Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/824447/
Yazdırılma Tarihi : 08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:46

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği.

Haber Tarihi : 19 Nisan 2019 05:05
Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

19 Nisan 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30750

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından:

MİLLİ SARAYLAR BİLİM VE DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak danışmanlık ve ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak danışmanlık ve ihtisas komitelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5ZA maddesi ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığım,

b) Başkan: Milli Saraylar İdaresi Başkanını,

c) Danışmanlık Komitesi: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan danışmanlık komitesini,

ç) Değerlendirme: Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

d) İhtisas Komitesi: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ihtisas komitesini,

e) Koruma: Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, konservasyon, fonksiyon verme, kullanım amaçlarını belirleme ve değiştirme işlemleri ile bu konularla ilgili eğitim işlerini,

f) Kurul: Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunu,

g) Kurul Başkanı: Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanım, ifade eder.

Kurulun kuruluşu

MADDE 5- (1) Başkanlık bünyesinde oluşturulan Kurul, Başkan tarafından; sanat tarihi, müzecilik, mimari, iç mimarlık ile güzel sanatlar ve benzeri konularda uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek altı üye ve Kurulun doğal üyesi olan Başkan ile birlikte yedi üyeden oluşur.

(2) Kurul Başkanı, üyeler arasından kurul üyelerince seçilir.

(3) Kurul, İstanbul'da Başkanlık bünyesinde çalışır. Kurulun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.

Kurulun görevleri

MADDE 6- (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerini bilimsel açıdan değerlendirmek.

b) Tarihi yapıların ve bahçelerinin rölöve ve restorasyon projelerini geliştirmek, incelemek, uygulama kararlama ilişkin tavsiyelerde bulunmak.

c) Tarihi bahçelerde bulunan canlı ve cansız tüm materyallerin korunması için bilimsel ve teknik önerilerde bulunmak.

ç) Geziye açılacak yeni mekanların açılışı ve düzenlenmesi, tarihi eşyanın bölümlere ayrılması, teşhir ve tanzim projelerinin kullanılması hususlarını inceleyerek görüş belirtmek.

d) Başkanlıkça hazırlanan yıllık koruma, değerlendirme ve tanıtım programı taslağını ve yıl içinde yapılacak program değişikliklerini incelemek ve değerlendirmek.

e) Koruma ve değerlendirme uygulamalarının ulusal kültürümüz yönünde gelişmesini sağlamak, doğacak veya görülecek aksaklık ve sorunları değerlendirerek görüş vermek, alınacak tedbirleri belirlemek ve önermek.

Kurul üyelerinin görev süresi

MADDE 7- (1) Doğal üye dışındaki üyeler üç yıl süreyle görev yapar. Kurul toplantılarına aralıksız 3 defa, yıl içinde toplamda 5 defa geçerli mazereti bulunmadan katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer.

(2) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Başkanın herhangi bir sebeple görevinden geçici olarak ayrılması halinde Kurula, yerine vekalet eden katılır.

Kurulun çalışma şekli

MADDE 8- (1) Kurul, ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğünde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

(2) Kurulun çalışma gündemi Başkanlıkça hazırlanır. Kurul Başkanı gündemde gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. Kurulun gündemi, toplantıdan en az bir hafta önce Başkanlıkça üyelere gönderilir.

(3) Kurul toplantılarında konular, gündeme uygun şekilde görüşülür. Ancak, aynı toplantıda bir konunun ikinci defa görüşülmesi, müzakerenin tekrarlanması yolu ile mümkün olur. Müzakerenin tekrarı önerisi, toplantı süresi sonuna kadar üyelerden birinin isteği ve Kurul karan ile yapılabilir.

(4) Kurul salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylarda eşitlik halinde Kurul Başkanının oyuna üstünlük tanınır.

(5) Kurulca alınan kararlar, toplantı sonunda Kurul Başkanı ve üyelerce imzalanır.

(6) Kurul Başkanının herhangi bir sebeple toplantıya katılamaması halinde yerine Başkan başkanlık eder.

Sözlü veya yazılı açıklamada bulunma yasağı

MADDE 9- (1) Kurul çalışmaları ile ilgili konularda, Başkanca görevlendirilecek yetkili dışında, üyeler basma ya da başka kişi ve kuruluşlara sözlü veya yazılı açıklamada bulunamazlar.

İhtisas Komitesi

MADDE 10- (1) Kurulun çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Başkanlık bünyesinde İhtisas Komitesi/Komiteleri oluşturulabilir.

(2) Kurul, ihtiyaç duyduğu bilgileri toplaması için gündemdeki konulan İhtisas Komitesine havale edebilir, gerektiğinde bazı konuların İhtisas Komitesi aracılığı ile yerinde incelenmesine karar verebilir.

Danışmanlık Komitesinin kuruluşu

MADDE 11- (1) Kurula yardımcı olmak üzere, Başkanlık bünyesinde Danışmanlık Komiteleri oluşturulabilir. Danışmanlık Komitesi, Milli Saraylar bünyesinde yer alan tarihi saray, köşk, kasırlar, müzeler, fabrikalar ve içlerinde bulunan taşınır kültür varlıklarının koruma, konservasyon, restorasyon, tanıtım ve yapım işleriyle ilgili bilim insanı, öğretim üyesi ve konusunda uzman kişiler arasmdan Başkan tarafından belirlenecek yeteri sayıda üyeden oluşur.

(2) Danışmanlık Komitesine, Restorasyon ve Teknik İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bir Kurul üyesi, koordinasyonu sağlamak üzere Danışmanlık Komitesi toplantılarına katlin.

(3) Danışmanlık Komitesi üyelerinin görevlerine, atanmalarındaki usulle son verilebilir.

Danışmanlık Komitesinin görevleri

MADDE 12- (1) Danışmanlık Komitesi, Milli Saraylar bünyesinde yer alan tarihi saray, köşk, kasırlar, müzeler, fabrikalar ve içlerinde bulunan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin;

a) Koruma, restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerinin hazırlanmasına katkı vermek,

b) Alınacak önlemlerin belirlenmesini sağlamak,

c) Yapılacak tanıtım ve kültürel etkinliklerde uygulanacak yol ve yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlamak,

ç) Kurulca öngörülen tüm sorunlara ilişkin somut önerilerde bulunmak,

d) Kurul çalışmaları için bilim ve teknolojinin gerektirdiği uygulamaların yapılmasını sağlayacak çalışmaları sürdürmek,

görevlerini yerine getirir.

Danışmanlık Komitesinin çalışma şekli

MADDE 13- (1) Danışmanlık Komitesi ayda en az bir defa toplanır.

(2) Toplantı gündemini Başkan belirler.

(3) Danışmanlık Komitesi, Kurulca talep edilen proje ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini ortaya koyar.

Yol giderleri ve gündelikler

MADDE 14- (1) Kurul, İhtisas Komitesi ve Danışmanlık Komitesinin başkan ve üyelerine, çalışmaları kapsamında yapacakları seyahatlerin yol giderleri ile gündelikleri, ilgili mevzuatına uygun olarak Başkanlık tarafından ödenir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Saraylar İdaresi Başkanı yürütür.