1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB; Sağlık alanı öğretmenlerinin haftalık ders saati sayılarını açıkladı

31 Aralık 2012 12:09
Yazdır
MEB; Sağlık alanı öğretmenlerinin haftalık ders saati sayılarını açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinin ders saati sayısı ile ilgili 12.12.2012 tarih ve 218635 sayılı yazılarını tüm İl Milli Eğitim müdürlüklerine bildirdi.

Bu yazıda ; ?Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce sağlık alanı öğretmenlerinin ?atölye ve laboratuar öğretmenleri? kapsamında değerlendirilmesi ve norm kadroların buna göre yeniden belirlenmesi özerine, bu konumdaki öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında kaç saat ders okutacakları hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 5'inci maddesinin (ç) bendinde; atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin aylık karşılığında haftada 20 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6?ıncı 'maddesinin (c) bendinde ise; atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce "atölye ve öğretmenlerinin, haftada 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders okutmaları gerekmektedir.? açıklamasında bulunulmuştur.

Yan ödeme kararnamesi yeniden ele alınmalıdır.

Fakat; Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme kararnamesindeki eksiklikler nedeniyle Mesleki Teknik Eğitim veren okullar dışında görev yapan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları ile Sağlık Meslek Liselerindeki Meslek Dersleri Öğretmenleri ilave eğitim öğretim tazminatından faydalanamamaktadırlar.

MEGEP kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yeni oluşturulan alan/dallardaki derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı ve alanı kaldırılan öğretmenlerinin öğrenimlerine göre hangi alanlara geçebilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunun Kararıyla belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre; Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının III sayılı cetvel kısmında yer alan ?Eğitim Öğretim Tazminatı? bölümün de gerekli düzenlemelerin yapılarak yeni oluşturulan alan/dalların eklenmesi gerekmektedir.

Kararnamenin Diğer tazminatlar başlıklı III sayılı cetvelinde şu açıklamaya yer verilmiştir: "II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Branşlarda fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez "

Bu maddeye göre V sayılı cetvelde yer alan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine bu ilave eğitim öğretim tazminatı ödenirken, aynı okul mezunu olup liselere veya ilköğretim okullarına atanan diğer öğretmenlere bu tazminat ödenmemektedir. Bunun sebebi maddenin sadece mesleki ve teknik öğretim okullarını kapsayacak şekilde yazılmış olmasıdır. Oysaki Milli Eğitim Bakanlığının liseler veya ilköğretim okullarında örneğin bilgisayar dersi okutması uygulaması yeni başlamıştır. Daha önce bu uygulama yok idi. Ancak uygulamalar değişmesine rağmen, özlük haklarda buna paralel düzenleme yapılmamıştır. Sanırız bu konudaki en büyük eksiklik ise Maliye Bakanlığının kararnameyi düzenlerken MEB'den yeterli derecede yararlanmamış olmasıdır.

İlave eğitim öğretim tazminatı sadece mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine ödenmektedir. Söz konusu öğretmenlerin ilköğretim veya orta öğretimde görev almaları halinde bu ödenek verilmemektedir.

Sağlık Meslek Dersleri öğretmenlerinin branşı III sayılı cetvelde yer almadığından ilave eğitim-öğretim tazminatından ne kadar faydalanması gerektiği bilinmemekte ve III sayılı cetvelin II. fıkrasında da adı geçen V sayılı cetvelin 54. sırasında yer alan Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dalların III sayılı cetvel kısmında yer alan gruplara eklenmediğinden Emsal kadro tespiti de yapılmadığından ilave eğitim ve öğretim tazminatı ödenememektedir.

Burada Milli Eğitim Bakanlığı tereddüde düştüğünden konuyu Maliye Bakanlığına havale etmiş Maliye Bakanlığı'da Emsal kadro tespiti yapmak yerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.07.2009 tarih ve 8434 sayılı yazılarının 3.sayfasının son paragrafı ile Konuyu Bakanlar Kuruluna havale etmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 06.07.2009 tarih ve 8434 sayılı yazı ile 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli III sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) nci sırasında yer almayan branşlar için Bakanlığımızca emsal kadro ve unvan tespiti yoluyla ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesine mevzuat uyarınca imkân bulunmamakla birlikte anılan Karara ekli III sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) nci sırasına toplum sağlığı, ana çocuk sağlığı, acil tıp teknisyenliği, tıbbi sekreterlik, radyoloji, anestezi gibi branşların Bakanlar Kurulu kararı ile eklenmesi halinde ilave eğitim öğretim tazminatının ödenmesi mümkün bulunmaktadır demiştir.

Sağlık Meslek Dersleri öğretmenleri ilave eğitim öğretim tazminatından faydalanabilmesi için gerekli tüm şartları taşıyor olmasına rağmen hala bu haktan faydalanamamaktadır.

Bu hususlar hakkında, Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafından,?1. MEGEP kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarda yeni oluşturulan alan/dallardaki branşlara göre Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenecek midir?

2. Sağlık Meslek Liselerinde okutulan alan/dallardaki branşlara göre Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenecek midir?

3. Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerine ilave eğitim öğretim tazminatı ödenirken, aynı okul mezunu olup liselere veya ilköğretim okullarına atanan diğer öğretmenlere bu tazminatın ödenmesi için Memurların Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi güncellenecek midir?? sorularının yazılı olarak cevaplandırılması için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soru önergesi verilmişti.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.01.2012 tarih ve 518 sayılı yazısı ile cevap verilmiştir.

Verilen cevapta ?657 sayılı kanunun 152. maddesin ?III-ortak Hükümler? başlıklı bölümünde, maddede sayılan zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esaslarının kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine bakanlığımız tarafından hazırlanarak Bankalar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, söz konusu soru önergesinde belirtilen hususlar bakanlığımızca yapılacak çalışmalarda değerlendirilebilecektir.? açıklamasına yer verilmiştir.

Bu açıklamaya göre soru önergesine konu hususlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

II sayılı cetvel için tıklayınız.

V sayılı cetvel için tıklayınız.

Sağlık Meslek Liselerinde norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerin durdurulması gerekmektedir.

Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersi Öğretmenlerinin ders saati sayısı ile ilgili ?Sağlık meslek liselerinde görevli öğretmenler kaç saat derse girer?? haberini yapmıştık.

Bu konu ile alakalı ulaşabildiğimiz ilk görüş yazısını ?MEB; SML'ledeki norm kadro fazlası öğretmen atamalarını yapmayın? haberimizde yayınlamıştık.

Fakat; Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Sağlık Meslek Liselerinde norm kadro hesabı yapılırken 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ?Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu? başlıklı 11. maddesindeki hükümlerine göre 21 saate bir öğretmen üzerinden Temmuz 2012 tarihli norm kadro tespit çizelgelerinde norm kadrolar belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre alan değiştirme işlemleri yapılmıştır.

Ardından aynı yönetmeliğin ?Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu? başlıklı 12. maddesindeki hükümlerine göre işlem yapılmış 40 saate bir öğretmen üzerinden Eylül 2012 tarihli norm kadro tespit çizelgelerinde norm kadrolar belirlenmiştir. Bu nedenle Sağlık Meslek Liselerinde yüzlerce öğretmen norm kadro fazlası olmuştur.

Ayrıca Yaklaşık 1,5 ay önce ihtiyaç var diye birçok öğretmen alan değiştirerek bulunduğu Sağlık Meslek Lisesinden diğer Sağlık Meslek Liselerine atanmasına rağmen alan değiştirme nedeniyle de birçok öğretmen norm kadro fazlası olmuşlardır.

Bu norm kadro fazlası öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasına göre norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde öğretmenlerin özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanması gerekirken özrü durumlarını dikkate almadan atamaları yapmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.11.2012 tarihli ve 173299 sayılı ?Tereddüde düşülen hususlar? konulu yazılarında; ?Söz konusu yazılarda yer alan hususlarla ilgili olarak sağlık alanı öğretmenlerinin, ?atölye ve laboratuar? öğretmeni mi, yoksa ?meslek dersleri" öğretmeni mi olarak görev yapacakları hususunda Genel Müdürlüğünüzce yapılan çalışma sonucunda; ?atölye ve laboratuar? olarak görev yapmaları gerektiği belirlenmiştir. Bununla ilgili olarak Bakanlığınız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce normlar sisteme girilmiş, ancak gerekli açıklama yapılmamıştır. Bu sebeple, açıklama yapılıncaya kadar, mevcut uygulamaya devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.? denilmiştir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin 259?uncu maddesine göre alan bölüm atölye ve laboratuvar şefliklerinin oluşturulması.? konusunda açıklamalarda bulunulmuştur. Bu açıklamalara göre; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ?Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar? başlıklı 15. Maddesi; ?Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

2)Öğretmenlerin; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 10 uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,olacak şekilde oluşturulur.? Ayrıca; Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin ?Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi? başlıklı, 267. maddesi (a) fıkrası; ?a) Kurumdaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilir.? ve (e) fıkrası; e) Atölye ve meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevi de eklenir. ? hükümlerine göre Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevi ders yüküne eklenmektedir.

Bu mevzuat hükümlerine göre şu an için norm kadro fazlası konumda bulunan sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin yeniden norm değerlendirilmesi yapıldığında normla ilişkilendirilebileceği ortadadır. Bu nedenle Sağlık Meslek Liselerinde Norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerin durdurulması gerekmektedir.

Örneğin Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 01.03.2011 tarih ve 13895 sayılı yazıları ile Norm Kadro Fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerini o dönemde yapılan Norm Kadro Yönetmelik değişikliğini bahane göstererek 2011 yılındaki resen norm kadro fazlası öğretmenlerinin atamasını ertelemiştir. Fakat Sağlık Meslek Liselerinde normu derinden etkileyen yukarıda özetlediğimiz durum karşısında Bakanlık harekete geçmemiştir.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 44,482 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam