Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/857/
Yazdırılma Tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı 16:46

Anayasa Mahkemesinin emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin kararı, gerekçesiz olarak Resmi Gazetede yayımlandı.

Haber Tarihi : 10 Mayıs 2003 11:01

Anayasa Mahkemesinin emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin kararı, gerekçesiz olarak Resmi Gazetede yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Kararı
Esas Sayısı : 2003/31
Karar Sayısı : 2003/3 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü : 8.5.2003

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Oğuz OYAN

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 3.4.2003 günlü, 4839 sayılı ?Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un

1- 1. maddesiyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 14. maddesinin (a) fıkrasında yapılan değişikliğin,

2- 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Kanun'un 40. maddesinin birinci fıkrası ile (a) ve (d) bentlerinin,

3- 6. maddesiyle 5434 sayılı Kanun'un Geçici 139. maddesine eklenen fıkraların,

4- 7. maddesiyle 5434 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 213. maddesinin,

5- 8. maddesiyle 5434 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 214. maddesinin,

6- 9. maddesinin,

Anayasa'nın 2., 5., 7., 10., 13., 48., 49., 60., 128. ve 140. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ

17.4.2003 günlü dava dilekçesinde, 3.4.2003 günlü, 4839 sayılı ?Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un, dava konusu kurallarının Anayasa'ya aykırılığı ve uygulanmaları durumunda giderilmesi olanaksız zararların doğabileceği ileri sürülerek yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, konuya ilişkin rapor, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kurallarıyla, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

3.4.2003 günlü, 4839 sayılı ?Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un, 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Yasa'nın 40. maddesinin birinci fıkrası ile (a) bendi ve (d) bendinin ?(a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını, ...? bölümünün, 6. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'nın Geçici 139. maddesine eklenen ilk fıkranın, 7. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'ya eklenen Geçici 213. maddesinin, 8. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'ya eklenen Geçici 214. maddesinin Anayasa'ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulanmaları halinde doğabilecek sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararlar dikkate alındığında, esas hakkında karar verilinceye kadar yürürlüklerinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

4839 sayılı Yasa'nın 1. maddesiyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 14. maddesinin (a) fıkrasında yapılan değişikliğin, 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Yasa'nın 40. maddesinin (d) bendinin kalan bölümünün, 6. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'nın Geçici 139. maddesine eklenen ikinci fıkranın ve 9. maddesinin yürürlüklerinin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

III- SONUÇ

3.4.2003 günlü, 4839 sayılı ?Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un:

A) 1- 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Yasa'nın 40. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının 65 yaşını doldurmayanlar yönünden, Haşim KILIÇ ile Yalçın ACARGÜN'ün ?Fıkranın tamamının yürürlüğünün durdurulması halinde kamu düzenini ihlal edecek boyutta hukuksal boşluk doğacağından, 5434 sayılı Yasa'nın sadece 39. ve Geçici 206. maddeleri kapsamında bulunanlar yönünden yürürlüğün durdurulması gerektiği? yolundaki karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

b- (a) bendinin, OYBİRLİĞİYLE,

c- (d) bendinin, ?(a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını, ...? bölümünün, OYBİRLİĞİYLE,

2- 6. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'nın Geçici 139. maddesine eklenen ilk fıkranın, OYBİRLİĞİYLE,

3- 7. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'ya eklenen Geçici 213. maddenin, OYBİRLİĞİYLE,

4- 8. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'ya eklenen Geçici 214. maddenin, OYBİRLİĞİYLE,

Anayasa'ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunması ve uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,

B) 1- 1. maddesiyle 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 14. maddesinin (a) fıkrasındaki ?%15? oranını ?%16?ya çıkaran değişikliğin, OYBİRLİĞİYLE,

2- 2. maddesiyle değiştirilen 5434 sayılı Yasa'nın 40. maddesinin (d) bendinin kalan bölümünün, OYBİRLİĞİYLE,

3- 6. maddesiyle 5434 sayılı Yasa'nın Geçici 139. maddesine eklenen ikinci fıkranın, OYBİRLİĞİYLE,

4- 9. maddesinin, OYBİRLİĞİYLE,

YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

8.5.2003 gününde karar verildi.

Baskan Mustafa BUMIN

Baskanvekili Hasim KILIÇ

Üye Samia AKBULUT

Üye Yalçin ACARGÜN

Üye Sacit ADALI

Üye Ali HÜNER

Üye Fulya KANTARCIOGLU

Üye Ertugrul ERSOY

Üye Tülay TUGCU

Üye Enis TUNGA

Üye Mehmet ERTEN