Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/839943/
Yazdırılma Tarihi : 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:51

Vekaleten görev yürütenlere görev tazminatı verilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, Sayıştay Dairesinin verdiği, vekaleten görev yürütenlere görev tazminatı verilmeyeceğine dair kararı onadı

Haber Tarihi : 19 Temmuz 2019 00:02
Vekaleten görev yürütenlere görev tazminatı verilir mi?

Sayıştay 7. Dairesi 2015 yılında yaşanan bir olayda, bir idarenin vekaleten görev yapan genel müdür, genel müdür yardımcılarına görev tazminatı verdiğini tespit etmiş ve tazmin kararı vermiştir.

Karar düzeltme istemi üzerine dosyayı inceleyen Sayıştay Temyiz Kurulu, Sayıştay'ın verdiği kararı onamıştır.

İşte Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.02.2019 tarihli kararı

Konu: Görevini vekaleten yürüten personele görev tazminatı ödenmesi.

2- 142 sayılı İlamın 2/B maddesiyle; Görevini vekaleten yürüten personele görev tazminatı ödenmesi nedeniyle .... TL'ye tazmin hükmü verilmiş, tazmin hükmünün 07.03.2018 tarih ve 44192 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesiyle TASDİKİNE karar verilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ve ... ile Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan ..., ... ve ....'ın karar düzeltilmesi talebi ile vermiş oldukları aynı nitelikteki dilekçeleri ve Başsavcılık mütalaası işbu İlamın 1. maddesinde belirtildiği gibidir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, görevini vekaleten yürüten personele görev tazminatı ödendiği görülmüştür.

07.03.2018 tarih ve 44192 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesinde belirtildiği gibi;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde;

"... C) (Ek: 4/7/2001 - KHK-631/11 md.) (A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden,

1- 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. ...

3- (1) numaralı alt bende göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.",

11.6.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın (Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar) "Uygulama" başlıklı 3'üncü maddesinde;

10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır.",

26.04.2000 tarih ve 24031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın (Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar) 3. maddesinde;

"Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara ve temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere bu tazminat ödenmez."

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere görev tazminatı öngörülen kadroları vekaleten yürüten kişilere görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir. Ancak yapılan incelemede, görevlerini vekaleten yürüten genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına görev tazminatı ödendiği görülmüştür.

Sorumluların karar düzeltilmesi kapsamında vermiş olduğu dilekçesinde belirtmiş olduğu hususlar, 07.03.2018 tarih ve 44192 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesinde dikkate alındığından ve 6085 sayılı Kanunun 57. maddesinde belirtilen karar düzeltilmesini gerektiren yeni bir husus ileri sürülmediğinden 07.03.2018 tarih ve 44192 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. maddesinin DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, oybirliğiyle

Karar verildiği 20.02.2019 tarih ve 45732 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Memurlar.net'in notu: Maaşlara dair sorularınız için memurlar@gmail.com adresine soru sorabilirsiniz.