1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yönetim Kurulunun Onaylamadığı Personel Türk Telekom'da Kalamayacak

406 sayılı Kanunun, personelin naklini düzenleyen ek 29'uncu maddesi bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenleme değiştirildi. Yeni düzenlemenin en önemli yönü, Telekom'daki kamu payının %50'nin altına düşmesi halinde, Yönetim Kuruluna özel hukuk hükümlerine geçmek isteyen personeli belirleme yetkisi vermiş olmasıdır. Yani, Yönetim Kurulunun onaylamadığı kişiler Telekom'da kalamayacaktır.
02 Temmuz 2004 00:00
Yazdır

AÇIKLAMALAR:
1- Yeni Kanun, 406 sayılı Türk Telekom Kanunun ek 29'uncu maddesini değiştirmektedir. Telekom personeli için şu anda 4502 sayılı Kanun geçerli olup, bu Kanun uyarınca sadece memur ve sözleşmeli personelin diğer kurumlara nakli yapılmaktaydı. Yeni düzenlemede, şunlar nakledilecektir:
- Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar
- 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar
- Kapsam dışı personelden

Kapsam içi olarak çalışan işçiler nakil olamayacaktır.

2- 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesi Telekom'daki kamu payının %50'nin altına düşmesi halinde uygulanacaktır. Yeni düzenleme de bunu değiştirmemektedir. Yani 6 madde altında yaptığımız tüm açıklamalar Telekom'daki kamu payının %50'nin altına düşmesi halinde uygulanacaktır.

3- Yeni düzenlemede maddeye, "Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemeyenler ile Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenler" ibaresi eklenerek, tıpkı kamu bankalarındaki gibi, Yönetim Kurulu'na özel hukuk hükümlerine geçmek isteyen personeli belirleme yetkisi vermektedir.

4- Eski düzenlemede, kamu payının %50'nin altına düşmesi halinde diğer kurumlara nakledilecek asli ve sürekli görevde çalışan personelin mali hakları ile ilgili açıklık bulunmamaktaydı. Yeni düzenleme ile 4046 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesine göre çalışan asli ve sürekli görevde çalışan personelin (il müdürü ve üstü unvanlar) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi halinde fark tazminatı ve diğer hakları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (bu kısım için lütfen İFP kategorisine bakınız.)

5- Telekom personelinin maaşları Yönetim Kurulunca belirlendiğinden; diğer kurumlara nakillerde en son olarak 15.04.2004 tarihinde belirlenen ücretler esas alınarak atama tarihine kadar geçecek süre zarfında kamu personeline yapılan zamlar bu ücretin üzerine eklenerek fark tazminatına esas ücret bulunacaktır.

6-Diğer kurumlara nakledilen kapsam dışı personele kıdem tazminatı ödenmeyecektir. Yıllardır hukuki ihtilaflara konu olan bu durum açıklığa kavuşturulmaktadır.


YENİ DÜZENLEME
MADDE 4. - 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 29.- Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personelden, Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemeyenler ile Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Hazine tarafından karşılanır.

Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam dışı personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanlarına göre ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu tarih için ücret ve diğer malî hakları tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanları için belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca atandıkları tarihe kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan maddenin altıncı fıkrası hükümlerinin uygulanmasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvele tâbi emsali personel için belirlenmiş olan aylık ve diğer malî haklar esas alınır.

Başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanununa tâbi kapsam dışı personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Nakledilen personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik dışında haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır.


ESKİ DÜZENLEME
Ek Madde 29 - (Ek: 12/5/2001-4673/7 md.)

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50`nin altına düşmesi durumunda, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde, Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışan personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kadrolu ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelin listesi Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca otuz gün içerisinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Nakle ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca bu Kanunun yayımından itibaren altmış gün içerisinde çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

Nakledilecek personelin başka kamu kurum ve kuruluşuna atanarak burada göreve başlamasına kadar geçecek süredeki aylık, ücret, ikramiye, zam ve tazminatlar ve sosyal hak ve yardımlar ile bu döneme ilişkin harcırah, sağlık yardımı gibi özlük hakları Hazine tarafından ödenir. Bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder.

Sözleşmeli statüde veya kapsam dışı personel olarak çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli statüde veya kapsam dışı olarak geçen hizmet süreleri, aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlara ait aylık, ücret, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak Hazinece ödenir.

Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. Ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta iken bu madde gereğince nakledilen personelin aylık ücretleri ile ikramiyeleri tutarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan emsali kadrolar için belirlenen aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarıyla eşit olmasından itibaren, emsali durumdaki kadrolara ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince (I) sayılı cetvele tâbi iken 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu madde hükmünden yararlanırlar.

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50`nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 1475 sayılı İş Kanununa göre çalışanların hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 1475 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenlerle (emeklilik dışında) kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Bu madde uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır.

2.7.2004 tarihinde yayımlanan Kanunun tam metnine "Son Değişiklikler" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 55,259 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam