1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK personelinin izin yönetmeliği değişti

08 Eylül 2004 00:00
Yazdır

8.9.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 ? 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (20) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"20) Seferberlik, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve savaş hali ilân edildiğinde ve bu hallerin devamı süresince, Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Millî Savunma Bakanının teklif ve Millî Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacakları ortak kararname ile yurtiçi ve yurtdışı izin süreleri kısaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir. Bu husustaki kararname Genelkurmay Başkanlığınca; Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, yurtdışındaki Türk Kıdemli Subaylıklarına ve Ataşeliklere, Millî Savunma Bakanlığınca da, Dışişleri Bakanlığına bildirilerek izinli personelin geri çağrılması sağlanır. Yurtdışında bulunup, yurda dönme kararını tebellüğ eden personel, azami (48) saat zarfında en kısa yoldan ve en seri vasıta ile harekete mecburdur. Zamanında yurda dönmeyen veya dönüp de birliğine katılmayan personel hakkında kovuşturma yapılır."

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine ikinci paragraf olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, Sahil Güvenlik Bot/Gemi Komutanlıkları emrinde görevli personelin yıllık izinlerinin 10 günlük kısmı Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında, 20 günlük kısmı ise bir veya iki bölüm halinde diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki veya üç defada verilir."

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Tabur, müstakil bölük (Batarya) komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik'te eşidi) ve muadili kurum amirleri bir defada (dört) güne kadarını,

2) Alay, bağımsız tabur komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik'te eşidi) ve muadili karargâh ve kurum amirleri ile daha üst amirler bir defada hepsini verebilirler."

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci fıkranın (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı mazeret izinleri ilk sicil amirlerince verilir. İznin sebebi, süresi ve iznin geçirileceği yer en seri vasıta ile onay makamlarına bildirilir. Müfrez ve bağımsız birliklerde (deniz, hava ve Sahil Güvenlik'te eşidi) ilk sicil amiri olmasa bile, o birliğin komutanı tarafından mazeret izni verilir ve keyfiyet derhal onay makamına bildirilir."

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden; general ve amiraller ile 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca aşağıda yazılı nedenlerle ve aşağıda belirtilen sürelerle yurtdışı izni verilir."

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (3) ve (6) numaralı bendleri ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca izin isteğinde bulunan subay, astsubay ve öğrenci miktarına göre tekli veya toplu olarak onay çizelgeleri hazırlatılır.

6) Diğer Bakanlıklarda ve kurumlarda görevlendirilen personelin yurtdışı izin onayları, bu Bakanlık ve kurumların görüşlerinin alınmasını müteakip görev bağlantılarına göre, Genelkurmay Başkanlığı veya Millî Savunma Bakanlığı vasıtasıyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca alınır."

"Seyahat maksadıyla izinli gönderilecek personelin miktarı Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki subay ve astsubaylar için, mevcutlarının % 0,5 (binde beş)'ini geçemez. Askerî öğrenciler bu oranın dışında olup, izinli gönderilecek öğrenci miktarı okul ana yönergesi esaslarına uygun olarak düzenlenir.

İzinli gitmesine müsaade edilen personelin Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve okul komutanlıklarınca kayıtları tutulur. Bu kayıtlarda; personelin kimliği, birliği, izin tarihleri, gideceği yer veya yerler ile kalacağı adresler belirtilir."

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin değişik ikinci, üçüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere, en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilir.

Subay ve astsubayların bu maddede yazılı mazeretlerine istinaden yurtdışına gitmeleri için, izin sıra çizelgesinde kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaz. Askerî öğrencilerin resmî tatilde olmaları şartı aranmaz. Mazeret nedeniyle yurtdışı izin istekleri, mazereti tevsik eden belgelerle birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaştırılır ve 15 inci maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Mazeret çok acil ve tevsikine imkân ve fırsat kalmamış ise, izin isteği bağımsız tugay ve tümenlerce (deniz, hava ve Sahil Güvenlik'te eşidi), öğrenciler için okul komutanlıklarınca, daha üst makamlara bilgi vermek kaydıyla doğruca Kuvvet Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Alınacak onaylı belge en seri vasıta ile istek sahibine ulaştırılır ve atlanan birlik komutanlarına bilgi verilir. Bu halde izinli personel mazeretini daha sonra tevsik etmek zorundadır."

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (2, 3, 4, 5 ve 8) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu madde gereğince izin verilecek personelin miktarı her kuvvetteki subay ve astsubaylar için kendi mevcutlarının % 0,3'ünü (binde üç) geçemez. Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu kontenjana göre, mevcutları ve sınıfları dikkate alarak tahsisleri yapar. Tespit edilmiş miktarlara göre talep fazlası olduğu taktirde, aynı şartlara sahip olanlar arasında hiç yurtdışına gitmemiş olan personele, eğer bu durumda da eşitlik bozulmaz ise, rütbe ve kıdemce üst olan personele öncelik verilir."

"2) Ataşelik; öğretim/eğitim kurumunca gönderilen programı incelemek ve bu programda öngörülen öğretim/eğitim faaliyetlerinin, istekli personelin mesleği ile ilgili ve Türk Silâhlı Kuvvetleri için faydalı olup olmadığı hakkındaki görüşünü kendiliğinden izin talebinde bulunan personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama (Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı) bildirmekle yükümlüdür.

3) İstekli personel daha sonraki safhada bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçesinde, öğretim veya eğitim programına katılmak istediği kurumun adını ve yerini belirtir. Dilekçesine ayrıca 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesi gereğince (EK-G) yüklenme senedi ile evvelce temin ettiği öğretim/eğitim programını ve geçici kayda ilişkin belgeyi ekler. Bilahare dilekçe ve ekleri kademeler yoluyla personelin bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama ulaştırılır.

4) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makamlar, izin isteklerini müracaat sahibinin görev özellikleri ve ataşelik görüşünü de dikkate alarak, birinci ve ikinci fıkralarda yazılı esaslar dahilinde inceler. İzin için birinci fıkrada yazılı şartları haiz olanlara taleplerinin uygun bulunduğu bildirilir. Nitelikleri elverişli görülmeyenlerin dilekçeleri ise sebebi izah edilerek geri çevrilir.

5) İzin talepleri uygun görülenler, öğrenim/eğitim görecekleri kuruma kesin kayıt yaptırarak buna ilişkin belgeyi Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili makamlara ibraz ederler. Bu takdirde izin onayı, öğretim/eğitimin başlayacağı tarihten en az bir ay önce verilir ve ilgili personele tebliğ edilir.

8) İzinli personel, izin talep ederken ibraz ettiği öğretim/eğitim programına katılmak ve yurda dönüşünde bu programa uygun öğretim/eğitim gördüğüne dair diploma veya diploma hükmündeki belge ile dönüş raporunu Genelkurmay Personel ve İstihbarat Başkanlıkları ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama vermekle yükümlüdür."

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İzinli personel yurda dönüşünde katıldığı seminer, müşahede gezisi veya oryantasyon gezileri sonuçlarını kapsayan bir raporu bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya ilgili makama göndermekle yükümlüdür."

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Yabancı devlet ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına da İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları, Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

2) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda Genelkurmay Başkanlığının muvafakatı ile görev alacak subay ve astsubaylara Millî Savunma Bakanlığının, Jandarma ve Sahil Güvenlik subay ve astsubayları için de İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir."

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genelkurmay Başkanlığı her yıl Mayıs ayında belirsizlik ve hassasiyet gösteren, karışıklık ve çatışma içerisinde bulunan veya Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gitmesinde sakınca görülen ülkelerin listesini yayınlar ve listenin güncel tutulmasını sağlar. Bu listede bulunan ülkelere gitmek isteyenlerin durumuna 14 üncü maddede belirtilen yurt dışı izin vermeye yetkili makamlarca karar verilir."

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) İzinli gidilecek yabancı ülkenin dilinden veya öğretim/eğitimin uygulanacağı dilden; son genel dil 1 inci aşama sınavında en az % 50 not almış olmak, rütbesi nedeniyle genel dil sınavına katılma hakkı bulunmayanlar için ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan dil anlama düzeyi sınavında en az % 50 not almış olmak,"

Yürürlük

MADDE 13 ? Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 38,733 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam