1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toç Bir Sen'den yangın tazminatı açıklaması

Toç Bir Sen yaptığı açıklamada, kaldırılan yangın tazminatından daha fazla miktarda ek ödeme alındığını vurguladı
15 Nisan 2013 15:56
Yazdır
Toç Bir Sen'den yangın tazminatı açıklaması

Bir açıklama yapan Toç Bir Sen yöntemi, yangın tazminatı konusunda gelinen noktayı özetledi.

İŞTE SENDİKA YÖNETİMİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

- 17.06.2004 tarihinde T.B.M.M tarafından kabul edilen 03.07.2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5192 sayılı Kanun'un 2. Maddesinde yer alan "… Orman yangınlarına bilfiil katılanlardan …657 sayılı D.M.K tabi memurlardan Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında orman yangınları ile mücadelede … fiilen görev yapanlara döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücreti personelin kadro unvanı, görev mahalli,çalışma süreleri, görevin önem ve güçlüğü dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir" hükmüne istinaden Orman Genel Müdürlüğü'nce çıkarılan Orman Genel Müdürlüğü Personeline Yapılacak Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, fazla çalışma ödemeleri 2012 yılı sonuna kadar yapılmıştır.


*Toplu sözleşmede, yangın tazminatı düzenlemesi

2008 Yılında MEMUR-SEN ve TOÇ BİR-SEN'in gayretleri ile “EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÇALIŞMASI” neticesinde 40+40 TL olan Denge Tazminatı ile başlayan ek ödemeler; 2008 yılı toplu görüşmelerinde alınan karar gereğince, Bakanlar Kurulu' nun 2012 yılı sonuna kadar farklı bakanlıklarda aynı unvanlara sahip çalışanlar arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi çalışmalarının sonucu olarak;

- 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname gereğince Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, tüm Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde ödenen her türlü tazminat ve fazla mesailer 01.01.2013 tarihi itibariyle kaldırılarak, Tüm Kurum Kuruluşlardaki 91 Adet Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı veya Yönetmelik ile çeşitli adlar altında ödenen tazminat ve fazla mesailerin tamamı, Bu kapsamda da Orman Genel Müdürlüğü personeline 7 ay boyunca ödenen yangın fazla mesai ücreti kaldırılmış, yerine 12 Ay boyunca ödenen EK ÖDEME uygulaması getirilmiştir.

Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi çalışanların herhangi bir hak kayıpları olmamıştır. Aksine 7 ay boyunca ödenen yangın fazla mesaisi ücreti yerine Ek Ödeme İyileştirmesi getirilerek 12 aya çıkarılmıştır.

2012-2013 YILI TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE 666 K.H.K İLE KALDIRILAN YANGIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ KONUSU İLE İLGİLİ YAŞANAN SÜREÇ

Yetkili Sendika TOÇ BİR SEN tarafından 2012 Toplu Sözleşme sürecinde.., 666 sayılı KHK ile tüm kurumlar için kaldırılan, fazla çalışma ücretinin OGM çalışanlarına Yangın Fazla Mesaisi olarak yeniden kazandırılması için TOÇ-BİR SEN' in 2012-2013 Dönemini kapsayan Toplu Sözleşme Taleplerinin 29.maddesinde,

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nde 7 gün 24 saat esasına göre yıl boyunca doğaya açık alanlarda hayati risk taşıyan; koruma, orman sınırlandırma ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde fiilen görev yapan kamu görevlilerine, Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden 7 ayla sınırlı ödenmekte olan fazla mesai ücretinin görev yapılan sürece merkez ve taşra ayrımı yapılmaksızın 12 ay boyunca ödenmesi'' şeklinde yazılarak net bir biçimde talep edilmiştir.

Talebe gerekçe olarak ise;

” 6831 sayılı yasanın 71.maddesi ve buna dayalı olarak hazırlanan yönetmelik uyarınca orman koruma, sınırlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık 50 saati geçmemek üzere ödenen fazla çalışma ücreti 2012 yılı itibariyle Bakanlar Kurulunun 666 sayılı kararnamesiyle uygulamadan kaldırılmıştır. Orman çalışanlarımız, ülkemizin Akdeniz iklim kuşağında yangına hassas bir konumda bulunması, 2/B uygulamaları dâhil orman sınırlama (kadastro) ve ülke ormanlarına kanun dışı müdahalelerin bertaraf edilmesi için can güvenliğini riske atarak zor şartlar altında ve normal mesai saatleri dışında 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadırlar. Nitelik gerektiren ve fiilen yapılan bu görevleri yerine getiren personellerin yapmış oldukları bu faaliyetlerden dolayı emeklerinin karşılanması verimliliğin artırılması ve çalışanları motive etmesi açısından önemlidir.” Şeklinde TOÇ BİR-SEN tarafından ifade edilmiştir.

Ancak ; Konu ile ilgili olarak Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' nın madde üzerinde müdahalesi ve Orman Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda “01.01.2013 tarihinde geçerli olmak üzere Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilat kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bil fiil müdahale edenlere döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi bütçe kanunun da belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir'' hükmü getirilmiştir.

Orman Yangın Fazla mesai ücretinin 2012-2013 dönemini kapsayan Toplu Sözleşme taleplerimizin 29.maddesinde olduğu gibi geçmesinin sağlanması için sendikamızca ciddi mücadele edilmiştir. Ancak bilindiği üzere Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılamadığı için konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu' na sendikamızca itiraz edilmiştir. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti itirazı değerlendirmiş ve“01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 60. maddesiyle; 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan ve memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar 50 saati geçmemek üzere 2012 yılı merkezi yönetim bütçe kanunda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir” şeklinde kabul edilerek Toplu Sözleşmenin bir kazanımı olarak hayata geçirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü' nün Toplu Sözleşme Görüşmelerinde yazmış olduğu kurum görüşü ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Resmi Gazetede de yayınlanan karar metni ile aynıdır.

2012-2013 DÖNEMİ TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMI OLAN

YANGIN FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENME ŞEKLİ

Şimdi Yetkili Sendika TOÇ BİR-SEN olarak tüm çalışanlarımız ve üyelerimiz adına Orman Genel Müdürlüğünden, Toplu Sözleşme'de KAZANILAN Yangın Fazla Mesai Ücretinin 2013 Yılı Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ÖDEMENİN ŞEKLİ İLE İLGİLİ taleplerimiz şunlardır:

1-) Yetkili Sendika TOÇ BİR SEN'in gayretleriyle 2013 yılından itibaren kazanıma dönüştürülen, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Çalışacaklara Ödenecek Yangın Fazla Çalışma Ücretinin Tüm Taşra Çalışanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde 2004 yılında çıkarılan 5192 sayılı kanunda olduğu (Bu kanunda Merkez çalışanları için nöbet tutanlar ibaresi getirilmişken, Taşra Çalışanları için nöbet ibaresi kanunda yer almamıştı. Buna rağmen ödemeler nöbet tutturularak yapılmıştı.) gibi nöbet sistemine göre ödenmesi, bu konuda taşraya yeni bir talimatın kurumca gönderilmesi sağlanmalıdır.

2-) Yangın Tazminatının ödenmesini sağlayan 5192 sayılı Kanunun metni ile TOÇ BİR-SEN' in talebiyle çıkarılan 2012 Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin ifade lafzına bakıldığında örtüşen ifadeler olmasına karşın Orman Genel Müdürlüğü' nün 5192 sayılı Kanuna istinaden çıkarmış olduğu Orman Genel Müdürlüğü Personeline Yapılacak Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Yönetmeliğin ilgili ve özellikle 2. Ve 7. Maddelerinde sorunun net bir biçimde çözmesine karşın 2012 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları sonucu da TOÇ BİR-SEN' in uzun uğraşlar ve büyük mücadelelerle almış olduğu yangın Fazla mesaisini hakkının, Orman Genel Müdürlüğü' nün uygulamaları ve takdir yetkileri ile darlaştırmamasını ve bu hakkın geri almamasını talep ediyoruz. Kurumun madde üzerinde yorumunda herhangi bir çekincesi var ise, Bir Bakanlar Kurulu Kararı ile madde metnine Nöbet Tutanlar İbaresi ekletilebilir.(Sendika olarak düşüncemiz buna ihtiyaç yok eski kanun metninde de taşra çalışanları için kanunda nöbet ibaresi yoktu, ve ödemeler nöbet esasına göre yapılmıştı.)

Örneğin 13.03.2013 tarih ve 4401 sayılı resmi gazete yayımlanan ; “6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenlere ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında” olduğu gibi bir karar çıkarılabilir.

Ülkemizin Akdeniz iklim kuşağında yangına hassas bir konumda bulunması, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde can güvenliğini riske atarak zor şartlar altında ve normal mesai saatleri dışında 7 gün 24 saat esasına göre çalışanlarımızın emeklerinin karşılanması verimliliğin artırılması ve çalışanları motive etmesi açısından Mesai saatleri dışında, çalışanlarımızın, 2013 Mayıs Döneminde başlayacak Yangın Sezonunda yangın fazla mesai ücretinden mahrum kalmamaları için, daha vakit varken TOÇ BİR SEN in TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMININ HAYATA GEÇİRİLMESİ için idarenin çözüm adına her türlü adımı ivedilikle atmasını taşranın beklemekte olduğu 2013 YILI YANGIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ UYGULAMA ŞEKLİNE İLİŞKİN TALİMATLARININ bir an önce gönderilmesini ve kamu oyundaki bilgi kirliliğinin giderilmesinin önemsiyoruz ve talep ediyoruz.

TOÇ BİR-SEN

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 25,255 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam