeti hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye sayılmayacaktır.

2.1. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar (kadrosunun bulunduğu ilde 3 yıl süreyle kesintisiz görev yapanlar) ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2.8. Bu kılavuzda yer alan hususların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından başvuru sahipleri tarafından takip edilecektir.

B- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3- Başvuruda Bulunacak Personel Tarafından Yapılacak İşlemler

Başvuru sahibi;

3.1. Kişisel MEBBİS Modülü üzerinden 21 Haziran/6 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuru işlemini yapabilecektir.

3.2. İlan edilen kadrolar içerisinden kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun en fazla 20 il/ilçe tercihinde bulunabilecektir.

3.3. MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu ve başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını kontrol edecektir. Başvurusunun onaylanmaması halinde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

3.4 İlan edilen kadrolardan kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun kadro bulunmaması ve başvuru sahibinin istemesi halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt dereceli kadroya atanmayı kabul ediyorum" yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

3.5. Tebligatlar e-posta adresine yapılacağından, Elektronik Başvuru Formuna güncel e-posta adresi girilecektir.

UYARI: Başvuruda bulunan personel, yaptığı Elektronik Başvurusu ile bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır. Bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan başvuru sahibi sorumlu olacaktır.

4- İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

4.1. Başvuruda bulunacak personelin mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve MEBBİS bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

4.2. Elektronik Başvuru Formlarının kontrol edilerek bu kılavuzda belirtilen açıklamalara uygun olanların onaylanması, aksi takdirde reddedilmesi gerekmektedir. Başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaklardır.

4.3. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

4.4. Başvuru yapıldıktan sonra bilgilerinde düzeltme yapılanların başvuruları reddedilecek; yeniden başvuru yapmaları ve başvurularını onaylatmaları sağlanacaktır.

4.5. Personele ait bilgilerde bir hata veya eksiklik yoksa adaya ait "Elektronik Başvuru Formu" ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlüklerinde personel atamadan sorumlu birim tarafından, süresi içerisinde sistem üzerinden onaylanacaktır.

4.6. "Elektronik Başvuru Formu" İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra bir çıktısı imzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, bir çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

4.7. İçişleri Bakanlığınca, kendi kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ataması yapılıp, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapanlardan iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunanların elektronik başvuru formunun onaylı örneğinin 13/07/2018 tarihine kadar saydogdu@meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

5- C-BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

5.1. Başvurunun Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılmışsa,

5.2. Personel bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, başvuru işlemi onaylanmamışsa,

5.3. Müktesep dereceleri itibarıyla ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanamayan adaylar, atama için başvuruda bulunmuşsa,

5.4. Elektronik Başvuru Formu, sistem üzerinden onaylanmamış veya başvuru işlemleri başvuru için belirtilen süre içinde (21 Haziran-6 Temmuz 2018) yapılmamışsa,

5.5. Başvurular "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyor veya bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde geçersiz sayılacaktır.

D- ATAMA İŞLEMLERİ

6- Atamalar

6.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personelin atamaları, tercihleri dikkate alınmak suretiyle hizmet süresi üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça 21/01/2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

6.2. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde, halen bulunduğu kadroda hizmet süresi fazla olan personele öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kur'a sonucuna göre atama yapılacaktır.

6.3. İlan edilen kadrolara atama yapılacak olup, daha sonra herhangi bir sebeple boşalan kadrolar dikkate alınmayacaktır.

6.4. Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden 21/01/2018 tarihinde duyurulacaktır.

6.5. Yer değişikliği yapılan personelin atama kararnameleri Bakanlıkça eski ve yeni görev yerlerine gönderilecektir.

Bakanlıkça elektronik ortamda gönderilen kararnamelerde "dağıtım yapılmak üzere" ibaresi,

yerleştiği il/ilçe norm ve ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle okul/kurumlara atama işlemleri Valilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

6.1. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi gereğince ilgililerin başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine elektronik ortamda valiliklerce en kısa sürede tebligat yapılacaktır.

6.8. Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirlenen yasal süre içerisinde yeni görev yerlerinde en geç 31/08/2018 tarihine kadar göreve başlayacaklardır. Aylıksız izinli olup atamaları yapılanlar aylıksız izinlerinin bitiminde göreve başlayacaklardır.

Bu kılavuz kapsamında oluşabilecek yeni durumlar karşısında yapılması gereken düzenlemelerden İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkilidir. Gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Başvuru süresince Valilikler ile başvuru sahipleri bu adresten değişiklikleri öğrenebileceklerdir.

(İl/İlçe unvan ve derece bazlı münhal kadro listesi başvuru ekranında ilan edilecektir.)

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURDUKTAN SONRA TERCİHLERİNİZİ YENİDEN KONTROL EDEREK ONAYLAYINIZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MUDURLUGU

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı Taşra Atama Çalışma Grubu

Tel : 0 (312) 413 28 55 - 413 18 87 - 413 28 53 - 413 38 01 Faks : 0 (312) 418 23 43

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:05 - 21 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları22:59 - Bakan Nuri Ersoy, sözlüde torpil olmaması için hiç tedbir alacak mı?22:38 - Doktorlara Suriye sınırında görev22:30 - Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti22:28 - Sulh ceza hakimliği, Demirtaş için yeni tutuklama kararı verdi22:22 - Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı22:16 - Japon geline Türk usulü düğün22:12 - FETÖ davasıda TRT çalışanları, müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı21:55 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi21:53 - Ankara Emniyeti'nden kaçak silah atölyesine baskın
21:36 - İklim protestoları dünyayı sokağa döktü21:26 - Malatya'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 10 tutuklama21:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti21:11 - Terör örgütünün kirli yüzünü tek tek anlattı20:58 - Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı20:55 - Hurda malzemeden drone yapmıştı, TEKNOFEST için İstanbul'da20:52 - Küçük Leyla'nın amcası da tutuklandı20:47 - 60 yaşındaki bataristten 160 saat bateri çalma denemesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam