1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği Değişti

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, çeşitli unsurlar dikkate alınarak döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik 12/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte 9 Ocak tarihinde ilk değişiklik yapılmıştı. en kapsamlı değişiklik ise 25 Ağustos 2007 tarihinde yapıldı. İşte eski ve yeni hükümler...
27 Ağustos 2007 10:45
Yazdır

25/08/2007 tarihli değişikliğin tam metni için tıklayınız.
12/05/2006 tarihli yönetmeliğin ilk hali için tıklayınız.
09/01/2007 tarihli değişikliği görmek için tıklayınız.

Eski hüküm:
ğ) Serbest meslek katsayısı : Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personelinden; kurumlarda görev yapanlar için (0,3), kuruluşlarda görev yapanlar için (0,5), mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,

Yeni hüküm:
?ğ) Serbest meslek katsayısı: Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (0,3), mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,?


Yeni hüküm:
8) Hizmete yeni açılacak olan kurumlarda Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurum hizmete açılana kadar asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.


Eski hüküm:
i) Kurumlarda bu Yönetmelik uyarınca devlet hastanelerinde laboratuvar birimlerinde çalışan tüm personel için, görev yaptıkları laboratuvar biriminin verimliliğine göre, hizmet alanı-kadro-unvan katsayısı % 10 oranında azaltılabilir veya artırılabilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinin verimliliğine göre, bu hizmetleri yürüten klinik şefi, şef yardımcıları, başasistan ve uzmanlara, hastane hizmet puan ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. İlgili birimlerin verimlilikleri döner sermaye komisyonunca tetkikleri sonuçlandırma süresi, cihazların düzenli kalibrasyonu, test başına kullanılan kit oranı ve ilgili birimlerde yapılan hizmet içi eğitimler gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir.

Yeni hüküm:
i) Kurumlarda bu Yönetmelik uyarınca devlet hastanelerinde genetik, biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, Kurum Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları (EK-3) tablosundaki ?2,5? olan hizmet alanı kadro-unvan katsayısı uygulanır. Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmedikleri takdirde "2,5" olan hizmet alanı kadro-unvan katsayısı "2" olarak uygulanır. Laboratuvarda çalışan diğer personel için ise bu belirlenen kriterlerin uygulanmasına katkısı olanlar için hizmet alanı kadro-unvan katsayısı %10 oranında artırılabilir veya katkısı olmayanlar için ise hizmet alanı kadro-unvan katsayısı %10 oranında azaltılabilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinde görev yapan klinik şefi, şef yardımcıları, başasistan ve uzmanlara, Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalamasının %20'sine kadar ek puan verilebilir.


Eski hüküm:
s) Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda, asistanların net performans puan hesaplamasında bağlı olduğu kliniğin klinik hizmet puan ortalaması yerine, koordinatör şefin kararıyla ilgili kliniklerin tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamının, puanı olan asistan dahil tabiplerin aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölümü sonucu bulunan puan esas alınarak hesaplanabilir.

Yeni hüküm:
s) (j) ve (z) bentleri uyarınca hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilen uzman tabiplerden, askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan uzman tabip sayısına dâhil edilir.


Ek cümle

"ü) Kurumlarda, baştabip yardımcıları veya hastane müdür yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise net performans puanı hesaplamasında hastane hizmet puan ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının hastane hizmet puan ortalaması ile çarpımının, baştabip yardımcısı veya hastane müdür yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır."

şeklindeki bendin sonuna şu cümle eklenmiştir: "Ancak, hastane müdür yardımcıları ile baştabip yardımcılarından askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir."


Özellik arz eden riskli bölümler

Madde metnin yer alan şu cümle yeni düzenlemede çıkarılmıştır.
"Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise devlet hastaneleri için sayılan bölümlere ilave olarak döner sermaye komisyonu, 2/3 oy çokluğu ile, özellik arz eden diğer tıbbi riskli bölümleri gerekçeli olarak belirler ve buralarda çalışan personel için de ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinin psikiyatri servisleri ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan personel için belirlenen, tavan ek ödeme katsayıları ve hizmet alanı-kadro unvan katsayıları esas alınır."


Eski hüküm:
oo) Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu Yönetmeliğin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak bu durumda hizmet alanı-kadro unvan katsayıları klinik şefleri için (2,20), klinik şef yardımcıları için (2,10), başasistan, uzman, yan dal asistanları için (2,00) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu Yönetmeliğin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Başhekimce tespit edilir. Tespit edilen dönem, Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır.

Yeni hüküm:
oo) Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu Yönetmeliğin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak, bu durumda hizmet alanı kadro-unvan katsayıları klinik şefleri için (2,70), klinik şef yardımcıları için (2,60), başasistan, uzman, yan dal asistanları için (2,50) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu Yönetmeliğin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Baştabipçe tespit edilir. Tespit edilen dönem, Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır.


Veren savaş dispanserleri

"pp) Verem savaş dispanserlerinde çalışan personel, verem savaş dispanserleri ile ilgili Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, il sağlık müdürünün kararıyla il performans puan ortalamasından değerlendirilebilir." şeklinde belirlenmiş olan bende yeni düzenlemede şu cümle ilava edilmiştir.
"Ancak, burada görev yapan her unvanda bulunan personel sayısı Bakanlıkça belirlenen personel dağılım cetvelinde belirlenen sayıdan fazla ise personelin net performans puanı hesaplanmasında il performans puan ortalaması kullanılmayıp, personel dağılım cetvelinde o unvan için belirlenen sayının il performans puan ortalaması ile çarpımının, o unvandaki personel sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. O unvandaki personelden askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir. Bu hüküm personel dağılım cetvelinde yer almayan unvanlar için uygulanmaz."


İdari bölge puanı

Eski hüküm:
rr- (Ek: RG-09/01/2007-26398) İdari bölge puanı 10.000 veya üstünde olan sağlık kuruluşunun koruyucu sağlık hizmetleri puanı 6000 puan olması durumunda, sağlık müdürünün kararı ile o sağlık kuruluşunda çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır. Ek ödeme yapılmasında bu şekilde hesaplanan puan ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

Yeni hüküm
rr) İdarî bölge puanına göre 5 inci bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %20'si oranında ek puan verilir. İdarî bölge puanına göre 4 üncü bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %10'u oranında ek puan verilir. Ek ödeme yapılmasında bu şekilde hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı


VEKALETEN ATAMALARA NASIL PUANLAMA YAPILACAK?

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği ile Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı görevleri için Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen ?Tavan Ek Ödeme Katsayısı? ile ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele, görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen ?Tavan Ek Ödeme Katsayısı? ile ?Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı? esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.?


DÖNER SERMAYE KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ

Dönser sermaye komisyonuna girecek üye daha önce
"Dahili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik şefi,"
şeklinde belirlenmiş iken, yeni düzenlemede bu belirleme şu şekilde yapılmıştır:
?e) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik şefi, ancak ilgili kliniklerde/birimlerde uzman tabip, uzman tabip yok ise bunların her birinin yerine bir tabip görevlendirilir.?


Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

Eski hüküm
MADDE 8- (1) Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Bakanlık payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 50'sini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılabilecek miktarı belirleyebilir. Ancak, bu şekilde belirlenen miktar sonucu o dönem dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, o dönem gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Bakanlık payı düşüldükten sonra kalan miktarın %50'sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez. Dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, komisyonca karar verilen tutar olmayıp, komisyonca karar verilen tutar üzerinden bu Yönetmelik esaslarına göre yapılan hesaplamalar sonucu gerçekleşecek dağıtım tutarıdır.

Yeni hüküm:
MADDE 8 - (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.?


Kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

Eski hüküm
MADDE 11- (1) Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Bakanlık payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 65' ini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılabilecek tutarı belirleyebilir. Ancak, bu şekilde belirlenen miktar sonucu o dönem dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, o dönem gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Bakanlık payı düşüldükten sonra kalan miktarın % 65' inin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez. Dağıtılan toplam ek ödeme miktarı, komisyonca karar verilen tutar olmayıp, komisyonca karar verilen tutar üzerinden bu Yönetmelik esaslarına göre yapılan hesaplamalar sonucu gerçekleşecek dağıtım tutarıdır.

Yeni hüküm:
(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %65'inin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nunun ek 2 nci maddesi uyarınca ilgili kurumların birinci basamak sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri hâlinde, personele dağıtılacak tutarın tespitinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin yılı tedavi giderleri resmî fiyat tarifesine tekabül eden karşılığı tutarlar toplamı esas alınır.?


Koruyucu sağlık hizmetleri puanı

Eski hüküm
Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

a) Bebek izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki bebek izlem sayısı=A

Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek izlem sayısı=B

B?A ise ?1000? puan verilir

B<A ise ? 0? puan verilir.

b) Gebe İzlem Sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki gebe izlem sayısı=A

Sağlık kuruluşunun o ay ki gebe izlem sayısı=B

B?A ise ?1000? puan verilir

B<A ise ?0? puan verilir.

c) DBT3/OPV3 aşılama yüzdesi:

DBT3/OPV3 aşılama yüzdesi o ay için % 80 ve üzerinde ise ?2000? puan verilir. Bu yüzde o ay % 80' nin altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise ?1000? puan, artış göstermemiş ise ?0? puan verilir.

ç) Tarama testleri (Neonatal hipotiroidi, fenilketonüri, thalasemi ve benzeri ) numune alma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki Tarama testleri numune alma yüzdesi =A

Sağlık kuruluşunun o ay ki Tarama testleri numune alma yüzdesi =B

B?A ise ?1000? puan verilir

B<A ise ? 0? puan verilir.

d) Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =A

Sağlık kuruluşunun o ay ki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =B

B?A ise ?1000? puan verilir

B<A ise ? 0? puan verilir.

(2) Yeni açılan sağlık kuruluşları için bir önceki yıl verileri olarak, sağlık kuruluşuna bağlı bölgenin önceki yıl bağlı olduğu sağlık kuruluşunun verileri esas alınır.

(3) Sağlık kuruluşuna ait veriler zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmadığı takdirde o sağlık kuruluşuna koruyucu hizmetler puanı verilmez. Verilerin zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmasından sağlık ocağı sorumlu tabipleri ve sağlık grup başkanları sorumludur.

(4) Tarama testlerinde yüzde hesaplanamıyorsa sayısal değerler esas alınır. Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi alınamıyorsa bu konudaki poliklinik sayısı esas alınır. Tarama testlerinden hangilerinin kullanılacağı sağlık müdürlüğünce tespit edilir.

(5) Yukarıdaki koruyucu sağlık hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen verem savaş dispanserlerinin o ay ki verem savaş dispanserleri aylık çalışma formu ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin aylık çalışma formlarına göre yaptıkları çalışmalar ile ruh sağlığı dispanserlerinin çalışmaları, döner sermaye komisyonu tarafından değerlendirilerek koruyucu sağlık hizmetleri puanı karşılığı olarak 6000 puana kadar puan verilebilir.

Yeni hüküm
Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

a) Bebek başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki bebek başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek başına ortalama izlem sayısı = B

B ? A ise ?1000? puan verilir.

B< A ise ?0? puan verilir.


b) Gebe başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki gebe başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki gebe başına ortalama izlem sayısı = B

B ? A ise ?1000? puan verilir.

B< A ise ?0? puan verilir.

c) HepB1 aşılama yüzdesi:

HepB1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise ?1500? puan verilir. Bu yüzde, o ay %80'in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise ?750? puan, artış göstermemiş ise ?0? puan verilir.

ç) DBT1 aşılama yüzdesi:

DBT1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise ?1500? puan verilir. Bu yüzde, o ay %80'in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise ?750? puan, artış göstermemiş ise ?0? puan verilir.

d) KKK aşılama yüzdesi:

KKK aşılama yüzdesi o ay için %85 ve üzerinde ise ?1500? puan verilir. Bu yüzde, o ay %85'in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise ?750? puan, artış göstermemiş ise ?0? puan verilir.

(KKK aşısının GBP'ye alınmadan önceki referans değeri olarak kızamık aşı yüzdesi esas alınır.)

e) Tarama testleri (Neonatal hipotiroidi, fenilketonüri, thalasemi ve benzeri) numune alma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = B

B ? A ise ?1000? puan verilir.

B< A ise ?0? puan verilir.

f) Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =

B ? A ise ?1000? puan verilir

B< A ise ?0? puan verilir.

(2) Yeni açılan sağlık kuruluşları için bir önceki yıl verileri olarak, sağlık kuruluşuna bağlı bölgenin önceki yıl bağlı olduğu sağlık kuruluşunun verileri esas alınır.

(3) Sağlık kuruluşuna ait veriler zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmadığı takdirde o sağlık kuruluşuna koruyucu hizmetler puanı verilmez. Verilerin zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmasından sağlık ocağı sorumlu tabipleri ve sağlık grup başkanları sorumludur.

(4) Tarama testlerinde yüzde hesaplanamıyorsa sayısal değerler esas alınır. Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi alınamıyorsa bu konudaki poliklinik sayısı esas alınır. Tarama testlerinden hangilerinin kullanılacağı sağlık müdürlüğünce tespit edilir.

(5) Yukarıdaki koruyucu sağlık hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen verem savaş dispanserlerinin o ayki verem savaş dispanserleri aylık çalışma formu ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin aylık çalışma formlarına göre yaptıkları çalışmalar ile ruh sağlığı dispanserlerinin çalışmaları, döner sermaye komisyonu tarafından değerlendirilerek koruyucu sağlık hizmetleri puanı karşılığı olarak 8500 puana kadar puan verilebilir.?


Kurumlarda net performans puanının hesaplanması

Eski hüküm:
MADDE 17- (1) Kurumlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

A) Devlet Hastaneleri

1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

a)Baştabip

Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2) Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,00), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,10) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

b) Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları :

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2) Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,00), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,10) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları:

Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.

Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (2,00), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1,10) katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Diğer İlgili Uzmanlar

Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.

(Kadro yatak sayısı 250 veya 250' den az ise 1 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 250' den fazla, 500 veya 500' den az ise 2 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 500' den fazla, 1000 veya 1000' den az ise 3 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 1000' den fazla ise 4 Uzman Tabip)

Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

Ancak o branşta, Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı fazla ise, her bir tabip için Net Performans Puanı hesaplanırken, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınmayıp, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen Uzman tabip sayısıyla çarpımının, tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Net Performans Puanı= ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen Tabip sayısı / O branştaki Tabip sayısı) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

4) Diyaliz, Yanık, Yeni Doğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Sürekli Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Tabipler, Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabipler

Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

5) Döner Sermaye Komisyonu Tarafından bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (z) Bendine Göre Belirlenen Branşlarda Çalışan Uzman Tabipler

Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

Net Performans Puanı = (( Hastane Hizmet Puan Ortalaması / O branştaki Tabip sayısı ) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

6) Diğer Personel (Tabip Dışı Personel)

Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

B) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

a) Baştabip

Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2) Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

b) Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+(Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2) Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra eden, Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.

Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar

2.1) Klinik Şefleri

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

Net Performans Puanı=(Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

2.3) Asistanlar

Net Performans Puanı=( Klinik Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )

2.4) Diğer Personel

Net Performans Puanı= (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Biyokimya, Mikrobiyoloji Klinikleri ve Diğer Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Personel

3.1) Klinik Şefi

Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

3.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı (varsa)) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı )

3.3) Asistanlar

Net Performans Puanı=( Hastane Hizmet Puan ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı )

3.4) Diğer Personel

Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

4) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar

4.1)Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + ((( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı ? (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı

4.2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı (Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için Asistan Katsayısı, Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için Uzman Tabip Katsayısı veya Yönetmelik esaslarında belirlenen katsayı esas alınır) X Serbest Meslek katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı

4.3 ) Diğer Personel

Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

Yeni hüküm
Kurumlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

A) Devlet Hastaneleri

1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

a) Baştabip

Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)?

b) Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları:

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları:

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.

Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabibi Katsayısı veya Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer İlgili Uzmanlar

Bu branş Tabipler için Net Performans Puanı, hastane kadro yatak sayısına göre aşağıdaki şekilde her bir Uzman Tabip için Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.

(Kadro yatak sayısı 250 veya 250'den az ise 1 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 250'den fazla, 500 veya 500'den az ise 2 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 500'den fazla, 1000 veya 1000'den az ise 3 Uzman Tabip

Kadro yatak sayısı 1000'den fazla ise 4 Uzman Tabip)

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Laboratuvarda görev yapan her branş, yukarıda belirtilen kriter çerçevesinde kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilir. İlgili branşta görev yapan uzman tabip sayısı hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde hastane kadro yatak sayısına göre belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hastane kadro yatak sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

4) Diyaliz, Yanık, Yenidoğan, Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Uzman Tabip ve Tabipler, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Tabipler, Uzman Tabipler ve Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık, Kemik İliği Nakil Ünitesi ve Diyaliz Üniteleri Dışındaki Kan Bankası, Servisler Gibi Ünitelerde Çalışan Tabip ve Uzman Tabipler

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150'den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150'den fazla 500'den az ise 2 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500'den fazla 800'den az ise 3 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800'den fazla 1100'den az ise 4 pratisyen tabip,

1100'ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik veya ücretsiz izin sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması X o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

5) Döner sermaye komisyonu tarafından 5 inci maddenin (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan Uzman Tabipler:

Bu gruptaki Uzman Tabiplerin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

Net Performans Puanı = (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Net Performans Puanı = ((Hastane Hizmet Puan Ortalaması/o branştaki tabip sayısı) X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

6) Diğer Personel (Tabip Dışı Personel)

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

B) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

1) Baştabip ve Baştabip Yardımcıları

a) Baştabip

Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanı hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

b) Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra etmeyen Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı (Baştabip Yardımcıları Katsayısı) X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı+Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları

Mesleğini serbest olarak icra eden Baştabip Yardımcıları için aşağıdaki formülle Net Performans Puanı hesaplanır.

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışanlar

2.1) Klinik Şefleri

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı ? (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

2.3) Asistanlar

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

2.4) Diğer Personel

Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

3) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Biyokimya, Mikrobiyoloji Klinikleri ve Diğer Laboratuvar Hizmetlerinde Çalışan Personel

3.1) Klinik Şefi

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

3.2) Klinik Şef Yardımcıları, Uzman Tabipler ve Başasistanlar

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Bilimsel Çalışma Destek Puanı + (varsa) Eğitici Destekleme Puanı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı)

3.3) Asistanlar

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

3.4) Diğer Personel

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı

4) Bir Kliniğe Bağlı Olarak Çalışmayanlar

4.1) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanı ? (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı

4.2) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı Bulunmayan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabipleri

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Bilimsel Çalışma Destek Puanı


4.3) Diğer Personel

Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı?


GEÇİCİ 3. MADDE DEĞİŞTİ

Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde, aile hekimliği sistemi dışında kalan personel yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde düzenlenmişti. Yeni yönetmelik değişikliğinde bu geçici madde de değişmiştir.


KATSAYILAR DEĞİŞTİ

Ek 2 olarak bilinen Eğitimve Araştırma Hastaneleri Kadro ve unvan katsayıları
Ek 3 olarak bilinen Kurum personelinin hizmet alanı Kadro ve unvan katsayıları
Ek 4 olarak bilinen Kuruluş personelinin hizmet alanı Kadro ve unvan katsayıları

25/08/2007 tarihili yönetmelik düzenlemesinde değiştirilmiştir.

Aynı değişiklikte, ayrıca EK-6 sayılı Girişimsel İşlemler Listesi de değiştirilmiştir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 132,472 defa okundu. 42 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam