Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/930/
Yazdırılma Tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı 16:31

Bölge Müdürlüklerinin kaldırılmasına ilişkin 12/1/2002 tarih ve 2002/3849 sayılı Kararname bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

Haber Tarihi : 16 Mayıs 2003 09:35

Bölge Müdürlüklerinin kaldırılmasına ilişkin 12/1/2002 tarih ve 2002/3849 sayılı Kararname bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

Karar Sayısı : 2003/5552
Bu karar 16.5.2003 tarih ve 25110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölge müdürlüklerinin ve başmüdürlüklerin kaldırılmasına ve alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin 12/1/2002 tarihli ve 2002/3849 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan 4/4/2002 tarihli ve 2002/3894 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Bakanlar Kurulu'nca 22/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.


KALDIRILAN KARARNAMENİN METNİ
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Bölge Müdürlüklerinin ve Başmüdürlüklerin Kaldırılmasına ve Alınacak Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Karar Karar Sayısı: 2002/3849

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölge müdürlüklerinin ve başmüdürlüklerin kaldırılmasına ve alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 12.1.2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/1/2002 Tarihli ve 2002/3849 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

Madde 1- Ekli (I) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlara ait hizalarında gösterilen sayıda bölge müdürlükleri ve başmüdürlükler, karşılarında belirtilen tarihlere kadar kaldırılır. Bu bölge müdürlüklerine veya başmüdürlüklere bağlı alt hiyerarşik birimler (il müdürlüğü, müstakil şube müdürlüğü, başmühendislik ile il ve ilçe düzeyinde faaliyet gösteren şeflikler ve bunlara denk birimler) hizmetlerini mevcut hükümlere göre yürütürler.

Madde 2- Kaldırılan bölge müdürlükleri ve başmüdürlüklerin 31/3/2002 tarihinde kullanımında bulunan bölge hizmet binası, lojman, sosyal tesis, misafirhane, lokal ve benzeri tesisler ile taşıtlar, demirbaş ve diğer araç gereçler hiçbir surette anılan kurum ve kuruluşlar veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılamaz. Bunların satışa sunulması için gerekli hazırlıklar söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından ivedilikle yapılır. Bunlardan kira ile kullanılmakta olanların kira sözleşmeleri sözleşme hükümlerine göre en kısa sürede feshedilir. Ancak, hizmetin devamı için gerekli olan taşıtlar ile diğer araç gereçler Başbakanlık onayı alınmak suretiyle bu kurum ve kuruluşlarca kullanılabilir.

Madde 3- Kaldırılan bölge müdürlükleri ve başmüdürlüklerde çalışan memurlardan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvelde yer alan pozisyonlarda bulunanlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar, atamaya yetkili amirler tarafından aynı kurum veya kuruluşun diğer birimlerinde durumlarına uygun boş kadro veya pozisyonlara atanırlar. Bu şekilde boşalan kadro ve pozisyonların iptali ve ilgili cetvellerden çıkarılması amacıyla yetkili organlara teklif yapılır. Bu surette atanacaklarda 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Söz konusu teşkilatların kaldırıldığı tarihte hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar, genel hükümler çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tercihleri de dikkate alınarak nakledilir. Söz konusu personelin durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde mevcut boş kadro ve pozisyonlarda değişiklik yapılması amacıyla ilgili bakanlıklarca teklifte bulunulur.

Kaldırılan bölge müdürlükleri ve başmüdürlüklerin merkezinde görev yapmakta olan işçilerden hizmetine ihtiyaç duyulanlar, aynı kurum veya kuruluşun diğer birimlerine nakledilir. Bu personelden hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar ise tercihleri de dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kaldırılan bölge müdürlükleri ve başmüdürlüklerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personel, sözleşmelerinin sona ereceği tarihe kadar, kaldırılan bölge müdürlüğünün veya başmüdürlüğün bağlı olduğu Müsteşarlığın/Genel Müdürlüğün/Başkanlığın diğer birimlerinde görevlendirilir.

Madde 4- Kaldırılan bölge müdürlükleri veya başmüdürlüklerce yürütülen iş, işlem ve taahhütler, bunların görevlerinin devredileceği birimlerce aynı şartlar çerçevesinde yürütülür.

Madde 5- Bu Kararın yayımı tarihinde ekli (II) sayılı listede yer alan kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuatı gereğince 2002 yılı için tahsis edilen ödeneklerin %4'ü, yetkili kurul veya kurumlar tarafından kullandırılmaz.
Ayrıca Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2002 mali yılı bütçelerinde gelir öngörülmeyen menkul ya da gayrimenkullerinin satışı suretiyle veya diğer şekillerde gelir/tasarruf sağlamakla yükümlüdürler.

Madde 6- (Değişik 4.4.2002 tarih 2002/3894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.


Madde 7- Bu Kararın geçici maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 31/5/2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Geçici Madde- Bu Karar gereğince bölge müdürlükleri veya başmüdürlükleri kaldırılan kurum ve kuruluşların hizmetlerinin devamı için gerekli diğer alt hizmet birimleri genel hükümler çerçevesinde yetkili organlarca kurulur,değiştirilir veya kaldırılır. Bölge müdürlüklerinin veya başmüdürlüklerin kaldırılması nedeniyle işlevsiz kalan birimler yetkili organlarca kaldırılır. Bu Karar kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları, hangi bölge müdürlüklerinin veya başmüdürlüklerin kaldırılacağına ilişkin tekliflerini 1 Mayıs 2002 tarihine kadar Başbakanlığa iletirler.