1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

28 Temmuz 2012 00:37
Yazdır

28 Temmuz 2012 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 28367

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.1.A-3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?(2) Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıp karşılanmaması, hizmetin niteliği gibi hususları dikkate alarak özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara ilişkin ayrıca usul ve esas belirleyebilir.?

MADDE 2 ? Aynı Tebliğin 3.1.2.A numaralı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ? 6.2.1.C-2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.1.C-2- Rituksimab

(1) Romatoid Artritli hastalarda, methotreksat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) veya TNF inhibitörü başlanması uygun olmayan/görülmeyen veya TNF inhibitörlerine karşı intoleransı olan erişkin hastalarda, bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak romatoloji veya klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından reçetelenir.

(2) Sağlık kurulu raporları 6 aylık olarak düzenlenir. İlk raporun süresi sonunda DAS 28'te toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.

(3) Sağlık kurulu raporları aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesislerinde, en az bir romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.

b) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.?

MADDE 4 - Aynı Tebliğin 6.2.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.3. Enjektabl alerji aşılarının kullanım ilkeleri

(1) Solunum yolu alerjeni duyarlılığı olduğu cilt testleri ve/veya spesifik Ig E ölçümü ile gösterilmiş, en az 3 ay süre ile uygulanan medikal tedavi ile hastalığı kontrol altına alınamamış hastalarda; alerjik astım, alerjik rinit, alerjik konjonktivit durumlarında, tüm bu durumların belirtildiği immünoloji veya alerji hastalıkları uzman hekimlerinden birinin yer aldığı, tedavi protokolünü de gösterir resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. İlk reçetelendirme bu uzman hekimlerce yapılır.

(2) En fazla 2 farklı grup solunum yolu alerjeni için immunoterapi ödenir. Bu gruplar; polenler, ev tozu akarları, küf mantarları ve hayvan epitelidir.

(3) Aşı tedavisine 6 ay ya da daha fazla ara verilmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere bu durumun ve hastanın tedaviye başladığı tarih ve o tarihteki başlangıç kriterlerinin yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi koşuluyla tedaviye, başlangıç dozlarında yeniden başlanabilir. Bu rapora dayanılarak ilk reçetelendirme alerji veya immunoloji uzman hekimlerince yapılır.

(4) Sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedavinin devamı niteliğindeki diğer reçetelendirmeler bu hekimlerin yanı sıra, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz, göz hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimi tarafından yapılabilir.

(5) Her sağlık kurulu raporunda; tedaviye ilk başlangıç tarihi belirtilir.

(6) Alerji aşılarının oral formları ödenmez.

(7) Arı venom alerjisi; arı venom aşıları, immünoloji ve alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, uzman hekimler tarafından reçete edilir.

(8) Aşı tedavileri toplamda, arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemez.

(9) Zehirlenmelerde kullanılan antidotların bedelinin tamamı sağlık raporu aranmaksızın ödenir.?

MADDE 5 - Aynı Tebliğin 6.2.8.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?(4) Yoğunlaştırıcı-kıvam artırıcı beslenme ürünleri: 2 yaşın altında yutma/yutkunma bozukluğu veya gastro özofagial reflüsü olan çocuklarda, bu durumun belirtildiği gastroenteroloji, metabolizma ve yoğun bakım uzmanlarının en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimler ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Raporda, ürününün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek reçeteye en fazla bir kutu yazılır.?

MADDE 6 - Aynı Tebliğin 6.2.9 numaralı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.9. Eritropoietin, Darbepoetin, Sevelamer, Parikalsitol, Oral Esansiyel Aminoasit Preperatları ve Keto Analogları kullanım ilkeleri?

MADDE 7 - Aynı Tebliğin 6.2.9.D- numaralı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

?(5) Serum kalsiyum düzeyleri temelinde paratroidektomi endike olduğu halde (ilgili tedavi kılavuzlarında tanımlandığı şekilde) paratiroidektominin klinik açıdan uygun olmadığı veya kontrendike olduğu primer hiperparatiroidili hastalarda hiperkalseminin düşürülmesi endikasyonunda; aşağıdaki durumlarda 3. basamak sağlık tesislerinde, bu durumların belirtildiği endokrinoloji, genel cerrahi ve anestezi uzman hekimlerinin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden endokrinoloji uzman hekimlerince reçetelenebilir:

(a)ASA-IV grubu hastalarda veya,

(b) Opere olmuş ancak nüks olan hastalarda; bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri≥10.5 mg/dl olan hastalarda.?

MADDE 8 - Aynı Tebliğin 6.2.9 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

?6.2.9.E Oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

(1) Serum albumin düzeyi< 3,5 g/dL olan; Evre 4 KBH (glomerüler filtrasyon hızı<30 ml/dak) veya Evre 5 KBH (diyaliz hastaları dahil) hastalarında;

a) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olması veya

b) Vücut Kitle İndeksi ( BMI = Body Mass Index ) 19'un altında olması halinde tedaviye başlanır.

(2) Tedaviyi kesme kriterleri:

a) Tedavinin ilk 6 ayının sonunda başlangıç serum albümin düzeyinde %25 ?lik artış sağlanamayan hastalarda veya

b) Tedavinin ilk 3 ayının sonunda ve/veya tedavinin devamında serum albümin düzeyi 4 g/dL'nin üzerine çıkan tüm hastalarda ilaç kesilir.

c) Tedavisi kesilen hastalarda yeniden tedaviye başlarken tedavi başlangıç kriterleri aranır.

(3) Bu hastalarda, nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki hususların belirtildiği 1 yıl süreli sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Her reçetede serum albumin düzeyine ait yeni tetkik sonuçları reçete üzerinde belirtilir. Devam raporlarında ise hastanın tedaviye başlangıç albumin düzeyi yer almalıdır.?

MADDE 9 - Aynı Tebliğin 6.2.13.E-2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(3) Tedavi süresi: Genotip 1 ve 4 için 48 haftadır. Tedavi başlandıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeylerin 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta sonunda kesilir. 16. haftada 2 log (100 kat) azalan hastalarda ve 28. haftada HCV RNA (-) olan hastalarda yazılacak reçetelerine HCV RNA analiz raporunun fotokopisi eklenir. Bu süreler içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalınan hastalarda belirtilen haftalar içinde süreye tekabül eden dozda ilaç alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleri ile yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç bu fıkrada belirtilen haftalık dozlara tamamlanır. Tedaviye devam kriterleri yeni rapora göre değerlendirilir.?

MADDE 10 - Aynı Tebliğin 6.2.13.E.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.13.E.4. 3-18 yaş çocuk Kronik Hepatit C hastalarında yeniden tedavi

(1) Komplikasyonlar nedeniyle tedaviye 12. haftadan önce son verilmiş olan kronik hepatit C hastaları tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak yeniden tedaviye alınabilirler. İlk 12 hafta içinde komplikasyonlar nedeniyle tedaviye ara vermek zorunda kalınan hastalarda 12 hafta içinde 12 doz ilacı alınamamışsa ara verilme nedenleri gerekçeleriyle yeni raporda belirtilmek kaydıyla ilaç 12 haftalık doza tamamlanır.?

MADDE 11 - Aynı Tebliğin 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

a) (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?2- Erken evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda; 9 haftalık tedaviden sonra ?Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu?nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi ve reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu ve ekokardiyografi değerlendirmesinin de yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.?

b) (i) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

?3- Metastatik ya da lokal ileri evrede olan ve cerrahi tedavinin mümkün olmadığı, iyi differansiye, Ki-67 indeksi 5 ve altında olan, RECIST kriterlerine göre hastalık progresyonunun bulunduğu, daha önce somatostatin ve bir sıra kemoterapi uygulanmış olan pankreatik nöroendokrin tümörlerin tedavisinde, Ki-67 indeksini içeren patoloji rapor bilgilerinin bulunduğu, tedavi protokolünü de gösterir en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçetelenir.?

c) (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?n) Lenalidomid; en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan aşağıda belirtilen durumlardan birinin olması halinde; hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3. kür sonunda en az minör yanıt yoksa tedavi sonlandırılır. 3. kür sonunda en az minör yanıt, 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedaviye devam edilir. Tedavinin devamında her 6. kür sonunda en az kısmi yanıt var ise tedavi toplam iki yıla tamamlanabilir.

1-Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı durumlarda,

2-Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde?

d) Aynı fıkraya aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.

?s) Cinacalcet; paratiroid karsinomu endikasyonunda; opere olmuş ancak nüks olan hastalarda, bifosfonatlar ile hiperkalsemisi kontrol altına alınamamış ve albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri≥10.5 mg/dl olduğu belirtilen endokrinoloji uzman hekimince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak iç hastalıkları uzmanlarınca reçetelenebilir.?

MADDE 12 ? Aynı Tebliğin 6.2.17.A numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

?d) Bifosfanatların, kalça çıkığı veya bel kemiği zedelenmesine bağlı heterotopik ossifikasyon (HO) endikasyonu olan formları, bu endikasyonda prospektüsünde belirtilen dozlar ve sürelerde KMY ölçüm sonucu aranmaksızın kullanılabilir.?

MADDE 13 ? Aynı Tebliğin 6.2.24.B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.24.B- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

(1) Formeterol, salmeterol ve tiotropium, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

(2) Formeterol ve salmeterolün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.?

MADDE 14 - Aynı Tebliğin 6.2.25 numaralı maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil) ve zonisamit, nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(3) Pregabalin (kombinasyonları dahil) yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda ödenmez.?

MADDE 15 - Aynı Tebliğin 6.2.27-A numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi rapor süresi 3 gün olmak üzere,?

b) Dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(4) FaktörVIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini (glanzmann trombastenisi hariç), inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; klinik şartlarda prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar uzman hekim tarafından reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.

(5) Kombine koagülasyon faktörü/Protrombin kompleksi konsantreleri; kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, klinik şartlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç) belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda reçete edilebilir. Reçete edilen ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.?

MADDE 16 - Aynı Tebliğin 6.2.28 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

6.2.28.A- Statinler

(1) Statinler, daha önce ilaç kullanmayan hastalarda; uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır;

a) LDL düzeyinin 190 mg/dL'nin üstünde olduğu durumlarda,

b) LDL düzeyinin 160 mg/dL'nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa,

c) LDL düzeyinin 130 mg/dL'nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa,

d) LDL düzeyinin 100 mg/dL'nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri için ek risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hipertansiyon,

b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü,

c) 65 yaş ve üstü hastalar.

(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

(4) Statinlerin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.

6.2.28.B- Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestramin)

(1) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL'nin üstünde olduğu durumlarda;

(2) Diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda 3 aylık statin tedavisine rağmen trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olduğu durumlarda;

(3) Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

6.2.28.C- Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil)

(1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL'nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT yada ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarında, bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

6.2.28.Ç- Niasin

(1) En az 6 ay süreyle statin aldığı halde, LDL düzeyinin 100 mg/dL'nin üstünde olduğu; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya

(2) Trigliserit düzeyinin 500 mg/dL'nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarak,

(3) İç hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

6.2.28.D- Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi

(1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.

(2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.?

MADDE 17 - Aynı Tebliğin 6.2.30 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(2) Üçüncü ay kontrolünde PAB (Pulmoner arteryel basınç)'ta azalma olmaması (PAB'ın değişmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde kombinasyon tedavilerine geçilebilir. Kombine tedaviye geçildikten sonra başlangıç kriterleri ve PAB da azalma olması şartı aranmaz.?

MADDE 18 - Aynı Tebliğin 6.2.34 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.34. Multipl Skleroz hastalığında Beta İnterferon ve Copolymer-L kullanım ilkeleri

(1) Multipl skleroz hastalığında beta interferon ve copolymer-l ilaç bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için; disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0 - 5,5 arasında ve olguların remitting-relapsing türü olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi, bu durumun 3. basamak sağlık tesislerinde nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi ve tüm nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi gerekmektedir.?

MADDE 19 - Aynı Tebliğin 6.2.35 numaralı maddesinin iki ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(2) Pregabalin (kombinasyonları dahil); üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, cilt hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.?

?(4) Alfa Lipoik Asit (kombinasyonları dahil); periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.?

MADDE 20 ? Aynı Tebliğin 6.2.38 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?6.2.38. Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

(1) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(2) Repaglinid, Nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(3) Analog insülinler, Pioglitazon, Pioglitazonun oral kombinasyonları veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(4) DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin) ve DPP-4 Antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

(5) Eksenatid; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış ve Vücut Kitle İndeksi tedavi başlangıcında 35 kg/m2'nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan tip 2 diyabet hastalarında kullanılabilir. Bu kriterlere uyan hastalara başlangıç dozu rapor şartı aranmaksızın (2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Başlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir. Tedaviye devam edilecekse; devam kararı, başlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli düzenlenebilir. Söz konusu raporlara dayanılarak yalnızca endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir. İnsülinlerle birlikte kesinlikle kullanılmaz. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz.?

MADDE 21 - Aynı Tebliğin 6.2 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

?6.2.43.Dijital ülseri olan sistemik skleroz hastalarında ilaç kullanım ilkeleri

(1) İloprost (intravenöz formları), sistemik skleroz (dijital ülser dahil) endikasyonunda, romatoloji veya klinik immünoloji uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden bu uzman hekimlerce reçetelenir.

(2) Bosentan, sistemik skleroza bağlı dijital ülserli hastalarda;

a) Kalsiyum kanal blokerleri ve ıntravenöz iloprost ile en az 3 ay süreyle tedavi görmüş ve yanıt alınamamış ve en az biri 2 mm den fazla çapı ve görünebilir derinliği olan ağrılı kardinal ülser olmak üzere multiple (≥4 adet) dijital ülseri olan hastalarda tedaviye başlanır.

b) Bu hususların belirtildiği, 3. basamak sağlık tesislerinde en az bir romatoloji uzman hekiminin bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu sağlık tesislerinde romatoloji uzman hekimlerince reçetelenir.

c) Bosentan kullanılacak hastalarda, her reçete ile birlikte reçeteyi düzenleyecek hekim tarafından Kurumca yayınlanan ?Hasta Kayıt Formu-1? doldurularak Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Düzenlenen reçetelerde hasta kayıt formunun tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.?

MADDE 22 ? Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(13) a) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin;

1) Sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin bedelleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır.

2) SUT eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde fatura bedelleri SUT'un ilgili hükümleri doğrultusunda Kurumca karşılanır.

3) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde bedelleri fatura tutarını aşmamak üzere Kurumca karşılanır.

b) SUT eki listelerde tıbbi malzemeler genel isimleriyle yer aldığından, muadil tıbbi malzemeler için listelerdeki fiyatlar tavan fiyatları olarak geçerlidir.

c) Bu madde kapsamındaki tıbbi malzemelere ilişkin bakım ve onarım masrafları garanti kapsamı süresi içinde firma tarafından karşılanacağından, yenileme talepleri Kurumca karşılanmaz.

d) Aynı işlevi gören birden fazla ürün çeşidi bulunan tıbbi malzemelerin sadece birinin bedeli Kurumca karşılanır.?

MADDE 23 - Aynı Tebliğin 7.3.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ?en fazla 3 (üç) aylık miktarlarda? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 ? Aynı Tebliğin 7.3.7 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

a) Beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin onaylı örneği,?

b) Dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde yer alan ?Hasta için? ibaresi ?0-18 yaş çocuklar için? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 - Aynı Tebliğin 7.3.8.C numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?7.3.8.C- Kontakt lensler

(1) Kontakt lens bedelleri sadece;

a) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda,

b) Keratokonusu olan göze gözlük uygulanmış ve gözlükle görme keskinlikleri 10/10 a kadar (tama) artmayan olgularda,

bu durumlarının üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen en az bir göz hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi, göz hastalıkları uzman hekimince reçetelendirilmesi ve Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilmesi şartıyla SUT eki ?Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi? nde (EK-6) yer alan bedeller üzerinden Kurumca karşılanır.

(2) Kontakt lenslerin yenilenme süresi 2 (iki) yıldır.

(3) Ancak konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş 6 yaşına kadar olan çocuk olgularda 6 (altı) ayda bir yenilenmesi halinde, 6 yaşından sonra afakı devam eden olgularda ise sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca karşılanır.

(4) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgularda sağlık kurulu raporunda kontakt lensin ?aylık sık replasmanlı? veya ?yıllık? olup olmadığı belirtilmelidir.

(5) Konjenital katarakt nedeniyle opere olmuş afak olgular hariç kontakt lens kullanan hastaların ayrıca gözlük cam ve çerçeve bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(6) Kontakt lens solüsyonlarının bedelleri Kurumca karşılanmaz.?

MADDE 26 ? Aynı Tebliğin 7.3.33 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

?7.3.33.C- Meş kullanımı

(1) Kadın Hastalıkları ve Doğum veya Üroloji veya Genel Cerrahi uzmanlarından birinin bulunduğu sağlık kurul raporuna istinaden, tekrar eden vakalarda kullanıldığı takdirde Kurumca bedeli karşılanır.?

MADDE 27 - Aynı Tebliğin 10.3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?(4) Kurum, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetlere uğrayan bölgelerde, bu Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin ayrıca usul ve esas belirlemeye yetkilidir.?

MADDE 28 - Aynı Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları (Ek-2/A) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

10.1 Sefdinir- Klavulanat (Oral) UH-P
11.1 Sefpodoksim Proksetil- Klavulanat (Oral) UH-P

a) ?Betalaktam Antibiyotikler? başlıklı (1) numaralı maddesinin (B) alt maddesinin ?3. Kuşak Sefalosporinler? bölümüne aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

b) ?Antistafilokokal Antibiyotikler? başlıklı (6) numaralı maddesinin (B) alt maddesinin 5.1 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.1 Kolistimetat EHU (Çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kültür antibiyogram sonucu ile kullanılır. (Kistik fibrozis (KF) hastalarında Pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda Ek-2/C madde 27 ye göre)

c) ?Diğerleri? başlıklı (13) numaralı maddesinin (3) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3 Alfuzosin, Tamsulosin, Terazosin, Serenoa repens standardize lipofilik ekstre, Doksazosin, Silodosin (Benign prostat hiperplazisi endikasyonunda) UH-P

ç) ?Diğerleri? başlıklı (13) numaralı maddesine aşağıdaki (25) ve (26) numaralı satırlar eklenmiştir.

25 Bizmut subsalisilat KY (Seyahat diyaresi endikasyonunda ödenmez)
26 Nizatidin Gastroenteroloji uzman hekimlerince reçetelenir.

MADDE 29 ? Aynı Tebliğin eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/C) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

a) 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?14. Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, Makrofaj, Filgrastim, Lenograstim vb.) (Lenograstim, günde 4 Flakona kadar kullanımı ancak ?periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu? endikasyonunda mümkündür.)?

b) 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?24. Aprepitant (Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde veya antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) ve siklofosfamid kombinasyon kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile ilişkili bulantı veya kusmanın önlenmesinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi halinde ödenir.)?

c) 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat: Kistik fibrozis (KF) hastalarında Pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda; ilk defa ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeriginosa varlığı kanıtlanan pozitif kültür sonuçlarının ekli olduğu üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporu ile yine bu uzmanlar tarafından 1 kutu reçetelendirilmesi, sonraki her reçete için yeni pozitif kültür sonucu eklenmesi; tedavinin devamında raporun yenilenmesi durumunda raporda devam tedavisi olduğunun belirtilmesi ve reçeteye yeni pozitif kültür sonucunun ekli olması; bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ilaca başlamış olan hastalar için devam tedavisi kriterleri aranması?

d) 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?37. İloprost trometamol (İntravenöz formları), Alprostadil 20 mcg/ml; 3. basamak sağlık tesislerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik sonuçlarının belirtildiği; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji ve romatoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği uzman hekim raporu ile yalnızca bu uzman hekimlerce (Sistemik skleroz endikasyonunda SUT un 6.2.43 numaralı maddesine göre)?

e) 53 üncü maddesi 53.1 ve 53.2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?53.1 Dabigatran (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 10, kalça için en fazla 35 günlük kullanım bedeli ödenir.

53.2 Rivaroksaban (Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 1 kutu, kalça için en fazla 3 kutu kullanım bedeli ödenir.?

f) Aynı listeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

?54. Gingko glikozidleri; 65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları endikasyonlarında, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçetelenir.?

MADDE 30 ? Aynı Tebliğin eki Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-2/G), ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 ? 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 38 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan ?1/7/2012? ibaresi, ?1/9/2012? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 - Bu Tebliğin;

a) 2 ve 31 inci maddeleri 22/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 ila 12 nci maddeleri, 14 ila 21 inci maddeleri ile 28 ve 29 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c) 13 üncü maddesi 2/3/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 22 nci maddesi 12/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 30 uncu maddesi ile değiştirilen EK-2/G listesinde yürürlük tarihi belirtilen ilaçlar, belirtilen yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğerleri yayımı tarihinde,

e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 33 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

EK

"YURTDIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ (EK-2/G)
BARKOD İLACIN ADI ETKEN MADDE EŞDEĞER GRUBU SATIŞ FİYATI YÜRÜRLÜK TARİHİ
1111111100808 ABRAXANE 100 MG.1 AMP. Paklitaksel 100 mg amp. I358A 390,05 ?  
1111111100003 ACADION 250 MG 120 TB Tiopronin 250 mg tb. I173B 44,95 ?  
1111111100763 ACIMETHIN 500 MG 100 TB L Methionine 500 mg tb. I108B 18,90 ?  
1111111100778 ACT HIB ASISI 1 AMP. Conjuigated Haemophilus İnfluenza tipB amp. I332A 17,85 ?  
1111111100824 ACTEMRA 400 MG 20 ML 1 AMP. Tocilizumab 400 mg amp. I359B 1.110,00 ?  
1111111100823 ACTEMRA 80 MG 4 ML 1 AMP. Tocilizumab 80 mg amp. I359A 230,00 ?  
1111111100477 ADAGEN 250 U/ML 4 FLK Pegademase bovine 250U/ml flk I194A 15.850,00 ?  
1111111100913 ADCETRIS 50 MG 1 VIAL Brentuximab Vedotin 50 mg 1 vial I413A 4.220,00 ?  
1111111100805 AFINITOR 10 MG 90 TB Everolimus 10 mg.tb. I347A 13.203,70 ?  
1111111100478 ALDURAZYM 100 U/ML 1 FLK Laronidase 100 IU/ml flk I098A 627,00 ?  
1111111100647 ALINIA 500 MG 60 TB Nitazoxanide 500 mg tab I264A 625,00 ?  
1111111100632 ALK 801 BEE APIS MELLIFERA INIT.SET Arı allerjeni (801 İdame Bal arısı ) I260A 150,00 ?  
1111111100009 ALKERAN 50 MG 1 AMP Melphalan 50 mg amp I107A 38,75 ?  
1111111100479 ALPROSTADİL 500 MCG FLK Alprostadil 500 mcg flk I006C 274,50 ?  
1111111100665 ALYOSTAL VENIN GUEPES VESPULA 110MC Arı allerjeni (110mcg Guepes vespula ) I260B 29,80 ?  
1111111100684 AMILORIDE 5 MG 28 TB Amilorid 5 mg tb I011A 2,89 ?  
1111111100026 AMMONAPS 500 MG 250 TB Fenilbütürat Sodyum 500 mg tb I068A 825,00 ?  
1111111100446 AMMONAPS 940 MG/G 266 G GRANUL Fenilbütürat Sodyum 940 mg/g granul I068B 1.437,00 ?  
1111111100736 AMMONUL 50 ML 1 AMP Sodyum Fenil Asetat 50 ml.amp.+sodyum benzoat I311A 2.000,00 ?  
1111111100848 AMPYRA 10 MG 60 TB Dalfampridine 10 mg I372A 675,00 ?  
1111111100028 AMSIDINE 75 MG 6 AMP Amsacrine 75 mg amp I012A 799,25 ?  
1111111100030 AMSIDYL 75 MG 6 AMP Amsacrine 75 mg amp I012A 650,00 ?  
1111111100777 AMYTAL SODİUM 500 MG 1 ENJ. Amobarbital sodyum 500 mg enj. I331A 704,14 $  
1111111100031 ANCOTIL 500 MG 100 TB Flucytosin 500 mg tb I070A 62,44 ?  
1111111100093 ANDRACTIM GEL 80 G Androstanolone jel I013A 13,80 ?  
1111111100923 ANGIOX 250 MG 1 VIAL Bivaluridin 250mg amp I419A 491,68 ?  
1111111100703 ANTURAN 100 MG 84 TB Sülfinpirazon 100 mg tb I289A 9,35 ?  
1111111100631 APRESOLINE (HYDRALAZINE) 25 MG 84 TB Hydralazin 25 mg tab I083C 6,00 ?  
1111111100507 APRESOLINE 20 MG 1 AMP Hydralazin 20 mg amp I083A 3,10 ?  
1111111100040 APRESOLINE 20 MG 5 AMP Hydralazin 20 mg amp I083A 17,50 ?  
1111111100690 APTIVUS 250 MG 120 KAP Tipranavir 250 mg kap I284A 680,94 ?  
1111111100835 AQUADEKS PEDIATRIC LIQUID 1x60 ML Antioksidan özellikte multivitamin ve mineral desteği I364A 22,75 ?  
1111111100741 AQUASOL-A 50.000 U /ML 2 ML 10 AMP. Vitamin A palmitate (Retinyl palmitate) 50.000 IU amp. I314A 247,20 ?  
1111111100836 ARGATRA 100 MG/2,5ML 1 AMP. Argatroban 100 mg I365A 208,75 ?  
1111111100855 ARGININ 500 MG 250 CAP Arginine 500 mg kap. I014C 41,30 ?  
1111111100870 ARGININE VEYRON 5 ML 1X20 AMP.(ORAL) L-Arginine chlorhydrate 5 ml amp.(Oral) I014D 3,60 ?  
1111111100707 ARSENOX 10 MG 10 ML 1 AMP Arsenik Trioksit 10 mg/ml amp I015A 380,00 ?  
1111111100043 ARTANE 2 MG 50 TB Trihexyphenidyl 2 mg tb I177A 1,95 ?  
1111111100051 ARTANE 5 MG 250 TB Trihexyphenidyl 5 mg tb I177B 23,90 ?  
1111111100045 ARTANE 5 MG 50 TB Trihexyphenidyl 5 mg tb I177B 8,10 ?  
1111111100435 ARTERENOL 1 MG/ML 5 AMP Noradrenalin hydrochloride 1 mg/ml amp I120A 2,44 ?  
1111111100945 ASASANTİN RETARD 200 MG/25 MG 60 CAPSULE 25 mg Aspirin ve 200 mg Dipyridamole extended release I431A 16,90 ? 12.07.2012
1111111100053 ASTONIN-H 0.1 MG 100 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 20,68 ?  
1111111100056 ASTONIN-H 0.1 MG 50 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 24,71 ?  
1111111100850 ATGAM 50 MG/ML 5 ML 5 AMP. Lymphosyte IG 50 mg I227B 2.100,00 ? 27.02.2012
1111111100725 ATRIANCE INFUSION LOSUNG 250 MG/ML 6 AMP. Nelarabin 250 mg/50ml.flk. I307A 2.475,20 ? 28.02.2012
1111111100508 B6 VICOTRAT 300 MG 100 TB B6 Vitamini 300 mg tb I201A 10,85 ?  
1111111100643 B6 VICOTRAT 300 MG 50 TB B6 Vitamini 300 mg tb I201A 7,75 ?  
1111111100069 BCNU(CARMUSTİNE) 100 MG 1 AMP. Carmustine 100 mg amp. I032A 69,50 ?  
1111111100847 BENDIT 100 MG 1 VIAL Bendamustin HCL 100 mg I300A 305,00 ?  
1111111100432 BENEMID 500 MG 30 TB Probenecid 500 mg tb I143A 4,55 ?  
1111111100926 BENERVA 100 MG/ML 3 AMP Thiamine (B1 Vitamini) 100 mg/ml 3 amp I167D 1,50 ?  
1111111100076 BENERVA 250 MG 40 TB Thiamine (B1 Vitamini) 250 mg tb I167D 4,92 ?  
1111111100077 BENERVA 50 MG 100 TB Thiamine (B1 Vitamini) 50 mg tb I167B 6,99 ?  
1111111100078 BENZTROPINE 2 MG 100 TB Benztropin Mesilate 2 mg tb I021A 17,25 ?  
1111111100079 BERINERT P 500 IE FLK C1 Esteraz Inhibitör içeren İnsan Plazması 500 IE flk I027A 582,00 ?  
1111111100080 BERIVINE 50 MG 40 TB B2 Vitamini (Riboflavin) 50 mg tb I019C 3,32 ?  
1111111100081 BETAIN HCL 1000 G POWDER Betain HCL toz I022A 48,55 ?  
1111111100083 BEXINE 25 MG 24 TB Dextromethorphan 25 mg tb I055A 5,60 ?  
1111111100087 BILTRICIDE 600 MG 6 TB Praziquantel 600 mg tb I142B 34,95 ?  
1111111100788 BIODRIBINE 10 MG/10 ML 1 FLK. Cladribine flk I042A 80,00 ?  
1111111100457 BIO-QINON 10 100 MG 60 CAP Coenzyme Q 100 mg cap I044F 109,80 ?  
1111111100456 BIO-QINON 10 30 MG 60 CAP Coenzyme Q 30 mg cap I044C 20,25 ?  
1111111100092 BIOTIN 5 MG 100 TB Biotin 5 mg tb I025B 20,00 ?  
1111111100453 BIOTIN 5 MG 150 TB Biotin 5 mg tb I025B 14,30 ?  
1111111100089 BIOTIN 5 MG 20 TB Biotin 5 mg tb I025B 5,75 ?  
1111111100091 BIOTIN 5 MG 60 TB Biotin 5 mg tb I025B 11,00 ?  
1111111100908 BLEOMYCIN SULPHATE 1500 IU 1 AMPUL Bleomycin Sulphate 1500 IU 1 amp. I411A 19,00 ? 24.05.2012
1111111100730 BOTILINUM TIP-B (NEUROBLOC VEYA MYOBLOC) 5000 IU AMP Botulinum B Toksin 5000 IV amp I301A 244,50 ?  
1111111100675 CAFCIT 20 MG 10 AMPUL Kafein 20 mg ampul I274A 282,90 ? 28.02.2012
1111111100794 CAFCIT 20 MG/ML 3 ML 1 AMP. Kafein 20 mg ampul I274A 47,50 ?  
1111111100109 CAPTIMER 100 MG 50 DRJ Tiopronin 100 mg drj I173A 20,00 ?  
1111111100112 CAPTIMER 250 MG 100 DRJ Tiopronin 250 mg drj I173B 54,00 ?  
1111111100423 CARBAGLU 200 MG 5 TB Carglumic acid 200 mg tb I031A 387,00 ?  
1111111100613 CARBAGLU 200 MG 60 TB Carglumic acid 200 mg tb I031A 4.644,00 ?  
1111111100766 CARDIOXANE 500 MG.1 FLK. Dexrazoxane 500 mg amp. I231B 250,50 ?  
1111111100424 CARMUBRIS 100 MG FLK Carmustine 100 mg flk I032A 33,57 ?  
1111111100512 CATAPRESAN 150/100 TB Clonidin 150/100 tb I204A 11,10 ?  
1111111100513 CATAPRESAN 75/100 TB Clonidin 75/100 tb I204B 8,75 ?  
1111111100704 CATAPRESS 0.1 MG 100 TB Clonidin 0,1mg tb I204C 9,27 ?  
1111111100623 CAVERJECT 10 MCG 2 AMP. Alprostadil 10 mcg flk I006D 26,00 ?  
1111111100671 CCNU/CEENU 10 MG 20 CAP Lomustine 10 mg cap I100C 199,95 ?  
1111111100593 CCNU/CEENU 100 MG 20 TB Lomustine 100 mg tb I100B 598,00 ?  
1111111100114 CCNU/CEENU 40 MG 20 CAP Lomustine 40 mg cap I100A 212,00 ?  
1111111100817 CELSENTRİ 150 MG 60 TB Maraviroc 150 mg Tb. I356A 890,00 ?  
1111111100116 CEREBROLYSIN 1 ML 10 FLK Cerebrolysin (Porcine Brain Extract) flk I035A 8,00 ?  
1111111100914 CERETEC KIT 2 VIAL Technetium (99m Tc) exametazime 2 vial I414A 688,10 ?  
1111111100627 CHOLESTEROL MODULE 450 GRAM TOZ Cholosterol 450 gram toz I258A 101,50 ?  
1111111100846 CIMAHER 5 MG/ML 4 AMP. Nimotuzumab 5mg/ml I371A 1.089,00 ?  
1111111100948 CİMZİA 200 MG 2 İNJ. Certolizumab 200 mg 2 inj I433A 1.014,00 ? 12.07.2012
1111111100458 CLADRIBINE 10 MG FLC Cladribine flk I042A 262,00 ?  
1111111100156 COENZYME Q 10 10 MG 60 CAP Coenzyme Q 10 mg kap. I044A 10,67 ?  
1111111100124 COENZYME Q 10 100 MG 60 CAP Coenzyme Q 100 mg kap. I044F 40,00 ?  
1111111100159 COENZYME Q 10 200 MG 30 CAP Coenzyme Q 200 mg kap. I044H 64,78 ?  
1111111100160 COENZYME Q 10 250 MG 30 CAP Coenzyme Q 250 mg kap. I044I 71,47 ?  
1111111100161 COENZYME Q 10 30 MG 30 CAP Coenzyme Q 30 mg kap. I044C 16,90 ?  
1111111100163 COENZYME Q 10 30 MG 60 CAP Coenzyme Q 30 mg kap. I044C 20,42 ?  
1111111100145 COENZYME Q 10 50 MG 30 CAP Coenzyme Q 50 mg kap. I044D 9,97 ?  
1111111100148 COENZYME Q 10 50 MG 60 CAP Coenzyme Q 50 mg kap. I044D 17,28 ?  
1111111100127 COENZYME Q 10 500 MG 30 CAP Coenzyme Q 500 mg kap. I044J 72,36 ?  
1111111100155 COENZYME Q 10 60 MG 60 CAP Coenzyme Q 60 mg kap. I044E 29,13 ?  
1111111100714 COFFEINUM N 200 MG 50 TB Kafein 200 mg tablet I274B 5,85 ?  
1111111100517 COLCHICINE OPOK 1 MG 20 TB Colchicine 1 mg tb I045A 2,40 ?  
1111111100644 COLCHICINE OPOCALCIUM 10 MG 20 TB Colchicine 10 mg tab I045C 2,55 ?  
1111111100815 COLİFOAM REKTAL KÖPÜK 20,8 G Hidrokortizon asetat rektal köpük I354A 16,10 ?  
1111111100585 COLOMYCIN 1.000.000 IU 1 AMP Colistin Sülfat 1.000.000 IU amp I046B 2,90 ?  
1111111100520 CORGARD 80 MG 28 TB Nadolol 80 mg tb I205A 5,55 ?  
1111111100521 COROTROP 10 MG 10 ML 10 AMP Milrinon 10mg amp I206A 149,00 ? 16.04.2012
1111111100733 COSMEGEN 0,5 MG 1X1 FLK Daktinomisin 0,5 mg flk. I305A 19,06 ?  
1111111100601 COUMADIN 1 MG 100 TB Varfarin 1 mg tb I240A 40,25 ?  
1111111100600 COUMADIN 2 MG 20 TB Varfarin 2 mg tb I240B 1,85 ?  
1111111100793 CPF CAFFEIN SULFAT I.V 25 MG/ML 2 ML 10 AMP. Kafein 25 mg ampul I274C 13,57 ?  
1111111100187 CREATIN 750 MG 100 CAP Creatinine Monohydrate 750 mg cap I048A 11,35 ?  
1111111100186 CREATIN 750 MG 300 CAP Creatinine Monohydrate 750 mg cap I048A 36,36 ?  
1111111100191 CREATIN MONOHYDRAT 100 G POWDER Creatinine Monohydrate toz I048B 42,80 ?  
1111111100189 CREATIN MONOHYDRAT 1000 G POWDER Creatinine Monohydrate toz I048B 24,30 ?  
1111111100188 CREATIN MONOHYDRAT 500 G POWDER Creatinine Monohydrate toz I048B 13,25 ?  
1111111100192 CRH 100 MCG 1 AMP Corticorelin Trifluoroacetat 100 mcg amp I047A 93,63 ?  
1111111100210 CYSTADENE 180 G TOZ Betain Anhydr Toz I022B 496,50 ?  
1111111100946 CYSTADROPS 0,55% 10 ML VİAL EYE DROPS Cysteamine hydrochloride 0,55% 10 ML vial eye drops I050D 195,00 ? 12.07.2012
1111111100213 CYSTAGON 150 MG 100 TB Cysteamine Bitartarate 150 mg tb I050B 234,90 ?  
1111111100215 CYSTAGON 50 MG 100 TB Cysteamine Bitartarate 50 mg tb I050A 93,00 ?  
1111111100216 CYSTEAMIN %0.1 ML OFT.GTT Cysteamine Bitartarate %0.1 göz damlası I050C 82,50 ?  
1111111100522 CYTOTECT CP 10 ML 1 FLK Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk I207A 185,64 ?  
1111111100524 CYTOTECT CP 50 ML 1 FLK Cytomegalovirus ımmunglobulins 1 flk I207A 901,43 ?  
1111111100462 DANTRIUM 100 MG 100 CAP Dantrolen Sodium 100 mg cap I051D 71,20 ?  
1111111100227 DANTRIUM 100 MG 30 CAP Dantrolen Sodium 100 mg cap I051D 14,09 ?  
1111111100220 DANTRIUM 20 MG 12 AMP Dantrolen Sodium 20 mg amp I051A 857,00 ?  
1111111100230 DANTRIUM 25 MG 50 CAP Dantrolen Sodium 25 mg cap I051B 6,70 ?  
1111111100232 DANTRIUM 50 MG 100 CAP Dantrolen Sodium 50 mg cap I051C 48,30 ?  
1111111100221 DANTRIUM 50 MG 50 CAP Dantrolen Sodium 50 mg cap I051C 26,15 ?  
1111111100234 DANTROLEN 20 MG 12 AMP Dantrolen Sodium 20 mg amp I051A 850,00 ?  
1111111100419 DAP (3-4 DIAMINO PURIDINE)20 MG 100 TB 3-4 Diamino Pyridine 20 mg tb I001A 117,70 ?  
1111111100833 DAP PENICILLINE KIT Penicilline kit (PPL,MDM,PBS) I363A 78,00 ?  
1111111100237 DAPSON 100 MG 250 TB Dapson 100 mg tb I052B 16,50 ?  
1111111100249 DAPSON 50 MG 100 TB Dapson 50 mg tb I052A 29,00 ? 22.03.2012
1111111100250 DARAPRIM 25 MG 30 TB Pyrimethamine 25 mg tb I146A 3,45 ?  
1111111100253 DELIMMUN 500 MG 100 TB Inosine 500 mg tb I090A 83,32 ?  
1111111100251 DELIMMUN 500 MG 20 TB Inosine 500 mg tb I090A 17,85 ?  
1111111100252 DELIMMUN 500 MG 40 TB Inosine 500 mg tb I090A 34,51 ?  
1111111100742 DEMECLOCYCLINE 150 MG 28 KAP Demeclocycline 150 mg cap I054A 26,00 ?  
1111111100743 DEPOCYTE 50 MG 1 FLK Intratekal lipozomal cytarabine 50 mg flakon I322A 2.095,00 ?  
1111111100688 DESERNIL 1.65 MG 20 TB Metiserjit maleat 1,65 mg tablet I282A 5,25 ?  
1111111100705 DHYDERGOT 1 MG 1 ML 5 AMPUL Dihidroergoamin 1mg/ 1ml amp. I291A 62,70 ?  
1111111100658 DIBENZYRAN 10 MG 100 CAP Phenoxybenzamin 10 mg cap I133B 62,30 ?  
1111111100254 DIBENZYRAN 5 MG 20 CAP Phenoxybenzamin 5 mg cap I133A 20,20 ?  
1111111100405 DIBENZYRAN 5 MG 90 CAP Phenoxybenzamin 5 mg cap I133A 86,70 ?  
1111111100617 DIBRO-BE 850 MG 60 TB Kalium Bromide 850 mg tab I251A 18,20 ?  
1111111100689 DIGIMERCK 0.1 MG 100 TB Digitoksin 0,1 mg tablet I283A 6,15 ?  
1111111100526 DILOXANIDE FUROATE 500 MG 30 TB Diloxanide furoate 500 mg TB I209A 66,45 ?  
1111111100609 DIMAVAL 100 MG 1 FLK Unithiol (DMPS) 100 mg flakon I245A 29,90 ?  
1111111100646 DIMAVAL 100 MG 5 FLK Unithiol (DMPS) 100 mg flakon I245A 148,50 ?  
1111111100463 DIPENTUM 250 MG 112 TB Olsalazin Sodyum 250 mg tb I121A 34,00 ?  
1111111100652 DIURIL 250 MG 5 ML 237 ML SUSP. Klorotiyazid 250mg/5ml Susp. I253B 29,20 ?  
1111111100785 DİACOMİT 250 MG 60 SAŞE Sitiripentol 250 mg toz I336A 180,00 ?  
1111111100615 D-MANNOSE POVDER (NOW 100 % PURE) D- Mannose Powder I252A 26,00 ?  
1111111100586 DOXEPIN 10 MG 50 KAP Doxepin HCL 10 mg tb I061A 1,75 ?  
1111111100587 DOXEPIN 25 MG 50 KAP Doxepin HCL 25 mg tb I061B 3,60 ?  
1111111100464 DOXEPIN HCL 10 MG 50 CAP Doxepin HCL 10 mg tb I061A 2,90 ?  
1111111100465 DOXEPIN HCL 25 MG 20 CAP Doxepin HCL 25 mg tb I061B 2,46 ?  
1111111100932 DUODOPA INTESTINAL GEL 100 ML 7 SACHETS Levodopa/Carbidopa (20 mg/ 5 mg)/ ml Intestinal gel 100 ml 7 sachets I030D 830,68 ?  
1111111100527 DUSODRİL RETART 100 MG 100 DRJ Naftidrofuryl oksalad 100 mg drj I210A 13,85 ?  
1111111100917 EDROPHONIUM CHLORIDE 10 MG/ML 10 AMP Edrofhonium Cloride 10 mg/ml 10 amp I211A 255,00 ?  
1111111100263 EFUDIX 20 G POMAD Fluorourasil pom I072A 25,75 ?  
1111111100264 EGATEN 250 MG 4 TB Triclobendazole 250 mg tb I175A 123,90 ?  
1111111100625 ELAPRASE 6 MG 3 ML FLK Idursulfate 6 mg / 3 ml I256A 2.925,00 ?  
1111111100486 ELDISINE 5 MG 1 FLK Vindesine 5 mg flk I198A 196,61 ?  
1111111100265 ELMIRON 100 MG 100 TB Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tb I131C 159,50 ?  
1111111100530 ENLON 10MG / ML 15 ML 10 FLK Edrophonium 10 mg/ ml flk I211A 109,60 ?  
1111111100267 EPIPEN 0.3 MG 1 AMP Epinefrin 0.3 mg amp I065B 58,84 ?  
1111111100269 EPIPEN JUNIOR 0.15 MG 1 AMP Epinefrin 0.15 mg amp I065A 47,33 ?  
1111111100711 EPISTATUS 10 MG 1 ML BUCCAL LIKIT Midazolam 10 mg buccal likit I294A 40,00 ?  
1111111100271 ERBITUX 100 MG 1 FLK Cetuximab 100 mg flk I036A 207,00 ?  
1111111100718 ERBITUX 5 MG/ML 100 ML INF Cetuximab 500 mg flk I036B 1.150,00 ?  
1111111100487 ERWINASE 10.000 IU 5 FLK Asparaginaz 10.000 IU flk I184A 1.852,20 ?  
1111111100941 ERYTHROMYCİN 500 MG 20 TABLET Erythromycine 500 mg 20 tb. I429A 5,10 ? 12.07.2012
1111111100960 ESBRİET 267 MG 252 KAPSÜL Pirfenidone 267 mg 252 kapsül I440B 3.050,00 ? 12.07.2012
1111111100683 ESIDREX 25 MG 30 TB Hydrochlorotiazid 25 mg tb I084A 2,55 ?  
1111111100531 ETHINYL ESTRADIOL 25 MCG 21 DRJ Ethınyl estradıol 25 mcg drj I212A 3,10 ?  
1111111100919 ETHINYLESTRADIOL EFFIK 50 MCG 15 TB Ethinyl estradiol 50 mcg 15 tb I212B 6,90 ?  
1111111100723 ETHYMAL 250 MG 100 KAP Ethosuximide 250 mg tb-cap I066A 12,70 ?  
1111111100720 EVOLTRA 20 MG 4 FLK Clofarabine 20 mg flk I232A 6.700,00 ?  
1111111100590 EVOLTRA 20 MG FLK Clofarabine 20 mg flk I232A 1.675,00 ?  
1111111100280 EVOXAC 30 MG 100 TB Cevimelin Hydrochloride 30 mg tb I037A 210.00 ?  
1111111100903 FAMPYRA 10 MG 56 TABLET Fampyridine (dalfampiridine) 10 mg 56 tb. I372A 496,40 ?  
1111111100677 FERRLECIT 62.5 MG(6X5ML) AMP Sodyum ferric gluconat 62,5 mg amp I275B 24,75 ?  
1111111100837 FIBROGAMMIN 1250 IU 20 ML 1 FLK Faktör XIII 1250 IU amp I237B 698,60 ?  
1111111100686 FIBROGAMMIN P 250 IU FLK Faktör XIII 250 IU amp I237A 148,00 ?  
1111111100816 FIRAZYR 10 MG/ML 3 ML ENJ. Icatibant 10 mg/ml enj. I355A 1.695,00 ?  
1111111100780 FLOLAN 500 MCG 1 AMP. Epoprostenol 0,5 mg amp. I333A 97,00 ?  
1111111100533 FLORICAL 100 CAP Kalcıum karbonat-Sodyum florür cap I213A 11,50 ?  
1111111100534 FLORICAL 500 CAP Kalcıum karbonat-Sodyum florür cap I213A 55,10 ?  
1111111100286 FLORINEF 0.1 MG 100 TB Fludrokortizon 0.1 mg tb I071A 8,35 ?  
1111111100535 FOSCAVIR 24 MG / ML 250 ML 1 AMP Foscarnet sodyum 24 mg / ml amp I214A 84,70 ?  
1111111100849 FRISIUM 10 MG 10 TB Clobazam 10 mg tb I043A 2,50 ?  
1111111100721 FRISIUM 10 MG 20 TB Clobazam 10 mg tb I043A 13,00 ?  
1111111100300 FRISIUM 10 MG 30 TB Clobazam 10 mg tb I043A 30,00 ?  
1111111100628 FUMADERM 105 MG INITIAL 40 TB Fumarik asit 105 mg tab I259A 83,30 ?  
1111111100629 FUMADERM 215 MG 100 TB Fumarik asit 215 mg tab I259B 249,00 ?  
1111111100630 FUMADERM 215 MG 70 TB Fumarik asit 215 mg tab I259B 178,00 ?  
1111111100691 FUZEON 90 MG ML 60 AMPUL Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul I285A 2.090,00 ?  
1111111100876 GILENYA 0,5 MG 28 CAP Fingolimod 0,5 mg cap. I390A 1.900,00 ? 30.05.2012
1111111100940 GİLURYTMAL 50 MG/10 5 AMPUL Ajmalin 50 mg/10 5 ampul I428A 16,15 ? 12.07.2012
1111111100744 GLUCANTIME 1.5 MG/5 ML 5 AMP. Meglumine Antimoniate 1.5 mg/5 ml amp I105A 13,70 ?  
1111111100865 GLYCINE 500 MG 100 TB Glycine 500 mg tb I361B 11,05 ?  
1111111100825 GLYCOSADE 60 G TOZ 30 SAŞE Amylopectin 60 g saşe I360A 139,00 ?  
1111111100320 GTO 1000 ML 1 OIL Gliserol Trioleate oıl I077A 86,00 ?  
1111111100322 GTO 1000 ML 2 OIL Gliserol Trioleate oıl I077A 159,34 ?  
1111111100413 GTO 1000 ML 4 OIL Gliserol Trioleate oıl I077A 301,20 ?  
1111111100041 GUTRON 2.5 MG 50 TB Midodrin 2.5 mg tb I112A 12,85 ?  
1111111100036 GUTRON 5 MG 50 TB Midodrin 5 mg tb I112B 3,95 ?  
1111111100924 HALAVEN 01,44 MG/ML 2 ML 1 VIAL Eribulin mesylate 0.44 mg/ml 2 ml amp I420A 400,00 ?  
1111111100947 HEBERPROT-P 75 MCG 5ML 1 AMPUL Rekombinant insan epidermal büyüme faktörü 75 mcg 5ML 1 amp. I432A 1.107,00 $ 12.07.2012
1111111100054 HUMATIN 250 MG 16 CAP Paromomycin 250 mg cap I126A 24,25 ?  
1111111100057 HUMATIN 250 MG 28 CAP Paromomycin 250 mg cap I126A 68,05 ?  
1111111100726 HYDROALTESONE 20 MG 30 TB Hydrocortison 20 mg tb I085C 5,80 ?  
1111111100745 HYDROCORTISONE 10 MG 20 TB Hydrocortison 10 mg tb I085B 2,25 ?  
1111111100074 HYDROCORTISONE 10 MG 25 TB Hydrocortison 10 mg tb I085B 2,50 ?  
1111111100060 HYDROCORTISONE 100 MG 1 AMP Hydrocortison 100 mg amp I085A 2,30 ?  
1111111100063 HYDROCORTISONE 100 MG 10 AMP Hydrocortison 100 mg amp I085A 18,32 ?  
1111111100540 HYDROCORTISONE 20 MG 250 TB Hydrocortison 20 mg tb I085C 29,50 ?  
1111111100885 HYGROTON 25 MG 100 TB Chlorthalidone 25 mg tb. I397A 5,90 ?  
1111111100697 IDEBENONE 150 MG 30 TB Idebenon 150 mg tb I220B 58,60 ?  
1111111100828 IDEBENONE 150 MG 60 KAP Idebenon 150 mg kap I220B 49,80 ?  
1111111100863 ILARIS 150 MG 1 AMP Canakinumab 150 mg Amp. I384A 11.856,80 ?  
1111111100602 IMOVAX POLIO 0.5 ML ASI Inaktive poliomyelitis aşısı 0,5 ml I242A 4,60 ?  
1111111100121 IMUKIN 0.1 MG 6 AMP Interferon Gamma 0.1 mg amp I092A 647,30 ?  
1111111100685 INCRELEX 10 MG/ML 4 ML 40 MG FLK Mecasermin 40 mg flk I280A 630,00 ?  
1111111100747 INDOCID PDA 1 MG 1 AMP Indometacin 1 mg amp I089A 43,40 ?  
1111111100961 INLYTA 5 MG 60 TB Axıtınıb 5 mg 60 tb. I441A 4.800,00 ? 12.07.2012
1111111100800 INOVELON 200 MG 50 TB Rufinamide 200 mg tb I343A 62,10 ?  
1111111100862 INOVELON 400 MG 60 TB Rufinamide 400 mg tb. I343B 122,00 ?  
1111111100543 INSPRA 50 MG 100 TB Eplerenon 50 mg tb I188A 252,00 ?  
1111111100542 INSPRA 50 MG 20 TB Eplerenon 50 mg tb I188A 54,80 ?  
1111111100603 IPV 0.5 ML AMP Inaktive poliomyelitis aşısı 0,5 ml I242A 11,75 ?  
1111111100146 IRESSA 250 MG 14 CAP Gefitinib 250 mg cap I075A 1.318,90 ?  
1111111100776 ISENTRESS 400 MG 60 TB Raltegravir 400 mg tb I330A 765,00 ?  
1111111100162 ISOPRINOSIN 500 MG 100 TB Inosine 500 mg tb I090A 80,40 ?  
1111111100154 ISOPRINOSIN 500 MG 20 TB Inosine 500 mg tb I090A 17,23 ?  
1111111100157 ISOPRINOSIN 500 MG 40 TB Inosine 500 mg tb I090A 10,70 ?  
1111111100956 ISTODAX 10 MG 1 VİAL Romidepsin 10 mg 1 vial I439A 2.250,00 ? 12.07.2012
1111111100165 ISUPREL 0.2 MG/ML 5 AMP Isoproterenol (Isoprenaline) 0.2 mg/ml amp I094A 20,00 ?  
1111111100670 IXEMPRA 15 MG FLK Ixabepilone 15 mg flk I270A 539,00 ?  
1111111100669 IXEMPRA 45 MG FLK Ixabepilone 45 mg flk I270B 1.570,00 ?  
1111111100901 JEVTANA 60 MG/1,5 ML 1 VIAL Cabazitaxel 60 mg/1,5 ml 1 vial I405A 4.100,00 ?  
1111111100193 KAYEXALATE 450 G TOZ Sodium Polystyrene Sulfonate toz I153A 23,30 ?  
1111111100811 KETOCAL POWDER İNFANT 300Gx6 Ketojenik diyet gıdası 300 g I350A 298,00 $  
1111111100490 KINERET 100 MG 28 AMP Anakinra 100 mg amp I183A 867,25 ?  
1111111100813 K-PHOS NEUTRAL 250 MG 100 TB Potasyum fosfat sodyum fosfat 250 mg tb I352A 21,70 ?  
1111111100545 KREON FÜR KINDER PELLET 20 G Pancreatic enzim I218A 16,88 ?  
1111111100764 LAMPRENE 50 MG 100 KAP Clofazamine 50 mg kap. I323A 64,50 ?  
1111111100651 L-ARGININ 20 ML 10 AMPUL L-Arginin amp. I014B 24,00 ?  
1111111100196 L-ARGININ HCL 500 G POWDER L-Arginin toz I014A 38,90 ?  
1111111100929 L-CARNITINE 500 MG 80 CAP L-Carnitine 500 mg 80 cap I421A 14,85 ?  
1111111100931 L-CITRULINE 100 GRAM POWDER L-Citruline toz I041A 48,13 ?  
1111111100201 L-CITRULLINE 1000 G POWDER L-Citrulline toz I041A 226,80 ?  
1111111100200 L-CITRULLINE 500 G POWDER L-Citrulline toz I041A 127,20 ?  
1111111100621 L-CITRULLINE 750 MG 90 TB L-Citrulline tb I041C 32,50 ?  
1111111100771 LEDERLON 20 MG 10 AMP. Triamsinolone 20 mg amp. I327A 58,22 ?  
1111111100211 LEGALON 140 MG 100 TB Silibinin 140 mg tb I150B 50,48 ?  
1111111100204 LEGALON 140 MG 30 TB Silibinin 140 mg tb I150B 7,73 ?  
1111111100214 LEGALON 70 MG 100 TB Silibinin 70 mg tb I150A 12,55 ?  
1111111100605 LEUKINE 250 MCG 5 AMP Sargramostim 250 mcg ampul I243A 850,50 ?  
1111111100796 LEVOTHYROXINE 500 MCG 1 AMP. Levothyroxin 500 mcg amp. I346A 33,26 ? yayımı tarihinde
1111111100812 L-FUCOSE POWDER 100 G 6-deoxyl-L-galaktoz I351A 560,00 ?  
1111111100826 L-GLYCİNE 16 OZ. L-Glycine 16 oz. toz I361A 27,70 ?  
1111111100228 LIORESAL INTRATHECAL 0.05 MG/ML 5 AMP Baklofen 0.05 mg/ml amp I020A 12,70 ?  
1111111100546 LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/20ML 1 AMP Baklofen 0,5 mg/ml amp I020C 90,20 ?  
1111111100231 LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 1 AMP Baklofen 2 mg/ml amp I020B 90,20 ?  
1111111100233 LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 5 AMP Baklofen 2 mg/ml amp I020B 425,00 ?  
1111111100888 LIQUID MAGNESIUM 1X16 OZ. Iyonik magnezyum sol. I399A 39,50 ?  
1111111100787 L-ISOLEUCINE 10 MG/1 ML POW. 200 ML SOL. L-Isoleusine 10 mg/1ml sol. I093C 80,98 ?  
1111111100890 L-ISOLEUCINE 25 G POWDER L-isoleucin 25 g toz I093B 10,50 ?  
1111111100860 L-ISOLEUCINE 250 G POWDER L-Isoleucin 250 g Powder I093B 59,30 ?  
1111111100937 LITAK 2 MG/ML 5X5 ML FLC Cladribin 2 mg/ml 5x5 ml flc I042A 1.829,80 ?  
1111111100245 LONOLOX 10 MG 100 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 172,72 ?  
1111111100259 LONOTEN 10 MG 40 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 15,43 ?  
1111111100266 LORENZO'S OIL 500 ML Gliserol Trioleate,Gliserol Trierucate oıl I078A 112,50 ?  
1111111100930 L-ORNITHIN 100 GRAM POWDER L-Ornitin toz I216B 71,50 ?  
1111111100439 LOVASTATİN 10 MG 100 TB Lovastatin 10 mg tb I101A 17,00 ?  
1111111100852 L-SERINE POWDER 1X100 G L-Serin 100 g Powder I373A 25,80 ?  
1111111100891 L-VALIN 25 G POWDER Valin 25 g toz I337B 7,80 ? 28.02.2012
1111111100786 L-VALINE 10 MG/ML POW. 200 ML SOL. L-Valine 10 mg/ml sol. I337A 80,98 ?  
1111111100491 LYMPHOGLOBULIN 100 MG 5 ML 1 FLK Antitymocyteglobulin 100 mg flk I182A 288,27 ?  
1111111100272 LYSODREN 500 MG 100 CAP Mitotane 500 mg cap I114A 370,00 ?  
1111111100834 MAGNESIUM VERLA N 200 DRAJE Magnezyum I268B 9,70 ?  
1111111100655 MAREVAN 1 MG 28 TB Varfarin 1 mg tb I240A 0,72 ?  
1111111100291 MARKUMAR 3 MG 100 TB Phenprocoumon 3 mg tb I134A 11,25 ?  
1111111100548 MCT OIL 1000 ML Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl I104B 12,80 ?  
1111111100649 MCT OIL 500 ML Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl I104B 20,90 ?  
1111111100302 MCT OIL% MEGEMAX 1000 ML Medium Chain (Caprylic/Capric ) Trigliserid oıl %100 I104A 23,30 ?  
1111111100309 MEDOBIOTIN 10 MG 100 TB Biotin 10 mg tb I025C 37,12 ?  
1111111100305 MEDOBIOTIN 10 MG 30 TB Biotin 10 mg tb I025C 12,28 ?  
1111111100307 MEDOBIOTIN 10 MG 90 TB Biotin 10 mg tb I025C 30,90 ?  
1111111100333 MEDOBIOTIN 2.5 MG 100 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 18,93 ?  
1111111100312 MEDOBIOTIN 2.5 MG 30 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 5,78 ?  
1111111100335 MEDOBIOTIN 2.5 MG 300 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 49,31 ?  
1111111100315 MEDOBIOTIN 2.5 MG 50 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 10,01 ?  
1111111100330 MEDOBIOTIN 2.5 MG 90 TB Biotin 2.5 mg tb I025A 12,80 ?  
1111111100706 MEDOBIOTIN BIOTIN S 10 MG 90 TB Biotin 10 mg tb I025C 32,90 ?  
1111111100549 MEFOXITIN 2 G 10 FLK Cefoxitin Sodium 2 g flk I033A 132,81 ?  
1111111100339 MEPHYTON 5 MG 100 TB Phytomenadione 5 mg tb I138A 537,60 ?  
1111111100340 MESTINON 10 MG 100 TB Pyridostigmin Bromid 10 mg tb I145A 12,00 ?  
1111111100550 MESTINON 60 MG/5 ML 473 ML SÜSP. Pyridostigmin Bromid 60 mg/5 ml susp I145C 92,00 ?  
1111111100341 MESTINON RETARD 180 MG 100 TB Pyridostigmin Bromid 180 mg tb I145B 303,15 ?  
1111111100342 METALCAPTASE 150 MG 100 TB Penicillamine 150 mg cap I128A 20,24 ?  
1111111100345 METALCAPTASE 300 MG 100 TB Penicillamine 300 mg cap I128C 33,14 ?  
1111111100918 METHAZOLAMIDE 25 MG 100 TB Methazolamide 25 mg 100 tb I416A 122,90 ?  
1111111100348 METHIONIN L 100 G GRANUL Methionine granul I108A 12,77 ?  
1111111100492 METOPIRONE 250 MG 100 CAP Metyrapon 250 mg cap I193A 75,00 ?  
1111111100951 METVİX 160MG/ G 2 G CREAM Methylaminolevulinate 160 mg/ g 2 g cream I435A 345,00 ? 12.07.2012
1111111100750 MILTEX SOLÜSYON %6 10 ML Miltefosine sol.%6 10 ml I302B 108,30 ?  
1111111100363 MINOXIDIL 10 MG 100 TB Minoxidil 10 mg tb I113C 45,95 ?  
1111111100369 MINPROG 0.5 MG 5 FLK Alprostadil 500 mcg flk I006C 528,50 ?  
1111111100911 MITOMYCIN C 10 MG 1 VIAL Mitomycine-C 10 mg 1 vial I412B 22,10 ?  
1111111100912 MITOMYCIN C 2 MG 1 VIAL Mitomycine-C 2 mg 1 vial I412C 8,94 ?  
1111111100910 MITOMYCIN C 20 MG 1 VIAL Mitomycine-C 20 mg 1 vial I412A 56,14 ?  
1111111100553 MNESIS 45 MG 30 CAP Idebenon 45 mg cap I220A 34,16 ?  
1111111100845 MONOBENZONE KREM %20 113,5 G Monobenzone %20 krem I115A 145,00 ?  
1111111100853 MOVICOL JUNIOR POWDER FOR ORAL SOLUTION 6,9 G X30 SACHET Polyethylen glycol 6,9 g saşe I375A 10,50 ?  
1111111100751 MOZOBİL 1,2 ML 1 FLK Plerixafor 1,2 ml flk I321A 6.250,00 ?  
1111111100799 MULTAQ 400 MG 60 TB. Dronedarone 400 mg tb. I342A 106,55 ?  
1111111100740 MYLOTARG 5 MG 20 ML 1 AMP. Gemtuzumab 5 mg flk I076A 2.574,62 $  
1111111100379 MYOCHOLINE 10 MG 50 TB Bethanechol Chloride 10 mg tb I023A 10,88 ?  
1111111100382 MYOCHOLINE 25 MG 100 TB Bethanechol Chloride 25 mg tb I023B 32,00 ?  
1111111100380 MYOCHOLINE 25 MG 50 TB Bethanechol Chloride 25 mg tb I023B 15,62 ?  
1111111100555 MYOTONINE 25 MG 100 TB Bethanechol Chloride 25 mg tb I023B 27,60 ?  
1111111100495 MYOZYME 50 MG 1 FLK Alglucosidase alfa 50 mg flk I199A 550,00 ?  
1111111100952 NABİLONE 1 MG 20 KAPSÜL Nabilone 1 mg 20 kapsül I436A 201,58 ? 12.07.2012
1111111100496 NAGLAZYM 1 MG 5 ML 1 FLK Galsulfase1 mg flk I190A 1.790,00 ?  
1111111100949 NALOXON HCI 0,4 MG 1 ML 10 AMPUL Naloxan HCI 0,4 mg 1 ML 10 amp. I433A 16,50 ? 12.07.2012
1111111100390 NATRIUM FLUORID 25 MG 100 TB Sodium Fluoride 25 mg tb I152A 4,05 ?  
1111111100391 NATULAN 50 MG 50 TB Procarbazin 50 mg tb I144A 210,10 ? yayımı tarihinde
1111111100422 NEBUPENT 300 MG 15 ML INH Pentamidine İsetionate 300 mg ınh I130B 75,55 ?  
1111111100909 NEOPHE 685 MG 550 TABLET LNAA 685 mg 550 tb. I235B 275,00 ?  
1111111100944 NEOPHE POWDER 376,75 G LNAA 376,75 g I235B 270,00 ? 12.07.2012
1111111100556 NEPRESOL 25 MG 2 ML 5 AMP Hydralazin 25 mg amp I083B 16,80 ?  
1111111100731 NEUROLITE (ECD) 1X2 AMP. Technetium-99m amp. I303A 500,00 $  
1111111100398 NIACIN 500 MG 100 TB Nicotinic Acid (Niasin)500 mg tb I118C 6,50 ?  
1111111100403 NIPENT 10 MG 1 FLK Pentostatin 10 mg flk I132A 975,00 ?  
1111111100806 NKH ANAMIX 400 G TOZ Glisin içermeyen mama 400 g toz I348A 54,50 ?  
1111111100404 NORAVID/DEFIBROTIDE 200 MG 10 FLK Defibrotide 200 mg flk I053A 1.372,00 ?  
1111111100406 NORMOSANG 250 MG 4 AMP Haemarginate 250 mg amp I080A 2.248,00 ?  
1111111100702 NORPACE CR 100 MG 100 TB disopiramid fosfat 100 mg cap. I267A 135,30 ?  
1111111100804 NORTIMIL 25 MG 40 TB Desipramin hidroklorür 25 mg tab I249A 5,10 ?  
1111111100934 NOTEZINE 100 MG 20 TB Diethylcarbamazine 100 mg 20 tb I424A 14,90 ?  
1111111100770 NPLATE 250 µG FLK Romiplostim 250 mcg flk. I326A 780,00 ?  
1111111100950 OCTOSTİM 1,5 MG/ML 2,5 NASAL SPRAY Desmopressin 1,5 mg/ml 2,5 nasal sprey I434A 389,50 ? 12.07.2012
1111111100410 ONCASPAR 3750 IU 1 AMP PEG-Asparaginase 3750 IU amp I127A 1.089,00 ? 07.05.2012
1111111100864 OPHTASILOXANE COLLYRE EYE DROPS 10 ML Dimethicone 10 ml I383A 9,95 ?  
1111111100407 ORFADIN (NTBC 10 MG ) 60 CAP Nitrofloromethylbenzoylcyclohexandione 10 mg cap I119C 3.208,00 ?  
1111111100408 ORFADIN (NTBC 2 MG) 60 CAP Nitrofloromethylbenzoylcyclohexandione 2 mg cap I119A 1.000,00 ?  
1111111100409 ORFADIN (NTBC 5 MG ) 60 CAP Nitrofloromethylbenzoylcyclohexandione 5 mg cap I119B 1.768,24 ?  
1111111100654 ORGARAN 750 IU 10 AMP Danaparoid sodyum 750 IU amp. I266A 226,00 ?  
1111111100412 OSPOLOT 200 MG 200 TB Sultiam 200 mg tb I158B 195,00 ?  
1111111100411 OSPOLOT 200 MG 50 TB Sultiam 200 mg tb I158B 52,00 ?  
1111111100021 OSPOLOT 50 MG 200 TB Sultiam 50 mg tb I158A 62,00 ?  
1111111100727 OVASTAT 5G 5 FLK Treosulfan 5g flk. I306A 1.897,10 ?  
1111111100022 PADUTIN 100 MG 100 TB Kallidinogenase 100 mg tb I096A 34,70 ?  
1111111100907 PARNATE 10 MG 28 TABLET Tranylcypromine 10 mg 28 tb. I410A 23,00 ?  
1111111100440 PEDEA 5 MG/ML I.V 4 AMP Ibuprofen 5 mg/ml amp I087A 419,30 ?  
1111111100722 PENTACARINAT 300 MG 1x1 AMP Pentamidine İsetionate 300 mg amp. I130A 38,95 ?  
1111111100024 PENTACARINAT 300 MG 5 FLK Pentamidine İsetionate 300 mg flk. I130A 185,40 ?  
1111111100027 PENTAGASTRIN 500 MCG/2 ML 5 AMP Pentagastrin 500 mcg/2 ml amp I129A 431,80 ?  
1111111100029 PENTOSAN POLY SULFAT SP54 100 MG 10 AMP Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg amp I131A 17,80 ?  
1111111100032 PENTOSAN POLY SULFAT SP54 25 MG 100 DRJ Pentosan Polysulfate Sodyum 25 mg drj I131B 21,40 ?  
1111111100844 PERFADEX 1000 ML KORUMA SOLUSYONU Perfadex koruma solusyonu 1000 ml I370A 246,00 ?  
1111111100563 PERFAN 100MG/ 20 ML 1 AMP Enoximone 100 mg/20 ml amp I187A 28,80 ?  
1111111100498 PERFAN 20 ML 10 AMP Enoximone 100 mg/20 ml amp I187A 248,20 ?  
1111111100039 PETNIDAN 250 MG 100 TB Ethosuximide 250 mg tb I066A 36,10 ?  
1111111100037 PETNIDAN 250 MG 50 TB Ethosuximide 250 mg tb I066A 21,30 ?  
1111111100472 PETNIDAN SAFT 250 MG 250 ML Ethosuximide 250 mg süsp I066B 23,55 ?  
1111111100044 PHOSPHATE SANDOZ 500 MG 100 EFF TB Phosphate 500 mg eff tb I136A 27,15 ?  
1111111100953 PİCİBANİL 0,1 MG (1KE) 5 AMPUL OK-432 0,1 mg (1KE) 5 amp. I437A 303,00 ? 12.07.2012
1111111100959 PİRESPA 200 MG 100 TABLET Pirfenidone 200 mg100 tb. I440A 1.020,00 ? 12.07.2012
1111111100775 POSTERISAN (HIDROCORTISONE) 20 SUPP. Hydrocortison supp. I085D 8,00 ?  
1111111100108 POTABA 3 G 40 PULVER Amınobenzoate Potassıum 3 gr pudra I010A 27,36 ?  
1111111100049 POTABA 500 MG 120 TB Amınobenzoate Potassıum 500 mg tb. I010B 12,60 ?  
1111111100055 POTABA 500 MG 240 CAP Amınobenzoate Potassıum 500 mg cap. I010B 35,70 ?  
1111111100858 PRADAXA 110 MG 30 KAP Dabigatran etexilate 110 mg kap. I380A 70,00 ?  
1111111100943 PREGESTİMİL LİPİL 6X400 G POWDER Hypoallergenic infant formula with MCT OİL 6X400 g powder I104D 100,00 ? 12.07.2012
1111111100599 PREKUNIL 550 TB Large Neutral Amino Acis ( LNAA) tb. I235A 292,80 ?  
1111111100699 PREMARIN 1.25 MG 84 TB Konjuge estrojen tb. I288A 21,80 ?  
1111111100866 PREZISTA 600 MG 60 TB Darunavir 600 mg tb. I299A 739,60 ?  
1111111100564 PRIMACOR 10 MG 10 ML 10 AMP Milrinon 10mg amp I206A 242,00 ? 12.03.2012
1111111100072 PROBENECID 500 MG 100 TB Probenecid 500 mg tb I143A 49,05 ?  
1111111100728 PROCICLIDE 400 MG 21 KAP Defibrodit 400 mg tb. I053B 25,25 ?  
1111111100096 PROGLICEM 100 MG 100 TB Diazoxide 100 mg tb I056B 61,90 ?  
1111111100097 PROGLICEM 25 MG 100 TB Diazoxide 25 mg tb I056A 22,10 ?  
1111111100098 PROGLICEM 50 MG 30 ML SUSP Diazoxide 50 mg susp I056C 151,85 ?  
1111111100099 PROLASTIN 1000 MG FLK Alpha 1-Antitrypsine 1000 mg flk I005A 369,50 ?  
1111111100884 PROLIA 60 MG INJ. SOLUTION 1 SYRINGE Denosumab 60 mg sol. I396A 285,00 ?  
1111111100111 PROSTAVASIN 20 MCG 15 AMP Alprostadil 20 mcg amp I006A 339,05 ?  
1111111100115 PROSTAVASIN 20 MCG 60 AMP Alprostadil 20 mcg amp I006A 1.343,98 ?  
1111111100117 PROSTAVASIN 40 MCG 10 AMP Alprostadil 40 mcg amp I006B 536,70 ?  
1111111100678 PYRIDOXAL PHOSPHATE 50 MG 60 TB Pyridoxal Phosphate 50 mg (vitamin B6) tablet I276A 8,50 ?  
1111111100132 QUILONUM RETARD 450 MG 100 TB Lityum Karbonat 450 mg tb I099A 17,00 ?  
1111111100131 QUILONUM RETARD 450 MG 50 TB Lityum Karbonat 450 mg tb I099A 7,18 ?  
1111111100565 QUINDINE SULPHFATE 200 MG 100 TB Quinidin 200 mg tb I225A 21,80 ?  
1111111100795 RANEXA 500 MG 60 TB Ranolazine 500 mg tb. I339A 52.65 ?  
1111111100134 REDUCTO SPEZIAL 200 MG 100 TB Calcium Dihidrogen Fosfat 200 mg tb I028A 16,20 ?  
1111111100433 REGITIN 10 MG/ML 5 AMP Phentolamin mesylate 10 mg/ml amp I135A 5,27 ?  
1111111100756 REMODULIN (TREPROSTINIL SODYUM)ENJ.2,5MG/ML 20 ML AMP. Treprostinil sodyum 2,5 mg/ml 20 ml amp. I308B 8.297,39 ?  
1111111100915 REMODULIN 5 MG/ML 20 ML AMPUL Treprostinil sodyum 5 mg/ml 20 ml amp. I308C 12.100,00 ?  
1111111100954 REMOVAB 10 MCG 1 AMPUL Catumaxomab 10 mcg 1 amp I438A 467,00 ? 19.04.2012
1111111100955 REMOVAB 50 MCG 1 AMPUL Catumaxomab 50 mcg 1 amp. I438B 2.325,00 ? 19.04.2012
1111111100838 REPLAGAL 3,5 MG 1 AMP. Agalsidase alpha 3,5 mg I003A 1.907,00 ?  
1111111100140 RESONIUM A 450 G POWDER Sodium Polystyrene Sulfonate toz I153A 27,96 ?  
1111111100695 REVLIMID 15 MG 21 TB Lenalidomit 15 mg tablet I287C 4.934,50 ?  
1111111100696 REVLIMID 25 MG 21 TB Lenalidomit 25 mg tablet I287D 5.428,50 ?  
1111111100693 REVLIMID 5 MG 21 TB Lenalidomit 5 mg tablet I287A 4.312,00 ?  
1111111100819 REVOLADE 25 MG 14 TB Elthrombopag 25 mg tb. I357A 596,00 ?  
1111111100820 REVOLADE 25 MG 28 TB Elthrombopag 25 mg tb. I357A 1.191,00 ?  
1111111100821 REVOLADE 50 MG 14 TB Elthrombopag 50 mg tb. I357B 1.191,00 ?  
1111111100822 REVOLADE 50 MG 28 TB Elthrombopag 50 mg tb. I357B 2.300,00 ?  
1111111100141 RIBOFLAVIN 10 MG 20 TB B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg tb. I019B 1,11 ?  
1111111100592 RIDAURA 3 MG 50 TB Oranofin 3 mg tb. I238A 43,80 ?  
1111111100143 RIMSO % 50 50 ML SOL Dimethyl Sulfoxide %50 sol I058A 61,80 ?  
1111111100851 RITALMEX 200 MG 30 CAP Mexiletin HCL I335 A 15,50 ?  
1111111100899 ROACTEMRA 200 MG 10 ML 1 VIAL Tocilizumab 200 mg amp. I359 C 565,00 ?  
1111111100936 ROACTEMRA 200 MG 4 VIAL Tocilizumab 200 mg 4 amp. I359C 2.090,00 ?  
1111111100927 ROACTEMRA 400 MG 20 ML 1 VIAL Tocilizumab 400 mg amp. I359B 1,110.00 ?  
1111111100928 ROACTEMRA 80 MG 4 ML 1 VIAL Tocilizumab 80 mg 4 ml amp. I359A 230,00 ?  
1111111100662 RYTHMODAN 100 MG 40 CAP Disopiramid fosfat 100 mg cap. I267A 5,20 ?  
1111111100700 RYTHMODAN 150 MG 84 CAP Disopiramid fosfat 150 mg cap. I267C 32,10 ?  
1111111100661 RYTHMODAN 250 MG 20 TB Disopiramid fosfat 250 mg cap. I267B 8,37 ?  
1111111100939 SAFLUTAN 15MCG/30X0,3 ML EYE DROPS Tafluprost 15 mcg/30X0,3 ml eye drops I427A 26,50 ? 12.07.2012
1111111100905 SAME 200 MG 60 TABLET S-adenosyl methionine 200 mg 60 tb. I408A 56,70 ?  
1111111100798 SAMSCA 15 MG 10 TB Tolvaptan 15 mg I341A 910,00 ?  
1111111100875 SAMSCA 30 MG 10 TB Tolvaptan 30 mg tb. I341B 910,00 ?  
1111111100158 SCOPODERM 1.5 MG 5 TTS Scopolamine 1.5 mg flaster I149A 16,31 ?  
1111111100925 SGN-35 50 MG 1 VIAL Brentuximab Vedotin 50 mg 1 vial I413A 3.333,00 ?  
1111111100177 SINEMED 25/100 MG 100 TB Carbidopa/Levodopa 25/100 mg tb I030A 17,40 ?  
1111111100571 SINEMED CR 50/200 MG 60 TB Carbidopa/Levodopa 50/200 mg tb I030B 19,95 ?  
1111111100713 SINTROM MITIS 1 MG 100 TB Asenokumarol 1 mg tb. I296A 8,50 ?  
1111111100757 SODIUM DICHLOROACETAT 50 MG/ML 200 ML SUSP. Sodium Dichloroacetat 50 mg/ml susp. I318A 103,50 ?  
1111111100889 SODIUM DICHLOROACETATE 50 G POWDER Sodıum dichloroacetat 50g toz I318B 170,00 ? 17.04.2012
1111111100612 SOLIRIS(ECULIZUMAB)10MG/ML IX30ML Eculizumab 100 mg/ml 1x30 ml amp I247A 4.600,00 ?  
1111111100178 STIMOL 1 G 36 POSET Citrulline -L poset I041B 11,82 ?  
1111111100180 STIMOL 1 G 18 POSET Citrulline -L poset I041B 6,40 ?  
1111111100181 STROMECTOL 3 MG 20 TB Ivermectin 3 mg tb I095A 108,75 ?  
1111111100197 SULFADIAZIN 500 MG 100 TB Sulfadiazine 500 mg tb I156A 32,45 ?  
1111111100916 SULFINPYRAZONE 100 MG 84 TB Sulfinprazone 100 mg 84 tb I289A 60,00 ?  
1111111100203 SULINDAC 200 MG 30 TB Sulindac 200 mg tb I157B 8,46 ?  
1111111100474 SUXILEP 250 MG 100 CAP Ethosuximide 250 mg cap. I066A 31,10 ?  
1111111100656 SUXILEP 250 MG 50 ML DAMLA Ethosuximide 250 mg damla I066C 12,30 ?  
1111111100222 SYNACTHEN 0.25 MG 1 AMP Tetracosactide 0.25 mg amp I165A 2,10 ?  
1111111100224 SYNACTHEN DEPOT 1 MG 1 AMP Tetracosactide 1 mg amp I165B 3,80 ?  
1111111100872 TAFAMIDIS MEGLUMINE 20 MG 30 CAP Tafamidis Meglumine 20 mg cap. I379A 11.250,00 ?  
1111111100243 TALOXA 400 MG 100 TB Felbamate 400 mg tb I067A 206,55 ?  
1111111100244 TAMBOCOR 100 MG 100 TB Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 39,50 ?  
1111111100246 TAMBOCOR 100 MG 60 TB Flecainide Acetat 100 mg tb I069A 37,50 ?  
1111111100399 TARGRETIN % 1GEL 60 G Bexarotene %1 jel I024A 1.280,00 ?  
1111111100476 TARGRETIN 75 MG 100 CAP Bexarotene 75 mg kap. I024B 1.440,00 ?  
1111111100279 TAUREDON 10 MG 1 AMP Sodium Aurothiomalate 10 mg amp I151A 10,91 ?  
1111111100285 TAUREDON 20 MG 1 AMP Sodium Aurothiomalate 20 mg amp I151B 17,80 ?  
1111111100293 TAUREDON 50 MG 10 AMP Sodium Aurothiomalate 25 mg amp I151D 202,01 ?  
1111111100626 TEATROIS 0.35 MG 100 CAP Tiratrikol 0,35 mg cap. I257A 28,50 ?  
1111111100831 TEPADINA 100 MG 1 AMP. Thiotepa 100 mg amp I168B 810,00 ?  
1111111100830 TEPADINA 15 MG 1 AMP. Thiotepa 15 mg amp I168A 135,00 ?  
1111111100577 TESTOVIRON DEPOT 100 MG 1 AMP Testosteron depot 100 mg amp I163D 8,00 ?  
1111111100297 TESTOVIRON DEPOT 250 MG 1 AMP Testosteron depot 250 mg amp I163A 12,99 ?  
1111111100299 TESTOVIRON DEPOT 250 MG 3 AMP Testosteron depot 250 mg amp I163A 34,55 ?  
1111111100301 TETRAHYDROBIOPTHERIN 10 MG 100 TB Tetrahydrobiopterin (Sapropterin) 10 mg tb I166A 171,60 ?  
1111111100303 TETRAHYDROBIOPTHERIN 50 MG 100 TB Tetrahydrobiopterin (Sapropterin) 50 mg tb I166B 472,80 ?  
1111111100781 THAM INFUSION SOL. 5X20 ML AMP. Tromethamine amp. I334A 12,40 ?  
1111111100306 THIAMIN 100 MG 100 TB Thiamine (B1 Vitamini) 100 mg tb I167C 6,10 ?  
1111111100323 THIOLA 100 MG 100 TB Tiopronin 100 mg tb I173A 30,40 ?  
1111111100324 THIOTEPA 15 MG 1 AMP Thiotepa 15 mg amp I168A 42,25 ?  
1111111100325 THIOTEPA 15 MG 10 AMP Thiotepa 15 mg amp I168A 314,72 ?  
1111111100578 THYMOGLOBULİN 25 MG 1 FLK Anti lenfosit ımmunglobulin 25 mg flk I227A 160,00 ?  
1111111100326 THYROGEN 0.9 MG 2 AMP Thyrotropin Alfa 0.9 mg amp I169A 795,00 $  
1111111100729 TREANDA 100 MG FLK Bendamustine 100 mg flk. I300A 1.880,30 ?  
1111111100896 TREOSULFAN 5 G 5 VIAL Treosulfan 5 g amp. I306A 2.150,00 ? yayımı tarihinde
1111111100328 TRIENTINE 300 MG 100 TB Trientine Hidroklorid 300 mg tb I176B 273,00 ? yayımı tarihinde
1111111100329 TRIPT-OH 100 MG 20 CAP Oxitriptan 100 mg cap I125A 14,13 ?  
1111111100579 TRIPT-OH 100 MG 50 CAP Oxitriptan 100 mg cap I125A 42,25 ?  
1111111100640 TRIPT-OH 50 MG 30 CAP Oxitriptan 50 mg cap I125B 10,60 ?  
1111111100416 TRISENOX 10 MG/ML 10 AMP Arsenik Trioksit 10 mg/ml amp I015A 2.780,00 ?  
1111111100935 TS-1 20 MG 140 CAP Tegafur-Gimeracil-Oteracil potasyum I425A 1.055,60 ?  
1111111100580 TYSABRI 300 MG AMP Natalizumab 300 mg amp I228A 1.880,00 ?  
1111111100334 UBRETID 5 MG 20 TB Distigmin Bromide 5 mg tb I060A 11,90 ?  
1111111100350 UBRETID 5 MG 50 TB Distigmin Bromide 5 mg tb I060A 22,50 ?  
1111111100758 ULORIC 40 MG 30 TB Febuxostat 40 mg tb I316A 150,00 ?  
1111111100759 ULORIC 80 MG 30 TB Febuxostat 80 mg tb I316B 150,00 ?  
1111111100354 URALYT-U 280 G GRANUL Potasyum Sodyum Hidrojen Sitrat 280 gr granul I140A 13,35 ?  
1111111100922 UROKINASE 500.000 IU 1 VIAL Urokinase 500.000 IU amp I418A 425,00 ?  
1111111100768 VARICELLON 5 ML AMP Varicella zoster immunglobulini I324A 765,00 ?  
1111111100672 VECTIBIX 20 MG/ML 20 ML (400 MG) FLK Panitumumab 20 mg/ml 20ml (=400mg) flk I271A 2.797,20 ?  
1111111100362 VELBE 10 MG/10 ML AMP Vinblastin 1 mg/ml amp I179A 19,31 ?  
1111111100797 VENTMAX SR 8 MG 56 KAP Albuteral (Salbutamol) sulphate 8 mg kap I340A 15,50 ?  
1111111100906 VICTRELIS 200 MG 336 KAPSUL Bocepravir 200 mg 336 kap. I409A 3.587,80 ?  
1111111100832 VIDEX 400 MG 30 KAP Didanosine 400 mg I362A 149,49 ?  
1111111100774 VIMPAT 100 MG FILM TB Lacosamide 100 mg tb I329B 421,45 ?  
1111111100773 VIMPAT 50 MG FILM TB Lacosamide 50 mg tb I329A 16,50 ?  
1111111100861 VIRAMUNE 50 MG/5 ML 240 ML SÜSPANSİYON Nevirapine 50 mg süsp. I382A 101,10 ?  
1111111100377 VISTIDE 375 MG 1 FLK Cidofovir 375 mg flk I039A 750,00 ? 16.02.2012
1111111100064 VITAMIN B12 ANCERMANN GUTT 30 ML B12 Vitamini damla I018A 8,20 ?  
1111111100385 VITAMIN B2 10 MG 10 AMP B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg amp I019A 11,50 ?  
1111111100387 VITAMIN B2 10 MG 20 DRJ B2 Vitamini (Riboflavin) 10 mg drj I019B 1,90 ?  
1111111100921 VITAMIN B2 100 MG 100 TB B2 Vitamini (Riboflavin) 100 mg tb I019D 11,30 ?  
1111111100920 VITAMIN B2 50 MG 100 TB B2 Vitamini (Riboflavin) 50 mg tb I019C 8,60 ?  
1111111100942 VİTAMİN B6 100 MG 100 TABLET B6 vitamini 100 Mmg 100 tb I201C 7,50 ? 12.07.2012
1111111100839 VPRIV 400 IU 1 FLK Velaglucerase 400 IU I366A 1.657,00 ?  
1111111100582 VUMON 50 MG 1 AMP Tenipozid 50 mg amp I230A 356,60 ?  
1111111100829 VUMON 50 MG 10 AMP Tenipozid 50 mg amp I230A 118,50 ?  
1111111100760 WARFARIN 1 MG 28 TB Varfarin 1 mg tb I240A 0,50 ?  
1111111100809 WELLVONE 750 MG/5 ML 226 ML ORAL SUSP. Atovaquone 750 mg/5 ml susp I016A 519,70 ?  
1111111100737 WINSTROL 2 MG 40 TB Stanozolol 2 mg tb. I312A 18,30 ?  
1111111100933 XALKORI 250 MG 60 CAP Crizotinib 250 mg 60 cap I423A 6.700,00 ?  
1111111100902 XARELTO 10 MG 10 TABLET Rivaroxaban 10 mg 10 tb. I406A 50,90 ?  
1111111100389 XENAZINE 25 MG 112 TB Tetrabenazine 25 mg tb I164A 137,50 ?  
1111111100827 XENBILOX 250 MG 100 KAP Kenodeoksikolik asit 250 mg kap I272A 735,00 ?  
1111111100484 YENTREVE 40 MG 56 CAP Duloxetin HCL 40 mg cap I186B 50,90 ?  
1111111100958 YERVOY 5 MG/ML 1X10 ML VİAL (50 MG) ipilimubab 5 mg/ml 1X40 ml vial 50 mg I404B 4.631,60 ? 12.07.2012
1111111100957 YERVOY 5 MG/ML 1X40 ML VİAL (200 MG) ipilimubab 5 mg/ml 1X40 ml vial 200 mg I404A 17.773,90 ? 12.07.2012
1111111100392 YODOXIN 650 MG 100 TB Diiodohydroxyquinoline 650 mg tb I057A 128,50 ?  
1111111100716 YONDELIS 1 MG 1 FLK Trabektedin 1 mg flk I298A 2.059,00 ? 11.05.2012
1111111100394 ZANOSAR 1 G 1 FLK Streptozocin 1 gr flk I155A 269,00 ? 04.05.2012
1111111100475 ZARONTIN 250 MG/5 ML 200 ML SUSP Ethosuximide 250 mg susp I066B 6,00 ?  
1111111100938 ZELBORAF 240 MG 56 TB. Vemurafenib 240mg 56 tb. I426A 2.351,66 ? 12.07.2012
1111111100624 ZOLINZA 100 MG 120 TB Vorinostat 100 mg tb I255A 7.400,00 ?  
1111111100584 ZONEGRAN 25 MG 28 TB Zonisamide 25 mg cap I180B 28,70 ?  
1111111100904 ZYTIGA 250 MG 120 TABLET Abiraterone acetate 250 mg 120 tb. I407A 4.428,00 ?  
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
Bu haber 37,393 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam