Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/951078/
Yazdırılma Tarihi : 15 Nisan 2021 Perşembe 17:16

Dijitalleşen YÖK aldığı icracı kararları erişime açmalı!

Dijitalleşen dünyada klasik yönetim anlayışında ısrarcı olmak akademinin varlığı ile çelişmektedir!

Haber Tarihi : 27 Ocak 2021 00:03
Dijitalleşen YÖK aldığı icracı kararları erişime açmalı!

Malum olduğu üzere 2009 yılında Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik ile "etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak" amaçlanmış, "Basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılmasının esas" olacağı hükme bağlanmıştır.

Gelişen ve küreselleşen dünyada bilgiye erişim ve bu erişimin süresi çok önemlidir. Zira hizmetin kesintisiz bir şekilde devamı, hizmetin kaliteli bir şekilde sunumu ve rekabetin rasyonel bir şekilde sağlanması için bilgi kaynaklarının kurumlarla entegrasyonu ve kamuya açık hale gelmesi elzem bir durum oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Ülkemizde başta e-devlet sistemi olmak üzere, hizmetlerin elektronik ortamda sunumuna dair birçok çalışma yapılmış, bununla birlikte bilgi kaynaklarının da elektronik ortama aktarılması hız kazanmıştır.

YÖK TEZ sistemi üzerinden Lisansüstü eğitime dair tezler (hazırlayan tarafından izin verilmiş olan), Anayasa, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay gibi yargı organlarının kararları, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurularla ilgili kararlar, TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden bilimsel yayınlar, vatandaşın ve kamunun erişimine sunulmuş ve sunulmaya devam etmektedir.

Türkiye'de yükseköğrenimi düzenleyen ve denetleyen, Üniversitelerin idari faaliyetlerine rehberlik eden, vermiş olduğu akademik eğitimler ile dijitalleşmenin gelişimine katkı sağlayan Yükseköğretim Kurulu idari anlamda sunmuş olduğu hizmetlerde eksik kalmış, gündelik sorun ve sorulara çözüm üretmekten birçoğu 35 yıl önce hazırlanan mevzuatlarla işlem tesis edilmeye devam edilmektedir.

Yükseköğretim kurumlarının özellikle akademik yapılanma ve personel haraketliliği ilgili konularında rehberlik yapan ve kararları ile sürecin yürütülmesini sağlayan Yükseköğretim Yürütme Kurulu, almış olduğu kararları elektronik ortama aktarmak için henüz bir adım atmış değildir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6 ncı maddesinde; "Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden, Yükseköğretim kurumlarının öğretiminin planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması, yükseköğretim üst kuruluşlarıyla, üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri Yürütme Kuruluna devredebilir." hükmü amirdir. Bu hüküm Yürütme Kuruluna çok fazla görev yüklemiş ve sürecin dinamizminde aktif rol üstlenmesine imkan tanımıştır.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu incelendiğinde, Türkiye'de ki yükseköğretim yapılanmasının ne kadar hızlı yol aldığı, Yükseköğretim kurumlarının sayısının ne kadar arttığı açık bir şekilde görülecektir.

Öte yandan, yakın zamanda Danıştay, daire kararlarını yayımlamaya başlıyor başlıklı haberimizi sizle paylaşmıştık. Ayrıca, AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti haberi, Kamu Denetçiliği Kurumu, 2 bin 500 emsal kararı yayımladı yazımız, Ticari davalarda çıkan kararlara erişim açıldı haberi, yıllar geçtikte diğer üst kurumların karar yayımlama hususunda gerekli adımlarına ilişkin güzel örneklerdir. Bunun yanında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Kurul Kararları ve Özetleri, Sayıştay Başkanlığınca Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve Daire Kararları ve Diğer Denetim ve Faaliyet Raporları yıllardır kamuoyuna sunulmaktadır.

Ülkemizdeki yükseköğretim siteminin etkinliğinin arttırılması, bilgiye erişimdeki engellerin kaldırılması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ivme kazanan dijitalleşmeye hızlı bir şekilde uyum sağlanması için, başta Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararları olmak üzere, YÖK tarafından icrai özelliği bulunan, kurumlara rehberlik yapan Genel Kurul Kararları, bölümlerin eşdeğerlik kararları, Denetleme Kurulu görüşleri gibi yazılı dokümanların hızlı bir şekilde elektronik ortama aktarılarak başta Yükseköğretim kurumları olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşlar ile vatandaşın erişimine sunulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, "Yeni YÖK" mottosu ile son günlerde birçok yeni projeyi kamuoyu ile paylaşan Yükseköğretim Kurulunun bu alanda da hızlı adımlar atacağı, kuracağı sistem ile 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yüklenen "Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak," görevini ziyadesi ile yerine getireceğine inancımız tamdır!