1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in 2002/79 sayılı genelgesi

03 Şubat 2007 16:17
Yazdır

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

SAYI :B.08.0.PGM.0.23.01.01-4- 3019 / 92492 01/10/2002
KONU :Norm Kadro Uygulaması

GENELGE
2002/ 79

İLGİ: a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar.
c) İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.
d) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği.

Öğretmen istihdamında olması gereken düzeyde etkinlik ve verimlilik sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan ilgi (a) Yönetmeliğin uygulama sürecinde, özellikle kent merkezlerindeki okul ve kurumlarda görevli olan öğretmenlerden norm kadro fazlası olarak belirlenenlerin atıl durumda kaldıkları, bu durumun; bir taraftan öğretmenler, diğer taraftan da kamu maliyesi üzerinde olumsuz etki yarattığı görüldüğünden konuyla ilgili olarak açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

1. Bilindiği gibi ilgi (a) Yönetmeliğin Geçici l inci maddesinde; norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlerin bulundukları eğitim bölgesi veya yerleşim merkezindeki okul ve kurumlarda ilgi (b) Esasların 19 uncu maddesi kapsamında görev yapacakları hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlarda dersler, her bir sınıfın ders bütünlüğü bozulmadan:

a) Öncelikle norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenlere, daha sonra norm kadro fazlası olan öğretmenlere aylık karşılığında haftada okutabilecekleri ders saatlerini dolduruncaya kadar,

b) Kalan dersler ise yine öncelikle norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenlere, daha sonra norm kadro fazlası öğretmenlere zorunlu ve isteğe bağlı ek ders kapsamında,

verilecektir.

2. İlgi (a) Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 15 inci maddesinin c/2 bendinde; "Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevleri ile bölüm, atölye ve laboratuar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftada azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Oysa, gerek mesleki ve teknik öğretim kurumlarında bölüm ve atölye şefi olarak görev verilen öğretmenlerin, gerekse sınıf sorumluluğu verilen öğretmenlerin ek ders görevinden sayılan bu sürelerinin, norm kadro belirlenmesine esas alman ders yükünün hesabında ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin bir açıklama bulunmadığından, bu güne kadar bu yönde bir değerlendirme yapılamadığı görülmektedir.

Bilindiği gibi, bölüm ve atölye şefleri, ilgi (a) Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca öğretmen kadrosu içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle branşlarına uygun ders görevlerini fiili olarak yürütecekler, aynı zamanda bölüm veya atölye şefliği görevinin gereğini de yerine getireceklerdir.

Bu bakımdan atölye ve laboratuar öğretmeni norm kadrosuna esas alınacak ders yükünün hesabında; ilgili alandaki haftalık ders saati sayısına, her bölüm başkanı için 10 saat, her atölye şefi için 6 saat eklenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, ilköğretim kurumlarının 6, 7 ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarında her şube için bir öğretmene sınıf sorumluluğu verilmektedir. Sınıf sorumluluğu verilecek öğretmenler her yıl yeniden belirlendiğinden hangi branştan kaç öğretmene sınıf sorumluluğu verileceği önceden saptanamamaktadır. Dolayısıyla haftada 2 saat ek ders görevi olarak değerlendirilen bu süre norm kadro belirlenmesine esas alınan ders yükünün hesabında dikkate alınamamıştır.

Oysa sınıf sorumluluğu verilen öğretmenlerin bu görevleri ek ders görevleri içinde değerlendirildiğinden bu görevin norm kadro belirlemesine esas alınan ders yüküne eklenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, ilköğretim kurumlarının 1-5 inci sınıfları hariç örgün eğitim kurumlarında her şube için bir öğretmene sınıf sorumluluğu verildiği dikkate alınarak, norm kadro belirlenmesine esas ders yüküne; mevcut şube sayısının, ilgi (b) Esasların 6 ncı maddesinde belirlenen "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) ile çarpımı sonucunda bulunacak değer eklenecektir. Bu değerin branşlara göre paylaştırılmasında, her branştaki haftalık ders saati sayısı dikkate alınacaktır.

3. îlgi (c) Yönetmeliğin 75 inci maddesinde ilköğretim kurumlarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin bu alanda hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenler ile bu alan öğretmenlerinden aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenlerce okutturulabileceği hükme bağlanmıştır.

İlköğretim kurumlarının 4 ve 5 inci sınıflarında okutulan bu derslerin, bu kurumların aynı alanlardaki öğretmen norm kadrosunun belirlenmesine esas alınacak ders yükünün hesabında dikkate alınmasına ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olanak bulunmamaktadır. Ancak bu dersler; varsa aylık karşılığında haftalık ders saatini dolduramayan veya norm kadro fazlası olan bu alandaki öğretmenlere ya da bu alanlarda hizmet içi yoluyla yetiştirilen ve norm kadro fazlası olan öğretmenlerce doldurulacaktır.

4. İlgi (b) Esasların 15 inci maddesinde "İşletmelerde Meslek Eğitimi" yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin Öğrenci çırak ve aday çırakların iş yerindeki uygulamalı eğitimim izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin işyerindeki işleyişini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları görevlerin ek ders görevinden sayılacağı ve öğretmenlere bu sürenin ek ders saatleri içinde verileceği hükme başlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca mesleki ve teknik öğretim kurumlarında ilgili meslek alanındaki öğretmen norm kadrosunun belirlemesine esas alınan haftalık ders yüküne; o okul veya kurumda

"işletmelerde Meslek Eğitimi" adıyla gösterilen derslerin de eklenmesi gerekmektedir.

"İşletmelerde Meslek Eğitimine ilişkin haftalık ders yükü; ilgi (b) Esasların 15 inci maddesi ile ilgi (d) Yönetmeliğin 267 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları hükümlerine göre hesaplanacaktır.

5. Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin görevlendirilmelerinde, mağduriyetlerine neden olunmaması bakımından, daha önce görev yaptıkları veya ikametlerine uygun olan okullar olmasına, birden fazla okul veya kurumda görev verilecekler bakımından ise aynı eğitim bölgesi içinde ve ulaşım koşulları uygun olan okullar olmasına özen gösterilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğim rica ederim.

Prof Dr. Necdet TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 32,119 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam