1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Meslek Lisesine ilişkin yönerge kanuna aykırı

23 Kasım 2009 16:15
Yazdır

Yönerge Kanuna, Yönetmeliğe ve Esaslara Aykırı

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Sağlık Meslek Liselerinin öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri kendisine verilmeyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10/09/2009 tarihli ve 2250 sayılı yazıları ile Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergeyi Talim ve Terbiye Kuruluna sunmuştur. Bu yönerge hukuken geçerli değildir. Bu yönergeye istinaden geriye dönük koordinatör ekders ücretlerinin kesilmesi de doğru değildir. Ayrıntılar için tıklayınız

Talim ve Terbiye Kurulunun 12.10.2009 tarih ve 174 sayılı Kararı ile Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergeyi yayınlanmıştır.

Bu yönerge hukuken geçerli değildir. Çünkü Sağlık Meslek Liselerinin öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına kanunen verilmemiştir. Bu konu ayrıntısı ile ?Sağlık Meslek Liseleri Kanunsuz Yönetiliyor (MEB'e devredilen okular)? haberimizde işlenmiştir.

Ayrıca Bu yönergede, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa, Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğine, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karara aykırı hükümler bulunmaktadır.

Öğretmenlerin koordinatörlük uygulamasındaki ek derslerin kesilmesi imkânsızdır.

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergenin ?tanımlar? başlıklı 4. maddesi (ö) bendindeki Meslek dersi öğretmeninin tanımındaki; ?Sağlık meslek liselerinde, teorik ve uygulamalı meslek derslerini, aylık ve ücret karşılığı okutmak, mesleki rehberlik, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle iş birliği ve araştırma-geliştirme yapmakla görevli öğretmeni ifade eder.? açıklaması kamuoyunca, Sağlık meslek lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin işletmelerdeki mesleki eğitim görevlerini; maaş karşılığında yapacaklar şeklinde algılanmıştır.

Bu yönergeye istinaden geriye dönük koordinatör ekders ücretlerinin kesilmesi doğru değildir. Koordinatörlük görevinin maaş karşılığı yapılması şeklindeki bu algılama yanlıştır. Çünkü aynı tanım Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ?tanımlar? başlıklı 4. maddesinde de; ?Atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında, mezun oldukları yükseköğretim programları esas alınarak teorik ve uygulamalı meslek derslerini, aylık ve ücret karşılığı okutmak, mesleki rehberlik, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle iş birliği ve araştırma-geliştirme yapmakla görevli öğretmeni ifade eder.? şeklinde yer almaktadır.

Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ?Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ? başlıklı 267. maddesindeki; ?İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda atamaya esas alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Kurumdaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilir.

b) İşletmelerde meslekî eğitim ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin kuruma uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısı ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır.? hükümlerine göre İşletmelerde Meslek Eğitimi görevi ek ders görevi olarak verilmektedir. Koordinatörlük görevi ekders görevi kapsamında olduğundan maaş karşılığı sayılarak ek derslerin kesilmesi mümkün değildir.

Ayrıca yönergenin 8.maddesi (ö) bendindeki ?Görevlendirildiği sürede, kendi dersinin beceri eğitimini, ?Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar? hükümlerince yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapar.? Hükümlerine dayanılarak ta ek derslerin kesilmesi imkânsızdır.

Çünkü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?tanımlar? başlıklı 4. maddesi (n) bendindeki; ?Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder.? hükümlerine göre Yüz yüze eğitim İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında uygulanmamaktadır.

Yönerge 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa, Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğine, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karara aykırıdır.

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergenin en büyük hatası Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ?Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ? başlıklı 267. maddesindeki (h) bendinden ? Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim ders uygulamaları ve koordinatörlük görevine ilişkin esaslar, ilgili birimce belirlenir.? aldığı yetkiyi dayanarak, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğinde olmayan ?İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeni? kavramının tanımını bile yapmadan ?İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeni?nin görevlerini yönergenin 8. maddesinde belirlemesidir.

Yönerge;

?İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeninin görev ve sorumlulukları

Madde 8- (1) İşletmede beceri eğitim dersi öğretmeni;

a) Görevlendirildiği dersin beceri eğitimine katılır.

b) Beceri eğitiminin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul ve işletme yetkililerince yapılacak toplantılara katılır.

c) Dersinin teorik konularını ve işletme şartlarını değerlendirerek dersin uygulamasına ait yıllık planı hazırlar ve eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde okul müdürüne onaylatır.

ç)Beceri Eğitimi Günlük Planı (EK?4) hazırlar, hazırladığı planı eğitim sonunda okul müdürlüğüne teslim eder.

d) Beceri eğitiminde temiz ve beyaz bir önlük giyer, önlüğünün yakasına okul kimlik kartını takar.

e) Beceri eğitimine, öğrencilerin uygulama kıyafetiyle katılmasını sağlar.

f) Beceri eğitimi başlamadan önce öğrencilere dersin konusu, işletmenin genel işleyişi, iş akışı ve iş güvenliği konularında bilgi verir.

g) İşletme yöneticisi ve servis sorumlusu ile birlikte dersinin öğretim programı doğrultusunda planlama yapar.

ğ) Beceri eğitimine katılan öğrencileri servis sorumlusu ile birlikte izler, öğrencilere plan ve programı uygulatır, bireysel veya grup hâlinde görüşerek beceri eğitiminde edindikleri izlenimler hakkında bilgi alır ve rehberlik eder.

h) Öğrencilerin beceri eğitimine devam durumlarını izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine ve okul müdürlüğüne zamanında bildirir.

ı) Öğrencilerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını okul müdürlüğüne bildirir.

i) Eğitim hizmetlerini mevzuatına ve sözleşme hükümlerine göre yürütür, bu konuda okul ve işletmelerin yapacakları hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

j) Beceri eğitiminde dersin özelliğine göre her öğrencinin yaptığı temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapar, öğrenci ile birlikte çizelgeyi imzalar ve bu dokümanın yer alacağı birer iş dosyasının tutulmasını sağlar, istenmesi durumunda okul müdürlüğüne dosyayı teslim eder.

k) İşletmedeki imkânsızlıklar nedeniyle eğitimi yapılan dersin işlenemeyen konularının öğretimi için okul müdürlüğü ile iş birliği yapar.

l) Her ayın sonunda ?Uygulama Değerlendirme Formu?nun ilgili bölümlerini doldurur. Formu, kapalı zarf içinde okul müdürlüğüne teslim eder.

m) Beceri eğitiminin değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla karşılaşılan güçlükler ile bunların giderilmesi için gerekli önlemleri bir raporla okul müdürlüğüne bildirir.

n) Döneme ait not çizelgelerini e-okul sistemi üzerinden doldurarak çıktısını dönem sona ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim eder.

o) İşletmedeki görevine gelememesi durumunda, özrünü zamanında okul müdürlüğüne bildirir.

ö) Görevlendirildiği sürede, kendi dersinin beceri eğitimini, ?Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar? hükümlerince yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapar.

(2) Sorumluluğunu üstlendiği öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimlerinin protokol hükümlerini de dikkate alarak sevk ve idaresinden birinci derecede sorumludur.? şeklinde sıralamıştır.

Oysaki ?İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeni? bu tanımı doğuran yönergenin tanımlar maddesinde bile tanımlanmamıştır.

Bu Yönerge, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile 03/07/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 267 nci maddesinin (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak gösterilen tüm mevzuat metinlerinde ?İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeni? tanımlanmadığı gibi de görevleri de sıralanmamıştır.

Burada yapılan hatayı tanımlamak için bazı kavramların bilinmesine gerek duyulmaktadır Şöyle ki;

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergenin dayanağı olan 3308 sayılı ?Mesleki Eğitim Kanunu?na göre; Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören öğrencilerin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarına İşletmelerde Mesleki Eğitim denilmektedir.

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılmaktadır.

Mesleki Eğitim Kanununun ?İşletmelerde Meslek Eğitimi? başlıklı 18. maddesinin son fıkrasındaki; ?Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.

?????.

Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir.? Hükümlere göre İşletmelerde Mesleki Eğitim işletmelerin kurduğu eğitim biriminde usta öğretici veya eğitici personel tarafından verilmektedir.

Madde metninde yer alan Usta öğretici ve Eğitici Personel kavramları; Mesleki Eğitim Kanununun ?Tanımlar? başlıklı 3. maddesinin (g) ve (m) bendinde; (g) "Usta öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi; İfade eder.? (m) ?Eğitici Personel?, mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi; İfade eder. şeklinde yer almaktadır.

Bu hükümlere göre Usta öğretici ve Eğitici Personel işletme tarafından istihdam edilen kişileri ifade etmekte ve bu kişiler beceri eğitimini yapan kişiler olarak tanımlanmaktadırlar.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ?Eğitimde süreklilik? başlıklı 191 maddesindeki; ?İşletmelerdeki meslekî eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise kurumda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılması esastır.? hükümlerine göre beceri eğitimi işletmelerde yapılmaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ?Öğrenci grubu? başlıklı 192 maddesindeki; ?İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.? hükümlerine göre beceri eğitimi için, işletme tarafından eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilmektedir.

Yine Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ?Meslekî eğitimde işletmelerin görev ve sorumlulukları? başlıklı 196. maddesinin (c) bendindeki ?Meslekî eğitim yaptıracak işletmeler: İşletmede meslekî eğitim yapılacak alan/dalların her biri için öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya meslekî yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel görevlendirir.? hükümlerine göre işletmeler öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere usta öğretici veya eğitici personel görevlendireceklerdir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin ?İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta öğretici? başlıklı 198. maddesinde;

?İşletmelerde beceri eğitimi, eğitici personel/usta öğreticilerce yaptırılır.

Eğitici personel/usta öğretici:

a) İşletmelerde yapılacak beceri eğitiminin plânlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurum ve işletme yetkililerince yapılacak toplantılara katılır.

b) Teorik konular da dikkate alınarak koordinatör öğretmenle birlikte eğitim uygulamasına ait plânlar yapar ve eğitime başlanılan ilk hafta içinde plânları işletme yetkilisi ile kurum müdürünün onayına sunar.

c) Öğrenci/kursiyerlerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitime devam durumlarını günü gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.

d) Öğrenci/kursiyerlerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.

e) Eğitim hizmetlerini mevzuatına göre yürütür, bu konuda kurum ve işletmelerin yapacakları hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

f) Eğitim etkinliklerinde, çalışma takvimine uyar.

g) Göreve gelememeleri durumunda, özürlerini zamanında işletme yetkililerine bildirir.

h) Beceri eğitiminde her öğrencinin, mesleğin özelliğine göre yaptığı temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapar, öğrenci ile birlikte imzalar ve bu dokümanın yer alacağı birer iş dosyası tutmasını sağlar.

ı) İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş güvenliği konularında öğrencilere bilgi verir.? hükümleriyle İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta öğreticilerin görevleri belirlenmiştir.

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesini hazırlayanlar ?İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeni? tanımını yapamamışlardır.

Çünkü böyle bir kadro ve görev yoktur. İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak işletme tarafından istihdam edilen eğitici personel/usta öğreticilerin görevlerini ?İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeni? başlığı altında yönergenin 8.maddesinde düzenlemişlerdir.

Bu görev usta öğretici ve eğitici personelin görevleridir. Sağlık meslek lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin görevi değildir.

Ne 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ne Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Sağlık meslek lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin işletmelerde beceri, eğitimi adı altında bir görevleri bulunmamaktadır. Yönergeyi hazırlayanlar usta öğretici ve eğitici personelin görevlerini Sağlık meslek lisesi meslek dersleri öğretmenlerine yüklemişlerdir.

Bu öğretmenlerin sadece koordinatör öğretmen vasfıyla ilgili Öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatili süresi içinde yaptıkları staj ve yaz uygulamalarında işletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi ve işletmeler arası koordinasyonu sağlamak görevi bulunmaktadır.

Sağlık meslek lisesi meslek dersleri öğretmenlerine sadece koordinatör öğretmen görevi verilebilir. Bu görev tanımı da; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?İşletmelerde meslek eğitimi? başlıklı 15.maddesindeki;

?(1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

(2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde ?işletmelerde meslek eğitimi? adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

a) Meslekî eğitim merkezlerinde;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

b) Diğer okul ve kurumlarda;

1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.

(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.? hükümlere göre yürütürler.

Koordinatör öğretmen vasfıyla ilgili İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması görevini yerine getirdikten sonra işletmede bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yine Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergenin 8.maddesi (ö) bendindeki; ?Görevlendirildiği sürede, kendi dersinin beceri eğitimini, ?Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar? hükümlerince yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapar.? hükümlerine göre İşletmede beceri eğitimi dersi öğretmeni yüz yüze eğitim kapsamında İşletmede beceri eğitimi dersini öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapacaktır.

Fakat Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?tanımlar? başlıklı 4. maddesi (n) bendindeki; ?Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder.? hükümlerine göre Yüz yüze eğitim İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında uygulanmamaktadır. Çünkü meslek dersleri öğretmenlerinin işletmelerde eğitim görevi yoktur sadece koordinatörlük görevi bulunmaktadır.

Bu kadar açık hükümler bulunmasına rağmen yönergenin hatalı hazırlanmasının nedeni de ortadadır. ?Sağlık Meslek Liseleri Kanunsuz Yönetiliyor (MEB'e devredilen okular)? haberimizde belirttiğimiz üzere Sağlık Meslek Liselerinin eğitim kurumlarını açmak, eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütme görevi Genel Müdürlük düzeyine çekilmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz hatalar doğrultusunda yönergenin 7 maddesinde de düzenlemeler yapılmalıdır.

?Okul müdürünün görevleri

Madde 7- (1) Okul müdürü;

b) İşletme müdürüyle koordine sağlayarak beceri eğitimine katılan ders öğretmenleri ile koordinatör öğretmen ve öğrencilerin devam-devamsızlık, disiplin, başarı durumları ve konuya ilişkin diğer iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerince yürütür.

d) Beceri eğitimi için öncelikle alan/dal meslek dersi öğretmenleri olmak üzere, diğer meslek dersi öğretmenlerinin dengeli bir şekilde dağılımını sağlayarak görevlendirir.

ğ) İşletmede beceri eğitim dersi öğretmenleri ile öğrencileri denetleyerek görevin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

h) İşletmede beceri eğitimi dersleri için günde bir öğrenci grubuna, bir ders için en fazla bir öğretmen görevlendirir.?

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 13,950 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam