1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2011 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Başvuruların kabul edilmesi 16 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında, atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi ise 24 Haziran'da yapılacak. Kılavuz ve detaylar için başlığa tıklayınız.
09 Haziran 2011 11:09
Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzunu yayımladı.


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu Kılavuz, kadrolu öğretmenlerden iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacakların başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

Yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat esas alınır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_ogretmenlerinin_atama_ve_yer_degistirme_yonetmeligi.pdf

b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_bagli_okul_ve_kurumlarin_yonetici_ve_ogretmenlerinin_norm_kadrolarina_iliskin_yonetmelik.pdf

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_bagli_okul_ve_kurumlarin_yonetici_ve_ogretmenlerinin_norm_kadrolarina_iliskin_yonetmelik.pdf

ç) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_fen_sosyal_guzelsanatlar_spor_liseleri_yon.pdf

d) Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı.

http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf , http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

2. İLKELER

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde;

a) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,

b) Öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması,

c) Hizmet puanının hesaplanmasında başvuruların son günü,

ç) Hizmet süresinin hesaplanmasında 15 Eylül tarihi

esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenmektedir.

3.2. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir.

3.3. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları alınacak ve tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir.

3.4. İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla; görev yaptığı ilde en az 3 (üç) yıl süreyle çalışan öğretmenler iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.5. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvim'de gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağan dışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvim'de değişiklik yapılabilir.

3.6. İller arasında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları ilde çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu il dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları ilde çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir.

3.7. Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.8. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda dönecekler, görev süresinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

3.9. Haklarında yapılan soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak görev yerleri il dışına değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere aynı ile yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

3.10. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanan öğretmenler ile bilim sanat merkezlerine ilgili mevzuatına göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, öncelikle ilgili mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumları arasında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanı yetersizliği ya da ihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı mevzuat kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenler, kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih etmeleri hâlinde değerlendirilecektir.

3.11. Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme şartlarını taşıması hâlinde aynı illeri tercih etmek zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı illere atananlar, eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş, görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra, özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.12. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden yer değiştirme şartlarını taşıyanlar, istemeleri hâlinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bunlardan farklı yerlere atamaları yapılanlar ile yer değiştirme istemeyen eşler bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu ile yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

3.13. İller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan İlgi (a) Yönetmelik'te belirtilen özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.14. Zorunlu çalışma yükümlüsü olup 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılan öğretmenler, istemeleri hâlinde 4, 5 ve 6'ıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu durumdaki öğretmenler, atanmak istedikleri yerlere hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atamaları yapılamadığı takdirde bulundukları eğitim kurumlarındaki görevlerine devam edeceklerdir.

3.15. İller arası yer değiştirmeler kapsamında başvuru yapacak öğretmenler, iller ve alanlar bazında Bakanlıkça belirlenen il kontenjanlarını, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden görebileceklerdir.

3.16. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.17. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup, ataması yapılamayan öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiĢtirme baĢvurusunda bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, yer değiştirmeleri iptal edilemeyeceğinden il içi atama sıraları iptal edilecektir.

3.18. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru yapamayacaklardır.

3.19. Bu Kılavuz'da olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacaktır. Bu husus, ilgililerce takip edilebilecektir.

3.20. Yer değiĢtirme sürecinde yapılan iĢlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan baĢvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal iĢlem yapılacaktır.

4. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

4.1. BaĢvuru

Kadrolu öğretmenlerden;

 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu ilde en az 3 (üç ) yıl süreyle görev yapanlar iller arasında,

 Norm kadro uygulamaları sonucunda il genelinde norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile İlgi (b) Yönetmelik'in 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenler, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın iller arasında,

Yer değiştirmek için başvuruda bulunabileceklerdir.

4.2. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler (kadrosunun bulunduğu ilde yapılan asker öğretmenlik hariç) ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler iller arası yer değiştirmeye esas olan üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri idari tasarrufla il dışına değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları ilde çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki ilde geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. Bu durumdaki öğretmenler, daha önce görev yaptıkları il'e, aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. Bu durumda olup başvuru yapan öğretmenlerin tercih ettikleri il, onay verecek makamlarca kontrol edilecektir.

4.3. Yer Değiştirme işlemleri

Kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı eğitim kurumunu tercih edenler arasından hizmet puanı üstünlüğü, puanın eşit olması hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi üstünlüğü esasına göre, EK-1 Takvim'de belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

5. BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ

Öğretmenler, EK-1 Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süre içinde http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

Başvuruların, başvurunun yapıldığı gün ya da başvurunun yapıldığı günü takip eden iş günü mesai saatleri içinde onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.

6. BAŞVURU FORMU

6.1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Elektronik Başvuru Formu'na; ?kimlik bilgileri, hizmet puanı, alanı vb.? bilgiler otomatik olarak yansıtılacaktır. Öğretmenlerin Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6.2. Tercihler

Eğitim kurumlarının kontenjanları il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda belirlendikten sonra alan bazında il dışından gelecek öğretmen kontenjanı Bakanlıkça belirlenmektedir. Bu kontenjan belirlenirken, alan bazında illerin doluluk oranının, o alanın hizmet bölgesi doluluk oranı ile kıyaslanması sonucu o bölgedeki tüm illerin ortak doluluk oranına sahip olması hedeflenmektedir.

İller arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru süresi içinde, norm kadro açığı bulunan en fazla 25 yirmi beĢ eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir. İller arası tercihler, aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden de yapılabilecektir.

İller arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler isterlerse 26. tercih olarak bir il seçimi yapabileceklerdir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve BiliĢim Teknolojileri Öğretmenleri aşağıda gösterilen mezuniyet durumlarına göre;

a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları ilköğretim okullarını,

b) Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları;

 İlköğretim okullarını,

 Liseleri (mesleki ve teknik liseler hariç),

Tercih edeceklerdir.

Bilişim teknolojileri alanında; bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar sistemleri öğretmenliği, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, elektronik ve bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği bölümü dışındaki mezunlar mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim alanlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden:

a) Fen ve sosyal bilimler liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar; güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını,

b) Güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanlarında kadrolu olarak görev yapanlar, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını, 2011 Yılı

c) Daha önce güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri istemeleri hâlinde güzel sanatlar ve spor liselerini,

Tercih edebileceklerdir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapanlar (fen ve sosyal bilimler liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları hariç), bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

6.3. Onay Süreci ve Takibi

Elektronik Başvuru Formu'nu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü, Başvuru Formu'ndaki bilgi ve belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde onaylayacaktır. Onay işlemleri, EK-1 Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süre içinde gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

Başvurusundan vazgeçenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirecektir.

6.4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan ?Elektronik Başvuru Formu? dışında bir belgeyle ve posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,

 Gerekli şartları taşımadan,

 Gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

 İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

 Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,

 Vekâlet olmadan başkasının adına,

Yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

6.5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atamaların Yapılması

İller arası yer değiştirme istekleri, tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, Bakanlıkça EK-1 Takvim'e göre sonuçlandırılacaktır.

25 tercihi dışında 26'ncı tercih olarak il seçiminde bulunanların, seçtiği ildeki eğitim kurumlarını tercih eden tüm öğretmenler değerlendirildikten sonra, seçilen ilin kontenjanı kalması durumunda sisteme yansıtılanlardan boş kalan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atamaları yapılacaktır. 2011 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 9

7. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

7.1. Sonuçların Duyurulması

Yer değiştirme sonuçları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

7.2. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri, EK-1 Takvim'de belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.

7.3. Yer Değiştirme işleminin iptali

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra İlgi (a) Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamaları iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden eski görev yerlerine başka bir atama yapılanların, alanında norm fazlası oluşması hâlinde il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına atamaları yapılacaktır.

Aylıksız izinli olup isteğe bağlı iller arası yer değiştirmesi gerçekleştirilen öğretmenlerden 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlayamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8.1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak ĠĢlemler

İl Millî Eğitim Müdürlüklerince;

a) Yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği hususunda, ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuru yapılacaktır.

b) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; ?kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı vb.? bilgileri, MEBBİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.

c) İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

ç) Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki ?Bakanlık Atama Alanı? kontrol edilecektir. Bu bilgide hata görülmesi hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlık Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının illere göre gruplandırılmış ilgili iletişim adresine EK-2 BaĢvuru Ekranları ile Modüller (3), e-posta yoluyla bildirilerek, düzeltme yapıldıktan sonra Başvuru Formu onaylanacaktır.

d) Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve mağdur olmaları önlenecektir.

e) Yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra atamasının iptalini isteyenlerden, atamalarından sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumları oluşan öğretmenlerin; görev yerlerinden ayrılmamış ve yerlerine atama yapılmamış olması şartıyla iptal edileceğinden, bu istekleri en kısa süre içinde sonuçlandırılacaktır.

f) Yer değiştirme suretiyle atamaları yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'nden yapılacaktır.

g) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin MEBBİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

ğ) Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüklerince, Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek, İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

h) İlçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan Elektronik Başvuru Formlarının başvuru süresi içinde uygun olanların onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlere ait Elektronik Başvuru Formu ve yer değiştirmeye esas olan belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

ı) Ataması yapılan öğretmenlerin atamaya esas belgeleri ile özlük dosyası görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç 1 (bir) ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince;

a) Yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulacaktır.

b) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, MEBBİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde güncellenecektir.

c) İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

ç) Elektronik Başvuru Formu ile varsa ekleri kontrol edilerek bilgi ve belgelerinde eksiklik görülenlerin eksik belgelerinin başvuru süresi içinde tamamlanması sağlanacaktır.

d) Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.

e) Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle onaylanmayan başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

f) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin MEBBİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

g) Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

ğ) Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen Başvuru Formları, başvuru süresi içinde onaylanarak, ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler, aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

h) Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta, gerektiğinde telefon ve faks yolu ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler, sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

ı) Ataması yapılan öğretmenlerin özlük dosyası görev yerlerinden ayrılmalarından sonra en geç bir ay içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

8.2. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak ĠĢlemler

Eğitim Kurumu Müdürlüklerince;

a) Norm Kadro Modülündeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar bakımından kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili mevzuatı ve takvimi çerçevesinde güncellenmesi sağlanacaktır.

b) Öğretmenlerin MEBBİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.

c) Bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, elektronik başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır.

ç) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi tamamlanarak öğretmenlerin mağdur olmaları önlenecektir.

d) Başvuru formları ile varsa ekleri (tüm belgelerin güncel olması) eğitim kurumu müdürlüklerince de imzalanıp onaylanarak, bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

e) İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

f) Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri, yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır. Bunlardan atamasının iptalini isteyenlerin başvuruları, ilişikleri kesilmeyerek en kısa sürede ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

g) Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atamaya esas belgeleri ile kurumda tutulan özlük dosyası, en geç 1 (bir) ay içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

9. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

2011 YILI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ  Duyuru Yapılması 25 Mayıs 2011 Tarihine Kadar
 Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 16 Haziran 2011 24 Haziran 2011 Saat 12.00
 Atamaların Yapılması, Sonuçların İlan Edilmesi ve Kararnamelerin Gönderilmesi 24 Haziran 2011
 Tebliğ ve İlişik Kesme İşlemlerinin Tamamlanması 27/06/2011 Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
184 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:03 - CHP'den 'Göç ve Entegrasyon Komisyonu' önerisi16:55 - Alkolsüz herşey dahil konseptiyle ayrıcalıklı bir tatil yapın16:55 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri tutuklandı16:52 - Bolu'da sağanak nedeniyle taşan dere kara yolunu kapladı16:51 - Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek16:50 - TBMM'de Askeralma Kanun teklifi görüşmelerine geçildi16:42 - Mezuniyet için hazırlanan sahne çöktü16:39 - Otobüsün çarptığı ortaya çıkınca şoför ile muavin tutuklandı16:37 - Yargıtay eski üyesi Karadağ'ın hapsi istendi16:28 - İşten çıkartılan genç 'annen çok üzülür' sözüyle intihardan vazgeçti
16:24 - Ulaştırma Bakanı'ndan yeni YHT hatları açıklaması16:15 - Şehidin ismi okulda yaşatılacak16:12 - 'Bizim çıtamız Paris, New York, Londra'16:10 - 'TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun'16:07 - İmamoğlu, TV programlarına artık çıkmayacak16:04 - Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti16:00 - 'Elhamdülillah örgütün bedduasını aldık'15:42 - Konya'da FETÖ'den 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam