1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler, soru havuzu oluşturma sürecine tepkili!

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üç yıl içinde illerdeki Ölçme Değerlendirme Merkezleri aracılığı ile illerde belirlenecek olan pilot okullardaki öğretmenlerin katkılarıyla kapsamlı ve kalıcı bir soru havuzu oluşturacak.
24 Eylül 2019 11:10
Yazdır
Öğretmenler, soru havuzu oluşturma sürecine tepkili!

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Soru Havuzu Çalışmaları" konulu, 02.09.2019 tarih ve 15709213 sayılı ve yazılarına göre;

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üç yıl içinde illerdeki Ölçme Değerlendirme Merkezleri aracılığı ile illerde belirlenecek olan pilot okullardaki öğretmenlerin katkılarıyla kapsamlı ve kalıcı bir soru havuzu oluşturacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmada ortaokul, lise ve yabancı dil olmak üzere üç adet soru havuzu oluşturulacaktır.

İllerden pilot olarak seçilen okullardan gelen sorular Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki uzman öğretmenler ve görevlendirilen akademisyenler tarafından, bilimsel uygunluk, ölçme değerlendirme kriterlerine uygunluk gibi kriterlerden geçtikten, gerekirse düzeltmeler yapıldıktan sonra soru havuzuna alınacaktır.

Soru havuzundaki sorular, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin faydalanabilmeleri için (ders hazırlığı, DYK) Genel Müdürlüğümüz ve EBA üzerinden yayınlanacaktır.

Öncelikle soru havuzuna sor hazırlama işinin seçilen pilot okullardaki gönüllü ve istekli öğretmenlerce yapılması oluşturulacak soru havuzunun verim ve kalitesini artıracağı ortada iken sitemize iletilen bilgilere göre pilot okul seçilmeden tüm okullardan belli branşlardan belli sayılarda soru istendiği ve öğretmenlerin resen görevlendirildikleri görülmektedir.

PEKİ; ÖĞRETMENLER BAKANLIĞIN OLUŞTURACAĞI SORU HAVUZUNA SORU HAZIRLAMALI MIDIR?

Bakanlık iyi niyetli olarak bu süreci planlasa da uygulamada il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bakanlığın gönderdiği yazıyı yanlış değerlendirerek tüm okullardaki öğretmenlere resen soru hazırlama görevlendirmelerinin yapılması, konunun öneminin anlatılmaması ve sürecin takip edilmemesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştur.

Öğrencilere yapılacak merkezi sistem sınavlarındaki soruların o öğrenciler yetiştiren öğretmenlerce tüm illerdeki öğretmenlerin katılımıyla hazırlanması çok yerinde bir uygulama olacaktır. Soru hazırlama işinin gönüllü öğretmenlere hazırlanmasında bu işin verim ve kalitesini artıracaktır.

Sendikalar tarafından sürekli olarak paydaşların görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi , paydaşların sürece katkı sağlaması talep edilmektedir. Doğru olan da bu yöntemdir.

Paydaş ise; Kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Dolayısıyla bakanlığın öğrencileri sınav yapacağı soru havuzuna öğrencileri yetiştiren öğretmenlerin soru hazırlaması kadar doğal bir görev yoktur.

Aynı sorun "Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Öz Değerlendirme" uygulamasında da ortaya çıkmıştır. MEB iyi niyetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü'nün yayımladığı "Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Öz Değerlendirme Uygulama Rehberi" çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öz değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde anket, form vb. belgeleri doldurmaları suretiyle meslek liselerindeki çalışanların görüş ve önerilerini almak istemiş fakat yereldeki uygulamalar nedeniyle elektronik ortamda sunulan görüş ve öneriler defalarca red edilerek çalışanlar bezdirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının iyi niyetli olarak paydaşların görüş ve önerilerinin alması ve değerlendirmesini istemesi, paydaşların sürece katkı sağlamasını talep etmesi yereldeki bürokrasi tarafından iyi değerlendirilip sürecin iyi kontrol edilmemesinden dolayı yürütülememektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı bu tür taleplerini içeren yazı v talimatlarında kesin ifadeler kullanarak sürecin kontrolünü yerelin inisiyatifine bırakmaması başarıyı ve katkıyı azami derecede sağlayacaktır.

Soru hazırlama konusuna tekrar dönecek olursak;

Öğretmenlerimiz genel olarak "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı 45. maddesi 2. fıkrasındaki; "Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir." hükümlerine ve "Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı" başlıklı 22. maddesi 1. maddesindeki; "(1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere; b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir." hükümlerine göre sorular hazırlanmaktadır.

Öğretmenlerimiz genellikle açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde soru hazırlayarak sınavlarını yapmaktadırlar.

Fakat merkezi sistem sınavlarında ise profesyonel kişiler tarafından sorular hazırlanmakta sorular grafik ve görsel ögeler içermektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin merkezi sistem sınavlarında kullanabilecek düzeyde soru hazırlayabilmeleri için; soru hazırlama yöntem ve tekniklerini bilmesi için hizmet içi eğitimden geçirilmeleri ayrıca denklem veya formül yazma, grafik çizmek, görsel çizmek gibi bilgisayar programlarını kullanabilme yetenekleri kazanmasını gerekmektedir.

Görsel hazırlama tekniği veya yeteneğini olmayan öğretmenler resen görevlendirildikleri soru hazırlama isteğinden dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar.

Örneğin matematik sorularının hazırlanmasında Denklem veya formül yazma, grafik çizmek, görsel çizmek işlemleri için bu işlemlerini yapan özel bilgisayar programlarını kullanma becerisine sahip olmak gerekmektedir. Bu programı kullanamayan öğretmenlerin de matematik sorularında soru yazmalarında sorun çıkmaktadır. Diğer branşlardaki öğretmenlerde soru hazırlamada hazırlanacak soruların görsellerinin hazırlanmasında sorun yaşamaktadır. Örneğin kimya, coğrafya, biyoloji gibi görsel ihtiyacı olan sorularda öğretmenin bu görselleri hazırlayacak bilgisayar programlarını bilmesi gerekmektedir.

İşte pilot okullardaki gönüllü ve isteki öğretmenlerin soru hazırlaması yazısı;

İşte detaylar;

SORU HAVUZU ÇALIŞMA PLANI

-LİSELER İÇİN

İl milli eğitim müdürlüğü, ildeki liselerden en az 3 en çok 10 olmak üzere liseleri belirleyecektir. Büyükşehir statüsünde olan illerde sayıyı arttırmak milli eğitim müdürlüğü yetkisinde olacaktır. Seçilecek olan liseler 9.sınıftan 12.sınıfa kadar olan düzeylerde aşağıda belirtilen derslerdeki ünitelerden olmak üzere her üniteden en az 5 er çoktan seçmeli soru hazırlayacaktır.

Soru gönderilecek dersler;

1- Türk Dili ve Edebiyatı

2- Matematik

3- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)

4- Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji)

5- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6- İngilizce

-ORTAOKULLAR İÇİN

İl milli eğitim müdürlüğü, ildeki ortaokullardan en az 3 en çok 10 olmak üzere ortaokulları belirleyecektir. Büyükşehir statüsünde olan illerde sayıyı arttırmak milli eğitim müdürlüğü yetkisinde olacaktır. Seçilecek olan ortaokullarda 5.sınıftan 8.sınıfa kadar olan düzeylerde aşağıda belirtilen derslerdeki ünitelerden olmak üzere her üniteden en az 5 tane olmak üzere çoktan seçmeli soru hazırlayacaktır.

Soru gönderilecek dersler;

1- Türkçe

2- Matematik

3- Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji

4- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5- İngilizce

GÖNDERİLECEK SORULARLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR;

İl milli eğitim müdürlüğü tarafından seçilen okulların listesi okulların soru gönderim durumunun takip edilebilmesi için İl milli eğitim müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ve odsgm@meb.gov.tr adresine mail yoluyla ulaştırılacaktır.

-Sorular aşağıda yer alan tablodaki tarihlere kadar gönderilecektir.

1.

Dönemin ünitelerinden soru göndermenin son tarihi

07 Ekim 2019

2.

Dönemin ünitelerinden soru göndermenin son tarihi

07 0cak 2020

- Soruların cevap anahtarı mutlaka olacaktır.

- Sorular el yazısıyla yazılmayacak bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.

-Soruyu hazırlayan öğretmenlerin iletişim bilgileri bulunacaktır.( Hangi sorunun hangi öğretmene ait olduğu belirtilecektir.)

- Her sınıf düzeyindeki dersler tek bir klasörde gönderilecektir.(Örnek, 9.sınıfın tüm dersleri 9.sınıf klasörü altında gönderilecektir.)

- Öğretmenler bireysel olarak soru göndermeyecektir.

-Sorular aşağıdaki mail adreslerine soruyu hazırlayan okulların mail adresinden toplu halde gönderilecektir.

-Liseler için soru gönderilecek mail adresi soruhavuzulise@meb.gov.tr

-Ortaokullar için soru gönderilecek mail adresi soruhavuzuorta@meb.gov.tr

-İngilizce soruları aşağıda verilen ayrı bir mail adresine gönderilecektir

-İngilizce sorularının gönderileceği mail adresi soruhavuzuing@meb.gov.tr

Soruların hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmayacak olması oldukça önemlidir. Bu konunun soruları hazırlayacak öğretmenlere kesinlikle belirtilmesi gerekmektedir.

Soruların kullanım hakkı sadece MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:04 - 5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?00:01 - 21 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:48 - Ara tatilde hem çobanlık yapıyor hem ders çalışıyor23:43 - Kuraklık sebebiyle İznik gölünde adacıklar oluştu23:37 - FETÖ'nün soru hırsızlığı, nice gencin hayatını karartı23:31 - Vergi düzenlemesi teklifinin üç maddesi daha kabul edildi23:26 - Tonlarca meyve ve sebze kabzımalların elinde kaldı23:20 - 38 yaşında 3'üncü üniversitesini okuyor23:14 - Polis, okula kazandırdığı çocukları geziye götürdü23:08 - Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
23:02 - Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü22:56 - Plan ve Bütçe görüşmelerinde 'FETÖ' tartışması - Video22:51 - 'Cumhuriyet kadını üzerinden kadına yönelik şiddet var'22:46 - NATO, uzayı yeni harekat alanı ilan etti22:40 - Dipsiz Göl soruşturmasında 2'si müdür, 3 kişi açığa alındı22:34 - DOB'dan öğretmenlere vefa konseri22:29 - Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması kararı22:24 - Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Okullardaki ara tatil uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam