1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ Kadrolarına Atama Yapacak

Daha önce hem genel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hem de MEB'in kurumsal yönetmeliğinde yapılan değişiklikler bugün son aşamaya geldi. MEB'den yapılan açıklamada, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına kurum içinden atama yapılağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgenin tam metnini görmek için başlığa tıklayın. (Son başvuru tarihi: 11/05/2005)
05 Mayıs 2005 15:38
Yazdır

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.02.01.72-27058 04/05/2005
Konu : Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama
ve Kontrol İşletmeni Kadrolarına Atama

????? VALİLİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : (a) 26/07/2000 tarihli ve 24121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği.
(b) Millî Eğitim Bakanlığının 10/04/2001 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.01.72-34078-(2001/29) sayılı genelgesi.
(c) Millî Eğitim Bakanlığının 28/04/2005 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.01.72-24769 sayılı Makam Onayı.

Bakanlığımız taşra teşkilatındaki okul ve kurumlarda görev yapan personelden İlgi (a) Yönetmelik'te belirtilen şartları taşıyanlardan kadro unvanı veri hazırlama ve kontrol işletmeni olanların bilgisayar işletmeni, kadro unvanı veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, daktilograf, memur, santral memuru ve usta öğretici olanların veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atamalarının yapılmasına yönelik iş ve işlemlerin başlatılması İlgi (c) Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu nedenle; boş kadro sayısı dikkate alınarak illere kontenjan ayrılmış ve il bazında belirlenen kontenjan içerisinde değerlendirilmek üzere veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapanlardan bilgisayar işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, daktilograf, memur, santral memuru ve usta öğretici olarak görev yapanlardan veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmak isteyenlerin başvuruları alınacaktır.

Başvuru alınması ve yapılacak değerlendirmeyle ilgili iş ve işlemler ekte açıklanmıştır. Açıklamalar doğrultusunda yapılacak işlemler sonucunda 27/05/2005 tarihi itibariyle İl Değerlendirme ve Sınav Kurulları tarafından oluşturulan ve imzalanan (EK-3) liste en kısa sürede Bakanlığımıza gönderilecektir.

Ayrıca; İlgi (a) Yönetmelik'e eklenen geçici bir madde ile memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför ve bu düzeydeki görevlere yapılacak atamalarda görevde yükselmenin eğitime ilişkin hükümlerinin uygulanması 31/12/2005 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bu madde gereğince; İlgi (b) genelge doğrultusunda genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolarda görev yapan personelden teknisyen, yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolarda görev yapan personelden programcı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, şoför ve teknisyen kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunanların başvuruları, İlgi (a) Yönetmelik'te yapılan değişikliklere de uygun olacak şekilde yeniden başvuru alınmak üzere İlgi (c) Makam Onayı ile işlemden kaldırılmıştır.

İlgi (a) Yönetmelik'te belirtilen özel ve genel şartları taşıyan ve belirlenecek kadro unvan ve sayılarını dikkate alarak başvuruda bulunacak olan genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolarda görev yapanların teknisyen, yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara görev yapanların memur, daktilograf, ambar memuru, şoför ve usta öğretici kadrolarına atanmalarının yapılabilmesi için yeniden başvuruları alınacak ve görevde yükselme eğitimine alınmaksızın 09/07/2005 tarihinde Bakanlığımızca merkezî görevde yükselme eleme sınavı yapılacak olup, sınava ilişkin iş ve işlemler daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bu nedenle; memur, daktilograf, ambar memuru, şoför, usta öğretici ve teknisyen, olarak atama yapılacak kadro sayılarının belirlenebilmesi için sınavsız olarak bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına yapılacak olan atamaların (EK-5) iş takviminde belirtilen süre içerisinde bitirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER :
1- Açıklama ve ekleri (9 sayfa)

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KADROLARINA ATANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNACAKLAR İÇİN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmelik'in 22'nci maddenin (a) bendi; ?Aynı ana görev grubuna ait alt görev grubu içindeki görevlerde bulunanlar aynı alt görev grubundaki kadrolara, 5 inci maddenin (F) bendinin (a) alt bendinde yer alan görevlerde bulunanlar ise (D) bendinin (c) alt bendinde yer alan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrolarına gerekli koşulları taşımaları kaydıyla istekleri üzerine sınav koşulu aranmaksızın atanabilirler.? şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile kadro unvanı veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, daktilograf, memur, santral memuru ve usta öğretici olanların, atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi tutulmaksızın veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmaları mümkün hale getirilmiştir.

Bu nedenle; 28/04/2005 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.02.01.72-24769 sayılı Makam Onayı ile bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarından boş olanlara yukarıda belirtilen kadro unvanlarında görev yapanlardan atama yapılabilmesi için başvuru alınması, alınan başvuruların Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 20/01/2003 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-1350-2003/2 sayılı genelgesi eki ?Değerlendirme Formu?ndaki kriterler kullanılarak değerlendirilmesi ve Yönetmelik gereği görevler için aranılan hizmet sürelerinin tespiti bakımından 31/12/2005 tarihinin esas alınması uygun görülmüştür.

Makam Onayı ile alınan yetki doğrultusunda işlemler başlatılmış ve öncelikle atama yapılacak kadroların miktarı boş kadro, çalışan personel sayıları ve benzeri kriterler göz önüne alınarak belirlenmiş ve illere unvan bazında ayrılan kontenjan (EK-4)'de gösterilmiştir.

Ayrılan kontenjan dahilinde atama yapılacakların tespit edilebilmesi için yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilmiş olup, işlem sürecini gösterir iş takvimi (EK-5)'tedir.

I. ARANILAN ŞARTLAR :
Başvuruda bulunacaklarda;
A. Bilgisayar İşletmeni kadrosuna bakımından;
1. 31/12/2005 tarihi itibariyle memuriyette en az beş yıl hizmeti bulunmak,
2. 31/12/2005 tarihi itibariyle Bakanlığımızın veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,
3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125'inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile disipline ilişkin özel kanunlarda belirtilen ve bu cezaya denk olan disiplin cezası almamış olmak,
5. Sicil raporlarına göre son yıla (2004) ait sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık (2004-
2003-2002) sicil notu ortalaması en az iyi (76 puan) derecede olmak,

B. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna bakımından;
1. 31/12/2005 tarihi itibariyle memuriyette en az beş yıl hizmeti bulunmak,
2. 31/12/2005 tarihi itibariyle Bakanlığımızın veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, daktilograf, memur, santral memuru ve usta öğretici kadrolarından birisinde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,
3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. Bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak,
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125'inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile disipline ilişkin özel kanunlarda belirtilen ve bu cezaya denk olan disiplin cezası almamış olmak,
6. Sicil raporlarına göre son yıla (2004) ait sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık (2004- 2003-2002) sicil notu ortalaması en az iyi (76 puan) derecede olmak,
şartları aranmaktadır.

II. BAŞVURUDA BULUNACAKLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER :
1. Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar başvuruda bulunacaktır.
2. Başvuru için, (EK-2) başvuru formu kullanılacak ve sadece ilgili bölüm doldurulacaktır.
3. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunacak olanlar, başvuru formuna ayrıca bilgisayar kullanmayı bildiklerine ilişkin belgeyi ekleyeceklerdir.
4. Başvuru formu ve varsa eki, görev yapılan okul veya kurum müdürlüklerine süresi içerisinde teslim edilecektir.

III. OKUL/KURUM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER :
1. Bu açıklamaların tamamının, başvuruda bulunacak personel tarafından incelenebilmesi için gerekli kolaylık sağlanacaktır.
2. Başvuru formu, başvuruda bulunacak personele yetecek kadar çoğaltılacaktır.
3. Başvuru formundaki ilgili bölüm yetkili personel tarafından onaylanacaktır.
4. Başvuruda bulunan personelin başvuru formları, ilçelerde ilçe, il merkezlerinde il millî eğitim müdürlüklerine süresi içerisinde teslim edilecektir.

IV. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER :
1. Bu açıklamaların tamamı, ilçede görev yapan personele duyurulmak üzere okul ve kurum müdürlüklerine gönderilecektir.
2. Okul ve kurum müdürlükleri tarafından alınan başvuru formları, il millî eğitim müdürlüklerine süresi içerisinde teslim edilecektir.

V. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER :
1. Bu açıklamaların tamamı, il merkezinde görev yapan personele duyurulmak üzere ilgili okul ve kurumlar müdürlüklerine, ilçelerdeki okul ve kurumlarda görev yapan personele duyurulmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
2. İl millî eğitim müdürünün başkanlığında ilköğretim müfettişleri başkan yardımcısı, atama ve hizmet içi eğitim bölümlerinden sorumlu iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile bir ilçe milli eğitim müdürü olmak üzere 5 kişiden oluşan İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu oluşturulacaktır.
3. İlçelerde; ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, il merkezinde ise okul ve kurum müdürlüklerinde toplanan başvuru formları süresi içerisinde teslim alınacaktır.
4. Personelin özlük ve sicil dosyasındaki bilgileri esas alınarak başvuru formunun ilgili bölümü doldurulacaktır.
5. Başvuruda bulunan her bir personel için başvuru formuna;
? 31/12/2005 tarihi itibariyle memuriyetteki toplam hizmet süresinin ve halen bulunduğu kadro unvanındaki görev süresinin tespiti için tüm hizmetlerini gösterir hizmet cetveli,
? En son öğrenim durumunu gösterir öğrenim durumu belgesi,
? Varsa ilgili mevzuat hükümleri gereğince verilmiş olan takdirname ve ödüle ilişkin belgesi,
? Varsa hizmet içi eğitim programından alınmış olan belgesi,
? Varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavı sonuç belgesi,
? Varsa daha önce katıldığı görevde yükselme sınavında başarısız olduğuna ilişkin belgesi,
eklenecektir.

6. Başvuru formunun, personel tarafından doldurulan bölümünde bulunan şimdiki kadro unvanı, öğrenim durumu ve hizmet süresine ilişkin bilgiler, 5 inci maddede sayılan belgelerdeki bilgilere göre kontrol edilecek, yanlış olan bilgiler çizilecek ve doğruları renkli kalemle yazılacaktır.
7. Eklenen belgelerle birlikte il genelinde toplanan başvuru formları, değerlendirilmeye tabi tutulmak üzere İl Değerlendirme ve Sınav Kuruluna gönderilecektir.
8. İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu oluşturulan ve kurul başkanı ve üyeler tarafından imzalanmış olan (EK-3) listenin onaylı bir örneği (fotokopisi), süresi içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. (Aynı liste, formatı bozulmadan Excel (.xls) dosyası olarak pgm_kadro_genel_idare@meb.gov.tr adresine de ayrıca gönderilecektir.)
9. İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu tarafından yapılacak işlerin sonuçlanmasını takiben başvuru evrakının tamamı yapılacak itirazlara cevap verilmesi amacıyla saklanacaktır.

VI. İL DEĞERLENDİRME VE SINAV KURULU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER :
1. Oluşturulan kurul tarafından başvuru formundaki bilgiler ile il millî eğitim müdürlüğü tarafından eklenen bilgi ve belgeler doğrultusunda (EK-1) Değerlendirme Formu'ndaki kıstaslar puanlamaya tabi tutulacak ve personelin Değerlendirme Puanı tespit edilecektir.
2. Değerlendirme formundaki puana göre sıralama yapılacak ve puanı en yüksek olandan başlanmak üzere ilinize ayrılan kontenjan sayısı kadar personelin ismi (EK-3) forma yazılacaktır. (Yedek personel belirlemesi yapılmayacaktır.)
3. (EK-1) ve (EK-2) Form, komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanacaktır.

VII. BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLER :
1. İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu oluşturulan ve kurul başkanı ve üyeler tarafından imzalanmış olan (EK-3) listenin onaylı bir örneğinin 81 il tarafından Bakanlığımıza ulaşmasını takiben personelin mağduriyetine neden olunmaması için kazanılmış hak aylığı ve öğrenim durumu dikkate alınarak boş kadroların dağılımı yapılacaktır.
2. (EK-3) listede ismi bulunan personele tahsis edilecek kadro derecesi liste halinde illere bildirilecek ve belirtilecek olan süre içerisinde atamalarının yapılarak atama bilgilerinin Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına gönderilmesi istenilecektir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR :
1. Unvanlar bazında ayrılan kontenjan kadar personel başvuruda bulunmaması halinde kullanılmayan kontenjan iptal edilecektir.
2. İçişleri Bakanlığınca, İçişleri Bakanlığı kadrolarına 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince ataması yapılıp, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarında görev yapan personel bulunmaktadır. Bu şekilde atanmış olan personelden, bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan olması halinde bu personel için ayrılan kontenjan içerisinde değerlendirme yapılmayacak, başvuru evrakı İçişleri Bakanlığı ile yazışma yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.
3. Boş kadroların tamamının kullanılması planlandığından kontenjan arttırılması yönünde kesinlikle teklifte bulunulmayacaktır.
4. Ekler ;
EK-1 Değerlendirme formu,
EK-2 Başvuru formu,
EK-3 İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu Tarafından Kadro Unvanının Değiştirilmesi Uygun Görülen Personel Listesi,
EK-4 Atama Yapılmak Üzere Ayrılan Kontenjanın Unvan ve İl Bazında Dağılımı,
EK-5 İş Takvimi'nden ibarettir.

(EK-4)
İL KODU/ İL ADI/ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ KONTENJANI/ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KONTENJANI
1 ADANA 3 72
2 ADIYAMAN 1 29
3 AFYONKARAHİSAR 4 42
4 AĞRI 0 29
5 AMASYA 3 35
6 ANKARA 0 204
7 ANTALYA 5 47
8 ARTVİN 2 35
9 AYDIN 4 25
10 BALIKESİR 0 56
11 BİLECİK 0 17
12 BİNGÖL 0 45
13 BİTLİS 3 30
14 BOLU 0 28
15 BURDUR 0 28
16 BURSA 2 32
17 ÇANAKKALE 3 22
18 ÇANKIRI 0 41
19 ÇORUM 0 48
20 DENİZLİ 2 50
21 DİYARBAKIR 0 62
22 EDİRNE 1 25
23 ELAZIĞ 0 77
24 ERZİNCAN 0 43
25 ERZURUM 2 74
26 ESKİŞEHİR 0 62
27 GAZİANTEP 0 55
28 GİRESUN 0 42
29 GÜMÜŞHANE 0 16
30 HAKKARİ 2 21
31 HATAY 4 31
32 ISPARTA 1 67
33 MERSİN 0 70
34 İSTANBUL 1 292
35 İZMİR 0 107
36 KARS 1 36
37 KASTAMONU 0 54
38 KAYSERİ 6 53
39 KIRKLARELİ 2 23
40 KIRŞEHİR 0 23
41 KOCAELİ 6 34
42 KONYA 7 54
43 KÜTAHYA 0 45
44 MALATYA 0 94
45 MANİSA 9 29
46 K.MARAŞ 0 75
47 MARDİN 5 19
48 MUĞLA 0 15
49 MUŞ 0 48
50 NEVŞEHİR 0 28
51 NİĞDE 0 37
52 ORDU 0 35
53 RİZE 0 29
54 SAKARYA 5 22
55 SAMSUN 0 56
56 SİİRT 0 32
57 SİNOP 0 42
58 SİVAS 0 69
59 TEKİRDAĞ 0 31
60 TOKAT 3 59
61 TRABZON 0 31
62 TUNCELİ 2 22
63 ŞANLIURFA 3 56
64 UŞAK 0 22
65 VAN 0 42
66 YOZGAT 1 63
67 ZONGULDAK 2 24
68 AKSARAY 1 31
69 BAYBURT 0 20
70 KARAMAN 0 19
71 KIRIKKALE 4 42
72 BATMAN 0 31
73 ŞIRNAK 1 8
74 BARTIN 0 23
75 ARDAHAN 0 16
76 IĞDIR 1 2
77 YALOVA 0 6
78 KARABÜK 0 31
79 KİLİS 0 10
80 OSMANİYE 0 9
81 DÜZCE 0 17
TOPLAM 102 3526

EK-5: İŞ TAKVİMİ
SIRA NO/ YAPILACAK İŞLEM/ İŞLEMİ YAPACAK BİRİM/ İŞLEM TARİHİ
1 Başvuru alınmasıyla ilgili iş ve işlemlerin açıklandığı yazı ve eklerin Valiliklere gönderilmesi/ Personel Genel Müdürlüğü 04/05/2005 tarihine kadar
2 Bakanlıkça gönderilen yazı ve eklerinin okul ve kurum müdürlüklerine gönderilmesi/ İl Milli Eğitim Müdürlükleri 06/05/2005 tarihine kadar
3 Başvuruda bulunacak personele duyuru yapılması ve başvuru alınması/ Okul ve Kurum Müdürlükleri 11/05/2005 tarihine kadar
4 İlçelerdeki okul ve kurumlar açısından kabul edilen başvuruların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi/ Okul ve Kurum Müdürlükleri 12/05/2005 tarihine
kadar
5 İl merkezindeki okul ve kurumlar açısından kabul edilen başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi/ Okul ve Kurum Müdürlükleri 12/05/2005 tarihine
kadar
6 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından teslim alınan başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesi/ İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 13/05/2005 tarihine kadar
7 Başvuru formunun İl Milli Eğitim Müdürlüklerince doldurulması gereken bölümlerinin doldurulması ve eklerin hazırlanması/ İl Milli Eğitim Müdürlükleri 20/05/2005 tarihine kadar
8 İl Değerlendirme ve Sınav Kurullarının oluşturulması/ İl Milli Eğitim Müdürlükleri 20/05/2005 tarihine kadar
9 İl Değerlendirme ve Sınav Kurulları tarafından ayrılan kontenjan sayısı kadar personel belirlemesi yapılması/ İl Değerlendirme ve Sınav Kurulları 25/05/2005 tarihine
kadar
10 İl Değerlendirme ve Sınav Kurulları tarafından belirlenen personelin EK-3 listeye yazılarak Bakanlığa gönderilmesi/ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27/05/2005 tarihine kadar
11Bakanlık tarafından personelin kazanılmış hak aylığına ve öğrenim durumuna uygun kadro belirlemesi yapması/ Personel Genel Müdürlüğü 09/06/2005 tarihine kadar
12 Kadro derecesi belirlenen personel listesinin Valiliklere gönderilmesi/ Personel Genel Müdürlüğü 10/06/2005 tarihine kadar

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 151,313 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam