1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Zabıta Yönetmeliği Taslağı

12.03.1990 tarih ve 20459 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ?Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliği?, 15.07.1969 tarih ve 13249 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ?Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ? ve 12 Mart 1990 ve 20459 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Belediye Zabıtası Kıyafet ve Teçhizat Yönetmeliği"ni yürürlükten kaldıracak olan "Zabıta Yönetmeliği" ve "Belediye Zabıtası Kıyafeti, Araç-Gereç ve Teçhizatı Yönetmelik" taslaklarını görmek için başlığa tıklayınız.
13 Kasım 2005 22:00
Yazdır

Haber gönder yoluyla memurlar.net'e ulaşan: kerzor


ZABITA YÖNETMELİĞİ

(Taslak)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç
Madde 1
- Bu Yönetmeliğin amacı; belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esaslarını, çalışanların görev ve yetkilerini, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikleri, alacakları meslek içi eğitimi, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik belediyelerin zabıta teşkilatını, zabıta amir ve memurlarını kapsar.

Hukuki dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediyelerini,
b) Belediye Başkanı : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye başkanlarını,
c) Belediye Encümeni : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye encümenlerini,
d) Belediye Meclisi : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye meclislerini,
e) Belediye Zabıta Personeli : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye zabıta teşkilatının daire başkanı, şube müdürü, müdür, amir ve memurlarını,
f) Görevde Yükselme Eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Değerlendirme Formu : Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirerek tabi tutulacağı puanlamayı gösteren formu,

ğ) Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

h) KPSS : Kamu Personeli Seçme Sınavını,
ifade eder.

Belediye zabıtası
Madde 5-
Belediye zabıtası; belediye sınırları ve mücavir alanları içinde beldenin düzenini koruyan, belde halkının sağlık ve huzurunu sağlayan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetidir.


Belediye zabıtasının bağlılığı
Madde 6-
Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanının emri altındadır.

Hizmet yoğunluğunun gerekli kıldığı belediyelerde belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini bir belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde ise genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir.

Gerekli hallerde, mahallin en büyük mülki idare amiri zabıta personelini sayı ve süresini belirtmek kaydıyla görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanına bilgi verilir.

Belediye zabıtasının görev ve yetkileri
Madde 7-
Belediye zabıtasının görev ve yetkileri belediye hudutları ve mücavir alanları ile sınırlıdır.

Büyükşehir belediye zabıtası, Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtaları gerektiğinde işbirliği yaparlar. Bu durumda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyukşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. İşbirliği sırasında büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

Belediye zabıta teşkilatı
Madde 8-
Her belediyede zabıta teşkilatı kurulur.

Belediye zabıta teşkilatı; nüfusu 5.000'e kadar olan yerlerde zabıta komiserliği, 5.000-10.000 olan yerlerde zabıta başkomiserliği; 10.000-50.000 arası olan yerlerde zabıta amirliği; 50.000'den yukarı olan yerlerde ve il merkezlerinde zabıta müdürlüğü, büyükşehirlerde daire başkanlığı veya müdürlük olarak kurulur.

Belediye zabıtası, belediye hizmetleriyle ilgili olarak sabit, gezici veya ortak çalışmanın zorunlu kıldığı durumlarda toplu olarak görev yapar.

Belediye zabıta teşkilatı norm kadroya uygun unvan ve sayıda personelden oluşur.

Belediye zabıta amir ve memurlarının unvanları
Madde 9-
Belediye zabıta kadrosu; belediyenin nüfus büyüklüğü ve statüsüne göre daire başkanı, şube müdürü, zabıta müdürü, zabıta müdür yardımcısı, zabıta amiri, başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları ile zabıta memurlarından oluşur.

Belediye Zabıta teşkilatında görev yapan personel gördükleri hizmet, kıdem, öğrenim ve yeterlik esaslarına ve kazandıkları rütbelere göre aşağıdaki unvanları alırlar.

a) Zabıta Memuru,

b) Zabıta Komiser Yardımcısı,

c) Zabıta Komiseri,

d) Zabıta Başkomiseri,

e) Zabıta Amiri,

f) Zabıta Müdür Yardımcısı,

g) Zabıta Müdürü,

ve bunların üzerindeki zabıta amirleri meslek mensubu,

Belediye zabıta hizmetlerinin sürekliliği
Madde 10
- Belediye zabıta hizmetleri ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde aksatılmadan yürütülür.

Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur.

Belediye zabıtasına haftanın herhangi bir gününde hafta tatili verilir. Günlük hizmet süreleri 12 saati, haftalık çalışma süresi 48 saati geçemez.

Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

Belediye hizmetlerinin belediye sınırları itibariyle bütünlüğü ve birimler
Madde 11-
Belediye zabıta hizmetleri belediye sınırları ve varsa mücavir alanları içinde bir bütündür.

Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, belediye başkanının onayı ile imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. En üst zabıta amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile sabit veya gezici zabıta karakolları kurulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Zabıta Memurluğuna Atanmada Temel Esaslar

Temel esaslar
Madde 12-
Devlet memurluğuna ilk defa zabıta memuru olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'na girmeleri ve 100 (yüz) tam not üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları şarttır.

Bu sınava giren adaylardan zabıta memurluğuna atanmak isteyenler, belediyelerin kadro sayılarını, aranan nitelikleri belirterek açtığı ve ilan ettiği zabıta memurluğu sınavlarına KPSS sonuç belgesi ile birlikte başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavlar, Sözlü Sınav Komisyonlarınca yapılır. Sözlü sınav komisyonu en az bir başkan ile iki üyeden oluşur. Başkan ve bir üyenin belediyenin zabıta biriminden olması şarttır. Başkan ve üyeler zabıta birim amirinin teklifi üzerine belediye başkanı onayı ile görevlendirilirler.

Sözlü sınav belediyesinde mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara, yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyad sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.

Kesin başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalayarak diğer sınav evrakı ile birlikte belediye zabıta birimine teslim eder.

Komisyonca teslim edilen sözlü sınav başarı listesindeki sıralama esas alınarak sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış olarak, sınavın bitiş tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde, belediyesinde liste halinde asılmak ve sınavı kazanmış sayılan tüm adaylara tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

Ayrıca, sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar da yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde ilgili belediyesine başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki adaylar çağrılır. Bir sınav için açıklanan yedek başarı listesi sadece o sınavdaki kadrolar için kullanılır. Daha sonra boşalan kadrolar için kullanılamaz.

Sözlü sınavı kazanan adaylar belediye zabıta birimi amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile belediye zabıta memurluğu adaylığına atanırlar.

Sonuçlar, ilgili belediye tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Belediye zabıta memurluğu adaylığına atanma şartları

Madde 13- Belediye zabıta memurluğuna atanmak için Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile bu Yönetmelik'teki özel şartlar aranır.

Belediye zabıta memurluğuna atanma için özel şartlar

Madde 14- Belediye zabıta memurluğu için aşağıdaki özel şartlar aranır;

a) 30 yaşını aşmamış olmak,

b) Boy erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa olmamak ve boy ölçüsünün son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg'den eksik veya fazla fark olmamak.

c) Mahalli idarelerle ilgili meslek lisesi ve ya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir.

İlk defa atanacaklardan istenecek belgeler

Madde 15- Belediye zabıta memurluğuna atanacakların;

a) Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

b) Diploma aslı veya onaylı örneği, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilecek belgeleri, öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek belgeyi,

c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıklarına dair Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeyi,

d) Askerlik durumlarını belirten; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeleri,

e) Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak tam teşekküllü kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu, bulundurmaları gerekir.

Başka memurluklardan naklen geçiş

Madde 16- Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 40 yaşını aşmamaları, 14 üncü maddedeki diğer şartları taşımaları ve 12 inci maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, Devlet Memurları Kanununa ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak belediye zabıta birimi amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile belediye zabıta memurluğuna atanırlar.

Kimlik belgesi
Madde 17-
Her zabıta memuruna bir kimlik belgesi verilir.

Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı ve kan grubu gibi bilgiler yer alır. Kimlik belgesinin örneği İçişleri Bakanlığınca hazırlanır.

Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya genel sekreter imzalar.

Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta memuru kimliğini belediye başkanlığına teslim eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

Görevde Yükselme Şartları

Madde 18- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan görevlerden,

a) Büyükşehir belediyelerinde daire başkanı ve şube müdürleri, il merkezi belediyeleri ile nüfusu 100.000'nin üzerinde olan belediyelerde zabıta müdürleri görevde yükselme sınavına tabii değildir. Bunların atamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Zabıta Müdürü, Zabıta Müdür Yardımcısı, Zabıta Amiri, Zabıta Başkomiseri, Zabıta Komiseri, Zabıta Komiser Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda;

1) Zabıta Müdürlüğü İçin:

a) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,

b) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim bitirmiş olmak,

c) En az iki yıl zabıta müdür yardımcısı olarak çalışmış olmak,

d) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

e) Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması ?iyi? olmak,

f) Kadro durumu elverişli olmak,

2) Zabıta Müdür Yardımcılığına Yapılacak Atamalarda

a) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya en az 2 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) 1-4 dereceli kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

c) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak,

d) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az ?iyi? olmak,

e) Görevde yükselme sınavını kazanmak,

f) Kadro durumu elverişli olmak,

3) Zabıta Amirliğine Yapılacak Atamalarda

a) Zabıta başkomiserliğinde en az 3 yıl başarı ile çalışmış olmak,

b)En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az ?iyi? olmak,

d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

e) Kadro durumu elverişli olmak,

4) Zabıta Başkomiserliğine Yapılacak Atamalarda

a) En az üç yıl belediye zabıta komiseri olarak başarı ile çalışmış olmak,

b) En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak

c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması en az ?iyi? olmak,

d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

e) Kadro durumu elverişli olmak,

5) Zabıta Komiserliğine Yapılacak Atamalarda

a) En az üç yıl zabıta komiser yardımcısı olarak başarı ile çalışmış olmak,

b) En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak

c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az ?iyi? olmak,

d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

e) Kadro durumu elverişli olmak,

6) Zabıta Komiser Yardımcılığına Yapılacak Atamalarda

a) En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

b) 4 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 4 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 5 yıl zabıta memuru olarak başarı ile çalışmış olmak,

c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması en az ?iyi? olmak,

d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

e) Kadro durumu elverişli olmak,

şartları aranır.

Belediyeler atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şarttır.

Ancak yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitiminin ilanı değerlendirilmesi ve eğitime alınma

Madde 19- Belediyelerin zabıta birimleri; görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirlemek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek belediyenin personel birimine bildirir. Belediyenin personel birimi tarafından,

a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve derecesi,,

b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Sınavın yapılacağı yer ve tarih

belirlenir ve bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce Personel birimi tarafından Zabıta birim amirliğine duyurulur. Zabıta birim amirliği de bu duyuruyu derhal adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını birimleri aracılığı ile personel birimine yapar.

Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçtiği taktirde ?Ek ? 1 Değerlendirme Formu? doldurularak puanlama yapılır. Değerlendirme formu ile öğrenim durumu disiplin , sicil şartları ve hizmet süreleri açısından değerlendirilir. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alanlardan başlayıp boş kadro sayısının iki katına indirilmek suretiyle personel birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda son sicil notu yüksek, hizmet süresi fazla ve yaşça küçük olana öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitiminin şekli, süresi ve eğitim sonunda yapılacak sınav

Madde 20- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların, görevde yükselme eğitim programları kendi personeli için kurumları tarafından düzenlenebileceği gibi Büyükşehirlerde, Büyükşehir ilçe, ilk kademe belediyeleri ve diğer il belediyelerindeki belediyelerde il belediyesinin düzenlediği kurslara personelini gönderebilir. Bu uygulamayı seçen belediyeler sınav kurullarını kendileri oluşturur ve bu kurullar eli ile sınavlarını yaparlar.

Eğitim; günde sekiz saat olmak üzere en az iki hafta en fazla 8 hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından, en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

Görevde yükselme eğitimi bu yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilen konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

Görevde yükselme eğitimini belediye kendi imkanlarıyla gerçekleştirebileceği gibi yükseköğretim kurumları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek düzenleyebilir.

Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 21- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1. Genel esaslar,

2. Temel hak ve ödevler,

3. Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Mesleki Temel Eğitim ;

1. 1608 sayılı Kanun

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

3. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu,

4. İşyeri açma ve ruhsat mevzuatı,

5. 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

6. İlan reklam mevzuatı ve belediye gelirleri mevzuatı,

7. Hal Kanunu ve mevzuatı,

8. İmar Kanunu ve mevzuatı,

9. Tebligat kanunu

10. Çevre Kanunu ve mevzuatı,

11. Karayolları Trafik Kanunu ve mevzuatı,

12. Tüketiciyi Koruma Kanunu,

13. Belediye zabıtası tarihçesi ve yönetmeliği,

Bu mevzuata ek olarak zabıtayı ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, kurumların; ihtiyaçlarına göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

Ayrıca, Zabıta başkomiserliği ve daha üst unvanlara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans denetimi gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

Eğitim programının yüzde 60'ı Mesleki Temel Eğitim konularından oluşturulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavının Usul ve Esasları

Görevde yükselme sınavı

Madde 22- Eğitimini tamamlayanların en geç iki ay içerinde kurumlarınca yaptırılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

Görevde yükselme sınavı; bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan konulardan yapılır. Yapılan sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

Görevde yükselme sınavının şekli

Madde 23- Görevde yükselme sınavı, sınav kurulunun gözetiminde yazılı olarak yapılır.

Görevde yükselme sınavının soruları

Madde 24- Görevde yükselme sınavı soruları, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan konulardan ders konu/saatleri ile orantılı olarak ?sınav kurulu?nca hazırlanır.

Sınav kurulu ve görevleri

Madde 25- Kurumlarca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel birimi amiri, Zabıta birimi amiri ile belediye başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden öğrenim ve görev veya unvanlarından daha düşük seviyede olamaz.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu, görevde yükselme sınavında sorulacak soruların hazırlanması, hazırlanan soruların kapalı ve mühürlü zarf ile muhafaza edilmesi, sınavın yapılacağı yer ve saatin ilgililere tebliği, sınavın yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarının açıklanması

Madde 26- Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar 3 ay içinde atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınav sonucunda başarılı olanlar arasından bir yıl içinde atama yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Belediye zabıtasının görevleri
Madde 27-
Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

I- Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler

a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde,

1) Belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

3) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye birimleriyle işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye organlarınca belediye zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek,

b) Belediyenin, zabıta yönetmeliği ile sağlık zabıta yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,

c) Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulaması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

d) Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

e) Cumhuriyet Bayramında dükkanların kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

f) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususlar ile aşağıda sayılan görevleri yapmak:

1) Belediye Para Cezaları ile ilgili 486, 1608, 4421 ve 151 sayılı Kanunlara göre belediye meclislerinin ve encümenlerinin koymuş olduğu yasaklara ve tembihnamelere aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

2) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre pazar günleri açık kalması için belediyeden izin alması gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp çalışan dükkan ve müesseseleri kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

3) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,

4) 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak,

5) 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

6) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

7) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

g) 3757 sayılı Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu soruşturması yapmak,

h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile pazar yeri işgallerinde tahsilatla ilgili olanlara yardımcı olmak,

ı) 3434 sayılı Oyun Aletleri ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun gereğince, resim ve cezaların alınmasını kontrol etmek,

i) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

j) Dilenciliği men etmek,

k) 80 sayılı Hal Kanununa ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili belediyesince hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek, hal dışında toptan satışlara mani olmak,

l) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

m) Havagazı, doğalgaz, kanalizasyon, elektrik ve su tesisleri gibi tesislerde meydana gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgili mercilere bildirmek ve gerekli koruyucu ön tedbirleri almak,

n) Belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile özel mevzuat hükümleri ile görevli kılınmış diğer personel ve özel zabıta kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

o) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek; damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, ölçü aletlerini ancak Bakanlıktan yetki belgesi alanlar tamir edebileceğinden; bunların yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

ö) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile buna ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak, gereken işlemleri yapmak,

p) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek, trafik mevzuatı ile belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve gereken işlemleri yapmak,

r) 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununa göre bu Kanun kapsamındaki eserlerin ve bandrollerini ve belediyece verilen işyeri ruhsatlarını kontrol etmek, tutulan zabıtları belediye başkanlığına sevketmek,

s) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek,

ş) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda ilgililere yardımcı olmak,

t) 3517 sayılı Yazılı ve Basılı Kağıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmaması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak, aksine hareket edenler hakkında kanuni işlem yapmak,

u) Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

ü) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununa göre belediye meclislerince tespit edilen öğle tatiline riayeti temin ve aykırı davrananlar hakkında kanuni işlem yapmak,

v) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

y)Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı veya daire başkanı veya müdürünün veya yetkili amirlerinin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,

II- İmar ile ilgili görevler
Belediye zabıtasının imar ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yapmak ve yardımda bulunmak,

b) 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon, fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek ve benzeri hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkma kararlarını uygulamak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak bunları belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tespit etmek, tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlemlerde bulunmak,

c) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek ve yapılanların tespitini yapmak, fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,

e) Deprem ve diğer tabii afetlerde, afete uğrayanlara mümkün olan yardımı yapmak.

III-Sağlık ile ilgili görevler
Belediye Zabıtasının sağlık ile ilgili görevleri şunlardır:

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikte, belediye sağlık personeli tarafından uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık personeline yardımcı olmak,

b) Ruhsatsız olarak açılan ve işletilen gayri sıhhi müesseseleri ruhsat alınıncaya kadar mühürlemek suretiyle faaliyetten alıkoymak için gerekli işlemlere başvurmak ve yetkili merciden karar aldıktan sonra bu yerleri çalışmaktan men etmek veya gereken yaptırımı uygulamak,

c) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, Belediye Kanunununun 15 inci maddesinin (l) fıkrası uyarınca gayri sıhhi müesseselei ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

d) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek, sabah erken ve akşam geç saatlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak,

e) Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye nizamlarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta ilgili yerel kurulların almış oldukları kararlarda zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,

f) Gıda Maddeleri Tüzüğü ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili sağlık teşkilatına bilgi vermek, sağlık görevlilerinin bulunmaması halinde Tüzükte belirtilen kurallara uygun olarak bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri sağlık yetkililerinin kararı ile imha etmek,

g) Kokmuş oldukları yetkili belediye veterinerince tespit edilen ve insan sağlığına zararlı etlerin satılmasını engellemek, bu etlerin imhasını sağlamak ve kontrol altında kesilmiş kasaplık etlere karıştırılmasını önlemek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,

h) Belediyelerin yetkili organlarının vereceği kararlara göre açıkta kurban kesilmesini önlemek,

i) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre atığı çevreye zarar verecek şekilde olan ve kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek mahallin en büyük mülki amirine bildirmek ve gereken yasal yaptırımları önermek,

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan sahillerin, boğazın, limanların, körfezlerin, göl ve akarsuların kirletilmesi halinde, zabıt tutup büyükşehir belediye başkanlığına intikal ettirmek,

j) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercie haber vermek, bunları geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların öldürülmesine yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak,

Hayvan nakliyeciliği yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak,

k) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının sağlık şartlarına uygunluğunu denetimde ilgili sağlık kuruluşlarının talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, uymayanlar hakkında kanuni işlem yapmak,

l) 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkındaki Kanunla belediyelere ve diğer kuruluşlara verilen görevlerin yerine getirilmesini takip etmek ve gereğinde ilgilileri uyarmak.

IV- Trafikle ilgili görevleri
Belediye Zabıtasının trafikle ilgili görevleri şunlardır:

a) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

b) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,

c) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek,

d) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek,

V- Yardım görevleri

Belediye zabıtasının yardım görevleri şunlardır:

a) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,

b) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

c) Korunmaya ve bakıma muhtaç ailelerin çocuklarını, sakatları, yaşlıları, tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.


Belediye zabıtasının yetkileri
Madde 28
- Belediye zabıtası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girmeye, gerekli kontrolleri yapmaya, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girmeye ve yasal yaptırım uygulamaya,

c) Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye,

d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,

e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şeklide yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men etmeye,

f) Trafik zabıtasının olmadığı yerlerde motorlu kara taşıtlarının park etmek suretiyle, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemeye,

g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi, ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeye,

h) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu, usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgililerinin isteği ve raporu üzerine imha etmeye,

ı) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlamaya ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel bulunanları veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olmaya,

i) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaya, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapmaya,

yetkilidir.

Belediye zabıtasının sorumluluğu
Madde 29
- Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler.

Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetinden sorumlu olduğu gibi, ortaklaşa görev yapanlar, yapılan görevle sınırlı olmak kaydıyla birlikte sorumludurlar.

Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar
Madde 30
- Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir.

Belediye zabıta memuru üstünden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük veya yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri veren üstüne bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir. Bu durumda emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması
Madde 31-
Zabıta teşkilatı demirbaşına ait olup, kendilerine teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyayı kaybeden, tahrip eden, kötü ve hor kullanan veya kendi mülkiyetine geçirenler veya bunları görev dışı amaçla kullananlar yahut kullanılmasına sebep olanlar hakkında kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Meslekten Çıkarma

Meslekten çıkarma:

Madde 32- Meslekten çıkarma, Zabıta memurunun, belediye zabıtası hizmetlerinde bir daha kullanılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

1.Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, laikliğe aykırı veya bölücü davranışlarda bulunmak,

2.Üstlerinin talimatlarına karşı çıkarak, bunu toplu hale dönüştürmek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek.

3.Amir veya üstlerini dövmek,

4.Yetkisini veya nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak,

5.Suç kanıtlarını yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek,

6.Kimlik belgesini başkalarının kullanımına vermek.

7.Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

8.Görev sırasında yardım isteyen zabıta personeline haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak

9.Görevli bulunduğu sırada içki içmek, göreve sarhoş gelmek,

10. Uyuşturucu maddelerin yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,

11. Kumar oynamak veya oynatmak,

12. Kaçakçılık yapmak,

13. Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,

14. Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak,

YEDİNCİ BÖLÜM

Meslekten Çıkarma

(alternatif)

Meslekten çıkarma:

Madde 32- Meslekten çıkarma, Zabıta personelinin, belediye zabıtası hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 maddesine göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan ve bu cezası kesinleşen zabıta personeli hakkında uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Belediye Zabıtası Kıyafeti

Kıyafete İlişkin Kurallar

Madde 33- Kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat veya madalya, rozet ve benzeri şeylerin takılması yasaktır.

b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır.

d) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar.

e) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede ve yerli malı olması gözetilir.

f) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme zamanlarını belediye başkanları, büyükşehir belediyelerinde ise büyükşehir belediye başkanı belirler.

g) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

h) Belediye bandosu belediye zabıta personelinden teşekkül ettiği takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet üzerine işaret olarak ?Bando Liri? takarlar. Ayrıca, belediye zabıta personeli 27 inci maddedeki görevlerine göre kollarına yetkililerce verilmiş kolluk ve işaretleri takabilirler.

ı) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personele aittir.

Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı

Madde 34- Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımının cins, adet, miktar ve bunların verilme şekilleri hakkında ?Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği? hükümleri uygulanır.

Giyim Eşyasının Renk, Cins ve Biçimleri ile Şekilleri

Madde 35- Belediye zabıta personelinin giyeceği elbise koyu lacivert renkte yün, serj veya lastikotin kumaştan olup teferruatı aşağıda açıklandığı gibidir.

I- Erkek Personel İçin;

a) Ceket

Bel kısmı godeli olmak üzere tam kruvaze, çift sıra altı düğmelidir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dörtbuçuk santimetre ve yaka genişliği yedibuçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren onbeş-onsekiz santimetre uzunluğundadır. Klapalara rozet iliği açılamaz.

Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte kararmaz, madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan kapaklar düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir.

Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük boyda üç beyaz düğme vardır. İçte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bulunur. Astar kumaşa uygun renkte; kol astarı düz veya çizgili açık renklidir. (Şekil:1)

b) Pantolon

Pantolon düz paçalı ve belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yirmiiki-yirmidört santimetredir. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Paçaların arka iç kısmına iki santimetre genişliğinde on-oniki santimetre uzunluğunda kendi kumaşından takviye parçaları dikilir.

Pantolonda iki yan ve bir arka cebi bulunur. Arka cep kapaklıdır. Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için (iki-dört) santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır. (Şekil:2)

c) Şapka (Kasket)

Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir.

Güneşlik: Beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde ile kaplı sert mukavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabilir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kıyafette beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir.

Kuşak (Şapka Kemeri): Dörtbuçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için içten mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit (Grogen Kurdele) geçirilir. Kurdelenin ek yeri kokardın altında kalar.

Tepelik; tek parçalı, düze ve gergindir. Gerginliği temin için içerisine çelik tel veya ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun çapı yirmidokuz, kısa çapı yirmiyedi santimetredir. Baş çevresiyle mütenasip olarak tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.

Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile çevrilidir.

Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur.

İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, zabıta personeline yazlık şapka verebilirler.

Yazlık şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şapkanın aynıdır. (Şekil:3)

d) Gömlek

Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür. Kışlık gömlek ceket içine giyilir. Poplin, keten veya buruşmaz kumaştan gri veya açık mavi renklidir. Yakası spor yaka biçiminde ve iki uç açıklığı sekiz-on santimetredir. Giyildiği zaman arkada ceket yakasından bir santimetreden fazla taşmaz. Genişliği ensede üç-dört santimetre, uçlara doğru beş-yedi santimetredir. Kol kapakları spor ve tek düğmelidir. Kol boyu ceketin kol boyunu aşmaz. Gömleğin arkası robalıdır.

Yazlık gömlek ceketsiz giyilir. Poplin, keten, presko veya viskondan gri veya açık mavi renklidir. Yakacı açık ve spor biçiminde, kol kapakları düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste düğmeli iki cebi vardır. Cepler ondört-onyedi santimetre ebadındadır. Altı santimetre genişliğinde bir kapak ortası plikaşeli cebe düğme ile iliklidir. Kol, cep ve bedende kullanılacak düğmeler bir-iki santimetre çapında mika ve kemik olup gömlek rengindedir. (Şekil:4)

İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, yazlık gömleklerin kısa kollu olmasına karar verebilirler.

e) Kravat

Koyu lacivert yün, keten veya terlenden olup desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemerinin altına gelecek uzunluktadır.

f) Ayakkabı

Siyah renkli deriden, üstten bağlı ve maskaratlıdır. Kışın lastik veya kauçuk altlı iskarpin olabilir. Bot verilmesi gereken hallerde siyah renkli bot verilir. (İstisnai hallerde çizme verilmesi zaruri görülürse siyah çizme verilir.) İskarpin topukları iki santimetre yüksekliğinde ve geniş ökçelidir. Topuklara ökçe lastiği konulabilir. Törenlerde üzerine beyaz plastik tozluk takılır.

g) Çorap

İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya lacivert renklidir.

h) Eldiven

İçerisi müflonlu veya tüylü siyah süet veya deriden olup; beş parmaklıdır. (Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli ve merserizedir.)

ı) Kemer

İki-üç santimetre genişliğinde, elbise renginde veya koyu renkli deri veya vinileksten ve üzeri armalı madeni tokalıdır.

i) Yün boyun atkısı (Kaşkol)

Lacivert renkli ve yündendir.

j) Palto

Koyu lacivert kalın yünlü kumaştan kruvaze biçiminde iki sıra üçer adet büyük boy düğmelidir. Beden bolcadır. Palto boyu diz kapağından beş santimetre yukarı gelecek uzunluktadır.

Yakası tek parçalı olup, gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka genişliği arkada sekiz, önde oniki santimetredir. Yaka uçları yuvarlaktır. İcabında kapatabilmek için sol yakanın altında kumaştan bir dil ve sarkmaması için düğme konur. Sağ yaka ucunda bir düğme daha bulunur. Cepler kesik cep tipinde olup üst kenarı orta düğme hizasında başlar; yarı çapraz şeklinde ve onsekiz santimetre kadardır. Cep kapak parçasının genişliği beş santimetredir.

Palto arkada enseden itibaren kemerin alt hizasına kadar normal dikişlidir.

Arka kuşak bel hizasında arka yan dikişlerden başlamak üzere tek parçalıdır.

Palto kolu ceket kolunu dışarıya taşırmayacak uzunlukta düz, kapaksız ve düğmesizdir. (Şekil: 5)

k) Pardesü

Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır. Genel biçimi kruvaze, iki yandan cepli, dört düğmelidir ve boyu diz kapağı hizasındadır. Ön göğüs hizasında galsamaları vardır. Yakası, düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır. Klapa genişliği onbir santimetre, yaka kenarı üç sıra dikişlidir.

Göğüs parçaları, omuzdan göğüse doğru yirmi santimetre uzunluğundadır. Omuz ve kol dikişlerinden bedene tespit ettirilmiştir. Galsamanın birleştiği omuz noktası ile yaka arasında dört santimetre açıklık vardır. Serbest olan köşede bir düğme bulunur.

Cepler yan kesik cep tipindedir. Cep ağızları dörtbuçuk-beş santimetre genişliğinde kumaş parçalıdır.

Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır. Alt dikişten dönen sekiz santimetre genişliğinde kapaklar üst dikişi üç santimetre geçecek kadardır ve düğmelidir.

Robalar, arka robada, yaka omuzlar ve kol dikişlerinden sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve ön parçalarda arkadaki gibi üç sıra dikiş vardır.

Bel kemeri, iki taraftan üçer sıra dikişlidir. Belin iki tarafında kemer köprüleri ve pardesünün arka ortasında dikişi vardır. (Şekil: 6)

l) Yağmurluk

Koyu lacivert renkte, su geçirmez kumaştandır. Biçimi pardesünün aynı olup, yakasına portatif olarak raptedilen bir kukuletası vardır.

m) Meşin Ceket

Siyah deriden olup kruvaze ve iki sırada altı düğmelidir. Biçimi reglan kollu (Truakar) ve doksan santimetre boyundadır. İçi kürklü veya müflonludur.

Yakası düz erkek yakasıdır. Yaka genişliği arka ortasında altı santimetre, önde on santimetredir. Klapa genişliği üç santimetredir. Sol klapada bir ilik olup, istenildiği zaman sağ yakanın altındaki düğmeye iliklenir.

Kollar reglan kollu olup ön parçada kol kapağı hizasında kol üst dikişine düğmelenen bir bant vardır.

Bel kemerli ve tokalıdır. Kenarları içten dikişlidir.

Önde kapalı iki gizli cep vardır. Kapak uzunluğu onsekiz santimetredir. Düğmeler ceket derisinden olmak üzere ikibuçuk santemetre çapındadır. (Şekil: 7)

II- Kadın Personel İçin

a) Tayyör

Ceket ve etekten ibarettir. Erkek personel kumaşındandır.

Tayyörün boyu, kolların tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Tam kruvaze modelde olup çift sıra iki düğme ile iliklenir. Üst yaka dört santimetre, yaka genişliği sekiz santimetredir. Yaka koltuk hizasına kadar açıktır. Tayyörün iki yanında beş santimetre genişliğinde kapakları olan iki gizli cebi vardır. Kapaklar cebi örtecek vaziyettedir.

Kollar düz tayyör koludur; kol ağızları kapaksızdır. Kol üst dikişinin ucunda beş santimetre uzunluğunda yırtmaçları vardır.

Tayyör arka ortasından bir dikişlidir. İki pens ile vücuda oturtulmuştur.

Etek arkasında çift pilesi olan, arkadan fermuarlı, grogren ve ekstrofordan kemerli ve düzdür. Uzunluğu diz kapağı hizasındadır. (Şekil:8)

b) Kep

Elbise kumaşındandır. Kalotu üç parçalıdır. Kepin kenarı baş çevresini bütün döner ve arka ortasında iki uç incelerek birbirinin üstüne biner. Kenarın genişliği sağ tarafta beşbuçuk santimetre, ön ortasında altı santimetre, sol ve üç dikişin birleştiği tarafta dokuzbuçuk santimetredir.

Astar yerine fötr ile çalışır, ayrıca astar konmaz. Baş çevre kordelası ile lastiği vardır. (Şekil:9)

c) Gömlek

Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi erkek gömleğinin aynıdır.

d) Çorap

Ten rengi, normal ipek veya naylon çoraptır.

e) Ayakkabı

Siyah vidaladan, maskaratsız ve bağsız, yarım topukludur.

f) Kravat

Erkek personelin aynıdır.

g) Eldiven

Siyah veya lacivert renkte, süet veya deriden desensiz, düz spor eldivendir. (Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli merserizedir.)

h) Palto

Erkek paltosuna benzer, yaka, cep, kollar ve arka kuşak aynıdır. Ancak önde iki sırada dört düğme vardır ve ilikleniş erkek paltolarının aksi istikametinde olur.

ı) Pardesü

Genel biçim, yaka, göğüs parçaları, cepler, robalar, arka, bel kemeri bakımından erkek pardesünün aynı olup, sadece ilikleniş sağdan soladır.

İşaret, İsim Plakaları ve Belediye Şehir Amblemleri

Madde 36- Belediye zabıtası amir ve memurlarının takacakları işaretler aşağıda gösterilmiştir.

a) Kokart (Şekil 10)

Kokart arakasındaki maşalar vasıtasıyla, şapka tepeliğinin ön üst kısmına takılır. Yan kenarları zeytin dalı kümesi ile çevrili olup, beşbuçuk santimetre çapındadır. Zeytin dallarının üstte birleşeceği yerde bir tam ondadört santimetre çapında bir ayyıldız bulunur. Zeytin dalı çerçevesi içinde tabana ikibuçuk santimetre çapında ve güneşi tasvir eden bir yarım daire yerleştirilmiştir. Bu yarım dairenin yuvarlak üst kenarı, ışığı temsel eden on adet madeni hatla zeytin dalı çemberi ile birleştirilmiştir.

Kokart dökme veya pres kararmaz beyaz madendendir. İç zemin, gri veya mavi renktedir. Kokart tümü ile polyester kaplı olabilir. Kadın personele ait kepte ise kokart kepin sol ön kısmında bulunur.

b) Arma (İşaret)

Arma, kokardın üst kısmındaki ayyıldızın çıkarılmış bir örneğidir. Ceket, yazlık gömlek veya paltonun sol göğüs hizasına takılır. Büyükşehir belediyeleri hariç bütün belediye zabıta personeli bu armayı kullanır.

5216 sayılı Kanun kapsamında bulunan büyükşehir belediyelerinin zabıta personeli ise Şekil:11'de, ebat, biçim ve renkleri belirtilen büyükşehir belediyesi armasını kullanırlar. Büyükşehir belediyelerinden isteyenler ayrıca arma ile birlikte kendi şehir amblemlerini de kullanabilirler. Ancak şehir amblemleri Şekil:11'deki armanın ebadında olmalıdır.

Büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri zabıta personeli de birinci fıkrada açıklanan genel armayı kullanırlar.

c) Rütbe İşaretleri (Şekil:12)

Zabıta amir ve memurları sınıf ve rütbelerine göre takacakları özel işaretlerle birbirinden ayrılırlar. Bu işaretler elbise takımının cüzüdürler.

Temel işaret, beyaz madenden yapılmış altı santimetre uzunluğunda tek kanattır. İki taraflı (simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağından ibaret olup dökme veya pres olarak yapılır. Tümü ile polyester kaplı olabilir. Arkasında bulunan kanca veya vidaları ile şapkada kokart altına ceket, yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır.

Zabıta Memuru:

Tek Kanat:

Zabıta komiser yardımcısı:

Üst orta kısmında ayrıca beyaz pres veya madenden yapılmış beş köşeli yıldız bulunan tek kanat.

Zabıta komiseri:

Üst orta kısmında iki yıldız bulunan tek kanat.

Zabıta Başkomiseri:

Üst orta kısmında üç yıldız bulunan tek kanat.

Zabıta Amiri:

Üstünde tek yıldız bulunan çift kanat.

Zabıta Müdür Yardımcısı:

Üstünde iki yıldız bulunan çift kanat.

Zabıta Müdürü:

Üstünde üç yıldız bulunan çift kanat.

İşaretlerini taşır.

Zabıta müdürü, müdür yardımcısı veya zabıta amirleri ayrıca işaret olarak kışlık ceket ile yazlık gömleklerde, üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak üzere, içinde tek yıldız bulunan ve kenar uzunlukları iki veya üç santim boyunda düz çizgi ile çerçevelenmiş üçgen şeklinde madeni bröve takarlar.

d) İsim Plakası (Şekil 13)

Sağ göğüsteki rütbe işaretinin altında personelin bağlı olduğu belediyenin adı ile kendi adını belirten bir plaka bulunur. Plaka lacivert renkte mika, plastik veya benzeri sert bir madenden olup yedi santimetre genişliğindedir. Plakanın kenarları ince bir beyazlıkla çevrili olup ayrıca üzerinde beyaz yazı ile ilgili belediyenin adı ve personelinin adı ile soyadı ve sicil numarası yazılıdır.

e) Şapka Sırması (Şekil:14)

Zabıta müdür yardımcısı veya zabıta amirinin şapkalarındaki güneşliğin üstünde beyaz madeni bir zeytin dalı, zabıta müdürlerinin şapkalarındaki güneşliğin üstünde ise beyaz madeni iki zeytin dalı bulunur. Ayrıca zabıta müdürlerinin sağ omuz cephesinden sağ göğsüne uzanan ve ceketin üst düğmesine raptedilmiş beyaz bir kordon bulunur.

f) Apolet (Şekil:15)

Ceket, palto, pardesü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apolet, giyilen eşyanın kumaşından yapılır. Bir kat tela konmuş iki kat kumaştan ve takriben onyedi santimetre uzunluğunda olup, omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Üst yaka dikişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında altı santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasına dört santimetredir. Ucu yuvarlaktır. Tek kanat rütbe işareti takan zabıta memuru, zabıta komiser yardımcısı, zabıta komiseri ve zabıta başkomiseri bu apoleti takarlar. Apoletin üzerinde sadece personelin sicil numarası bulunur. Çift kanat rütbe işareti takan zabıta amiri ve zabıta müdür yardımcısının taktığı apoletlerin kenarına ayrıca beş milimetre eninde beyaz sırma geçirilir. Zabıta müdürlerinin taktığı apoletin kenarlarına ise beş milimetre eninde beyaz renkte çift sırma geçirilir.

Belediye zabıta kıyafetini kullanma yasağı

Madde 37- Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubuna giydirilemez, takılamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Özlük ve Sosyal Hakları

Belediye zabıta görevlilerinin sosyal hakları
Madde 38-
Belediye zabıta görevlileri Devlet Memurları Kanunu, Bütçe Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararlarında gösterilen miktar ve oranlarda sosyal haklardan istifade ederler ve bu düzenlemelerde gösterilen miktarlarda belediye meclisinin kararı ile fazla çalışma ücreti alırlar.


Belediye vasıtalarından yararlanma
Madde 39
- Belediye zabıta görevlilerinin, belediyenin kurduğu veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında, 4736 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uygulanır.

Geçici görevlendirme

Madde 40- İşlerin yoğun olması, ölüm, izin, hastalık gibi hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

Geçici görev süresi hiçbir şekilde bir yıl içinde altı ayı geçemez.

Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi
Madde 41
- Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak başka görevler de verilebilir.

Başka bir belediyede görev alma
Madde 42
- Bir belediyede görevli zabıta amir ve memuru, atamaya yetkili amirin muvafakatı ve memurun kabul etmesi ile Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uyulması şartıyla başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilebilir.

ONUNCU BÖLÜM
Meslek İçi Eğitim

Eğitim ve öğretim
Madde 43
- İçişleri Bakanlığı ve belediye idareleri tek başlarına veya birkaçı bir araya gelerek zabıta memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenler.

Bu belediyeler programların düzenlenmesinde ve yürütülmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilirler.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kazanılmış hakların saklılığı

Madde 44- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan zabıta personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 45-
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;
- Belediye Kanunu,

- Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

- Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik,

- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

-Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

-Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

- İlgili diğer mevzuat,

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 46- 12.03.1990 tarih ve 20459 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ?Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliği? ve 15.07.1969 tarih ve 13249 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ?Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ? yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 47- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı  
Sicil No  
Görev Yeri ve Ünvanı  
Atanmak İstediği Görev  

..

DEĞERLENDİRME KISTASLARI PUAN DEĞERİ ADAYIN PUANI
1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu
a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek okulları)
b) Önlisans
c) 3 Yıllık Yüksek Okul
d) Lisans e) Yüksek Lisans
f) Doktora
2
4
6
8
10
12
 
2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı KHK' nin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici Personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)
a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için
b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için
1
0,1
 
3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/1 0'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u katsayı ile çarpılarak hesaplanacaktır.)
a) 76-80 arası
b) 81-85 arası
c) 86-90 arası
d) 91-95 arası
e) 96-100 arası
1
1,5
2
2,5
3
 
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)
a) Her takdirname için
b) Her ödül için
6
8
 
5. 18/04/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Aday memurluk eğitimleri hariç her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)
a) 05-15 gün süreli
b) 16-31 gün süreli
c) 2-3 ay süreli
d) 4-6 ay süreli
e) 7-12 ay süreli
f) 12 aydan fazla süreli
0,5
1
1,5
2
2,5
3
 
6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK' ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)
a) (D) alanlara
b) (C ) alanlara
c) (B) alanlara
d) (A) alanlara
1
2
3
4
 
7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)
a) Her uyarma ve kınama cezası için
b) Her aylıktan kesme cezası için
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için
-10
-12
-14
 
8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)
a) Başarısız olduğu her bir sınav için
b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için
c) Eğitim programından ilişiği kesilenler için
-2
-3
-5
 
Eksi puanlar düştükten sonra toplam    

.......................

 


BELEDİYE ZABITASI KIYAFETİ , ARAÇ-GEREÇ VE TEÇHİZAT YÖNETMELİĞİ

(Değişiklik Teklifi)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; belediye zabıtasının kıyafeti, savunma amaçlı kullanacağı teçhizatı ve motorlu araçların özelliklerini belirlemek ve takacağı işaretlerde birlik ve beraberliği sağlamak, kıyafetin renk, cins, biçim ve şeklini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, belediye zabıtasının kıyafet ve takaca­ğı işaretler ile her rütbe ve derecedeki personelin rütbe işaretleri ve "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği "ne göre belediye zabıta personeli için hizmetin özelliği itibariyle verilmesi öngörülen giyim eşyasını, savunma amaçlı kullanacağı teçhizatı ve motorlu araçların özelliklerini ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51 inci maddesi ve 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi' Kanun'unun 24'üncü maddesinin ( e ) bendi ve "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği "ne göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BOLUM

Kıyafete İlişkin Kurallar

Madde 4- Kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirtilmiş haller dışında kı­yafet üzerine başka bir teçhizat veya madalya, rozet ve benzeri şeylerin takılması yasaktır.

b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri
ile bağlı bulunduğu belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösteri­len renk, vâsıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şe­kilde temiz ve bakımlı olmalıdır.

d) Resmi kıyafetle görevde bulunanlar, üniformanın itibarını sarsacak davranışlarda bulunamazlar.

e) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak mal­zemenin iyi kalitede, yerli malı, TSE standartlarına uygun ve sıhhi olması gözetilir.

f) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim
şartlarına göre giyilme zamanlarını belediye başkanları, büyükşehir
belediyelerinde ise büyükşehir belediye başkanı belirler.

g) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim
ve teftiş yetkisine sahip bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu
Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket et­
melerini sağlamakla yükümlüdürler.

h) Belediye bandosu belediye zabıta personelinden teşekkül etti­ği takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet üzerine işaret olarak "Bando Liri" takarlar.

ı) Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliğinin 32. maddesinde belirtilen sıfatlardan başka sıfatlarla zabıta kadrosunda görev yapan memur ve müstahdemler kıyafet bakımından diğer belediye memur­larının bağlı olduğu esaslara tabidirler.

i) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bu­lundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personele aittir.

j) Görevin gereğine göre birimlerin kullanacağı özel kıyafet durumu hasıl olduğunda, bu birimin kıyafeti için Büyükşehirlerde Büyükşehir bütünlüğünü sağlamak amacı ile büyükşehirin en üst zabıta amirinin teklifi ile belediye meclisinin onayından sonra seçilecek kıyafet, diğer resmi kurumların kıyafetleri ile aynı olmamak üzere giyilebilir. İl belediye sınırları içinde ise kurulacak özel birimlerin kıyafetleri, birlikteliği sağlamak maksadı ile il genelinde ortak karar alınması ve valilik makamının onayı ile giyilebilir.

Madde 5- Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı­nın cins, adet, miktar ve bunların verilme şekilleri hakkında "Me­murlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri uygula­nır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giyim Eşyasının Renk, Cins ve Biçimleri ile Şekilleri

Madde 6-Belediye zabıta personelinin giyeceği elbisenin hakim rengi koyu laci­vert renkte, mont'un yarım boy rengi açık mavi, üzeri koyu laciverttir.

I- Erkek Personel İçin;

a) Mont (Şekil:1)

İki parça renkten oluşur. Hakim rengi koyu lacivert olup montun yan cepleri üzerinden bel lastiğine kadar olan kısım açık mavi renktedir. Gece kullanımlarda emniyet açısından kollarda dirsek altına kadar açık mavi şeridin üzerinde gri fosforlu şeritler bulunur. Montun sırt kısmında büyük harflerle ilgili belediyesinin ismi oval yazılır, bu yazının alt ortasına gelecek şekilde de ?ZABITA? yazısı yazılır. Kollar ve bel lastiklidir, mont'un kolları ve içi miflonlu, astarı takılıp çıkarılabilecek şekilde gizli fermuarlıdır. Sol kolda şehir ambleminin altında iki adet gizli kalem cebi bulunur. Mont'un yan cepleri gizli, 45 derece yatık, fermuarlı ve fermuarı gizleyen kumaş hakim renk olan laciverttir. Sol göğüs kısmında yine gizli fermuarlı bir cep bulunur. Omuz apoletleri cırt cırt yapışkanlı olur, sol kolun yüzeyine belediye şehir amblemi dikilir. Sağ göğüs üzerine rütbe işareti cırt cırt yapışkanlı olur, sol göğüs üzerine ise Zabıta arması dikili olur.

Ceket (Şekil:2)

Bel kısmı godeli olmak üzere tam kruvaze, çift sıra altı düğmeli­dir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dörtbuçuk santimetre ve yaka genişliği yedibuçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren onbeş-onsekiz santimetre uzunluğundadır. Klapalara rozet iliği açılamaz.

Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte kararmaz, madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan kapaklar düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir.

Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük boyda üç beyaz düğme vardır, içte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bulunur. Astar kumaşa uygun renkte; kol astan düz veya çizgili açık renklidir.

Ceket sadece rütbeli personele tören kıyafeti olarak verilir.

b) Pantolon

Pantolon düz paçalı ve belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yirmiiki-yirmidört santimetredir. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır.

Pantolonda iki yan ve iki arka cebi bulunur. Arka cepler kapaklıdır. Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere-kemer takmak için (iki-dört) santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır.

c) Kep-Şapka

Kep; Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımla­rından ibarettir.

Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur.

İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, zabı­ta personeline yazlık kep verebilirler.

Yazlık kep'in şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık kep'in aynıdır. (Şekil: 3)

Şapka; (Şekil:4)

Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımla­rından ibarettir.

Güneşlik; beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde İle kaplı sert mukavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabi­lir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kıyafette beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir.

Kuşak (Şapka Kemeri); dört buçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için içten mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit (Grogen Kurdele) geçirilir. Kurdelenin ek yeri kokardın altında kalır.

Tepelik; tek parçalı, düz ve gergindir. Gerginliği temin için içeri­sinde çelik tel veya ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun çapı yirmidokuz, kısa çapı yirmiyedi santimetredir. Baş çevresiyle müte­nasip olarak tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.

Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile çev­rilidir.

Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur.

İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, zabı­ta personeline yazlık şapka verebilirler.

Yazlık şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şapkanın aynıdır.

d) Gömlek

Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür. Kışlık gömlek ceket içine giyilir. Poplin, keten veya buruşmaz kumaştan açık mavi renklidir. Yakası spor yaka biçiminde ve iki uç açıklığı sekiz-on santimetredir. Giyildiği zaman arkada ceket yakasından bir santi­metreden fazla taşmaz. Genişliği ensede üç-dört santimetre, uçlara doğru beş-yedi santimetredir. Kol kapaklan spor ve tek düğmelidir. Kol boyu ceketin kol boyunu aşmaz. Gömleğin arkası robalıdır.

Yazlık gömlek ceketsiz giyilir ve kısa kolludur. Özellikleri Poplin, keten, fresko veya vîskondan açık mavi renklidir. Yakası açık ve spor biçiminde, önde göğüste düğmeli iki cebi vardır. Cepler ondört-onyedi santimetre ebadındadır. Altı santimetre genişli­ğinde bir kapak ortası plikaşeli cebe düğme ile iliklidir. Cep ve bedende kullanılacak düğmeler bir-iki santimetre çapında, mika veya kemik olup gömlek rengindedir.

e) Kravat

Koyu lacivert yün, keten veya terilenden olup desensizdir. Bağ­landığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemerinin altına gelecek uzunluktadır.

f) Ayakkabı

Siyah renkli deriden olup işlemesizdir. Kışın lastik veya kauçuk altlı iskarpin olabilir. Bot verilmesi gereken hallerde siyah renkli bot verilir, (istisnai hallerde çizme verilmesi zaruri görü­lürse siyah çizme verilir.) iskarpin topukları iki santimetre yüksekli­ğinde ve geniş ökçelidir. Topuklara ökçe lastiği konulabilir. Törenler­de üzerine beyaz plastik tozluk takılır.

g) Çorap

İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya lacivert renk­lidir.

h) Eldiven

İçerisi müflonlu veya tüylü siyah süet veya deriden olup; beş parmaklıdır. (Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli ve merserizedir.)

ı) Kemer

İki-üç santimetre genişliğinde, elbise renginde veya koyu renkli deri veya ve üzeri armalı madeni tokalıdır. Trafik birimlerinin kemeri beyaz olur.

i) Yün boyun atkısı (Kaşkol)

Lacivert renkli ve yündendir,

j) Parka (Şekil:5 ), Palto veya Meşin ceket

Parka; Elbise kumaşından imal, içi miflonlu astarlı, boğazlı yakalı, yakanın içine gizli kapişone şapkalı, ön fermuarı gizli, kol manşetleri cırt cırt ayarlı, kol manşetlerinde ve etek boyu bel dikişlerinde gece görüşün sağlanması için fosforlu ince şerit geçilir.

Palto; Koyu lacivert kalın yünlü kumaştan kruvaze biçiminde iki sıra üçer adet büyük boy düğmelidir. Beden bokadır. Palto diz kapağın­dan beş santimetre yukarı gelecek uzunluktadır.

Meşin Ceket

Siyah deriden olup kruvaze ve iki sırada altı düğmelidir. Biçimi reglan kollu (Truakar) ve doksan santimetre boyundadır. İçi kürklü veya müflonludur.

k) Yağmurluk

Koyu lacivert renkte, su geçirmez kumaştandır. Yakasına portatif olarak raptedilen bir kukuleta şapkası var­dır.

l) Pardesü

Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır. Genel bi­çimi kruvaze, iki yandan cepli, dört düğmelidir ve boyu diz kapağı hizasındadır. ön göğüs hizasında galsamaları vardır. Yakası, düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır. Klapa genişliği onbir santi­metre, yaka kenarı üç sıra dikişlidir.

Göğüs parçalan, omuzdan göğüse doğru yirmi santimetre uzun­luğundadır. Omuz ve kol dikişlerinden bedene tespit ettirilmiştir. Galsamanın birleştiği omuz noktası ile yaka arasında dört santimet­re açıklık vardır. Serbest olan köşede bir düğme bulunur.

Cepler yan kesik cep tipindedir. Cep ağızlan dörtbuçuk-beş san­timetre genişliğinde kumaş parçalıdır.

Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır. Alt dikişten dönen sekiz santi­metre genişliğinde kapaklar üst dikişi üç santimetre geçecek kadar­dır ve düğmelidir.

Robalar, arka robada, yaka omuzlar ve kol dikişlerinden sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve ön parçalarda arkadaki gibi üç sıra dikiş vardır.

Bel kemeri, iki taraftan üçer sıra dikişlidir. Belin iki tarafında kemer köprüleri ve pardesünün arka ortasında dikişi vardır.

m) Tören Kıyafeti; (Şekil: 6)

(Sadece rütbeli personel ve tören mangasına, özel gün, resmi tören, karşılama ve uğurlama törenleri ve resmi bayramlarda giyilmek üzere verilir.)

Ceket

Bel kısmı godeli olmak üzere tam kruvaze, çift sıra altı düğmeli­dir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dörtbuçuk santimetre ve yaka genişliği yedibuçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren onbeş-onsekiz santimetre uzunluğundadır. Klapalara rozet iliği açılamaz.

Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte kararmaz, madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan kapaklar düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir.

Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük boyda üç beyaz düğme vardır, içte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bulunur. Astar kumaşa uygun renkte; kol astan düz veya çizgili açık renklidir.

Ceketin sol kolunun dirsek ile omuz ortasında olacak şekilde tanıtım işareti bulunur. yan çerçevesi tek sıra gümüş işlemeli olmak üzere 9 santim uzunluğunda ve 7 santim genişliğinde, elbise kumaşından, kendi belediye işaretleri ortaya gelecek şekilde ve bu işaretin etrafına ilgili belediyenin ismini yazdırmak şartı ile Tanıtım işaretleri sadece gümüş sırmadan imal edilir, farklı bir renk kullanılamaz.

Montta kullanılan diğer rütbe ve tanıtıcı işaretler cekettede kullanılır ancak sırtta kullanılan tanıtıcı işaret kullanılmaz.

Şapka (Kasket)

Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımla­rından ibarettir.

Güneşlik; beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde İle kaplı sert mukavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabi­lir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kıyafette beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir.

Kuşak (Şapka Kemeri); dörtbuçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için içten mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit (Grogen Kurdele) geçirilir. Kurdelenin ek yeri kokardın altında kalır.

Tepelik; tek parçalı, düz ve gergindir. Gerginliği temin için içeri­sinde çelik tel veya ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun çapı yirmidokuz, kısa çapı yirmiyedi santimetredir. Baş çevresiyle müte­nasip olarak tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.

Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile çev­rilidir.

Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur.

İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini gözönünde tutarak, zabı­ta personeline yazlık şapka verebilirler.

Yazlık şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şapkanın aynıdır.

II- Kadın Personel İçin

a) Mont ?Pantolon ( Törenlerde rütbeli personel için Tayyör ) dan ibarettir. Erkek personel kumaşındandır.

Mont;

Şekil olarak erkek personelinki ile aynıdır. Sadece fermuarın yönü değişiktir.

Tayyör;

Tayyörün boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Tam kruvaze modelde olup çift, sıra iki düğme ile iliklenir. Üst yaka dört santimetre, yaka genişliği sekiz santimet­redir. Yaka koltuk hizasına kadar açıktır. Tayyörün iki yanında beş santimetre genişliğinde kapakları olan iki gizli cebi vardır. Kapaklar cebi örtecek vaziyettedir.

Kollar düz tayyör koludur; kol ağızları kapaksızdır. Kol üst diki­şinin ucunda beş santimetre uzunluğunda yırtmaçları vardır.

Tayyör arka ortasından bir dikişlidir, iki pens ile vücuda oturtul­muştur.

Etek arkasında çift pilesi olan, arkadan fermuarlı, grogren ve ekstrofordan kemerli ve düzdür. Uzunluğu diz kapağı hizasındadır.

b) Kep; erkek kepinin aynısıdır.

c) Gömlek

Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi erkek göm­leğinin aynıdır.

d) Çorap

Ten rengi, normal ipek veya naylon çoraptır.

e) Ayakkabı

Siyah vidala deriden, maskaratsız ve bağsız, yarım topukludur.

f) Kravat

Erkek personelin aynıdır.

g) Eldiven

Siyah veya lacivert renkte, süet veya deriden desensiz, düz spor eldivendir. (Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli merserizedir.)

h) Palto-Parka veya Meşin Ceket

Erkek palto, parka veya meşin ceketinin aynısıdır, sadece fermuar ve ilik istikametleri farklıdır.

ı) Pardesü

Genel biçim, yaka, göğüs parçalan, cepler, robalar, arka, bel ke­meri bakımından erkek pardesüsünün aynı olup sadece ilikleniş sağ­dan soladır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşaretler ve Belediye Şehir Amblemleri

Madde 7- Belediye zabıtası amir ve memurlarının takacakları işaretler aşağıda gösterilmiştir. Türkiye genelinde tüm belediye zabıtaları bu yönetmelik haricinde bir uygulama yapamaz.

a) Kokart (Şekil: 7)

Kokart, kep tepeliğinin ön alın orta kısmına takılır. Yan kenarları zeytin dalı kümesi ile çevrili olup, beş-buçuk santimetre çapındadır. Zeytin dallarının üstte birleşeceği yerde birtam-ondadört santimetre çapında bir ay yıldız bulunur. Zey­tin dalı çerçevesi içinde tabana iki buçuk santimetre çapında ve güne­şi tasvir eden bir yarım daire yerleştirilmiştir. Bu yarım dairenin yu­varlak üst kenarı, ışığı temsil eden on adet madeni sırma hatla zeytin dalı çemberi ile birleştirilmiştir. Kokart kumaştan imaldir.

b) Zabıta Arması (Şekil:8)

Arma kumaştan imal, kokardın üst kısmındaki ay yıldızın çıkarılmış bir örneği­dir. Ceket, yazlık gömlek veya parkanın sol göğüs hizasına takılır.

c) Rütbe İşaretleri

Zabıta amir ve memurları sınıf ve rütbelerine göre takacakları özel işaretlerle birbirinden ayrılırlar. Bu işaretler elbise takımının cüzüdürler.

Temel işaret, gümüş sırma işlemeli yapılmış altı santimetre uzunlu­ğunda yarım ay şeklinde tek kanattır, iki taraflı (Simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağın­dan ibaret olup kumaş gümüş simli işlemelidir. Mont, ceket, yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır.

d) Belediye Şehir Amblemleri: (Şekil 9)

Bütün belediyeler yan çerçevesi tek sıra gümüş işlemeli olmak üzere 9 santim uzunluğunda ve 7 santim genişliğinde, elbise kumaşından, kendi belediye işaretleri ortaya gelecek şekilde ve bu işaretin etrafına ilgili belediyenin ismini yazdırmak şartı ile sol kolun dirsek ile omuz ortasında olacak şekilde tanıtım işareti taşırlar. Tanıtım işaretleri elbise kumaşından, sadece gümüş sırma işlemeli imal edilebilir. Farklı renkler kullanılamaz.

Zabıta Memuru Rütbe İşareti: (Şekil:10)

Gümüş sırma işlemeli yapılmış altı santimetre uzunlu­ğunda yarım ay şeklinde tek kanattır, iki taraflı (Simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağın­dan ibaret olup kumaş gümüş simli işlemelidir. Ceket, yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır.

Komiser Muavini Rütbe İşareti: (Şekil:11)

Sağ göğüs üzerinde, üst orta kısmında ayrıca beş köşeli yıldız bulunan yarım ay tek kanat, ayrıca yazlık gömlek ve mont omuzlarında elbise kumaşından köşeleri 3 mm. genişliğinde tek sıra gümüş sırma işlemeli apolet

Komiser Rütbe İşareti: (Şekil:12)

Sağ göğüs üzerinde, üst orta kısmında iki yıldız bulunan yarım ay tek kanat, ayrıca yazlık gömlek ve mont omuzlarında elbise kumaşından köşeleri 3 mm. genişliğinde tek sıra gümüş sırma işlemeli apolet

Başkomiser Rütbe İşareti: (Şekil:13)

Sağ göğüs üzerinde, üst orta kısmında üç yıldız bulunan yarım ay tek kanat, ayrıca yazlık gömlek ve mont omuzlarında elbise kumaşından köşeleri 3 mm. genişliğinde tek sıra gümüş sırma işlemeli apolet

Zabıta Amiri Rütbe İşareti:

Sağ göğüs üzerinde, üstünde tek yıldız bulunan yarım ay çift kanat, ayrıca yazlık gömlek ve mont omuzlarında elbise kumaşından köşeleri 3 mm. genişliğinde tek sıra gümüş sırma işlemeli apolet

Zabıta Müdür Muavini Rütbe İşareti:

Sağ göğüs üzerinde, üstünde iki yıldız bulunan yarım ay çift kanat ayrıca yazlık gömlek ve mont omuzlarında elbise kumaşından köşeleri 3 mm. genişliğinde çift sıra gümüş sırma işlemeli apolet

Zabıta Müdürü Rütbe İşareti:

Sağ göğüs üzerinde, üstünde üç yıldız bulunan yarım ay çift kanat, işaretlerini taşır. Ayrıca yazlık gömlek ve mont omuzlarında elbise kumaşından köşeleri 3 mm. genişliğinde üç sıra gümüş sırma işlemeli apolet

Zabıta müdürü, müdür muavini veya zabıta amirleri ayrıca rütbe işareti olarak tören ceketinde ve yazlık gömleklerde, üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak üzere, içinde tek yıldız bulunan ve kenar uzunlukları iki veya üç santim boyunda düz gümüş sırma ile çerçeve­lenmiş üçgen şeklinde bröve takarlar.

d) Kep Sırması

Zabıta memurlarının keplerinde, keplerinin alnındaki Zabıta kokardının alt kısmına ortası gelecek şekilde yarım daire şeklinde ve kepe bağlantı uçları metal Zabıta Armalı sabitleyicilerle sabitlenmiş lacivert, kenarı gömlek rengi şerit ile çevrilmiş ikiye bölünmüş diktörtgen içine alınmış kuşak bulunur. Rütbeli personelden Zabıta müdür muavinine kadar olanların , keplerinin alnındaki Zabıta kokardının alt kısmına ortası gelecek şekilde yarım daire gümüş sırmalı kuşak, Zabıta müdür muavininin ayrıca, kepinin gü­neşliğinin çerçevesi boyunca tek sıra gümüş işlemeli zeytin dalı, zabıta müdürlerinin keplerinin güneşliğinde ise çift sıra gümüş işlemeli zeytin dalı bulunur.

f) Apolet

Ceket, palto, pardesü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apolet, giyilen eşyanın kumaşından yapılır. Bir kat tela konmuş iki kat kumaştan ve takriben onyedi santimetre uzunluğunda olup, omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Üst yaka dikişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında altı santimetre ve omuz niha­yetine gelen düğme hizasında üç santimetredir. Ucu yuvarlaktır.

Zabıta Memurlarının omuzlarındaki apoletlere takılan rütbe apoletinin uzunluğu 14 cm ve kol başına gelen kısmın genişliği altı (6) cm, boyun kısmındaki ucunun genişliği üç (3) cm dir. Memur personelin rütbe apoletinin kenarları üç milimetre (3 mm) lacivert işleme ile dönülür.

Rütbeli Zabıta personelin rütbe apoletleri Zabıta Müdür Muavinine kadar olanlar köşeleri iki (3) mm. genişliğinde tek sıra gümüş sırma işleme dönülmüştür.

Zabıta Müdür Muavinlerinin rütbe apoletleri çift sıra gümüş sırma işlemelidir.

Zabıta Müdürünün apoleti üç sıra gümüş sırma işlemelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araç Gereç Ve Savunma Amaçlı Kullanılacak - Teçhizat

Madde 8- Ekip Arabaları:

Zabıta müdürlüklerinin kullanacakları motorlu araçların hakim rengi gök mavisidir. Araçların ön kaputunun üzerinde Zabıta Arması bulunur. Aracın sağ çamurluğundan başlayarak aracın arkasınıda dolaşacak şekilde sol çamurluğun bitiminde son bulan 20 santim genişliğinde beyaz renkli bir kemer geçer ve bu kemerin sağ ve sol kapı ortalarına gelecek şekilde birer ?ZABITA? yazısı bulunur. Bu yazıların altında küçük harflerle yazılmış ilgili belediyenin ismi ve iletişim bilgisi yer alır. (e-mail yada telefon-fax bilgisi)

Madde 9- Zabıta araçlarının tepe lambaları mavi ve turuncu çift renklidir.

Madde 10- Zabıta araçlarının sivil plakalı özel araçları beyaz yada mavi dışında bir renk içeremez. Sivil plakalı araçlara ise kesinlikle tepe lambası takılamaz. Sivil plakalı araçların sağ ve sol kapı eteklerine ???.. Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hizmet Aracıdır? ibaresi yazılır.

Madde 11- Zabıta memurları yapacakları görevin özelliklerine göre, savunma amaçlı olarak;

a) Cop

b) Kalkan

c) Robokop kıyafeti ve koruyucu kask

d) Göz yaşartıcı sprey

kullanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 12- Bu Yönetmelikte düzenlenmemiş konularda "Memur­lara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Madde 13- Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler başka bir özel veya kamu kuru­luşu mensubuna giydirilemez, takılamaz.

Madde 14- Resmî Gazete'nin 12 Mart 1990 ve 20459 sayılı nüshasında yayınlanan "Belediye Zabıtası Kıyafet ve Teçhizat Yönet­meliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 138,908 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam