Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/834346/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-nda-tayin-sureci-5-ayi-buluyor.html
Yazdırılma Tarihi : 19 Haziran 2019 Çarşamba 04:50

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tayin süreci 5 ayı buluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelleri, Yer Değiştirme Sonuçlarında Hakkaniyet ve Objektiflik Beklemektedir:

Haber Tarihi : 12 Haziran 2019 10:03
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tayin süreci 5 ayı buluyor

Bilindiği üzere 28 Şubat 2019 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin, yer değişikliği başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması İlişkin duyuru yayınlanmıştır. Tıklayınız.

İlgili duyuru metni üzerinde yaptığımız incelemede yer değiştirme sürecinin 8 Martta başlayıp 31 Ağustosa kadar süren uzun bir süreçten oluştuğu görülmüştür. Duyuru metninin 5. Maddesinde "Personelin nakil talepleri, kadrosunun bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirilecektir." denilmektedir. İlgili metindeki bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınır denirken herhangi bir objektif kıstas getirilmemiştir. Örneğin, " yönetmelikte personelin bulunduğu ilin büyüklüğüne ve nüfusuna göre en az iki adet mühendis, tekniker veya mimar bulunması durumunda ildeki üçüncü mühendis, tekniker veya mimarın yer değiştirmesi yapılabilir " gibi bir objektif kıstas bulunmamaktadır. Meslek gruplarına göre illerde enaz bulunması gereken minimum kadrolar sayılarının normlara kavuşturulması objektiflik ve hakkaniyet açısından gereklidir.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği 9. Maddesinin 4. Fıkrası " İlanda belirtilen hizmet alanındaki aynı unvana birden fazla başvuru olması durumunda, alt bölgede çalışma süresini tamamlayanlara öncelik verilir. " demektedir. Aynı yönetmeliğin 5. Madde a) alt bendinde "Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur." demektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Ülke genelinde İllerin gelişmişliğine göre 6 bölgeye ayırmıştır ve 1. Bölge en gelişmiş, 6. Bölge ise en az imkanlara sahip illerdir.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik gereği yer değiştirmelerin objektif olarak değerlendirilmesinde Bakanlıkça, Örneğin 5. Bölgeden Aydın İline tayin isteyen bir mimar ile 4. Bölgeden Aydın İline tayin isteyen mimarın tayin taleplerini değerlendirirken, öncelikli olarak bulundukları illerdeki mimar ihtiyacı olup olmadığına bakıldığı anlaşılmaktadır. Yer değiştirmenin Bakanlıkça değerlendirmesinde, İlk değerlendirmede mimar personelin bulunduğu ildeki ihtiyaç durumu objektif olarak Bakanlıkça değerlendirilmelidir. Bunun için de yukarıda belirttiğimiz gibi illerde bulunması gerekli minimum kadro sayıları oluşturulmalıdır. Minimum kadro sayısına ulaşıldığında Bakanlıkça ilgili illere yeni mimar-mühendisler KPSS ile atanmalıdır. Personel alımı yapılamıyorsa dahi Yönetmeliğin 7. Maddesinin 6. Fıkrası ; "2 nci maddede sayılan unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personel başka bir hizmet bölgesine atanır. Bu fıkra kapsamında yapılan atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve tercihe dair hükümler uygulanmaz." maddesi işletilmelidir. Bu vesile ile personelde gençleşme de sağlanacaktır. İlk değerlendirmenin objektif yapılması kamu vicdanı açısından önemli ve gereklidir. Çünkü birimin personele ihtiyacı var denerek, ihtiyaç olmasa dahi subjektif kararlarla personelin yer değiştirmeleri yapılmayabilir.

İlk değerlendirmede Bakanlıkça Aydın İline tayin isteyen her iki mimar için de bulundukları illerde personel ihtiyacı olup olmadığını objektif tespit edildiğini varsayalım. İkinci değerlendirmede, Bakanlığın Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince alt bölgede çalışma süresini tamamlayanlara öncelik verilmelidir. Yani daha az gelişmiş bölge olan 5. Bölgede zorunlu görev süresini tamamlayan personelin öncelikle olarak ilk tercihi olan Aydın İline ataması yapılmalıdır ve 4. Bölgedeki mimarın ikinci tercihi için de aynı objektif kıstaslara göre ataması değerlendirilmelidir.

Son olarak, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği 'nin yer değiştirmeleri 5 aylık uzun bir süreçte (Mart - Ağustos ayları arasında) gerçekleştirmesi personelin psikolojisini etkilemektedir. Bu durum çalışma verimini düşürebilmektedir. Bu konda bir çalışma yapılarak daha kısa sürede ve mümkün olunabilecek en objektif şekilde Personleninin yer değiştirmesi sürecinin sonlandırılması gerektiğini düşünmekteyiz.