1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Bölümünü bitiren 4924'lünün sözleşme ücretinin arttırılmasına dair Kastamonu İd. Mah. Kararı

27 Şubat 2008 11:20
Yazdır

T.C.
KASTAMONU İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2007/321
KARAR NO : 2007/661

DAVACI________________: Serkan ASLAN'ı temsilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
VEKİLİ_________________: Av. Süleyman SALLI
Starzburg Cad. Ferah Han No:42/16 - Sıhhiye/ANKARA
DAVALI________________: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

DAVANIN OZETI_______: Sözleşmeli Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) olarak görev yapan davacının Acıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Bölümünün 2 yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Onlisans Bölümünden 06.06.2005 tarihinde mezun olması sebebiyle öğrenim intibakının yapılarak sözleşme ücretinin buna göre yeniden tespit edilmesi isteminin reddine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12.03.2007 tarih ve 3535 sayılı işleminin; davacının bitirdiği bölümün üst öğrenim olduğu ve aksi yönde işlem yapılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu iddiasıyla birlikte iptali ile yoksun kaldığı mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davanın öncelikle süre aşımı yönünden reddi gerektiği, esas bakımından ise davacının isteminin değerlendirilerek mezun olduğu yüksek okulun görevi ile ilgili olmaması sebebiyle reddedildiği ve dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu savunularak davanın reddi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Kastamonu İdare Mahkemesince gereği görüşüldü, davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi;

Dava, Sözleşmeli Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) olarak görev yapan davacının Acıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Bölümünün 2 yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Onlisans Bölümünden 06.06.2005 tarihinde mezun olması sebebiyle öğrenim intibakının yapılarak sözleşme ücretinin buna göre yeniden tespit edilmesi isteminin reddine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nün 12.03.2007 tarih ve 3535 sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

10.07.2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinde, "Sözleşme ile çalıştırılacak personelin; Bakanlığın belirleyeceği hizmetin gerektirdiği özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlan ve ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur..." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 6. maddesjrıin birinci fıkrasında; Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, 657 sayılı Kanunun/4' üncü maddesinin (B) bendine göre çalışanlar için uygulanmakta olan tavan ücretinin 2,5 katını aşmamak üzere, ekli (2) sayılı cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranlan arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödeneceği, taban ve tavan oranlar arasındaki aylık ücretin belirlenmesinde; sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin pozisyon unvanı, hizmet süresi, görev yerinin özelliği ve şartlan ile eğitim seviyesi esas alınacağı belirtilmiştir. Anılan Kanun eki (1) sayılı cetvelde, sözleşmeli pozisyon unvanları ve bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikler belirtilmiştir. Sağlık Memurları için üç farklı durum düzenlenmiş, Sağlık Mesleki Lisesi mezunu olanlar, 2 yıllık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu olanlar ve 4 yıllık yüksek okulların ilgili bölümü mezunu olanlar için Sağlık Memuru unvanı verilmiştir.

Aynı Kanunun 8. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna tabi personel hakkında diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A, 12-d paragrafında, "(Yeniden düzenleme 17.09.2004-5234 /l.md) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe. her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Sağlık Meslek Lisesi mezunu iken 13.01.2004 tarihinde sağlık memuru unvanı ile Toplum Sağlığı Teknisyeni pozisyonunda sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmaya başladığı, görevine devam ederken 06.06.2005 tarihinde Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Bölümünün 2 yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Bölümünden mezun olduğu, 02.03.2007 tarihli dilekçe ile başvurarak öğrenim intibakının yapılarak sözleşme ücretinin buna göre yeniden tespit edilmesini istediği ve bu isteminin dava konusu işlem ile reddedildiği bunun üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, davacının meslek lisesi mezunu olarak 4924 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelde belirtilen sağlık memuru unvanıyla görevine başladığı ve aynı unvanla 2 yıllık ve 4 yıllık yüksekokul mezunlarının da sözleşmeli personel olarak istihdam edildiği anlaşılmakta olup, ayrıca davacının mezun olduğu Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programlan Bölümünün 2 yıl süreli Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Bölümünün sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılabileceği yönündeki Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.08.2006 tarihli toplantısında alınan karar da göz önüne alındığında davacının sözleşmeli olarak bulunduğu pozisyonun üst öğrenimi olduğu açık olup 657 sayılı Kanunun A-12/d paragrafı gereğince intibakının yapılarak kademe ve derecesinin yeniden belirlenmesi ve sözleşme ücretinin buna göre belirlenmesi yasal zorunluluktur. Bu nedenle davalı idarece davacının bu yöndeki isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Öte yandan, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının İptal kararı gereği davacının davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 57.80 YTL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 325.00 YTL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 11/12/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
AYDEMİR TUNÇ
33593
Uye Ar. MEHMET GÖK 101603
Uye
VEDAT YILDIRIM
101712

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 38,186 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam