Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/932/
Yazdırılma Tarihi : 16 Mayıs 2021 Pazar 22:03

Ulaştırma Bakanlığının yeni Görevde Yükselme Yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı

Haber Tarihi : 16 Mayıs 2003 10:01

Ulaştırma Bakanlığının yeni Görevde Yükselme Yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı

Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Ulaştırma Bakanlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik; Ulaştırma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

c) Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

d) Birim: 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile taşra teşkilatını,

e) Hizmet Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

g) Görevde Yükselme: Bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler ile aynı hizmet grubundaki alt görevden üst göreve yapılacak atamaları,

h) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

i) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Hizmet Grupları

Madde 5 ? Bu Yönetmeliğe tabi Bakanlık personeli; 7 hizmet grubuna ayrılmıştır. Hizmet gruplarında aşağıda yer alan unvanlar bulunur:

A) Yönetim Grubu;

a) Şube Müdürü, Başmühendis,

b) Şef, Ayniyat Saymanı,

B) Araştırma Planlama Grubu;

APK Uzmanı, Uzman,

C) Meslek Grubu;

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Matematikçi, Ekonomist, İstatistikçi, Biyolog, Öğretmen, Mütercim, Eğitim Uzmanı,

b) Tekniker,

c) Teknisyen, Teknik Ressam,

D) Sağlık Hizmetleri Grubu;

a) Daire Tabibi, Diş Hekimi, Diyetisyen,

b) Hemşire, Sağlık Memuru,

E) Bilgi İşlem Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı,

F) Koruma ve Güvenlik Grubu;

a) Koruma ve Güvenlik Amiri,

b) Koruma ve Güvenlik Şefi,

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

G) İdari Hizmetler Grubu;

Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Haberleşme Memuru, Mutemet, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sekreter, Daktilograf, Raportör, Satın alma Memuru, Şoför.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 ? Bakanlıkta;

a) Şube Müdürü, Başmühendis, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Biyolog, Jeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Matematikçi, Ekonomist, İstatistikçi, Daire Tabibi, Dişhekimi, Diyetisyen, Çözümleyici, APK Uzmanı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Öğretmen, Mütercim ve bu düzeyde bulunan görevlere atanabilmek için en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

b) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Ayniyat Saymanı, Programcı, Tekniker ve bu düzeyde bulunan görevlere atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

c) Memur, Ambar Memuru, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Mutemet, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Teknik Ressam, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hemşire, Sağlık Memuru, Raportör, Satınalma Memuru, Şoför, Bekçi - Hizmetli ve bu düzeyde bulunan görevlere atanabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak,

şarttır.

Hizmet Süresi ve Sicil Durumu

Madde 7 ? Bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen kadrolara ilişkin görevde yükselme eğitimine katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

b) Son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan az olmaması,

şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

Duyuru

Madde 8 ? Atama yapılacak boş kadroların sınıf, unvanı, derece ve adedi belirtilerek, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınacaklarda Aranacak Şartlar

Madde 9 ? Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 26'ncı maddelerinde belirtilen şartların yanı sıra en az iki yıl süreyle Bakanlık teşkilatında görev yapmış (geçici görev dahil) olmak şartı aranır.

Ancak görevde yükselmeyle ilgili kadro ilanlarına başvuru olmadığı taktirde Bakanlıkta 2 yıl çalışma şartı aranmaz.

Başvuru

Madde 10 ? Görevde yükselme eğitimi ve sınavlarına ilişkin Personel Dairesi Başkanlığınca yapılacak duyuru üzerine Bakanlıktaki boş kadro unvanları için gerekli şartları taşıyanların dilekçeleri birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 11 ? Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyıp, taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve gerekli şartlara haiz olanlar tespit edilir. Bunlardan görevde yükselme eğitimine alınacak olanlar bu Yönetmeliğin 14'üncü maddesine göre belirlenerek Eğitim Dairesi Başkanlığına ve ilgililere duyurulmak üzere birimlerine bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimini Verecek Birim

Madde 12 ? Eğitimler; Eğitim Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, APK Kurul Başkanlığı ve ilgili diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

Hizmet içi eğitim programının konusunu, eğitimi verecek personelin seçimini, eğitimin başlama tarihi ve süresini, bitirme belgesi verme ve diğer şartları Eğitim Dairesi Başkanlığı alacağı onayda belirleyerek, gerekli bilgileri Sınav Kurulu ile birinci fıkrada yer alan ünitelere ve ilgililere duyurulmak üzere görev yaptıkları birimlere bildirilir.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 13 ? Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 15'inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Eğitim Programının uygulanmasında, eğiticilerin seçiminin, programın günlük süresinin ve eğitim ortamının bireyin etkin olarak öğrenmesini ve sürece katılmasını sağlayacak şekilde olmasına dikkat edilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 14 ? Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının (2) katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

Görevde yükselme eğitim programları, Bakanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebilir. Ancak, Bakanın uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro unvanları ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 15 ? Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası,

(1) Genel esaslar,

(2) Temel hak ve ödevler,

(3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Bakanlığa verilen görevler ile atama yapılacak görevin niteliğine uygun olmak üzere; ulaştırma (demiryolları, limanlar ve hava meydanları inşaatı, karayolu taşımacılığı, sivil havacılık), haberleşme hizmetleri ve bütçe uygulamaları ile ilgili, idari, teknik ve diğer konular.

Bakanlıkça düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı %60'tır.

Eğitim Sonrasında Yapılacak İşler

Madde 16 ? Eğitimi tamamlayanlara Eğitim Dairesi Başkanlığınca bitirme belgesi verilir ve bir sureti dosyalarına konmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine sınav için Eğitim Dairesi Başkanlığınca başvurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı ve Sınav Açılması

Madde l7 ? Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, üst görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavları boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülecek yer ve zamanda yapılır.

Sınav Şekli ve Başarı Notu

Madde 18 ? Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav Kurulu

Madde 19 ? Görevde yükselme sınav işlemlerini yürütmek üzere 5 kişiden oluşacak bir sınav kurulu kurulur. Bu kurul, Bakanlık Makamınca; Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar yardımcısının başkanlığında, APK Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanından oluşur.

Ancak, bunların izin, istirahat ve geçici görevler nedeniyle görevlerinde bulunmadıkları taktirde asli üyelerin görevlerine dönüşüne kadar söz konusu kurul toplantılarına vekilleri katılır.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurul başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılırlar ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler, karşı oylarını gerekçeleri ile bildirmek zorundadırlar.

Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 20 ? Sınav kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlıkça yaptırılacak sınavlarla ilgili olarak;

(1) Sınavın düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

(2) Sınav sonuçlarını değerlendirilmek ve başarı listesi düzenlemek,

(3) Sınavla ilgili tutanakları düzenleyip imzalamak,

(4) İtirazları inceleyip, sonuca bağlamak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Başkanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak sınav ile ilgili işlemleri yürütmek,

c) Sınav kurulu, Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazlarının sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütmek,

d) Sınavlarla ilgili diğer işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

Sınavların Ertelenmesi, Geçersiz Sayılması

Madde 21 ? Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afet nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar beş yıl süreyle görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamazlar.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Geçerliliği

Madde 22 ? Sınav sonuçları, ilgili sınav kurulu tarafından her sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve sınava katılan personel ile Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığına yazıyla bildirilir.

Sınav sonuçları, atanma açısından, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 23 ? Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük ve sicil dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise; bir yıl süreyle veya bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 24 ? Sınava katılanlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde, sınavı yapan kurum/kurula yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 10 gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 25 ? Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadrolara başarı sırasına göre atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, EK 1-Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Koşullar

Görevde Yükselmelerde Aranan Özel Şartlar

Madde 26 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvanlara atanabilmek için açılacak Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerindeki genel şartlara sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki özel şartlar da aranır:

a) Şube müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, en az 3 yıl Şef veya 1 yıl Uzman olarak görev yapmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, en az 5 yıl Memur olarak görev yapmış olmak,

c) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, en az 5 yıl Memur olarak görev yapmış olmak,

d) APK Uzmanı ve Uzman kadrosuna atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, en az 3 yıl Şef olarak görev yapmış olmak,

e) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

(1) Askerliğini komando veya uzman erbaş olarak yapmış olmak,

(2) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda ve ilgili Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

