Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/964159/
Yazdırılma Tarihi : 18 Eylül 2021 Cumartesi 07:16

Devlet Memuru, Arıcılık Kayıt Sistemine üye olup arıcılık faaliyetinde bulunabilir mi?

Arıcılık faaliyeti kazanç amacı güdülmeksizin ailenin tüketimi için hobi amaçlı yapılabileceği gibi, faaliyet hacmi esnaf veya tacir sayılmayı gerektirecek boyutta da olabilir. Burada memurlara yasaklanan husus bu faaliyeti icra eden kişinin tacir veya esnaf olması değil, faaliyetin esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren boyutlarda olmasıdır

Haber Tarihi : 15 Haziran 2021 10:03
Devlet Memuru, Arıcılık Kayıt Sistemine üye olup arıcılık faaliyetinde bulunabilir mi?

Arıcılık Yönetmeliğinin 4. maddesinde arıcılık kayıt sistemi; "Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemi" olarak tanımlanmıştır.

Arıcılık faaliyetinde bulunanların hibe, teşvik, düşük faizli kredi ve resmi makamlar nezdinde sağlanan diğer imkanlardan yararlanabilmesi için arıcılık kayıt sistemine kaydolmaları gereklidir. Sisteme kayıt olabilmek için öncelikle il tarım ve orman müdürlüğünden işletme tescil belgesi alınması akabinde ildeki arıcılar birliğine üye olunması gerekmektedir.

Devlet Memurları Kanununun 28. maddesinde, "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." denilmektedir.

Danıştay 12. Dairesi 21.3.1995 tarihli ve E.1995/275, K.1995/345 sayılı kararında arıcılık faaliyetinden gelir elde etmesinin 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde yasaklanan faaliyetler kapsamında olmadığına hükmetmiştir.

Türk Ticaret Kanununda gerçek kişi tacir; "Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi" , ticari işletme; "esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme", esnaf ise; ister gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyetleri sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen sınırı aşmayan, sanat veya ticaretle uğraşan kişi olarak tanımlanmıştır.

Arıcılık faaliyeti kazanç amacı güdülmeksizin ailenin tüketimi için hobi amaçlı yapılabileceği gibi, faaliyet hacmi esnaf veya tacir sayılmayı gerektirecek boyutta da olabilir. Burada memurlara yasaklanan husus bu faaliyeti icra eden kişinin tacir veya esnaf olması değil, faaliyetin esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren boyutlarda olmasıdır. Faaliyetin yasak kapsamında olup olmadığı ise ancak bir şikayet halinde yürütülecek soruşturma sonucunda ortaya konulabilecektir.

Yukarıdaki açıklama ve hükümleri dikkate aldığımızda;

1. Memurun esnaf veya tacir sayılmayı gerektirecek düzeyde olmamak kaydıyla arıcılık faaliyeti icra edebileceğini,

2. Yönetim, denetim ve disiplin kurulunda görev almamak kaydıyla arıcılar birliğine üye olabileceğini,

3. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıt olabileceğini,

değerlendirmekteyiz.