Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/895251/
Yazdırılma Tarihi : 03 Temmuz 2020 Cuma 19:27

5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?

657 sayılı Kanunun ek 8. maddesinde, geçici görevlendirme için, memurun görevlendirileceği kurumda 4 ve daha yukarı derecede boş bir kadronun öngörülmüş olmasına rağmen, ikinci fıkra hükmü gereğince, alınacak uygun görüşle 5 ve daha aşağı derecedeki memurların da kurumlararası geçici görevlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

Haber Tarihi : 02 Nisan 2020 00:02
5 ve daha aşağı derecedekiler, kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?

Soru: iyi günler. Memur kadrosu malumunuz 5. dereceden yukarısı bulunmamaktadır. 657 ek 8. Maddesi kapsamında görevlendirmenin birinci paragrafın a bendinde görevlendirileceği göreve ilişkin 4. Derece ve daha yukarı derece şartı aranmaktadır. Buna göre memur geçici görevlendirilme yapabilir mi?

Cevap: Memurların kurumlar arasında geçici görevlendirilmesi 657 sayılı Kanunun ek 8. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca az da olsa belirli kurumlar için özel mevzutlarında kurumlar arası geçici görevlendirmeye imkan sağlayan hükümler bulunmaktadır. Üniversite öğretim elemanları ise 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi kapsamında diğer kurumlarda görevlendirilmektedir. Bu düzenlemelerden kapsamı en geniş ve uygulaması en kolay olanı 375 sayılı KHK'nin ek 25. maddesi kapsamında yapılan görevlendirmedir.

657 sayılı Kanunun ek 8. maddesinde, "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." denilmektedir.

Maddenin ilk fıkrasında geçici görevlendirme şartlarından biri olarak 1 ila 4. dereceler arasında olma şartı getirilmiştir. Birinci fıkradaki şartları taşımayanlar bakımından ikinci fıkra hükmü bir açılım getirmekte, Devlet Personel Başkanlığı kapatıldığı için Çalışma Genel Müdürlüğünden alınacak uygun görüşle 5 ve daha aşağı derecedeki memurların da kurumlararası geçici görevlendirilmesi mümkün olabilmektedir.

Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi hem görevlendirme süresi, hem de statü bakımından kurumlar arası geçici görevlendirmenin 375 sayılı KHK'nin ek 25. maddesi kapsamında yapılmasının en uygun yöntem olduğunu düşünmekteyiz.