1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OHAL Komisyonu ret kararına karşı dava açma

OHAL Komisyonu ret kararına karşı dava açma
06 Temmuz 2020 19:02
Yazdır
OHAL Komisyonu ret kararına karşı dava açma

OHAL komisyonu ret kararına karşı dava açma süreci tarafımıza sıklıkla sorulan bir husustur. Son dönemde çok fazla mağduriyet yaşandığı için idare hukuku avukatı Umur Yıldırım'a OHAL komisyonu kararına karşı açılacak idari davalarda dikkat edilmesi gereken hususları sorduk. Avukat Umur Yıldırım; "OHAL komisyonu kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80'i raportör olmak üzere toplam 250 personel çalışmaktadır. 03/07/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300'dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (108.200) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 18.100'dür. OHAL komisyonu ret kararına karşı 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi nezdinde dava açma açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süre olup, OHAL komisyonu kararının size tebliğ edilmesi ile başlar." dedi. Avukat Yıldırım; OHAL komisyonu kararlarına karşı dava açmak isteyen kişilerin yürütme durdurma talepli açılmasını özellikle belirtti.

OHAL Ret Kararı

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır.

OHAL ret kararı kişiye tebliğ edilir. OHAL komisyonu kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi son görev yaptıkları kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin tekrardan göreve başlama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

OHAL ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir. OHAL komisyonu ret kararına karşı dava açma son derece önemli ve spesifik bir konudur. Bu nedenle idare hukuku avukatı nedenle oldukça özenli ve titiz çalışılmalıdır.

OHAL Komisyonu Kararına İtiraz Dava Dilekçesi

OHAL komisyonu kararına itiraz dava dilekçesi hazırlarken öncelikle dikkat edilmesi gereken husus yetki kuralıdır. Açılacak idari dava sadece Ankara'da açılır. Ankara ili dışında dava açılması durumunda yetkisizlik kararı verilecek ve dosya Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilecektir. Fakat bu durum davanın Ankara ili dışında açılamayacağı demek değildir.

Hazırladığınız OHAL komisyonu kararına itiraz dava dilekçesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, "Dilekçelerin Verileceği Yerler" başlıklı 4. Maddesi uyarınca, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

OHAL komisyonu kararına itiraz dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu hususlar İYUK 3. Madde de tek tek sayılmıştır. Bu madde kapsamında;

"Dilekçelerde;

a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,

c) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

d) Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,

e) Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası, Gösterilir. 3. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur."

olmalıdır.

OHAL Komisyonu kararına karşı iptal davası örnek dava dilekçesi buradan bulabilirsiniz.

OHAL Komisyonu Ret Kararına Karşı İdare Mahkemesi Kararları

OHAL komisyonu ret kararına karşı dava açmadan önce emsal kararları incelemeniz sizlerin faydasına olacaktır.

1- T.C. Ankara 19. İdare Mahkemesi Esas No: 2018/... Karar No: 2019/... karar numarasıyla şu gerekçe ile davayı kabul etmiştir;

"... Davacının, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı yönünden yapılan incelemede;

Dosyada mevcut bilgi ve belgeler ile UYAP kayıtlarının birlikte incelenmesinden; Komisyon tarafından, davacının, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarihli, Esas No: 2017/16.MD-956, Karar No: 2017/370 sayılı kararıyla onanarak kesinleşen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarihli, Esas No:2015/3, Karar No:2017/3 sayılı kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanılması amacıyla oluşturulduğu ve münhasıran bu suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan bir ağ olduğu tespit ve değerlendirilen ByLock iletişim sistemini kullandığının, Savcılık soruşturmasının devam ettiğinin, kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında başvurucu hakkında istihbarat bilgisi bulunduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 19.06.2018 tarih ve Soruşturma No:2018/..., Karar No:2018/... sayılı kararı ile davacının üzerine kayıtlı ttnet adresli ev/işyeri interneti üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı bylock isimli programın kullanılmış olduğunun tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı, Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezleke ve eki delillere göre, bylock kullanıldığı anlaşılan internet wifi hattından asıl bylock kullanıcısının davacı değil, bir süre davacı ile aynı apartmanda oturan ve interneti paylaştığı komşusu T.A isimli kişi olduğunun tespit edildiği, davacı hakkında FETÖ/PDY kapsamında başkaca delil elde edilemediği belirtilerek davacı hakkında kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verildiği görülmektedir.

Bu aşamada, davacı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verilmekle birlikte, kamu görevinden çıkarılması için örgüt üyeliği dışında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı yahut irtibatı bulunması da yeterli görüldüğünden davacının anılan kovuşturma yapmaya yer olmadığı kararı ve dosyada bulunan diğer deliller yönünden FETÖ/PDY ile iltisakı yahut irtibatı bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Davacı hakkında kamu görevinden çıkarılmasına yönelik başvurunun reddine dair Komisyon kararında, davacının bylock programı kullanıcısı olduğu belirtilmekle birlikte, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 19.06.2018 tarih ve Soruşturma No:2018/..., Karar No:2018/... sayılı kovuşturma yapmaya yer olmadığı kararında davacının bylock kullanıcısı olmadığının, davacıya ait internet wifi hattından komşusu tarafından bylock kullanıldığının belirtildiği görülmekle, Komisyon kararındaki bylock tespitinin davacının FETÖ/PDY bağına dayanak olamayacağı açıktır.

Komisyon kararında ayrıca, davacı hakkında Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca davacı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtilse de, Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezleke ile dosyanın geldiği Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca davacı hakkında bylock programını kullanmadığı ve FETÖ/PDY kapsamında başka delil elde edilemediği belirtilerek davacı hakkında kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verildiği, gelinen aşamada anılan Komisyon kararının bu tespit yönünden de davacının FETÖ/PDY bağına dayanak olamayacağının kabulü gerekmektedir.

Komisyon kararında ayrıca kurumu tarafından Komisyona intikal ettirilen personel bilgi dosyasında başvurucu hakkında istihbarat bilgisi bulunduğu tespitine yer verilse de, dosyada bulunan işlem dosyasında davacı hakkındaki imzasız özet bilgi tablosunda içeriği ve detayları bulunmayan davacı hakkında istihbarat bilgisi bulunduğu notu yer almakla birlikte, bu kayda ilişkin delil bulunmadığı, bu haliyle davacı hakkındaki istihbarat bilgisi tespitinin değerlendirmeye esas alınacak nitelikte olmadığı sonucuna varılmış olup, Komisyon kararının bu kısmına ilişkin tespitlerin de davacının FETÖ/PDY irtibatını ortaya koymadığı görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda aktarılan tespitler ile davacı hakkındaki kovuşturma yapmaya yer olmadığı kararı birlikte dikkate alındığında, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile bağının olmadığı sonucuna varıldığından, davacının başvurusunun reddine dair Komisyon kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, adli yardım isteminin kabul edilmiş olması nedeniyle davacıdan tahsil edilmemiş bulunan, aşağıda gösterilen dosya gömleği ücreti ve posta gideri toplamı 103,00 TL'nin davalı idareden tahsili için müzekkere yazılmasına, davalı idarenin harçtan muaf olması nedeniyle yargılama harçları yönünden ise hüküm kurulmasına yer olmadığına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, kararın tebliğini izleyen (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 13/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

2- T.C. Ankara 19. İdare Mahkemesi Esas No: 2018/... Karar No: 2019/... kararında şu gerekçe ile davayı reddetmiştir;

"... Davacının, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı yönünden yapılan incelemede;

Dosyada mevcut bilgi ve belgeler ile UYAP kayıtlarının birlikte incelenmesinden; hukuka uygun elde edilen delillerle, davacının, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarihli, Esas No: 2017/.. .MD-956, Karar No: 2017/... sayılı kararıyla onanarak kesinleşen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarihli, Esas No:2015/.., Karar No:2017/.. sayılı kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanması amacıyla oluşturulduğu ve münhasıran bu suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan bir ağ olduğu belirlenen ByLock iletişim sistemini kullandığının, BDDK'nın 29.05.2015 tarihli kararı ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ve 22 Temmuz 2016 tarihli kararı ile de 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107. maddesinin son fıkrası gereğince faaliyet izni kaldırılıncaya kadar bankacılık faaliyetlerine devam eden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası AŞ'de (Bank Asya) 2014 yılından sonra para yatırdığının, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikası'na 2014-2016 yılları arasında üyeliğinin bulunduğunun, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredilen Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'ye 2014-2016 yılları arasında ödeme bilgisinin bulunduğunun Komisyon tarafından tespit edildiği, söz konusu tespitleri mesnetsiz bırakacak somut herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı; ayrıca Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/... esas sayılı dosyasında yapılan yargılaması sonucunda verilen 19/12/2017 tarihli, Karar No:2017/... sayılı karar ile davacının bylock programını kullandığı, örgüt talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdığı, Aktif Sen'e üye olduğu, tanık beyanları ile örgütle bağının ortaya konulduğu tespit edilerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği sabit görülerek hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve anılan ceza mahkemesi kararına sanığın yaptığı istinaf başvurusunun da Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 16/04/2018 tarihli, Esas No:2018/..., Karar No:2018/... sayılı kararıyla esastan reddedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının durumunun değerlendirilmesinde ve bu bağlamda hükme esas alınabilecek nitelikte görülüp yukarıda aktarılan Komisyon tespitleri ile davacı ile ilgili ceza yargılamasında elde edilen deliller birlikte dikkate alındığında, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile en az irtibat derecesinde bağının olduğu sonucuna varıldığından, davacının başvurusunun reddine dair Komisyon kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Diğer yandan, yukarıda yer verilen Komisyon tespitleri ile ceza yargılamasında elde edilen deliller bakılan davada Mahkememizce kanaatin oluşması ve karar vermek için yeterli görüldüğünden, dava konusu Komisyon kararında davacı hakkında yer alan diğer tespitleri Mahkememiz bu aşamada araştırmaya ve değerlendirmeye gerek görmemiş ve hükümde de esas almamıştır.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılarak davacının adli yardım isteminin kabul edilmiş olması nedeniyle davanın başında alınmayan söz konusu yargılama giderinin davacıdan tahsili için ilgili kuruma müzekkere yazılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca (Tarife'nin 22. maddesi de dikkate alınarak) belirlenen 408,60-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, kararın tebliğini izleyen (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 01/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Advertorial

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
21:11 - Yeni vaka sayıları açıklandı... Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü20:55 - Türkiye'den yeni bir NAVTEX ilanı! 10-11 Ağustos tarihi verildi20:49 - 5 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı20:41 - 'Öğretmenlerin sık sık teste tabi tutulması gerekiyor'20:19 - 3. kattan düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti20:09 - İranlı turistler Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyor
20:08 - Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu20:07 - Gökyüzü meraklıları meteor yağmurunu Erciyes'te izleyecek19:57 - Türkiye'de ne kadar üniversite öğrencisi var?19:33 - Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı19:23 - AK Parti'li bir vekilin daha koronavirüs testi pozitif çıktı19:19 - 'Faiz oranlarını düşmeseydi, pandemi sürecini atlatamazdık'
19:16 - Kayıp Gülistan, baraj gölünde didik didik aranıyor19:14 - Açıldıkları denizden dönemeyen gençleri başpolis kurtardı18:38 - 'Toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor'18:17 - Hastanede kadın güvenlik görevlisine yumruklu saldırı18:15 - Meteorolojiden bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı
17:50 - Bu camide hutbe 9,5 asırdır 'kılıç'la okunuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam