Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/943235/
Yazdırılma Tarihi : 06 Mayıs 2021 Perşembe 00:47

Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!

Danıştay İkinci Dairesi, bir yükseköğretim kurumunda aday memur olarak görev yapan davacının kazandığı gelir uzmanlığı kadrosuna geçişe muvafakat vermeyen idareyi hizmet kusurlu kabul ederek maaş farklarının ödenmesine hükmetti.

Haber Tarihi : 14 Ocak 2021 00:05
Aday memura üst kadro için muvafakat vermeyen idare hizmet kusurlu sayıldı!

Dava konusu olayda, yükseköğretim kurumunda aday memur olarak görev yapan kişi, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmuştur. İlgili üniversite tarafından söz konusu kadroya geçişi için yapılan talep zımnen reddedilmiştir.

Bunun üzerine açılan davada, ilk derece mahkemesi davacının kendisine tanınan ve öğrenimine uygun bir görevde (gelir uzman yardımcılığı) bulunma hakkından yararlanmasını sağlayıcı nitelikteki atamaya muvafakat verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Ancak, ilk derece mahkemesi ilgilinin bütün kriterleri taşıması şartıyla ve başvuran diğer adaylara olan üstünlük durumuna bağlı yapılacak sıralamaya göre atanıp atanmayacağı belli olacağında bu aşamada davacının gerçekleşmiş, kesin ve hesaplanabilir bir zararından bahsedilmesine olanak bulunmadığından mali yönden taleplerini reddetmiştir.

Danıştay'a temyiz edilen konu sonrası, 2 nci Daire muvafakat verilmemesi neticesinde davacının gelir uzman yardımcılığı kadrosuna geç atanmasının, üniversite tarafından yapılan bir hizmet kusuru oluşturduğun açık olması nedeniyle, kişiye maaş farklarının ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

Esas No : 2016/15088

Karar No : 2020/283

İSTEMİN KONUSU : Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin 14/07/2016 günlü, E:2016/315, K:2016/613 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ................ Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacının, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavında başarılı olduğundan bahisle Muğla Vergi Dairesi Başkanlığında anılan kadroya atanma talebi üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 Sayılı muvafakatname verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun, davalı idare tarafından zımnen reddine ilişkin işlemi iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal kayıpların tarafına ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; memurların bir kurumdan diğer bir kuruma atanmak için muvafakat istemlerinin reddine ilişkin işlemlerin yargısal denetiminde, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde, kişilerin eğitim durumları ve yükselme olanakları dikkate alınmak suretiyle kadrolar arasında yapılacak bir karşılaştırma sonucunda bir karar verilmesi gerektiği; bu bağlamda, memurun gördüğü yüksek öğrenim, edindiği bilgi ve tecrübeler doğrultusunda daha üst görevi yapabilmesine olanak tanınması hakkaniyetin gereği olmakla birlikte aldığı üst öğrenim sonucu edindiği bilgi ve beceri doğrultusunda önceki görevine göre daha üst statüdeki mesleği ifa etmesinin, 657 Sayılı Kanun'un üst öğrenim konusundaki teşvik edici hükümleri ile de örtüştüğü; bu durumda, 657 Sayılı Kanun'un 54/2. maddesi hükmü özel bir yarışma sınavının kazanılması sonucu yapılacak başka bir kurumdaki yeni bir göreve atanmaya engel teşkil etmediğinden ve davacının kendisine tanınan ve öğrenimine uygun bir görevde ( gelir uzman yardımcılığı ) bulunma hakkından yararlanmasını sağlayıcı nitelikteki atamaya muvafakat verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; uyuşmazlık konusu edilen muvafakat işlemi davacı açısından Gelir Uzman Yardımcılığı başvurusunun ön koşulu olmakla birlikte, muvafakat verilmesinin Gelir Uzman Yardımcılığı ataması için yeterli ve tek işlem değil, ilgili atama Yönetmeliğinde belirlenen diğer kriterlerle birlikte ele alınacak bir işlem olduğu; davacının talebi üzerine idare tarafından muvafakat verilseydi dahi davacının atama başvurusu ilgili atama Yönetmeliğinde belirlenen kriterler baz alınarak değerlendirilip, ancak ilgili Yönetmeliğinde sayılan bütün kriterleri taşıması şartıyla ve başvuran diğer adaylara olan üstünlük durumuna bağlı yapılacak sıralamaya göre atanıp atanmayacağı belli olacağından, bu aşamada davacının gerçekleşmiş, kesin ve hesaplanabilir bir zararından bahsedilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davacının parasal haklarının tazminine ilişkin istem yönünden davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI :

1- ) Davacının İddiaları: Davacı tarafından, Gelir Uzman Yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı kazandığı ve bu kadroya atanmaya hak kazandığı, atamasının gecikmesinin tek nedeninin davalı idarenin muvafakat vermeyişi olduğu, nitekim 08/06/2016 tarihinde atamasının yapıldığı, bu nedenle geç atanmasından kaynaklı maddi zararlarına ilişkin istemin reddedilmesi yönünden kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

2- ) Davalı İdarenin İddiaları: Davalı idare tarafından, davacının aday memur olması nedeniyle 657 Sayılı Kanun'nun 54/1 maddesi gereğince başka kurumlara nakli yapılamayacağından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, kararın iptale ilişkin kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVAPLARI :

Davalı İdarenin Cevabı: Kararın, redde ilişkin kısmı hukuka uygun olduğundan, davacının temyiz isteminin reddinin gerektiği ileri sürülmektedir.

Davacının Cevabı: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının redde ilişkin kısmının bozulması, davalı idarenin temyiz isteminin reddinin gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY:

.................. Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacı, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmuş, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanma talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 Sayılı yazısıyla, davacının anılan kadroya atanması için davalı idarenin muvafakatı istenmiş, muvafakat isteminin zımnen reddi üzerine temyizen bakılan dava açılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

I. Temyize konu kararın iptale yönelik kısmı yönünden;

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın iptale ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

II. Temyize konu kararın redde ilişkin kısmı yönünden;

Muvafakat verilmemesi neticesinde davacının gelir uzman yardımcılığı kadrosuna geç atanmasının, ............................. Üniversitesi Rektörlüğünün hizmet kusurunu oluşturduğu açık olup, idarenin yargı kararıyla hukuka aykırılığı saptanan işlemleri nedeniyle davacının yoksun kaldığı maaş farklarının ödenmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 30/11/2015 günlü, 1977 Sayılı muvafakat talep yazısında "davacının Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmaya hak kazandığının" açıkça belirtilmiş olması ve 08/06/2016 tarihinde anılan kadroya atamasının yapılmış olması karşısında; muvafakat verilmesinin davacının bu kadroya atanması için yeterli olmadığından bahisle, davacının gerçekleşmiş, kesin ve hesaplanabilir bir zararından bahsedilmesine olanak bulunmadığı yolundaki ret gerekçesinde ve davalı idarede yaptığı görev ile Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosu arasındaki maaş farklarının ve diğer mali haklarının davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekmekte iken, bu yöndeki istemin reddine hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. Sakarya 1. İdare Mahkemesince verilen 14/07/2016 günlü, E:2016/315, K:2016/613 Sayılı kararın iptale ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

4. Anılan kararın, davacının yoksun kaldığı mali haklarının ödenmesine yönelik istemin reddine hükmedilmesine ilişkin kısmının, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

5. Aynı maddenin 3622 Sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

6. 2577 Sayılı Kanun'un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş ( 15 ) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.01.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

( X ) KARŞI OY :

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 54. maddesi, 2. fıkrasında, aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresinin, bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacağı ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamayacağı kurala bağlanmıştır.

...................... Üniversitesinde aday memur olarak görev yapan davacının, Gelir Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanmasına muvafakat verilmesine, yukarıda belirtilen Yasa hükmü uyarınca olanak bulunmaması nedeniyle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.