En az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

h) Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

Daktilo kullanmasını bildiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,

ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

(1) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

(2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bilmek,

j) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

k) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak.

l)Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak.

m) Daire Tabibi kadrosuna atanabilmek için;

Tıp Fakültesi mezunu olmak,

n) Diş Hekimi kadrosuna atanabilmek için;

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,

o) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

p)Biyolog kadrosuna atanabilmek için;

Biyolog unvanını haiz olmak,

r) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, en az 8 yıl Mühendis olarak görev yapmış olmak,

s) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, Eğitim Fakültesi mezunu olmak,

t) Mühendis, Mimar, Kimyager, Şehir Plancısı, Ekonomist, İstatistikçi ve Tekniker kadrolarına atanabilmek için;

Bu unvanını haiz olmak,

u) Teknisyen, Teknik Ressam ve Sürveyan kadrolarına atanabilmek için;

Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okulların bu dallarından mezun olmak,

v) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

(1) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak, (ikinci bir dil bilmek ve yabancı metinlerden çevri yapmak tercih sebebidir.)

(2) Üniversitelerin 4 yıl veya daha fazla öğrenim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

y) Teknisyen Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kurs Bitirme Belgesini ibraz etmek.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet Grupları Arasında ve Aynı Grupta Geçişler

Madde 27 ? Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler ile aynı hizmet grubundaki alt görevden üst göreve geçişler görevde yükselme eğitim ve sınavına tabidir. Hizmet gruplarında aynı grup içerisindeki eş değer görevler arasındaki geçişler ise, atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 28 ? 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Araştırmacı Kadroları

Madde 29 ? Araştırmacı kadrolarına, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde atama yapılır.

Kazanılmış Haklar

Madde 30 ? Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 26/10/1999 tarihinden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. Ancak, Bakanlık kazanılmış hakları nedeniyle görevinde kalanlara bulundukları kadrolarla ilgili olarak, bu Yönetmelikte gerekli koşul olarak belirtilen yabancı dil bilgisi ve/veya mesleki bilgiyi kazanmalarını sağlamak üzere bütçe imkanları ölçüsünde mümkün olan eğitimi sağlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklarda görev yapan personelin bulundukları kadrolar, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından kazanılmış hak sayılmaz.

Açıktan Atamalar

Madde 31 ? Devlet Memurluğuna ilk defa açıktan atanacak personel için bu Yönetmeliğin hükümleri uygulanmaz.

Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları aynı görev veya o görevin bulunduğu hizmet grubundaki eş değer görevlere ya da alt görevlere atanabilirler.

Kurum Dışından Yapılacak Atamalar

Madde 32 ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa naklen yapılacak atamalarda; ilgili personelin halen bulundukları görevle aynı veya o görevin yer aldığı hizmet grubundaki eş değer görevlere ya da alt görevlere atanması üst unvanlara olmamak kaydıyla mümkündür.

Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 33 ? Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Sağlık Nedeniyle Görev Değişikliği

Madde 34 ? Bulundukları kadro görevini yapamayacakları Sağlık Bakanlığınca teyit edilen tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporlarıyla belgelendirmiş olanların durumlarına uygun aynı gruptaki görevlere yatay olarak atanmalarında bu Yönetmelikte ön görülen hizmet süresi şartı aranmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 35 ? 26/10/2000 tarihli ve 24212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 ? Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde Bakanlıkta görevde bulunan personel, diğer koşullara sahip oldukları taktirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından;

a) 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, 4 yıllık yüksek öğrenim,

b) Orta öğrenim (Lise ve dengi okul) mezunu olanlar, 2 yıllık yüksek öğrenim,

c) İlk öğrenim (Orta Okul) mezunu olanlar orta öğrenim (Lise),

d) İlkokul mezunu olanlar, İlk öğrenim (Orta Okul),

görmüş sayılırlar.

Yürürlük

Madde 36 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.