1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2010 Yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınacak ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre birlikte değerlendirilecektir. İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla; bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde, görev yaptığı ilde en az üç yıl süreyle çalışan öğretmenler iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
21 Mayıs 2010 17:32
Yazdır

2010 Yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu yayımladı.

Kılavuz için tıklayınız...

Sözleşmeli öğretmenlerin özür durumuna bağlı yaz tatili dönemi yer değiştirme takvimi için Tıklayınız
2010 yılı iller arası yer değiştirme kontenjanları için Tıklayınız
2010 Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu, Bakanlık Makamı'nın 21/05/2010 tarih ve B.08.0.PGM.0. 77.03.00-903-258 / 26104 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulmuştur.

2. İLKELER

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde;

a) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,

b) Öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması,

c) Hizmet puanının hesaplanmasında başvuruların son günü,

ç) Hizmet süresinin hesaplanmasında 15 Eylül tarihi

esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; mevcut öğretmenlerle ya da yükseköğrenimlilerce ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenmektedir.

3.2. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir.

3.3. İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınacak ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre birlikte değerlendirilecektir.

3.4. İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla; bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde, görev yaptığı ilde en az üç yıl süreyle çalışan öğretmenler iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.5. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 takvimde gösterildiği şekilde yapılacaktır.

3.6. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında geçici görevlendirilen öğretmenler ilevalilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen formatör öğretmenler dâhil eğitim kurumlarında görevlendirilmiş olanlar, görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları ve yer değiştirmeye ilişkin diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.7. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu ya da il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir.

3.8. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlardan izinleri 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.9. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda döneceklerden görev süresi 15 Eylül tarihine kadar sona erecekler yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.10. Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liselerine 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanan öğretmenler ile bilim sanat merkezlerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumları arasında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı anılan mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanamayanlar, istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanacaklardır.

3.11. Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme şartlarını taşıması hâlinde iller arasında aynı ili, il içinde aynı yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları arasında tercihte bulunmak zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerleşim yerlerindeki tercihlerine atananlar, eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra özür grubu yer değiştirme döneminde eşdurumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.12. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden yer değiştirme şartlarını taşıyanların, istemeleri hâlinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bunlardan farklı yerlere atamaları yapılanlar ile yer değiştirme istemeyen eşler bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

3.13. İl içi ve iller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.14. İller arası yer değiştirmeler kapsamında başvuru yapacak öğretmenler, iller ve alanlar bazında Bakanlıkça belirlenen il dışı kontenjanlarını, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden görülebilecektir.

3.15. Bu Kılavuzda olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilebilecektir.

3.16. Yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve ilgili yöneticiler sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

A. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1. Başvuru

Kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;

 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle görev yapanlar il içinde,

 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu ilde en az üç yıl süreyle görev yapanlar iller arasında,  Norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile İlgi (b) Yönetmeliğin 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

2. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik hariç askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki, iller arasında üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilecektir.

Bulundukları eğitim kurumunda isteği doğrultusunda alan değişikliği yapılan öğretmenler, alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3. Yer Değiştirme İşlemleri

Başvurular EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde alınacaktır.

Alınan başvurular birlikte değerlendirilerek, tercih edilen eğitim kurumları bazında hizmet puanı üstünlüğü esas alınacaktır.

Yer değiştirme suretiyle atamalar, aynı eğitim kurumunu tercih edenler arasından hizmet puanı üstünlüğü esasına göre EK-1 takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

B. ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebileceklerdir.

Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecektir.

Alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenler, öğretmenleri ilgili mevzuatı gereği atanan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Diğer Anadolu Liseleri hariç Bakanlıkça açık ilan edilen eğitim kurumları arasından en fazla on eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. İller arasında herhangi bir nedenle görev yeri değişikliği yapılan öğretmenler, bu yer değiştirme sürecinde alan değişikliği isteğinde bulunamayacaklardır.

Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin, alan değişikliğinin iptali istekleri dikkate alınmayacaktır Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça Haziran ayı içinde çıkarılacak kılavuz / genelge hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

C. HİZMETİN GEREĞİ OLARAK YAPILACAK YER DEĞİŞTİRMELER

1. Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,

2. Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilebilir.

Bu kapsamda;

a) İl dışına değiştirilenler, daha önce görev yaptıkları il'e,

b) İl içinde ilçe dışına görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye;

c) İlçe içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. Bu durumda olup başvuru yapan öğretmenlerin tercih ettikleri il, ilçe ve eğitim kurumları onay verecek makamlarca kontrol edilecektir.

Ç. YENİ AÇILAN KURUMLARA ATAMA

Yer değiştirme döneminde eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı yer değiştirme döneminde yapılacak atamalarla karşılanacaktır.

Yer değiştirme dönemi dışında eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde duyurulmak ve il içinde yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile bu Yönetmeliğin 41'inci maddesi kapsamındaki öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak öğretmenlerle karşılanacaktır. Eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, yer değiştirme suretiyle atama döneminden sonra, il genelinde yapılacak duyuru üzerine alınacak başvurulara dayalı olarak yapılacak atamalarla karşılanacaktır.

Konuya ilişkin başvuru, değerlendirme, atama, ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri Eylül ayının ilk haftası içinde tamamlanacaktır. Öğretmenlerin hizmet süresi 15 Eylül, hizmet puanı hesabında başvuruların son günü esas alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, yeni açılan eğitim kurumlarına başvuru yapamayacaklardır.

Eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının giderilemeyen öğretmen ihtiyacı, 5442 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerin yanında, zamana bağlı kalmaksızın olağanüstü hâller ile sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamalarıyla karşılanacaktır.

D. BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ

Öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşmak ve doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır. Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesai saatleri içinde onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.

E. BAŞVURU FORMU

1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Elektronik başvuru formuna; kimlik bilgileri, hizmet puanı, alanı vb. bilgiler otomatik olarak yansıtılacaktır. Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2. Tercihler

Eğitim kurumlarının kontenjanları il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda belirlendikten sonra alan bazında il dışından gelecek öğretmen kontenjanı Bakanlıkça belirlenmektedir. Bu kontenjanının belirlenirken, alan bazında illerin doluluk oranının, o alanın hizmet bölgesi doluluk oranı ile kıyaslanması sonucu o bölgedeki tüm illerin ortak doluluk oranına sahip olması hedeflenmektedir.

İl içinde veya iller arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru süresi içinde atanmak istediği eğitim kurumundan norm kadro açığı bulunan en fazla yirmi beş eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. İller arası tercihler, aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden de yapılabilecektir. İller arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler isterlerse 26. tercih olarak bir il seçimi yapabileceklerdir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri aşağıda gösterilen mezuniyet durumlarına göre;

a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları ilköğretim okullarını,

b) Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları;

-İlköğretim okullarını,

-Mesleki ve teknik liseler hariç diğer liseleri tercih edeceklerdir.

Bilişim Teknolojileri alanında; Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü dışındaki mezunlar mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor ile Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;

1. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Görsel Sanatlar/Resim, Müzik ve Beden Eğitimi alanları hariç Anadolu Lisesi türü eğitim kurumları dâhil tüm eğitim kurumlarını,

2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Görsel Sanatlar/Resim ve Beden Eğitimi alanlarında kadrolu olarak görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

3. Onay Süreci ve Takibi

Elektronik başvuru formunu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru formundaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde onaylayacaktır. Onay işlemleri, yer değiştirme takviminde belirtilen başvuruların son günü çalışma saati bitimine kadar gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır. Başvurusundan vazgeçenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirecektir.

4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

4.1. Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,

4.2. Gerekli şartları taşımadan,

4.3. Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan ?Elektronik Başvuru Formu? dışında bir belgeyle,

4.4. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

4.5. Posta yoluyla,

4.6. İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

4.7. ?Elektronik Başvuru Formu? çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,

4.8. Vekâlet olmadan başkasının adına yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.

5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atamaların Yapılması

İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları birlikte alınacak ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre birlikte değerlendirilecektir.

Yer değiştirme suretiyle atama işlemi, il içi ve il dışı ortak tercihlerde bulunanlardan alan bazında en yüksek hizmet puanına sahip olan öğretmenden başlanacaktır. Değerlendirme işlemine, tüm eğitim kurumu kontenjanları dolana kadar devam edilirken, tercihi il dışı olan öğretmenler için aynı zamanda tercih edilen ilin alan bazında il dışı kontenjanı dikkate alınacaktır. 25 tercihi dışında 26'ncı tercih olarak il tercihinde bulunanlar, o ilin il dışı kontenjanı ölçüsünde sisteme yansıtılanlardan boş kalan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre atanacaklardır. Belirtilen ildeki eğitim kurumlarını tercih eden tüm öğretmenler değerlendirildikten sonra, il dışı kontenjanı kalması durumunda boş kalan eğitim kurumlarına atama yapılacaktır.

Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, Bakanlıkça EK-1 takvime göre sonuçlandırılacaktır.

F. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

1. Sonuçların Duyurulması

Yer değiştirme sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr ve il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.

2. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.

3. Yer Değiştirme İşleminin İptali

İl içi ya da iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve istemeleri hâlinde eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına atamaları yapılacaktır.

Aylıksız izinli olup isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlerden Bakanlıkça belirlenen tarihlerde görevden ayrılma ve başlama işlemlerini tamamlamayanların atamaları iptal edilecektir.

G. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:

1.1. Yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği hususunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuru yapacaklardır.

1.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, MEBBİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.

1.3. İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

1.4. Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki ?Bakanlık Atama Alanı? kontrol edilecektir. Bu bilgide hata görülmesi hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlık Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre gruplandırılmış ilgili iletişim adresine (EK-2 Modüller) e-posta yoluyla bildirilerek,düzeltme yapıldıktan sonra başvuru formu onaylanacaktır.

1.5. Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve mağdur olmaları önlenecektir.

1.6. Yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra atamasının iptalini isteyenlerden, atamalarından sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumları oluşan öğretmenlerin; görev yerlerinden ayrılmamış ve yerlerine atama yapılmamış olması şartıyla iptal edileceğinden, bu istekleri en kısa süre içinde sonuçlandırılacaktır.

1.7. Yer değiştirme suretiyle atamaları yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'nden yapılacaktır.

1.8. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüklerince, Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek, İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

1.9. İlçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan elektronik başvuru formlarının başvuru süresi içinde uygun olanların onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlere ait elektronik başvuru formu ve yer değiştirmeye esas olan belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

1.10. Ataması yapılan öğretmenlerin atamaya esas belgeleri ile dosyası (sicil ve özlük) görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

1.11. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:

2.1. Yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulacaktır.

2.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, MEBBİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde güncellenecektir.

2.3. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

2.4. Elektronik başvuru formu ile varsa ekleri kontrol edilerek bilgi ve belgelerinde eksiklik görülenlerin eksik belgelerinin başvuru süresi içinde tamamlanması sağlanacaktır.

2.5. Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.

2.6. Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle onaylanmayan başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

2.7. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin MEBBİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

2.8. Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

2.9. Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuru formları, başvuru süresi içinde onaylanarak, ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler, aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

2.10. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

2.11. Ataması yapılan öğretmenlerin dosyası (sicil ve özlük) görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

2.12. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:

3.1. Norm Kadro Modülündeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar bakımından kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili mevzuatı ve takvimi çerçevesinde güncellenmesi sağlanacaktır.

3.2. Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.

3.3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, elektronik başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır.

3.4. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi tamamlanarak öğretmenlerin mağdur olmaları önlenecektir.

3.5. Başvuru formları ile varsa ekleri (tüm belgelerin güncel olması) eğitim kurumu müdürlüklerince de imzalanıp onaylanarak, bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

3.6. İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

3.7. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri, yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır. Bunlardan atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları, ilişikleri kesilmeyerek en kısa sürede ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

3.8. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atamaya esas belgeleri ile kurumda tutulan özlük dosyası, en geç bir ay içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 324,660 defa okundu. 1,070 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam