Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/831880/
Yazdırılma Tarihi : 05 Temmuz 2020 Pazar 12:33

Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?

Uygulamaya yön veren Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine göre, nitelikli suçlar arasında yer alan hırsızlık suçundan 1 gün dahi hapis cezası alınırsa, ceza kesinleştikten sonra, memuriyete son verilmesi gerekir.

Haber Tarihi : 05 Haziran 2019 10:12
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?

SORU:Merhaba. Ben memur olmadan önce ...yılında hırsızlık sucu işledim. Mahkemelerim devam ederken ..yılında memurluğa atandım. ..yılında mahkemem bitti ve 2 yıl aldım. Dosyayı Yargıtay'a temyize gönderdim ve Yargıday da cezamı 2019 yılında onayladı. 2017 deki af dan yararlandığım için cezam 1 yıl 3 ay oldu. 1 hafta hapis cezası aldım 1 yıl 3 ay denetimli serbestlik verildi. Bu durumda memurluktan çıkarılır mıyım.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48. maddesinin (A) bendinin 4. ve 5. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya daaffa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...) zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmama."

Söz konusu madde metnine göre hırsızlık suçundan alınacak her hangi bir mahkümiyet kararı memuriyete engeldir.

Yeniden memuriyete dönebilmek için ilgili mahkeme nezdinde yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna başvurulabilir. Yasaklanmış hakların geri verilmesi yolu 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesinde düzenlenmiştir. Mahkemenin yasaklanmış hakların geri verilmesi talebini kabul etmesi durumunda mahkümiyete bağlanan hak yoksunlukları ortadan kalkar. Söz konusu maddeye göre yasaklanmış hakların geri verilmesi için, mahküm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması ve kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması gerekir.

Ancak Devlet Personel Başkanlığının 14/7/2015 tarihli ve 4842 sayılı görüşünde; adli sicilde yer alan mahkümiyetin,657 sayılı Kanunun 48/A5 inci maddesinde sayılan nitelikli suçlar bakımından memuriyete engel teşkil edeceği, adli sicil kayıtlarında yer alan ve devlet memurluğuna alınmaya ya da devlet memurluğunu sürdürmeye engel teşkil eden diğer suçlar bakımından (kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmak) ise affa uğramış olmaları veya memnu hakların iadesi kararının alınmış olması kaydıyla atanılacak görev için aranan niteliklerin göz ününde bulundurulması suretiyle değerlendirilmesinin başvuruda bulunulacak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Bu görüşün dayanağı ise Danıştay İdari Dava Dairelerinin 17/11/2011 tarihli ve E:2007/2368, K:2011/1214 sayılı kararıdır. Söz konusu Danıştay kararında "Türk Ceza Kanunu karşısında özel bir kanun olan 657 sayılı Kanunun 48/A5 inci maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun aksine belli suçlar açısından, bu suçlar affa uğramış olsalar bile, süresiz hak yoksunluğu getirecek bir düzenleme yapıldığından, adli sicil kaydının silinmesi, yüz kızartıcı suçtan dolayı ortaya çıkan hak yoksunluğunu ortadan kaldıracak nitelikte bulunmamaktadır" hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak; hırsızlık suçundan alınan mahkümiyet kararı memuriyete engeldir. Devlet Personel Başkanlığı yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verilse dahi hırsızlık suçunun memuriyete engel oluşturmaya devam edeceği görüşündedir.

DPB görüşü için tıklayınız.