1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı

Bu tasarı 12.7.2004 tarihinde Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak TBMM'ye gönderilmiştir. TBMM'nin bu hafta sonunda tatile gireceği göz önüne alındığında tasarı, önümüzdeki yasama döneminde Meclis gündemine gelebilecektir. Tasarı ile; BDDK, EPDK, KİK, RTUK, Rekabet Kurumu, SPK, Telekomünikasyon Kurumu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumlarının oluşumu, teşkilâtı, yetki ve görevleri, denetlenmeleri ve kurul üyeleri ile çalışanlarının statüsüne ilişkin ortak usul ve esasları belirlenmektedir.
15 Temmuz 2004 00:00
Yazdır

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumların oluşumu, teşkilâtı, yetki ve görevleri, denetlenmeleri ve kurul üyeleri ile çalışanlarının statüsüne ilişkin ortak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Kanun aşağıda belirtilen kurumları kapsar:

a) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
c) Kamu İhale Kurumu,
d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
e) Rekabet Kurumu,
f) Sermaye Piyasası Kurulu,
h) Telekomünikasyon Kurumu,
i) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu hakkında da 23 üncü madde dışında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Tanımlar
Madde 3
- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Kurum; kanunla kurulan, kuruluş kanunları ile belirlenen çerçevede ekonomik ve sosyal alanlarda düzenleme, denetleme, arabuluculuk ve yönlendirme faaliyetinde bulunan, idarî ve malî özerkliği haiz, kamu tüzel kişiliğine sahip düzenleyici ve denetleyici kurumu,

b) Kurul; düzenleyici ve denetleyici kurumun karar organını,

c) İlişkili bakanlık; düzenleyici ve denetleyici kurumların Bakanlar Kurulu ile ilişkilerine aracılık etmek ve bu Kanun çerçevesinde belirlenen yetkileri kullanmak üzere kurumun kuruluş kanununda öngörülen bakanlığı,

d) İkincil düzenleme; kanunla verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemleri,

e) Düzenleyici karar; kurumlarca çıkarılan ikincil düzenlemelere ilişkin kararları,

f) Denetleyici karar; menfî tespit, muafiyet, izin, lisans, yapısal ve geçici tedbir, nihaî karar, kurum tarafından yapılan denetim sonuçlarına ilişkin kararlar, para ve süreli para cezasına dair kararlar ve benzeri kararları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum ve Kurul

Kurumun teşkilâtı
Madde 4-
Kurumun teşkilâtı;

a) Kurul,
b) Başkanlıktan,

oluşur.

Kurulun oluşumu
Madde 5-
Kurul yedi üyeden oluşur.

Kurul üyesi olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak ve dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak gerekir. Ayrıca, kuruluş kanunlarında belirtilen öğrenim dalları ve özel nitelikler saklı kalmak üzere, kurumun faaliyet alanıyla ilgili konularda olmak kaydıyla kamu ve/veya özel sektörde yüksek öğrenim sonrası en az on yıl çalışmak suretiyle tecrübe sahibi olmak şartı aranır. Bu şartları taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca atama yapılır. Kurul üyelerinden lisans düzeyinde en az bir kişinin hukuk, bir kişinin iktisat mezunu olması ve bir kişinin de kurumun meslek personeli veya anahizmet birimi amiri yahut başkan yardımcısı olarak çalışmış olması zorunludur.

Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan, birini de ikinci başkan olarak görevlendirir.

Kurul üyeliklerine atananların meslekî tecrübeleri atamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararının gerekçesinde belirtilir ve atama kararı bu gerekçe ile birlikte Resmî Gazetede yayımlanır.

Görev süreleri
Madde 6-
Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süresi biten başkan ve üyeler yeniden atanamazlar. Kurul başkanı hariç olmak üzere, ilk atanan üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. İkinci yılın sonunda kur'a sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir defalığına tekrar atanabilir. Başkanlığın veya üyeliğin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan yere bir ay içinde 5 inci maddedeki esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde atanan kişiler, yerine atandıklarının süresini tamamlar ve bu şekilde atananlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilir.

Kurul başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ciddî hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 7 nci maddeye aykırı olduğu anlaşılan kurul başkan ve üyelerinin görevleri Bakanlar Kurulu kararı ile sona erdirilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan kurul başkan ve üyeleri, davanın açıldığı mahkeme tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir.


Yasaklar
Madde 7-
Kurul başkan ve üyeleri, bilimsel amaçlı ders ve konferans gibi etkinlikler hariç olmak üzere, kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör veya alanla ilgili sermaye piyasası araçlarına sahip olamazlar.

Kurul başkan ve üyeleri ile eş ve velâyeti altındaki çocukları, göreve başlamadan önce maliki oldukları menkul kıymetlerden, Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin olanlar hariç, kurulun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu sektör veya alanla ilgili her türlü sermaye piyasası araçlarını eş, evlâtlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri kurum personeli hakkında da uygulanır. Danışmanlık ve avukatlık gibi hizmetleri yürütmek üzere kurumla sözleşme yapanlar sözleşme süresince kurumun faaliyet alanında başka iş yapamazlar.

Kurul üyeleri, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde kurumun denetlemekle ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamazlar. Bu fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir.

Kurul üyeleri ve diğer personel, kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticarî sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Kurul üyeleri atandıkları ve görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde mal beyanında bulunurlar. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri saklıdır.

Yemin
Madde 8-
Kurul başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda, görevlerinin devamı süresince kurulun işlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler.

Yemin için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul başkan ve üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Kurulun çalışma esasları
Madde 9-
Kurul görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurulun kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Toplantıyı kurul başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Her bir toplantının gündemi toplantıdan en az bir gün önce başkan, yokluğunda ikinci başkan tarafından hazırlanarak kurul üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce başkan tarafından kurumun faaliyetleri hakkında kurula bilgi verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin öneride bulunması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin kurulca kabul edilmesi gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum ve Kurul

Kurumun teşkilâtı
Madde 4-
Kurumun teşkilâtı;

a) Kurul,
b) Başkanlıktan,

oluşur.

Kurulun oluşumu
Madde 5-
Kurul yedi üyeden oluşur.

Kurul üyesi olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak ve dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak gerekir. Ayrıca, kuruluş kanunlarında belirtilen öğrenim dalları ve özel nitelikler saklı kalmak üzere, kurumun faaliyet alanıyla ilgili konularda olmak kaydıyla kamu ve/veya özel sektörde yüksek öğrenim sonrası en az on yıl çalışmak suretiyle tecrübe sahibi olmak şartı aranır. Bu şartları taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca atama yapılır. Kurul üyelerinden lisans düzeyinde en az bir kişinin hukuk, bir kişinin iktisat mezunu olması ve bir kişinin de kurumun meslek personeli veya anahizmet birimi amiri yahut başkan yardımcısı olarak çalışmış olması zorunludur.

Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan, birini de ikinci başkan olarak görevlendirir.

Kurul üyeliklerine atananların meslekî tecrübeleri atamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararının gerekçesinde belirtilir ve atama kararı bu gerekçe ile birlikte Resmî Gazetede yayımlanır.

Görev süreleri
Madde 6-
Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süresi biten başkan ve üyeler yeniden atanamazlar. Kurul başkanı hariç olmak üzere, ilk atanan üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. İkinci yılın sonunda kur'a sonucu üyelikleri sona eren üyeler bir defalığına tekrar atanabilir. Başkanlığın veya üyeliğin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan yere bir ay içinde 5 inci maddedeki esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde atanan kişiler, yerine atandıklarının süresini tamamlar ve bu şekilde atananlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilir.

Kurul başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ciddî hastalık veya sakatlık nedeniyle iş göremeyecekleri, atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının 7 nci maddeye aykırı olduğu anlaşılan kurul başkan ve üyelerinin görevleri Bakanlar Kurulu kararı ile sona erdirilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan kurul başkan ve üyeleri, davanın açıldığı mahkeme tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir.

Yasaklar
Madde 7-
Kurul başkan ve üyeleri, bilimsel amaçlı ders ve konferans gibi etkinlikler hariç olmak üzere, kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör veya alanla ilgili sermaye piyasası araçlarına sahip olamazlar.

Kurul başkan ve üyeleri ile eş ve velâyeti altındaki çocukları, göreve başlamadan önce maliki oldukları menkul kıymetlerden, Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin olanlar hariç, kurulun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu sektör veya alanla ilgili her türlü sermaye piyasası araçlarını eş, evlâtlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

Birinci ve ikinci fıkra hükümleri kurum personeli hakkında da uygulanır. Danışmanlık ve avukatlık gibi hizmetleri yürütmek üzere kurumla sözleşme yapanlar sözleşme süresince kurumun faaliyet alanında başka iş yapamazlar.

Kurul üyeleri, görevlerinden ayrılmalarını izleyen iki yıl içinde kurumun denetlemekle ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alandaki özel kuruluşlarda görev alamazlar. Bu fıkra hükmüne uymayanlara 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen cezalar verilir.

Kurul üyeleri ve diğer personel, kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticarî sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Kurul üyeleri atandıkları ve görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde mal beyanında bulunurlar. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri saklıdır.

Yemin
Madde 8-
Kurul başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda, görevlerinin devamı süresince kurulun işlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsızlık ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler.

Yemin için yapılan başvuru Yargıtay tarafından acele işlerden sayılır. Kurul başkan ve üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Kurulun çalışma esasları
Madde 9-
Kurul görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurulun kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kurul en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Toplantıyı kurul başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Her bir toplantının gündemi toplantıdan en az bir gün önce başkan, yokluğunda ikinci başkan tarafından hazırlanarak kurul üyelerine bildirilir. Gündem maddelerine geçmeden önce başkan tarafından kurumun faaliyetleri hakkında kurula bilgi verilir. Gündeme yeni madde eklenebilmesi için toplantı başlamadan önce bir üyenin öneride bulunması ve önerilen maddenin gündeme eklenmesinin kurulca kabul edilmesi gerekir.

b) Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak,

c) Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini görüşmek ve karara bağlamak,

d) Kurumun performansını ve malî durumunu gösteren raporları onaylamak,

e) Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak,

f) Taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak,

g) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık

Başkanlık
Madde 11-
Başkanlık, kurul kararlarını uygulamakla ve diğer konularda kurula yardımcı olmakla görevlidir. Başkanlık, başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

Başkan
Madde 12-
Kurul başkanı, kurumun da başkanı olup, genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

Başkana, yokluğunda ikinci başkan vekâlet eder.

Başkanın görev ve yetkileri
Madde 13-
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak kurula bilgi vermek,

b) Kurul kararlarının yayımlanmasını veya tebliğini sağlamak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasını izlemek,

c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek kurula sunmak,

d) Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, kurumun yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak,

e) Kurul ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek,

f) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirmesini yaptırmak ve bunları kurula sunmak,

g) Kurumun faaliyet gösterdiği alanda strateji, politikalar ve ilgili mevzuat ile kurum ve çalışanların performans ölçütleri hakkında çalışma ve değerlendirme yapmak,

h) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve kurumu temsil etmek,

i) Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki kurum personelini atamak,

j) Kurum başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,

k) İdarî konulardaki diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan, kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, alt kademelere devredebilir.

Başkan yardımcıları
Madde 14-
Başkana, başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanır.

Hizmet birimleri
Madde 15-
Kurumun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilâtlanmış anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Ancak, daire başkanlıklarının sayısı onu geçemez.

Hizmet birimleri, kurumların kuruluş kanunlarında belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlarına uygun olarak kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Kurumlarda anahizmet birimi olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulur. Hukuk, basın ve halkla ilişkiler, yönetim ve finans gibi alanlarda ihtiyaca göre sayıları beşi geçmemek üzere başkanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Kurumda insan kaynakları ve eğitim, idarî ve malî işler, bilgi-işlem faaliyetleri ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulur. Bu daire başkanlığında biri kurulun özel büro hizmetlerinde kullanılmak üzere en çok dört adet müdürlük kurulabilir.

Kurumda yukarıda belirtilenlerin ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı dışında her ne ad altında olursa olsun başka bir hiyerarşik kademe ve unvan ihdas edilemez.

Kurumlar yurtdışı teşkilatı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hariç olmak üzere taşra teşkilâtı kuramaz. Ancak, kurumun düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı üçü geçmemek kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yurtiçi temsilcilik açılabilir.

Kurum personelinin statüsü
Madde 16-
Kurumun başkan yardımcıları, daire başkanları, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli çalışan kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar dışında; kurumun kadrolu diğer personeli ise her türlü hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Kurum personeline ilişkin kadroların ihdası ve iptali ile kullanılmasına dair esas ve usuller, kuruluş kanununda yer alan cetvele göre kurul tarafından belirlenir.

Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esastır. Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin nitelikleri başkanın teklifi üzerine kurulca belirlenir. Ancak, yönetici, müşavir ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı, kuruluş kanunu ekindeki cetvelde yer alan toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

Kurumda, meslek personeli sayısının yüzde onunu geçmeyecek şekilde, sektörde en az on yıl meslekî tecrübesi olanlar ile kurumun faaliyet alanına ilişkin konularda doktor unvan ve derecesini alanlar arasından yeteri kadar yerli ve yabancı uzman personel, hizmet veya vekâlet akdi hükümlerine göre çalıştırılabilir.

Kurumda çalışan personel başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez.

Kurul üyeleri ve kurum personeli, Türk Ceza Kanunu açısından memur sayılır. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izinleri kurul başkan ve üyeleri için ilişkili bakan, kurum personeli için ise kurum başkanı tarafından verilir.

Meslek personeli
Madde 17-
Meslek personeli, uzman ve uzman yardımcıları ile bankalar yeminli murakıpları ve yardımcılarından oluşur.

Kurumların kuruluş kanunlarında öngörülen usul ve esaslar dahilinde, uzman yardımcılığına ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacaklar merkezî yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir.

Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde yabancı dil puanı alması, yeterlilik sınavında başarılı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi halinde uzman veya bankalar yeminli murakıbı olarak atanır ve bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır. Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya sınava girmeyen veya sınavda iki defa başarısız olanlar durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Ücretler, malî ve diğer sosyal haklar
Madde 18-
Kurul başkanına Başbakanlık Müsteşarı, üyelere ise Başbakanlık müsteşar yardımcısı için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir.

Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal hakları birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere kurul tarafından tespit edilir.

Emeklilik ve hizmet sürelerinin değerlendirilmesi
Madde 19-
Kurul başkan ve üyeliklerine atananlar ile kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tâbidir. Emeklilik ve diğer bakımlardan kurul başkanı bakanlık müsteşarı, kurul üyeleri müsteşar yardımcısı; başkan yardımcıları ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı genel müdür, daire başkanları genel müdür yardımcısı ile denk statüde kabul edilir. Kurul başkan ve üyeliklerinde geçirilen süreler makam, temsil ve hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır.

Emeklilik açısından kurum meslek personeline, kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle karşılık gelen Başbakanlık uzman ve uzman yardımcıları için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır.

Kurul başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların, istekleri halinde bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Kurul başkan ve üyeliklerine atananların kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan kurul başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere, herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler, kurum tarafından verilmeye devam edilir. Bu fıkrada belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez.

Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere, üniversitelerden gelen başkan ve üyelerle kurum personeli hakkında da uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Düzenleme hazırlıkları
Madde 20-
Kurum her türlü faaliyetinde, kuruluş kanununda verilen yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kalkınma planı, yıllık program ve hükûmet programında yer alan ilke, strateji ve politikaları öncelikle gözetir.

Kurum, faaliyette bulunduğu sektöre yönelik ikincil düzenlemeleri hazırlarken, sektör stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin kurulması bakımından ilişkili bakanlığın; kalkınma planı ve yıllık programla ilişkisinin kurulması açısından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alır. En geç onbeş gün içinde cevap verilmezse görüş verilmiş sayılır.

Kurumun hazırlayacağı ikincil düzenleme taslakları kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere en az yedi gün süreyle uygun vasıtalarla duyurulur.

Kurul kararlarına karşı yargı yolu
Madde 21-
Kurul kararları kesindir. Kurulun düzenleyici ve denetleyici nitelikteki kararlarına karşı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Danıştay, kurul kararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar.

Kurumlar arasındaki yetki uyuşmazlığı
Madde 22-
Diğer bir kurumca yetki alanına müdahale edildiği iddiası ile kurum tarafından Başbakanlığa yapılan başvuru üzerine, Danıştaydan alınacak istişarî görüş Başbakanlık tarafından ilgili taraflara bildirilir.

Kurum bütçesi
Madde 23-
Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurum bütçesi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir.

Kurum gelirleri bir bankada açılacak hesapta toplanır. Kurumun gelirleri ile giderleri arasındaki olumlu fark, kurum bütçesinde öngörülen harcamalar dikkate alınarak, her üç ayda bir en geç izleyen ayın onbeşine kadar hazineye aktarılır. Ancak, gereken durumlarda genel bütçeden kuruma aktarma yapılabilir. Bu fıkra hükmü İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının gelirleri hakkında da uygulanır.

Denetim
Madde 24-
Kurumlarda hukuka uygunluk denetimi, malî denetim ve performans denetimi yapılır. Kurumların iç denetimi başkan; dış denetimi ise Sayıştay tarafından yapılır.

Kurum, faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca, kurumun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içerir.

Kurumun yıllık faaliyet raporu, malî tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

Yıllık faaliyet raporu, Sayıştayın malî denetim raporu ile 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesinde belirtilenler dışındaki kurul kararları ve ikincil düzenlemeler, işlemler, araştırma ve soruşturmalar her yılın Mayıs ayı sonunda kurumun internet sayfasında ve resmî bültenleriyle kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kurumların denetimi konusunda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri saklıdır.

Hizmet satınalma
Madde 25-
Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki işler için hizmet satın alınması esastır.

Kaldırılan hükümler
Madde 26-
Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun; 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci ve 29 uncu maddeleri, 22 nci maddesinin (p) bendi, 28 inci maddesinin (a) fıkrası, (c) fıkrasında yer alan ?14/7/1965 tarih ve 657 sayılı,? ve ?21/2/1967 tarih ve 832 sayılı? ibareleri;

b) 2813 sayılı Telsiz Kanununun; 5 inci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, ondördüncü fıkraları, onbeşinci fıkrasının (ı) bendi ile 13 üncü fıkrasındaki ?ile 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu? ibaresi ve 8 inci maddesi;

c) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun; 6 ncı, 7 nci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 15 inci ve 39 uncu maddeleri, 12 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları;

d) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun; 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeleri, 27 nci maddesinin (e), (ı), (j), (k) bentleri, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci, 32 nci, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci ve 38 inci maddeleri, 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki ?Kurul üyesi ve? ibaresi, 51 inci maddesi, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası, 55 inci maddesi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası;

e) 4389 sayılı Bankalar Kanununun; 3 ncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesi ile (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı fıkraları, 4 üncü maddesi, 6 ncı maddesinin (1), (2), (5) ve (6) numaralı fıkraları, (3) numaralı fıkrasının birinci, ikinci ve son cümlesi ile üçüncü cümlesindeki ?Bütçe, bütçe yılından önce gelen otuz gün içinde hazırlanır ve? ibaresi, (4) numaralı fıkrasındaki ?14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,? ve ?21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu,? ibareleri;

f) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun; 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi ile beşinci ve son fıkraları, 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları, altıncı fıkrasının (k) ve (l) bentleri, yedinci fıkrasının (n), (p) ve (u) bentleri, 6 ncı ve 7 nci maddeleri, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 12 nci maddesi;

g) 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi ile ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile son fıkrası, 4 üncü maddesi, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile son fıkrası, 9 uncu maddesinin (A) fıkrası ve geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrası;

h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun; 53 üncü maddesinin (a) fıkrasının son paragrafı, (c), (d), (e), (f), (g) ve (k) fıkraları, (h) fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve son paragrafları, (i) fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci paragrafları.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üyelerin üyelikleri, kuruluş kanunlarında öngörülen görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. Ancak kuruluş kanunlarındaki ad çekme hükümleri saklıdır. Yediden fazla kurul üyesi bulunan kurumlarda, üye sayısı yedinin altına düşünceye kadar yerlerine yeni atama yapılmaz. Bu kurumlarda toplantı yeter sayısı salt çoğunluğun bir fazlası, karar yeter sayısı ise mevcut üye sayısının salt çoğunluğu olarak uygulanır.

Kurul üye sayısı yedinin altında olan kurumlarda üye sayısı 5 inci madde hükümlerine göre yediye tamamlanır.

Geçici Madde 2- Başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen personelin görevlendirmeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır ve bu personel bir ay içinde kurumuna geri döner. Kurumlarda çalışan meslek personeli dışındaki personelden durumları bu Kanunda yer alan hükümlere uymayanlar, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen kadro cetvellerinin yeniden belirlenerek yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Devlet Personel Başkanlığı, bunlardan daha önce herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanları öncelikli olarak bu kurum veya kuruluşlara olmak üzere kadro şartı aranmaksızın nakleder.

Birinci fıkraya göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, eski kurumları ile ilişkilerinin kesilip yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek nakil sürecinde eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin aylık ücret, varsa ikramiye, ücrete bağlı diğer malî haklar, sosyal hak ve yardımlar (harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı) kurum tarafından ödenir ve bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder. Bu personelden nakil sürecinde emekli olanlara T.C. Emekli Sandığınca ödenen emekli ikramiyeleri, makam, görev ve temsil tazminatları ile ölüm yardımı, ödenmesini takiben iki ay içerisinde faturası karşılığında kurum tarafından T.C. Emekli Sandığına ödenir.

Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele, atamayı yapacak kurum ve kuruluş tarafından atandıkları tarihteki eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı; nakledildiği kurum ve kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak, atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. Kurul başkan ve üyeleri ile 16 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan personelin ücretleri ve her türlü malî haklarında bu Kanunda yapılan düzenlemeler sebebiyle meydana gelen farklar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşımayan kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmeleri yenilenmez.

Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özel kanunlar ile kurulmuş bulunan kurumların kuruluş ve görevlerine ilişkin kanunlarında bu Kanuna uygun değişiklik ve düzenlemeler üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilir.

Bu Kanun uyarınca çıkarılması gerekli yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, kurumların teşkilat, çalışma usul ve esasları ile personeline ilişkin yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilk derece mahkemesi olarak idare mahkemelerinde açılmış bulunan ve bu Kanunla Danıştayın görevleri kapsamına alınan dava ve işlere ilişkin dosyalar, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın Danıştaya devredilir.

Yürürlük
Madde 27- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 28- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 20,839 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam